10 Ap Gorau ar gyfer Caiacio - Padlo Eich Ffordd i Antur

Padlo Eich Ffordd i Antur

Yn union fel gyda'r rhan fwyaf o bethau eraill y dyddiau hyn, mae technoleg wedi dod o hyd i'w ffordd i mewn i gaiacio. Er y gall ymddangos fel gweithgaredd na all gael cymaint â hynny o uwch-dechnoleg wedi'i integreiddio i'w graidd, mae datrysiadau a theclynnau modern yn cael eu defnyddio'n weithredol iawn mewn padlo o bob math.

Mae hyn yn golygu bod caiacio hefyd yn elwa o newyddbethau sy'n ymwneud â dyfeisiau clyfar, rhyngrwyd, a chaledwedd pen uchel. A dweud y gwir, mae technoleg yn cael ei defnyddio mewn caiacio yn yr 21ain ganrif mewn nifer o ffyrdd.

1. GPS

GPS caiac Gorau

Mae llawer o gaiacwyr yn defnyddio dyfeisiau GPS i olrhain eu lleoliad a nodi cyfeirbwyntiau. Gall y dyfeisiau hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer llywio i'ch cyrchfan ac aros ar y trywydd iawn, yn enwedig mewn ardaloedd lle nad oes tirnodau gweladwy.

2. Camerâu gweithredu

Camerâu gweithredu, megis GoPros, yn boblogaidd ymhlith caiacwyr gan eu bod yn caniatáu iddynt ddal a rhannu eu profiadau ar y dŵr. Mae'r camerâu hyn yn aml yn dal dŵr a gellir eu gosod ar y caiac neu helmed y caiacwr neu fest bywyd.

3. technoleg gwisgadwy

Gwylfeydd ar gyfer Caiacio

Mae yna nifer o ddyfeisiadau technoleg gwisgadwy a all fod yn ddefnyddiol i gaiacwyr, fel tracwyr ffitrwydd a smartwatches. Gall y dyfeisiau hyn helpu caiacwyr i olrhain eu cynnydd a monitro cyfradd curiad eu calon ac arwyddion hanfodol eraill tra ar y dŵr

4. Ffonau clyfar

Mae llawer o gaiacwyr yn defnyddio eu ffonau clyfar fel offeryn llywio a chyfathrebu tra ar y dŵr. Mae amrywiaeth o apiau ar gael a all helpu gyda llywio, rhagweld y tywydd, a diogelwch. Dyma, fel mae'n digwydd, yw pwnc ein herthygl heddiw wrth i ni archwilio'r apiau caiac mwyaf defnyddiol i wneud eich sesiwn padlo yn well ym mhob ffordd.

Mathau o Apiau Caiacio

Mae sawl math o app yn bodoli ar y siopau paly a all helpu gyda chaiacio mewn gwahanol ffyrdd. Er bod yna rai mathau sy'n gwneud sawl peth, maen nhw hefyd yn dibynnu ar un o ychydig o'r nodweddion canlynol i gynnig rhywbeth defnyddiol i'r defnyddwyr.

1. Caiacio Cyffredinol

caiacio

Mae'r apiau hyn yn darparu gwybodaeth sy'n ymwneud yn benodol â chaiacio, megis llwybrau caiacio, lleoliadau mannau gosod a derbyn, ac awgrymiadau diogelwch.

2. Llywio

Gall yr apiau hyn eich helpu i lywio i'ch cyrchfan trwy ddarparu mapiau a chyfarwyddiadau. Mae gan rai apiau llywio hefyd nodweddion sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer cychwyr, fel y gallu i olrhain eich lleoliad ar y dŵr a marcio cyfeirbwyntiau.

3. Rhagolwg y Tywydd

Mae'n bwysig rhoi sylw i'r tywydd wrth gaiacio, oherwydd gall amodau newid yn gyflym. Gall apiau tywydd eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhagolygon a'ch helpu i gynllunio'ch taith yn unol â hynny.

4. Diogelwch a Chyngor

Mae yna apiau a all eich helpu aros yn ddiogel wrth caiacio, megis apiau sy'n eich galluogi i anfon rhybudd brys at eich ffrindiau neu'ch anwyliaid os byddwch chi'n mynd i drafferthion ar y dŵr.

5. Ffitrwydd

Os ydych chi am olrhain eich cynnydd a gwella'ch sgiliau caiacio, mae yna apiau a all eich helpu i osod nodau ac olrhain eich cynnydd. Mae'r apiau hyn yn aml yn cynnwys cynlluniau hyfforddi ac adnoddau eraill i'ch helpu gwella'ch dygnwch a'ch cryfder.

Apiau Gorau i roi cynnig arnynt

Dyma grynodeb o'r apiau gorau y gellir eu defnyddio ar gyfer caiacio:

1. Padlo ACA yn Barod

Er ei fod yn cael ei ddatblygu a'i ddylunio gan Gymdeithas Canŵio America, mae'n berthnasol iawn mewn caiacio hefyd. Mae canŵio a chaiacio yn rhannu llawer o bethau ac maent yn eithaf tebyg, hyd yn oed yn cael eu gwneud yn yr un math o ddŵr. Felly, mae caiacwyr yn elwa ohono hefyd. Mae'r ap hwn yn llawn awgrymiadau diogelwch, rhestrau gwirio gêr, cynlluniau arnofio, a llawer o bethau eraill.

Yn y bôn, gall fod yn ffynhonnell wybodaeth gyffredinol am gaiacio. Mae ganddo hyd yn oed ragolygon syrffio, gwybodaeth am afonydd, a hyd yn oed lleoli hyfforddwyr sydd ar gael yn agos atoch chi. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac nid oes unrhyw reswm pam na ddylai pob caiacwr ei gael. Bydd padlwyr dechreuwyr yn arbennig yn hapus i'w ddefnyddio bob dydd. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac ar gael yn yr App Store a Google Play.

2. GPS Polaris

Arddangosfa Ddigidol Ryngweithiol Polaris

Mae angen GPS iawn ar bob caiaciwr er mwyn llywio'r dyfroedd a gwybod pa lwybr i'w gymryd. Yn sicr, mae gan ffonau smart GPS wedi'u hymgorffori yn ogystal ag apiau map, ond mae'r ap cysegru ar wahân hwn yn llawer gwell ac wedi'i wneud ar gyfer padlo. Yn ogystal, nid yw atebion GPS eraill yn gwneud yn dda ar ddyfrffyrdd, dim ond traffig rheolaidd.

Mae Polaris yn gyfoethog o nodweddion defnyddiol. Mae ganddo bethau sylfaenol fel y cwmpawd ac altimedr, ond mae ganddo hefyd y gallu i lywio llwybrau a darllenwyr lledred a hydred. Er mwyn aros ar y cwrs bob amser wrth badlo, dyma'r ap mynd-i-i i chi. Mae tracio sylfaenol yno ac mae ganddo siartiau morol i'r padlwr wybod dyfnder a gwybodaeth arall am y corff dŵr rydych chi'n bwriadu ymweld ag ef. Y peth drwg amdano yw ei fod ar gael i ddefnyddwyr Android ar hyn o bryd yn unig, ond mae am ddim.

3. Siartiau Llanw Gerllaw Fi

Yn union fel y mae'r enw'n ei awgrymu, mae'r app hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am siartiau llanw. Gallwch gael mynediad at griw o leoedd eraill ar gyfer y wybodaeth hon wrth gwrs, ond beth sy'n digwydd pan fyddwch ar y dŵr ac ymhell i ffwrdd o'r arfordir? Nid oes gennych unrhyw ddata, felly beth ydych chi'n ei wneud? Rydych chi'n agor yr ap hwn ac yn cael gwybodaeth gywir yn gyfleus.

Efallai mai'r nodwedd fwyaf rhyfeddol yw'r amcangyfrif llanw byd-eang a all ddarganfod yn union beth fydd y llanw. Cyn i chi fynd allan am badl, trowch yr ap ymlaen i baratoi'ch hun yn unol â hynny. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw cael eich dal mewn llanw anffafriol tra byddwch chi allan. Mae gan yr ap hwn hefyd ddata lleuad a radar tywydd, ac mae'n gweithio heb gysylltiad rhyngrwyd cyson. Mae ar gael ar gyfer iPhones ac Androids.

4. Ewch i Padlo

Ewch Padlo app

Mae'r ap hwn yn atgoffa yn ogystal â pherswadiwr sy'n ceisio'ch cael chi i badlo. P'un a ydych ar fin ei wneud am y tro cyntaf neu'n dychwelyd ato ar ôl egwyl, mae ei gael a'i weld ar y ffôn yn ddigon i'ch gwneud chi eisiau tynnu'ch caiac. Mae'n gwneud cynllunio teithiau yn hawdd ac mae ganddo restr o'r pwyntiau lansio a'r llwybrau gorau i'w cymryd. Mae bron i 25,000 o leoliadau wedi'u storio ynddo, digon ar gyfer hyd yn oed y padlwyr dewisaf.

Er nad oes ganddo fapiau rhy fanwl a digonedd o wybodaeth, mae'n syml ac i'r pwynt. Mae'n rhoi'r lleoedd gorau i chi ddechrau eich sesiwn padlo a'r lleoliadau mwyaf cyfleus i fynd â'ch pwl allan. Mae hyn yn ddigon i'w wneud yn adnodd defnyddiol. Mae ar gael ar gyfer iPhones ac Androdids ac mae am ddim.

5. Radar Tywydd NOAA

Yn olaf, dyma ap tywydd / rhagolygon, ond nid dim ond unrhyw hen ap sy'n dweud y wybodaeth hon wrthych. Os ydych chi eisiau mwy nag ychydig o ddelweddau o'r tywydd a rhagolygon y tywydd wrth i chi badlo, dyma hi. Mae gan ap NOAA ddelweddau radar manwl a diweddariadau tywydd mewn amser real. Os bydd storm ar fin taro neu os yw'n ddiwrnod anffafriol ar gyfer sesiwn padlo, bydd yn gadael i chi nawr.

Mae olrhain y stormydd sydd ar ddod hefyd ar gael ar gyfer penderfyniad mwy ymatebol ar eich diwedd. Mae darlleniadau tymheredd yn fanwl gywir, ac mae rhybuddion yno ar gyfer data tywydd garw. Ni allwch byth gael eich dal oddi ar eich gwyliadwriaeth gyda'r meddalwedd hwn ar eich ffôn. Wrth siarad am ffonau, gallwch ei lawrlwytho a'i osod ar Android ac ar iPhone.

Cadw'r ffôn clyfar yn ddiogel

Ni all siarad am apps caiacio ddod i ben cyn i ni roi rhai awgrymiadau i chi ar sut i amddiffyn eich ffôn gwerthfawr rhag dŵr wrth caiacio. Hyderwch ei fod yn ochr bwysig i ddefnyddio apps tra padlo, am y rhesymau amlwg iawn.

Casys ffôn gwrth-ddŵr

Achos dal dŵr

Chwiliwch am gas ffôn sydd wedi'i ddylunio'n benodol i fod yn ddiddos. Bydd gan yr achosion hyn sgôr sy'n nodi'r dyfnder a'r hyd y gallant wrthsefyll cael eu boddi mewn dŵr.

Bagiau/codenni sych/dŵr

Mae bag sych yn fag gwrth-ddŵr y gallwch ei ddefnyddio i gadw'ch ffôn ac eitemau eraill yn sych wrth caiacio. Yn syml, rhowch eich ffôn yn y bag a'i selio'n dynn cyn cychwyn ar y dŵr. Tebyg i a bag sych, gellir defnyddio bag diddos neu god i gadw'ch eiddo'n sych wrth caiacio. Mae'r bagiau hyn fel arfer yn cael eu gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac mae ganddyn nhw fecanwaith selio i gadw dŵr allan.

Deiliaid ffôn dal dŵr

Yn olaf ond nid lleiaf, atodiad caiac i gadw'ch ffôn yn fyw. Mae daliwr ffôn gwrth-ddŵr yn ddyfais sy'n eich galluogi i gysylltu'ch ffôn â'ch caiac yn ddiogel. Mae'r dalwyr hyn fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr a bwriedir eu gosod mewn man diogel o fewn y talwrn. Maent yn dod gyda ffenestr glir fel y gallwch weld a defnyddio eich ffôn tra ei fod ynghlwm wrth eich caiac.

Casgliad a siopau cludfwyd

Mae technoleg ac apiau yn gwneud caiacio yn haws ac yn fwy o hwyl oherwydd y doreth o wybodaeth a data y gallwch chi gael gafael arnynt. Gwnewch yn siŵr nad yw'n cymryd eich holl brofiad drosodd a mwynhewch yr awyr agored i'r eithaf. Cofiwch bob amser fod yn ymwybodol o'ch amgylchoedd a dilynwch ganllawiau diogelwch wrth gaiacio, hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio'ch ffôn clyfar.

Mae'n bwysig parhau i ganolbwyntio ar y dŵr a'r amgylchedd, yn hytrach nag ar eich ffôn. Os ydych chi'n defnyddio'ch ffôn ar gyfer llywio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw llygad ar yr hyn sydd o'ch cwmpas a byddwch yn barod i gadw'ch ffôn os oes angen i chi ganolbwyntio ar lywio trwy ddŵr garw neu heriau eraill.

 

 

Erthyglau Perthnasol