Allwch Chi Ddefnyddio Caiac Môr ar Afon? – Lled a Sefydlogrwydd y Caiac

Yn anaml mae eitem neu nwydd mor amlbwrpas fel nad yw o bwys ble rydych chi'n ei ddefnyddio. Hyd yn oed gyda cherbydau modern, gall fod yn broblemus eu gyrru ar dir penodol ac mewn sefyllfaoedd penodol, galw uchel.

Mae digon o enghreifftiau eraill o hyn yn y byd, gyda phethau llai a rhai mwy drud.

Mae'r amgylchedd ac unigrywiaeth y lle yn pennu'r math o beth sydd ei angen arnoch ac nid oes llawer o le i newid.

Gyda chaiacau, mae'n ymddangos bod y sefyllfa yr un fath, ond dim ond ar yr olwg gyntaf. Mae yna lawer mathau o gaiacau ar y farchnad, wedi'i ddylunio, ei wneud, a'i werthu at ddefnyddiau penodol. Mae rhai wedi'u bwriadu ar gyfer pysgota, eraill ar gyfer hamdden.

Yna mae maint fel y ffactor penderfynu gan fod modelau sydd unrhyw le o 8 i dros 14 troedfedd o hyd.

Mae'r math a'r nodweddion hefyd yn bwysig gan nad yw pob caiac yr un mor eang, sefydlog, neu gyda'r un math o dalwrn.

Er bod y rhain i gyd yn wahaniaethau arwyddocaol, mae un arall, y gwahaniaeth mwy sylfaenol rhwng caiacau ac mae'n delio â'r corff dŵr y maent i fod i fod ar ei gyfer.

Mae'n awgrymu bod digon o wahaniaethau rhwng llynnoedd, afonydd, a chefnforoedd (môr) fel eu bod yn cyfiawnhau creu cychod padlo ar wahân.

A yw hyn yn wir, ac a allwch chi ddefnyddio caiac môr ar afon? Os felly, pam fod dau opsiwn beth bynnag? Os na, pam lai?

Darllenwch ymlaen i gael gwybod.

Beth yw caiac cefnfor?

Caiac Cefnfor

Mae cefnfor, neu gaiacau môr, yn gychod padlo a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer defnydd dŵr halen ac sydd wedi'u cynllunio i groesi'r dyfroedd agored.

O'r herwydd, fe'u hadeiladir ar gyfer mordwyo a darnau hir o badlo syth heb fod angen troadau sydyn.

Fe'u gwneir ar gyfer caiacwyr y mae'n well ganddynt y cefnfor agored ac sy'n treulio eu hamser ar y môr yn ogystal ag ar hyd yr arfordir.

Caiacio ar y cefnfor angen mwy o gryfder a stamina oherwydd y gwyntoedd cryfion a'r cerrynt trwm sy'n achlysur rheolaidd.

Oherwydd hyn, mae angen mwy o badlo ac felly gwneir y caiacau i wrthweithio hyn a bod mor hawdd i'w llywio â phosib.

Gwneir hyn trwy eu gwneud yn hir a chul, gyda'r bwa a'r starn yn cael eu pwyntio.

Mae dyluniad main a miniog o'r fath yn ei gwneud hi'n mynd yn gyflymach ac yn llyfnach trwy'r tonnau. Mae caiacau cefnfor yn llawer hirach na chaiacau afon ac yn gulach.

Maent o leiaf 12 troedfedd o hyd ac yn tueddu i fod tua 14 troedfedd ar yr hiraf. Wrth gwrs mae yna rai sydd hyd yn oed yn hirach, ond mae hynny hefyd fel arfer yn golygu ychydig mwy o led ar gyfer storfa ychwanegol neu badlwr ychwanegol y tu mewn.

Beth yw caiac afon?

Ar ochr arall y sbectrwm mae caiacau afon, wedi'u cynllunio ar gyfer mordwyo pob math o afonydd o rai llydan a hir i rai cul a byr gyda sawl tro.

Fodd bynnag, nid yw'r cychod hyn yn cael eu galw'n gaiacau afon mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd nid oes math penodol o gaiac wedi'i olygu ar gyfer afonydd, dim ond ar gyfer dŵr croyw.

Mae afonydd wrth gwrs yn gymwys a dyna pam y cyfeirir atynt yn aml fel caiacau afon ond hefyd caiacau llyn.

Mae'r crefftau hyn yn llai na chaiacau cefnfor ym mhob ffordd oherwydd, yn amlwg, mae afonydd yn llawer gwahanol ac yn llai na chefnforoedd.

Maent yn arafach, yn fyrrach ac yn fwy heini, sydd eu hangen ar gyfer troadau mwy craff a thro pedol cyflymach.

Fodd bynnag, nid yw pob caiac afon hefyd yn addas ar gyfer dyfroedd gwyllt neu ddŵr gwyn. Ar gyfer hynny, mae angen caiac hyd yn oed yn fyrrach.

Mae caiacau dŵr croyw safonol wedi'u bwriadu ar gyfer hamdden, ymlacio, bysgota, ac archwilio, sy'n golygu eu bod yn taro cydbwysedd da o nodweddion a pherfformiad sy'n gyfeillgar i ddefnyddioldeb.

Mae caiacau afonydd rhwng 8 troedfedd a 12 troedfedd o hyd, gyda'r rhan fwyaf ohonynt rhwng 9 ac 11 troedfedd ar gyfer afonydd safonol ac oddeutu 8 troedfedd ar gyfer dyfroedd gwyllt gwyn.

Mae gan bob un ohonynt fwâu a starnau mwy crwn, gan gynnig mwy o sefydlogrwydd na chaiacau cefnforol sydd eu hangen oherwydd troi.

Mae rhai caiacau dŵr croyw hefyd yn caniatáu sefyll i fyny, sy'n hanfodol ar gyfer pysgota, a elwir yn gaiacau eistedd ar ben yn hytrach na rhai eistedd y tu mewn.

Felly Allwch Chi Ei Wneud?

methu â defnyddio caiac môr yn yr afon mewn gwirionedd

I ateb y cwestiwn teitl, na, ni allwch ddefnyddio caiac môr yn yr afon mewn gwirionedd.

Yn dechnegol ac yn gorfforol gallwch chi, ond bydd yn frwydr. Mae'n llawer haws ac yn fwy synhwyrol ei wneud y ffordd arall a defnyddio caiac afon ar y cefnfor.

Gall llai o bethau fynd yn ddrwg ac nid oes cymaint o broblemau gyda'i wneud i'r cyfeiriad hwnnw.

Mae caiacau cefnfor/môr yn rhy gul ac yn hir i lawer o amgylchoedd dŵr croyw, hyd yn oed rhai llynnoedd.

Maent yn ansefydlog ac yn anos eu rheoli, a chan fod yr afon yn llifo mae angen mwy o reolaeth arnoch er mwyn peidio â throi, troi drosodd na rhedeg i'r lan.

Padlo heb fawr o ymdrech yw'r hyn y maent yn cael eu gwneud ar ei gyfer, ond yn unig yn y cefnfor.

Mewn afon sy'n llifo, mae mwy o badlo i'w wneud ar gyfartaledd a llawer mwy o strôc y funud.

Y rheswm amlwg pam nad yw caiac môr yn addas ar gyfer afonydd yw'r ffaith nad oes digon o le i wneud neu hyd yn oed geisio troadau a symudiadau diogel.

Mae ei droi ar 180 gradd yn cymryd llawer o amser. Dychmygwch geisio gwneud tro pedol mewn 18-olwyn ar stryd hir iawn ond cul gyda sawl tro. Mae'n hunllef.

Ar faes parcio agored neu safle adeiladu, mae'n awel oherwydd rydych chi'n troi ychydig ac yn aros i'r tro yn y pen draw fod yn gyflawn. Mae'r rhagosodiad yn debyg iawn i ddefnyddio caiacau cefnfor hir a chul mewn afonydd.

Os ydych chi'n bwriadu gwneud y rhan fwyaf o'ch caiacio yn y môr ac os ydych chi'n byw yn agos at y môr, nid yw'n syniad da prynu llong dŵr halen sy'n gul ac yn hir.

Ar y llaw arall, os ydych wedi'ch cloi ar y tir ac wedi'ch amgylchynu gan lynnoedd ac afonydd, dewiswch gaiac byrrach a mwy heini a fydd yn caniatáu ichi symud a gwneud troeon mwy craff.

Dylai caiacwyr angerddol sy'n caru popeth ac sydd eisiau amrywiaeth fuddsoddi mewn caiac afon hirach a mwy galluog oherwydd gall fynd i'r môr hefyd.