Anafusion Morol: Achosion Mwyaf Cyffredin Damweiniau Cychod

Yn ôl Gwylwyr y Glannau yr Unol Daleithiau, roedd 4,463 o ddamweiniau cychod yn yr Unol Daleithiau yn 2018. O'r damweiniau hyn, arweiniodd 658 at farwolaethau a 2,629 yn arwain at anafiadau. Prif achos y damweiniau hyn oedd diffyg sylw gweithredwyr, wedi'i ddilyn gan wyliadwriaeth amhriodol a diffyg profiad y gweithredwr. Mae defnyddio alcohol hefyd yn un o brif achosion damweiniau cychod a marwolaethau.

Yr Achos Mwyaf Cyffredin o Ddamweiniau Cychod

Y defnydd o alcohol yw achos mwyaf cyffredin damweiniau cychod, yn ôl Gwylwyr y Glannau yn yr Unol Daleithiau. Mewn gwirionedd, roedd alcohol yn ffactor mewn bron i 50% o’r holl ddamweiniau cychod angheuol yn 2017.

Mae peryglon yfed a chychod wedi'u dogfennu'n dda. Mae alcohol yn amharu ar farn, cydsymud a chydbwysedd, ac mae pob un ohonynt yn hanfodol ar gyfer gweithredu cwch yn ddiogel. Gall hyd yn oed ychydig bach o alcohol gael effaith fawr ar eich gallu i weithredu cwch yn ddiogel.

Os ydych chi'n mynd i yfed tra ar gychod, mae Gwylwyr y Glannau yn argymell eich bod chi'n cyfyngu'ch hun i un diod yr awr. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dynodi gweithredwr sobr a all gymryd yr awenau os oes angen.

Achosion Cyffredin Eraill Damweiniau Cychod

Achosion Damweiniau Cychod

Prif achos y damweiniau hyn yw diffyg sylw neu ddiffyg profiad gweithredwr, ac yna llawdriniaeth ddiofal/diofal a defnyddio alcohol. Mae tywydd hefyd yn ffactor arwyddocaol mewn llawer o ddamweiniau, yn enwedig os oes gwyntoedd cryfion a thonnau yn bresennol.

Mae achosion cyffredin eraill damweiniau cychod yn cynnwys methiant mecanyddol, gwyliadwriaeth amhriodol, a gwallau mordwyo. Gellid atal llawer o'r damweiniau hyn pe bai cychwyr yn cymryd yr amser i gynnal a chadw eu cychod yn iawn a dilyn rheolau diogelwch sylfaenol. Mae gwisgo siaced achub hefyd yn hollbwysig; nid oedd dros 80% o ddioddefwyr damweiniau cychod angheuol yn gwisgo un ar adeg y ddamwain.

Os ydych wedi bod mewn damwain cwch, mae'n bwysig ceisio cyngor cyfreithiol profiadol cyn gynted â phosibl. Bydd atwrneiod damweiniau cwch cyflawn yn gallu eich cynghori am eich hawliau a'ch helpu i geisio'r iawndal yr ydych yn ei haeddu. Cliciwch yma i ymweld â'u gwefan a gwybod mwy am sut y gallant eich helpu!

Pam fod yswiriant cwch yn syniad da?

yswiriant cwch

Cychod yw un o'r gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, gyda mwy na 70 miliwn o Americanwyr yn mynd i'r dŵr bob blwyddyn. Cychod hefyd yw'r ail brif achos marwolaeth mewn damweiniau dŵr y tu ôl i nofio, gyda chyfartaledd o 900 o farwolaethau damweiniau cychod bob blwyddyn. Gall dioddefwyr damweiniau cychod ddioddef anafiadau corfforol ac emosiynol difrifol. Gall biliau meddygol, cyflogau a gollwyd a cholledion ariannol eraill adio'n gyflym.

Mae yswiriant cwch yn ffordd wych o amddiffyn eich hun rhag y mathau hyn o gostau. Gall yswiriant cwch hefyd helpu i'ch diogelu'n ariannol os ydych mewn damwain cwch nad yw'n fai arnoch chi. Os bydd rhywun arall yn achosi damwain, ac nad oes ganddynt unrhyw yswiriant, gallech gael eich gadael gyda'r holl gostau o atgyweirio neu amnewid eich cwch.

Mae practis meddygol math o yswiriant cwch bydd ei angen arnoch yn dibynnu ar ble rydych chi'n bwriadu defnyddio'ch cwch. Er enghraifft, os ydych chi'n mynd i fynd â'ch cwch allan ar y môr, rydych chi eisiau polisi sy'n cynnwys amddiffyniad rhag môr-ladrad a lladrad. Os ydych chi'n cynllunio taith i lawr Afon Mississippi, rydych chi am sicrhau bod eich polisi'n cynnwys amddiffyniad rhag llifogydd. P'un a ydych yn berchen ar a cwch pysgota bach neu gwch hwylio mawr, gall eich atwrnai hefyd roi cyngor ar y sylw gorau ar gyfer eich anghenion.

Sut i Atal Damweiniau Cychod?

awgrymiadau diogel cychod

Mae'r rhan fwyaf o ddamweiniau cychod yn cael eu hachosi gan gamgymeriad gweithredwr, a gellir eu hatal os bydd cychwyr yn cymryd y rhagofalon cywir. Dyma rai awgrymiadau diogelwch cychod i'ch helpu i osgoi damwain:

 1. Cymerwch gwrs diogelwch cychod.
 2. Gwisgwch a siaced bywyd.
 3. Peidiwch ag yfed a chwch.
 4. Gwybod cynhwysedd eich cwch ac aros o'i fewn.
 5. Gwiriwch ragolygon y tywydd cyn mynd allan.
 6. Gadewch gynllun arnofio gyda rhywun ar y lan sy'n gwybod eich llwybr a'ch amser dychwelyd disgwyliedig.
 7. Gwiriwch y batris ar oleuadau llywio eich cwch.
 8. Gwiriwch lain eich llafn gwthio yn rheolaidd.
 9. Byddwch yn ymwybodol o'r tywydd a'r llanw, a chynlluniwch eich taith yn unol â hynny.

Beth os ydych chi'n mynd i mewn i ddamwain cychod

Amcangyfrifir bod dros 12 miliwn o gychod hamdden yn yr Unol Daleithiau. Mae hynny'n golygu bod miloedd o ddamweiniau cychod bob blwyddyn. Ac er bod rhai o'r damweiniau hyn o ganlyniad i esgeulustod ar ran y gweithredwr cychod, mae llawer yn cael eu hachosi gan ffactorau y tu hwnt i'w rheolaeth. Felly beth ddylech chi ei wneud os ydych chi mewn damwain cwch?

Yn gyntaf oll, ceisiwch sylw meddygol os ydych chi neu unrhyw un arall yn cael eich anafu. Yna, cysylltwch â chyfreithiwr anafiadau personol sy'n arbenigo mewn cyfraith forwrol. Byddant yn gallu eich helpu i lywio'r broses gyfreithiol gymhleth yn aml a sicrhau eich bod yn cael yr iawndal yr ydych yn ei haeddu.

yfed a chychod

Pwy Sydd Ar Fai Mewn Damwain Cychod?

Mewn damwain cwch, mae tri pharti y gellid eu dal yn atebol am yr iawndal: gweithredwr y llong, perchennog y llong a/neu unrhyw deithwyr.

 • Gall atebolrwydd ddibynnu ar ffeithiau penodol pob achos, ond yn gyffredinol, os yw gweithredwr y cwch yn esgeulus ac yn achosi damwain, gellir ei ddal yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw iawndal.
 • Mae perchennog y llong yn atebol os oedd yn gwybod neu os dylai fod wedi gwybod bod gan y gweithredwr hanes o ymddygiad esgeulus.
 • Gall teithwyr hefyd fod yn atebol os oeddent hwy eu hunain yn esgeulus, megis trwy beidio â gwisgo siaced achub.

Casgliad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu cychod â diwrnodau heulog, diodydd oer, ac ymlacio. Fodd bynnag, mae ochr dywyll i gychod sy'n aml yn cael ei hanwybyddu. Bob blwyddyn, mae miloedd o anafiadau morol sy'n arwain at ddamweiniau cychod. Gall y damweiniau hyn gael eu hachosi gan amrywiaeth o bethau, megis tywydd, gwall gweithredwr, a phroblemau mecanyddol.

Er mwyn cadw'n ddiogel ar y dŵr, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r peryglon posibl a chymryd camau priodol i gadw'n ddiogel. Er y gall damweiniau cychod fod yn ddinistriol, mae'n bwysig cofio bod llawer o bobl wedi goroesi damweiniau cychod a chanlyniad damwain o'r fath.