Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Sut i Addasu Cyswllt Shift Allfwrdd Johnson? - Ffurfio Cam wrth Gam

Cam wrth gam

Rydyn ni i gyd wedi bod ar gychod unwaith yn ein bywydau. Roedd wedi bod yn bleser i’r mwyafrif ohonom a mwy. O ystyried hynny, mae cael injan gref i neidio-ddechrau eich cwch yn hanfodol. Ac Johnson allfwrdd wedi profi ei werth o bryd i'w gilydd.

Ond, er mwyn iddo gyrraedd ei lawn botensial, mae angen i chi symud yr addasiad cysylltiad yn iawn.

Felly, Sut i Johnson allfwrdd newid cysylltiad newid?

Wel, yn gyntaf datgysylltwch y cysylltiad shifft o'ch allfwrdd. Yna, dechreuwch trwy wasgu clicied clawr yr injan i lawr. Nesaf, codwch y clawr injan o'r modur. Ar ôl hynny, llacio'r cnau lifer sifft gyda wrench addasadwy. Yn olaf, tynnwch y wialen shifft o'r lifer.

Still, wedi drysu am y cyfan? Peidiwch â phoeni! Daliwch ati i ddarllen yr erthygl i wybod mwy amdano'n fanwl. Dewch ymlaen!

15 hp Johnson

Pam Mae Addasu Cyswllt Sifftiau Allfwrdd yn Bwysig?

Mae cysylltiad sifft allfwrdd yn pennu cyflymder a chryfder injan cwch. Bydd ei addasu'n iawn yn gwneud eich taith cwch yn fwy diogel ac yn well.

Nid yw'n hawdd dweud os yw eich cysylltiad shifftiwr wedi torri neu ddim. Ond os gwelwch unrhyw oedi yng nghyflymder eich cwch, dyna lle dylech chi edrych yn gyntaf.

Ond, er ei fod yn swnio'n anodd, mewn gwirionedd mae'n hawdd ei osod. Mae addasu cysylltiad sifft cychod yn eithaf diddorol.

Gadewch i ni ddysgu mwy amdano, gawn ni?

Datrys Problemau

Ond yn gyntaf, gadewch i ni ddechrau trwy ddatrys problemau. A gweld a yw'r problemau'n rhy anhydrin ai peidio. Felly gadewch i ni ddechrau:

 • Yn gyntaf, codwch y nut trunnion allan.
 • Yna, symudwch yr handlen i niwtral.
 • Trowch y blwch gêr yn niwtral.
 • Ar ôl hynny, symud liferi yng nghanol teithio am ddim.
 • Yn olaf, addaswch y nut trunion fel ei fod yn llithro i'r boced.

Felly, os yw eich cysylltiad shifft allfwrdd yn perthyn i'r categorïau hyn, trwsiwch ef yn llym. Nawr i addasu'r cysylltiad sifft allfwrdd.

Addasu Cyswllt Shift Allfwrdd Johnson - 5 Cam Hawdd

Allfwrdd Johnson

Cyswllt sifft allfwrdd Johnson yw'r hynaf a'r mwyaf beiddgar ymhlith ei gyfoedion. Er ei fod yn lond llaw i'w reoli, mae'n opsiwn gwell na llawer o beiriannau eraill.

I addasu'r cysylltiad sifft hwn, yn gyntaf mae angen i ni ddod o hyd i'r offer gorau.

Offer Angenrheidiol

Rhoddir yr offer gorau ar gyfer addasu cyswllt sifft allfwrdd Johnson isod:

wrench

Mae'n rhaid i hwn fod o bob math. O fawr i fach i addasadwy. Mae wrench yn un o'r arfau pwysicaf.

Rydym yn gobeithio y bydd yn gwneud argraff arnoch chi yn y ffordd y gwnaeth ein hysgwyd ni.

Cyswllt Shift Newydd

Os byddwch chi'n dod o hyd i'r hen un wedi'i ddifrodi y tu hwnt i'w atgyweirio, yna mynnwch un newydd. Gwell diogel nag sori.

Bagiau a Chnau

Mae cnau a bolltau yn ein helpu i atodi pethau yn ôl. Rhag ofn i chi golli'r rhai blaenorol, cadwch bentwr o bolltau a chnau fel copi wrth gefn.

Nawr ein bod wedi trafod yr offer, gadewch i ni edrych ar y camau sydd angen eu dilyn.

Cam 1: Diffoddwch y Peiriant

Yn gyntaf, mae angen i chi ddiffodd yr injan yn gyfan gwbl. Yna, bydd yn rhaid i chi sicrhau'r un peth ar gyfer rhannau eraill o'r cwch. Fel hyn, bydd y sifft allfwrdd wedi'i ddatgysylltu'n llwyr ac yn ddiogel i'w ddefnyddio.

Fel hyn, gallwch osgoi'r rhan fwyaf o'r problemau cychod. Yn enwedig allfwrdd sbardun gwael o ran hynny.

Cam 2: Dad-wneud y Gorchudd Clawr Injan

Clicied Clawr Injan

Nawr, dad-wneud y glicied clawr injan. Ar gyfer hynny, defnyddiwch y wrench addasadwy. Dechreuwch trwy wasgu'r glicied i lawr gydag un llaw. Yna, dad-wneud yr holl bolltau.

Parhewch i'w wneud nes bod caead yr injan i ffwrdd. Defnyddiwch fenig diogelwch os ydych chi'n ofni brifo'ch hun. Codwch glicied yr injan yn araf ac yn ofalus.

Cam 3: Lleolwch y Cyswllt Johnson

Ar ôl hynny, lleolwch ddolen Johnson. Fel arfer mae'n agos at yr allfwrdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r broblem yn iawn cyn unrhyw gamau difrifol.

Rhag ofn i chi weld difrod gweladwy, rhowch ef yn ei le. Os gwelwch nyten neu bollt rhydd, dim ond ei dynhau. Ni ellir disodli gwifren ddiffygiol yn allfwrdd Johnson yn hawdd. Ond bydd y rhain i gyd yn unigryw.

Cam 4: Defnyddiwch Gears Diogelwch

Rhag ofn bod angen i chi newid yr allfwrdd diffygiol, cofiwch ddefnyddio offer diogelwch. Defnyddiwch yr un wrench i gael gwared ar yr allfwrdd.

Os oes angen i chi drwsio unrhyw beth, gwnewch hynny, neu ailosodwch yr allfwrdd. Efallai na fydd mor hawdd â thynnu nwy o danc tanwydd cwch, ond yn effeithiol.

Cam 5: Rhyddhau'r Cyswllt Shift

Yn olaf, ar ôl popeth, llacio'r cysylltiad shifft gyda lifer y gellir ei addasu. Fel hyn, bydd yn haws i chi dynnu'r wialen shifft o'r lifer.

Y cysylltiad sifft yw'r unig gysylltiad gorffenedig rhwng rhannau uchaf ac isaf eich modur allfwrdd Johnson.

Nid oes gan foduron â llai na 5.5 marchnerth gysylltiad sifft i ddatgysylltu. Felly, bydd tynnu'r pen pŵer o'ch allfwrdd yn eich helpu i gwblhau'r gwaith os datgysylltwch y cysylltiad shifft.

5 Ffordd o Ddiogelu Cysylltiad Shift Allfwrdd Johnson

Ffyrdd o Ddiogelu Allfwrdd Johnson 1

Mae cyswllt sifftiwr yn effeithiol iawn ac yn bwysig i'ch cwch. Mae'n helpu i neidio'r cwch a llywio ei gyflymder a'i gyfarwyddiadau.

Ond mae'n eithaf drud cael un newydd neu hyd yn oed ei drwsio. Felly, i leihau'r difrod, dyma rai o'r ffyrdd y gallwch arbed eich cysylltiad sifft:

 • Cadwch y cysylltiad sifft yn lân.
 • Peidiwch â'i orddefnyddio na'i danddefnyddio.
 • Newid tanwydd yn aml.
 • Peidiwch ag awgrymu gormod o rym i gychwyn busnes.
 • Peidiwch â gorboethi'r allfwrdd.
 • Gwnewch yn siŵr nad yw dŵr yn mynd i mewn i'r ardal allfwrdd.

Nid yw'r rhain i gyd yn awgrymu bod eich cysylltiad shifft yn rhydd o broblemau. Ond maen nhw'n ei wneud yn hirhoedlog. Felly, ceisiwch ofalu amdano cyn unrhyw beth.

Erbyn hyn, rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod pwysigrwydd addasu'r cysylltiad shifft allfwrdd ar allfwrdd Johnson.

Gobeithio nad ydych chi'n rhy ddryslyd o ystyried ei bod hi'n anodd llywio'r rheolau. Ond gyda'r meddylfryd cywir, gallwch chi gyflawni'ch nodau. Ac wrth gwrs, yr offer cywir sy'n chwarae'r rhan bwysicaf.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Ydy johnson outboard cwestiynau cyffredin dibynadwy

Beth ydych chi'n ei olygu gan y cychwyn cyflym ar allfwrdd Johnson?

Mewn geiriau hawdd, cychwyn cyflym yw'r tymheredd sydd ei angen i gychwyn injan yn gyflym. Ond, mae ganddo gyfyngiad o wres 105 gradd Fahrenheit i'w ddefnyddio. Y cyfan tra bod yr injan yn defnyddio llai na 1100 RPM.

Sut i addasu segur ar Johnson 115?

Yn gyntaf oll, mae'n rhaid dechrau'r tanio. Yna, monitro'r darlleniad tachomedr. Nawr, wrench y sgriw clocwedd i ehangu'r cyflymder ac i'r gwrthwyneb. Yn olaf, newidiwch y cyflymder nes iddo ddisgyn i'r capasiti a argymhellir ar gyfer eich model.

A yw allfwrdd Johnson yn ddibynadwy?

Ydy, mae allfwrdd Johnson yn ddibynadwy. Maen nhw'n beiriannau brafiach iawn. Maent wedi'u cerfio 2 strôc sydd braidd yn sychedig am nwy ac olew. Fodd bynnag, os ydynt mewn cyflwr da, maent yn gadarn iawn.

Sut ydych chi'n addasu'r cebl gwrthdroi allfwrdd?

I addasu'r cebl gwrthdro, gwnewch yn siŵr yn gyntaf fod yr allfwrdd yn niwtral. Yna, lleolwch y ddau gnau addasu ar y cebl. Mae'r cnau hyn fel arfer wedi'u lleoli ar waelod y cebl ger lle mae'n glynu wrth yr allfwrdd.

Rhyddhewch y cnau clo sydd agosaf at yr allfwrdd. Bydd hyn yn caniatáu ichi droi'r nyten addasu oddi tano. Trowch y nyten hon yn glocwedd nes bod tua 1/4″ o chwarae yn y cebl yn y man lle mae'n glynu wrth yr allfwrdd.

Tynhewch y ddwy gnau a phrofwch yr allfwrdd yn y cefn i wneud yn siŵr ei fod yn symud yn iawn. Os nad yw'n symud yn esmwyth, efallai y bydd angen i chi ail-addasu'r cebl.

Sut ydych chi'n gwybod a yw'ch cysylltiad shifft yn rhydd?

Mae yna rai arwyddion dweud bod eich cysylltiad sifft yn rhydd a bod angen ei addasu. Yn gyntaf, efallai y byddwch yn sylwi bod eich cwch yn cael anhawster symud i mewn i gêr, neu ei bod yn cymryd mwy o amser nag arfer i ymgysylltu. Yn ogystal, efallai y byddwch chi'n clywed sŵn clicio neu bopio pan fyddwch chi'n ceisio symud gerau.

Os ydych chi'n amau ​​​​bod eich cysylltiad shifft yn rhydd, y ffordd orau o wirio yw trwy gysylltu'r lifer shifft gêr ac yna ei symud yn ôl ac ymlaen i weld a oes unrhyw chwarae. Os oes gormod o symud, yna mae eich cysylltiad yn bendant yn rhy rhydd ac mae angen ei dynhau.

Casgliad

Erbyn hyn, rydym yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i wneud addasiad cysylltiad shifft Johnson Outboard. Mae'n hawdd ac mewn gwirionedd yn ddibynadwy fel y gallwn weld.

Ond os ydych chi'n dal i gael trafferth, peidiwch â phoeni. Cysylltwch â gweithiwr proffesiynol am help ac eisteddwch hyn allan. Nid yw'r addasiad allfwrdd hwn yn jôc oherwydd gallai camgymeriadau bach arwain at ddamweiniau mawr.

Gobeithio bod popeth yn gweithio allan i chi.

Cychod hapus!

Erthyglau Perthnasol