Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Triniaeth Tanwydd Morol Lucas - Cynnal a Chadw Gorau ar gyfer eich Injan Cwch

Lucas Triniaeth Tanwydd Morol

Os ydych chi'n berchennog cwch da, dylech chi gynnal a chadw'r cwch yn rheolaidd. Fodd bynnag, mae anawsterau'n codi yn y peiriannau ar gyfer pob mordaith. Waeth beth fo'r tywydd, mae system danwydd eich cwch yn gofyn am driniaethau i frwydro yn erbyn cyrydiad.

Mae Triniaeth Tanwydd Morol Lucas wedi'i chynllunio'n benodol i fynd i'r afael â'r problemau sydd gan berchnogion cychod dŵr gyda'u peiriannau a'u systemau tanwydd. Mae'n atal cyrydiad, yn glanhau ac yn amddiffyn llinellau tanwydd, carburetors, a chwistrellwyr tanwydd, ac iro ac amddiffyn rhannau injan critigol.

Mae glanedyddion pwerus, fel aminau polyether, yn gwella systemau tanwydd a glendid rhan injan fewnol. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer peiriannau gasoline a diesel, 4-strôc neu 2-strôc. Mae ireidiau silindr uchaf yn yswirio gweithrediad llyfn a bywyd injan hirach

Efallai eich bod wedi gweld glanhawyr tanwydd morol Lucas yn y siop bysgota. Fel rhywun sy'n frwdfrydig, efallai y byddwch yn chwilfrydig a ddylech chi godi un i chi'ch hun.

Felly, a yw Triniaeth Tanwydd Morol Lucas yn dda o gwbl?

Yn hollol! Fe'i cynlluniwyd gydag amddiffyniad cyrydiad halwynog dwfn. Tynnu blaendal, iro tymor hir, gwell economi tanwydd a chymhwyso hawdd yw'r buddion di-rwystr. Mae cynnal a chadw, glanhau a sefydlogi tanwydd gan ddefnyddio hyn yn cynnwys gweithdrefnau ychydig yn wahanol serch hynny!

Dal ddim yn argyhoeddedig ynghylch manteision y driniaeth tanwydd? Peidiwch â phoeni. Mae'r erthygl hon yn edrych ar y manteision a'r broses ymgeisio syml.

Daliwch ati i ddarllen am y manylion!

Sut Mae Triniaeth Tanwydd Morol Lucas yn Gweithio?

Triniaeth Tanwydd Morol Lucas Oil

Mae tanwydd eich cychod yn aml yn cynnwys ethanol. Mae cronni ethanol yn y leinin metel yn aml yn achosi i ddŵr lynu ac adweithio. Mae hyn oherwydd bod dŵr ac ethanol yn cydblethu'n foleciwlaidd trwy fondiau hydrogen.

Mae'r cronni sy'n adweithio â'r aer a'r leinin yn achosi sawl math o gyrydiad. Gwneir hyn trwy ocsidiad, sydd hefyd yn achosi rhwd mewn haearn.

Gall gwn o'r hylosgiad ar ffurf huddygl hefyd gronni yn y siambrau. Gall y falfiau gael eu heffeithio hefyd. Mae hylosgiad diffygiol hefyd yn torri ar leinin ymchwydd injan y cwch. Mae'r cyrydiad ethanol yn cael ei drin trwy'r glanedyddion sy'n canslo'r adwaith.

Mae'r gwn yn cael ei dynnu trwy ddiddymu huddygl trwy'r un glanedyddion.

Yn olaf, ond nid lleiaf, gofalir am y hylosgiad diffygiol trwy'r ireidiau sy'n bresennol.

Mae'n helpu'r leinin i aros yn llyfn ac anadweithiol i hylosgiadau anghyflawn achlysurol. Ond sut ydych chi'n cymhwyso'r driniaeth ei hun? Darllen ymlaen!

Sut i Wneud Triniaeth Tanwydd Morol

cymhwyso triniaeth forol

Mae cymhwyso triniaeth tanwydd braidd yn syml os oes gennych chi afael gadarn ar y manylion. Yn dibynnu ar ddiben ychwanegu eich triniaeth tanwydd, mae'r gweithdrefnau'n amrywio. Gall ei gymhwyso'n gywir ddatrys gwahanol faterion megis problemau gyda phwmp tanwydd penta volvo.

Fodd bynnag, gallwch ychwanegu'r driniaeth tanwydd ar gyfer cynnal a chadw, glanhau neu sefydlogi. Gadewch i ni ddechrau!

Cynnal a Chadw

Os ydych chi'n ychwanegu'r driniaeth tanwydd ar gyfer cynnal a chadw rheolaidd, mae'r weithdrefn yn eithaf syml. Mae angen ychwanegiadau manwl gywir i'r system tanwydd neu'r injan.

Ond rheol gyffredinol yw un fesul un a hanner. Sy'n golygu eich bod yn ychwanegu 1 owns am bob 1.5 galwyn o gasoline. Mae 1 can o Lucas Marine Fuel Treatment yn trin hyd at 30 galwyn o nwy.

Yn syml, ychwanegwch ar ôl ail-lenwi'r cwch â thanwydd. Gwnewch yn siŵr bod y tanwydd rydych chi'n rhoi'r driniaeth iddo yn cael ei gynnal ar dymheredd isel. Mae hyn yn atal y ddau hylif rhag ceulo, a all gronni gwn.

glanhau

Ar gyfer glanhau, mae'r manylion ychydig yn fwy penodol ac i lawr i faint y cwch. Ar gyfer cychod ag injan 4 strôc, mae'n rhaid i chi ychwanegu mwy o driniaeth na rhai gyda dim ond 2.

Gyda'r rheol gyffredinol allan o'r ffordd, gadewch i ni fynd i mewn i'r niferoedd. Mae angen i chi ychwanegu 2 owns neu fwy y galwyn i danc rhannol. Sydd weithiau'n cael ei alw'n danc isel hefyd. Yn y bôn, po fwyaf y byddwch chi'n ei ychwanegu, y glanach mae'r tanwydd yn ei gael.

Os dewiswch lanhau proffesiynol, defnyddiwch gymhareb gymysg 50/50 gyda nwy. Mae hyn er mwyn cael gwared ar yr holl ataliadau gwnky yn yr hylif. Mae hefyd yn helpu ar tynnu nwy o danc tanwydd cwch

Os ydych chi'n glanhau'r hidlwyr tanwydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n chwistrellu rhai triniaethau aerosol yn gyntaf. Mae'r rhain fel arfer yn dod mewn caniau. Defnyddir yr un weithdrefn hefyd ar gyfer preimio'r chwistrellwyr tanwydd a'r hidlwyr.

Sefydlogi

Sefydlogi'r tanwydd gyda thriniaeth gall ymddangos yn syml, ond mae hyn yn cynnwys rhai cyfrifiadau trwm. Ewch â'ch pen a'ch papur a chyfrifiannell allan!

Ar gyfer injans 2 strôc, mae'n rhaid i chi ychwanegu 2 owns y galwyn, gyda rhag-gymysgedd aerosol. Ond dim ond am y 1000 milltir cyntaf o ddefnydd y mae hyn os yw'ch cwch yn weddol newydd. Rydych chi'n ychwanegu chwarter owns yn fwy bob tro am bob un o'r 1000 milltir nesaf.

Mae hyn yn golygu eich bod yn cynyddu'r swm i 2.25 owns y galwyn. Yna 2.5 owns am y 1000 nesaf (hyd at 3000 milltir). Gan fod yr injan yn colli rhywfaint o hydrinedd, mae hyn yn galluogi teneuo'r tanwydd yn iawn gydag amser.

Ond gallwch osgoi'r drafferth hon trwy ddefnyddio cymysgedd tanwydd sefydlogi parod. Dim ond 1 owns y galwyn sydd ei angen bob tro. Gallwch chi ddefnyddio'r driniaeth aerosol hefyd!

Manteision Triniaeth Tanwydd Morol Lucas

manteision triniaeth

Mae brand Lucas Oil yn ymdrech o'r un enw yn y diwydiant ceir morol ers blynyddoedd. Mae Triniaeth Tanwydd Morol Lucas yn helpu eich injan i gychwyn yn gyflymach a rhedeg yn llyfnach.

Cynnal a chadw ystyriol yw prif ffocws y driniaeth tanwydd. Mae systemau gyriad morol gasoline a diesel yn elwa o driniaethau a restrir isod.

Yn Ymladd Corydiad

Mae tanwydd eich cychod yn aml yn cynnwys ethanol sy'n cronni yn y leinin metel. Mae'r driniaeth tanwydd yn atal hyn gan ddefnyddio ei ychwanegion glanedydd.

Mae'n gwella effeithiau'r cyrydiad neu'r rhydu y tu mewn, ond nid yw'n gwella'r ethanol ei hun.

Cynllun ar gyfer Cychod Dwr

Gwnaed y driniaeth tanwydd morol gyda pheiriannau cychod dŵr mewn golwg. Mae'r hydaledd ar gyfer y tanwydd wedi'i gynllunio gyda manylebau a geir fel arfer mewn cychod.

Mae'r injans 2 neu 4 strôc yn elwa'n fawr o danwydd wedi'i deneuo. Sy'n cael ei wneud yn bosibl gan y driniaeth.

Gwell Economi Tanwydd

Mae'r driniaeth yn gweithio ei ffordd drwy'r chwistrellwyr tanwydd ac yn cael gwared ar ddyddodion o garbohydradau yn ddiogel. Mae hefyd yn cael gwared ar weddillion injan niweidiol o dramwyfeydd tanwydd.

Mae'r glanhau dwfn yn galluogi hylosgiad cyflawn o'r tanwydd ar ganran uwch. Sy'n golygu bod llai o danwydd yn cael ei wastraffu, gan roi gwell gwerth i chi.

Glân a Chlir

Mae'r glanedyddion fel aminau polyether yn gwella perfformiad mewnol yr injan. Mae'n clirio llinellau tanwydd ac yn cadw'r chwistrellwyr yn ddiogel rhag rhwygiadau a achosir gan hylosgiad diffygiol. Mae iro yn cadw rhannau hanfodol yr injan yn wichlyd yn lân pan fydd tanwydd wedi'i ddraenio.

Yn lleihau dyddodion injan

Mae'r driniaeth tanwydd yn helpu i lanhau a chael gwared ar ddyddodion sy'n cronni yn y system danwydd a'r injan dros amser, gan arwain at weithrediad llyfnach a llai o draul ar yr injan.

Dechrau haws

Mae'r cynnyrch yn gwella'r broses danio, gan ei gwneud hi'n haws cychwyn yr injan, hyd yn oed mewn tywydd oer

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Pa mor aml ddylwn i ddefnyddio triniaeth tanwydd morol?

Dylech ddefnyddio triniaethau glanhau ar gyfer cychod bob tro y byddwch yn newid yr olew. Mae mwyafrif y glanhawyr chwistrellwyr tanwydd yn argymell eu defnyddio bob 3,000 o filltiroedd morol neu bob tro y caiff olew ei newid. Os oes gennych chi gwch newydd, gallwch chi fynd yn hirach heb driniaeth tanwydd morol.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn defnyddio'r driniaeth tanwydd yn rhy aml?

Yn dibynnu ar gryfder y glanedydd, gallwch chi niweidio'r injan os ydych chi'n ei drin yn rhy aml. Argymhellir ei ddefnyddio bob tro y byddwch chi'n llenwi neu'n newid olew y cwch. Ond mae defnydd rhy aml mewn gwirionedd yn niweidio leinin yr injan. Gall hyn mewn gwirionedd leihau perfformiad injan ac effeithlonrwydd tanwydd.

Faint mae Triniaeth Tanwydd Morol Lucas yn ei Gostio?

Gall Triniaeth Tanwydd Morol Lucas gostio tua $70 y galwyn. Mae gan galwyn bwysau net o 33 pwys. Mae'n werth chweil gan eu bod hefyd yn cynnig potel 5 owns am $19. Gallwch godi hwn o unrhyw un o'ch siopau caledwedd neu bysgota lleol.

A yw Triniaeth Tanwydd Lucas yn dda i'ch injan?

Ydy, yn gyffredinol ystyrir bod Triniaeth Tanwydd Lucas yn dda i'ch injan.

Fe'i llunnir i wella perfformiad peiriannau gasoline a disel, a dywedir ei fod yn darparu gwell economi tanwydd, lleihau traul injan, a lleihau allyriadau.

Fe'i cynlluniwyd i helpu i lanhau ac iro'r system danwydd, a all wella perfformiad yr injan a lleihau'r risg o dorri i lawr.

Mae'n bwysig nodi y dylid defnyddio Triniaeth Tanwydd Lucas yn ôl y cyfarwyddyd ac ni ddylid ei ddefnyddio yn lle gwaith cynnal a chadw rheolaidd.

Pryd ddylech chi ddefnyddio triniaeth tanwydd ar gwch?

Argymhellir yn gyffredinol eich bod yn defnyddio triniaeth tanwydd yn nhanc tanwydd eich cwch o leiaf unwaith y tymor, neu cyn storio'ch cwch am gyfnod estynedig o amser.
Mae triniaeth tanwydd yn helpu i gadw'r system danwydd yn lân, iro cydrannau'r system tanwydd, ac atal y tanwydd rhag torri i lawr oherwydd presenoldeb ethanol.
Mae triniaeth tanwydd yn helpu i atal lleithder a gwaddod rhag ffurfio yn y tanwydd, a all glocsio hidlwyr tanwydd ac achosi difrod i'r injan.

Pa mor hir mae triniaeth tanwydd yn para?

Mae sefydlogwyr tanwydd yn cadw tanwydd yn ffres ac yn effeithlon am o leiaf dwy flynedd. Ar ôl mwy na thri mis o storio, gall adweithiau cemegol o fewn tanwydd wedi'i storio, yn ogystal ag anweddiad rhai cydrannau anweddol, wneud tanwydd hylif yn llai tebygol o danio'n iawn mewn injan.

Geiriau terfynol

Gobeithiwn y bydd gennych well dealltwriaeth o'r angen am Driniaeth Tanwydd Morol Lucas. Yn syml, mae'n werth gwych am yr arian.

Mae amddiffyn eich cwch rhag difrod dŵr môr neu ddim ond rhwd yn bwysig iawn. Ac mae clocsiau sy'n cael eu gwneud huddygl mewn unrhyw ffurf yn newyddion drwg. Mae gofalu am y materion hyn yn cael ei wneud yn syml gan Lucas. Sicrhewch fod eich gwybodaeth cynnal a chadw cychod bob amser yn gyfredol.

Cadwch eich injan mewn siâp olympaidd a diolch am ddarllen!

Erthyglau Perthnasol