Addasiadau Cwch Livingston: Pethau y Gellwch eu Ychwanegu

Addasiadau Cychod

Cyflwyniad

Mae Livingston yn frand sy'n gwerthu cychod â phwysau cymharol ysgafn. Mae'r cychod hyn hefyd yn rhatach na'r cychod eraill.

Nawr, ar ôl prynu cwch Livingston, mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi ei addasu. Mae hynny'n golygu eu bod yn hoffi ailadeiladu'r cwch yn unol â'u dewisiadau eu hunain. Fel hyn maen nhw'n cael mwy o nodweddion gwych mewn cwch am gost rhatach.

Nawr, pa fath o addasiad cwch Livingston fydd yn wych i'ch cwch?

Gallwch chi addasu eich cwch Livingston mewn sawl ffordd. Megis, gallwch osod storfa sych ar eich cwch. Bydd yn cadw'ch pethau allan o'r dŵr. Yna gallwch chi osod blwch oerach wedi'i wneud yn arbennig ar y cwch. Gallwch ei ddefnyddio i cadwch eich bwyd a'ch diodydd yn oer. Neu fe allech chi ei ddefnyddio fel blwch pysgod oerach.

Nawr, rydym yn mynd i drafod yr addasiadau cychod Livingston hyn yn fanylach.

Addasiadau Cychod Livingston

cwch Livingston

Yn gyffredinol, mae pobl yn hoffi ailadeiladu cwch i ychwanegu rhai nodweddion newydd a gwych am gost rhatach. Dyna pam mae rhai pobl yn hoffi prynu cwch Livingston.

Oherwydd, mae'r cychod sydd eisoes yn dod â'r nodweddion hynny yn y farchnad yn costio llawer mwy na chwch Livingston wedi'i addasu.

Mae yna lawer o fodelau cychod Livingston. Hefyd, mae yna lawer o feintiau cychod Livingston. Yn eu plith, mae cwch 14 Livingston yn gwch gwych ar gyfer ailadeiladu.

Mae'n allfwrdd sydd â gogwydd a thrimiau wedi'u hychwanegu ato. Yna mae cwch 16 troedfedd Livingston a fydd yn un da ar gyfer ailgynllunio hefyd.

Nawr, gan fod adeilad Livingston 14 yn gymharol ysgafn ac yn rhatach, gallwch ei addasu'n haws.

Felly, dyma rywfaint o wybodaeth yn y tabl hwn am y cynhyrchion y bydd eu hangen arnoch chi ar gyfer y addasu cwch.

Mathau o Addasiadau Cychod Cynhyrchion sydd eu hangen arnoch chi
Gosod storfa sych Blwch gwrth-ddŵr, peiriant drilio, rhwbio alcohol, gludydd amlbwrpas caulk, sgriw
Gosod seddi Seddi cwch, peiriant drilio, sgriw
Gosod blwch oerach Ewyn, aseton, pwti bondio Arjay, gwydr, cot gel

Nawr, dyma rai syniadau adeiladu cychod Livingston a fydd yn newid eich cwch yn llwyr.

Gosod Storio Sych

Cwch Livingston yn Gosod Storfa Sych

Gallwch osod storfa sych ar eich cwch Livingston. Bydd y storfa sych hon yn dal dŵr. Felly, gallwch chi gadw'r pethau hynny yn y blwch hwn rydych chi am eu cadw allan o'r dŵr.

Gallai fod yn unrhyw fath o beth. Fel y gallech gadw map, arian, unrhyw beth wedi'i wneud o bapur, bwyd, ac ati yn y blwch.

Ar gyfer gosod storfa sych ar gwch Livingston, yn gyntaf, bydd angen blwch diddos arnoch chi. Gallwch ddod o hyd i lawer o flychau storio sych diddos ar gyfer cwch ar-lein.

Mewn rhai cychod, efallai y bydd gofod siâp bocs ar ochrau'r cwch. Mae rhai pobl yn ei alw'n sedd. Felly, efallai y bydd y sedd hon yn cael ei hatodi gyda chlustog wedi'i wneud o styrofoam. Torrwch y styrofoam i siâp blwch gwrth-ddŵr.

Nesaf, glanhewch yr ardal gydag ychydig o alcohol. Yna marciwch gyda pheth miniog o amgylch y sedd lle rydych am roi'r sgriwiau i mewn. Hefyd, marciwch o amgylch ochrau'r blwch gwrth-ddŵr.

Yna cymerwch beiriant drilio a gwnewch dyllau yn y mannau sydd wedi'u marcio. Ar ôl hynny, rhowch y blwch yn y sedd a gweld a yw'r tyllau yn y lle iawn.

Ar ôl gwirio hynny, cymerwch y gludydd pob-bwrpas caulk. Mae'n wych gludiog ar gyfer cychod. Yna, rhowch haen o gludiog o amgylch y sedd a gosodwch y blwch ynddi. Os yw rhai o'r gludyddion yn lledaenu ychydig o Lil, mae hynny'n iawn. Dim ond ei sychu i ffwrdd.

Nawr rhowch y sgriwiau yn y tyllau a'u tynhau. A dyna ni! Mae eich gosodiad storio sych wedi'i orffen.

Gosod Seddi

Gallwch ychwanegu seddi ar eich cychod Livingston. Am hynny, gallwch ddod o hyd i rai gwych seddi cychod plygu gyda blwch ynghlwm ar-lein.

Felly yn gyntaf, mae'n rhaid i chi nodi'r man lle rydych chi am osod y seddi cychod. Yna gwnewch dyllau gyda pheiriant drilio yn y mannau sydd wedi'u marcio. Yna gosodwch sedd y cwch yn y lle wedi'i farcio a rhowch y sgriwiau yn y tyllau. Yna tynhau'r sgriwiau gyda'r peiriant drilio.

Ac rydych chi wedi gorffen gyda gosodiad sedd cwch Livingston!

Gosod Oerach Box

Blwch Oerach Cychod Livingston

Ar gwch Livingston, gallwch chi osod blwch oerach wedi'i wneud â llaw yn hawdd. Gallwch ddefnyddio'r blwch oerach hwn i gadw bwyd a diodydd yn oer. Neu gallwch ei ddefnyddio fel blwch pysgod lle gallwch chi gadw pysgod ar ôl pysgota. Fel hyn, bydd eich pysgod yn aros yn ffres am amser hir.

Rydych chi'n gwybod yn barod, efallai y bydd rhai mannau siâp bocs ar y cychod. Felly, dewiswch le mwy ar gyfer gosod blwch oerach. Ac yna ei lanhau ag aseton.

Nawr, bydd angen arjay arnoch chi, sef pwti bondio. Mae'n drwchus iawn fel toes. Mae'n rhaid i chi arogli'r pwti ym mhob rhan o'r gofod. Yna rhowch yr ewyn dros y pwti i gyd. Ar ôl hynny, cegwch ychydig mwy o bwti ar yr ewyn.

Nesaf, gorchuddiwch yr ardal ewyn gyfan gyda gwydr. Yna mae'n rhaid i chi orchuddio popeth gyda gel. A dyna sut y gwnaethoch chi gwblhau gosod y blwch oerach.

Felly, dyma rai addasiadau hawdd ar gyfer eich cwch Livingston. Ond mae mwy o syniadau addasu. Fel y gallech gosod consol cwch newydd Livingston. Neu, fe allech chi osod system sain ar y cwch.

Hefyd, fe allech chi ddod o hyd i ragor o syniadau addasu cychod o fforymau cychod Livingston.

A gallwch chi ddefnyddio'r addasiadau hyn mewn rhai cychod eraill hefyd. Mae cychod WorldCat, Twin vee a Tidewater yn gychod tebyg i Livingston. Felly gallwch chi ddefnyddio'r un syniadau addasu cychod Livingston yn y cychod hyn hefyd.

Pethau y gallwch chi eu hychwanegu hefyd

Mae yna lawer o addasiadau y gallwch chi eu gwneud i'ch cwch Livingston i'w addasu i'ch anghenion penodol. Dyma rai o'r nifer o bethau y gallwch eu hychwanegu:

System GPS

System GPS Cwch Livingston

Gall system GPS eich helpu i gadw golwg ar ble rydych chi, plotio'ch cwrs, a dod o hyd i'ch ffordd yn ôl i'r lan os byddwch chi'n mynd ar goll. Gellir ei ddefnyddio hefyd i nodi mannau pysgota fel y gallwch ddod o hyd iddynt eto yn hawdd. Os ydych chi'n hoffi mynd i archwilio yn eich cwch, gall system GPS eich helpu chi i ddod o hyd i leoedd newydd i ymweld â nhw a chadw golwg ar ble rydych chi wedi bod.

Clustogwaith personol

Mae clustogwaith personol yn un o'r addasiadau mwyaf poblogaidd y mae perchnogion cychod yn eu gwneud i'w cychod.

Gellir gwneud clustogwaith o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys lledr, finyl, a ffabrig. Bydd y math o ddeunydd a ddewiswch yn dibynnu ar eich dewisiadau personol yn ogystal â'r hinsawdd y byddwch yn defnyddio'ch cwch ynddo.

Er enghraifft, mae clustogwaith lledr yn boblogaidd iawn ymhlith cychwyr mewn hinsoddau cynnes oherwydd ei fod yn gyfforddus ac yn chwaethus. Fodd bynnag, mae finyl yn ddewis gwell i'r rhai sy'n byw mewn hinsoddau oerach gan ei fod yn haws ei lanhau a'i gynnal.

Goleuadau LED

Mae goleuadau LED yn llawer mwy ynni-effeithlon na bylbiau gwynias traddodiadol, sy'n golygu y byddant yn arbed arian i chi ar eich bil ynni. Ychydig iawn o wres y maent hefyd yn ei ollwng, felly ni fyddant yn ychwanegu at y tymheredd haf sydd eisoes yn boeth ar eich cwch.

Hefyd, mae goleuadau LED yn wydn iawn ac mae ganddynt oes hir, felly ni fydd yn rhaid i chi boeni am eu disodli mor aml.

System stereo

Gall system stereo dda wella'ch profiad ar y dŵr yn fawr, p'un a ydych chi'n ymlacio ac yn gwrando ar gerddoriaeth neu'n mwynhau rhai alawon wrth sgïo neu donfyrddio. Gall amrywio o system sain sylfaenol i ganolfan adloniant llawn, ynghyd â sain amgylchynol a theledu sgrin fflat.

System Stereo Cychod Livingston

Darganfyddwr pysgod wedi'i wneud yn arbennig

Gall darganfyddwr pysgod wedi'i wneud yn arbennig fod yn ychwanegiad gwych i'ch cwch Livingston. Darganfyddwyr pysgod defnyddio sonar i ganfod pysgod yn y dŵr, a gallant fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i bysgod sy'n anodd eu gweld.

Mae rhai nodweddion i chwilio amdanynt mewn darganfyddwr pysgod yn cynnwys: galluoedd GPS, y gallu i ddarllen dyfnder, darlleniadau tymheredd dŵr, ac ID Pysgod (y gallu i adnabod rhywogaethau pysgod).

Ychwanegu T-Top

Mae ychwanegu top T yn addasiad cymharol syml a all wneud gwahaniaeth mawr o ran faint o fwynhau eich cwch. Mae'n darparu cysgod ac amddiffyniad rhag yr elfennau a gall roi golwg fwy gorffenedig i'ch cwch.

Dyma ganllaw cam wrth gam i ychwanegu top T i'ch cwch:

1. Dechreuwch trwy fesur lled eich cwch yn y man lle rydych chi am osod y T-top. Bydd hyn yn pennu maint y ffrâm T-top y mae angen i chi ei brynu.

2. Ar ôl i chi gael y mesuriadau ar gyfer eich ffrâm, archebwch y rhannau a'u cydosod yn unol â'r cyfarwyddiadau a ddarperir gan y gwneuthurwr.

3. Gosodwch y ffrâm T-top wedi'i ymgynnull ar eich cwch, gan wneud yn siŵr ei fod wedi'i glymu'n ddiogel yn ei le.

4. Atodwch ben y cynfas i'r ffrâm, gan ddefnyddio naill ai snaps neu felcro yn dibynnu ar ba fath o dop rydych chi wedi'i brynu.

5. Dyna fe! Bellach mae gennych ben T newydd ar eich cwch Livingston a fydd yn darparu cysgod ac amddiffyniad rhag yr haul a'r glaw.

Baitwell

Mae baitwell yn ychwanegiad gwych i unrhyw gwch a gellir ei ddefnyddio ar gyfer abwyd byw a marw. Os ydych chi'n pysgota mewn ardal sydd â llawer o wymon neu falurion eraill, gall ffynnon abwyd gadw'ch abwyd yn lân ac yn rhydd o halogion. Mae Baitwells hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer cadw'ch dal yn fyw ac yn ffres nes eich bod yn barod i'w lanhau.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Cwch Livingston

Ydy cychod Livingston yn sefydlog?

Oes. Mae Cychod Livingston yn sefydlog iawn. Hefyd, maent yn ysgafn iawn ac yn rhad. Felly, gallwch chi eu prynu'n hawdd ac yna gallwch chi eu haddasu yn union fel y dymunwch. Mae'r addasiad hefyd yn haws i'r cwch hwn. Ar ôl i chi addasu'r cwch, bydd y cwch yn newid yn llwyr.

A all Cwch Livingston suddo?

Oes. Gall cwch o Livingston suddo os na fyddwch chi'n taflu'r dŵr a aeth i mewn i'r cwch allan. Hyd yn oed os yw'r cwch yn iawn, weithiau, mae dŵr yn dod i mewn i'r cwch. Mae angen i chi daflu'r dŵr hwnnw allan o bryd i'w gilydd. Rheswm arall dros suddo yw os bydd eich cwch yn cael hollt enfawr.

Sawl Maint Cychod Sydd Ar Gael yn Livingston?

Mae 7 math o faint cychod ar gael yn Livingston. Fel cychod 8 troedfedd, 9 troedfedd, 10 troedfedd a 12 troedfedd. Hefyd mae cychod 14 troedfedd, 16 troedfedd a 19 troedfedd ar gael yn y brand hwn. Yn eu plith, cwch 14 troedfedd Livingston yw'r un mwyaf cyffredin ar gyfer addasiad hawdd.

Casgliad

Nawr, rydym eisoes yn gwybod am rai Addasiadau Cychod Livingston. Hefyd, rydyn ni'n gwybod sut i osod yr addasiadau hyn ar y cwch.

Felly nawr, gallwn brynu cwch syml am gost rhad iawn ac yna ei droi'n un costus. Bydd yn gwneud y cwch yn fwy unigryw a defnyddiol.

Erthyglau Perthnasol