Sut i Aros yn Ddiogel ar Ddyfroedd Araf Wrth Rhwyfo?

Er mwyn aros yn ddiogel pan fyddwch allan ar y padlo dŵr, mae angen i chi ddeall dyfroedd symudol yn ogystal â sut mae'n effeithio ar eich profiad SUP. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau eich bod yn cael amser da pan fyddwch yn padlo.

Nid yw'r ffaith bod y dyfroedd rydych chi'n padlo arnynt yn edrych yn dawel yn golygu ei fod yn gwbl ddiogel. Ni waeth pa mor dda yw padlwr, dylech fod yn ofalus pryd bynnag y byddwch yn padlo, hyd yn oed ar ddyfroedd tawel.

Yn yr erthygl hon byddwn yn canolbwyntio ar ddyfroedd sy'n symud yn araf gan fod dyfroedd gwyn sy'n llifo'n gyflym yn cael eu hargymell yn fwy ar gyfer padlwyr mwy profiadol a medrus.

Os ydych yn chwilio am fwrdd i fwynhau diwrnod hamddenol ar y dŵr, Goosehillsport.com mae ganddo rai o'r bwrdd cyffredinol gorau i chi.

Llif Dŵr

 

Mae afonydd ac aberoedd fel arfer yn llifo ar wahanol gyflymder a gall eu cyflymder newid bob dydd. Gall nifer o ffactorau effeithio ar gyflymder llif y dŵr. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod afon yn dda i badlo heddiw dim ond oherwydd ei bod yn berffaith i badlo arni ddoe. Elfen newidiol bwysig yw cyfaint y dŵr sy'n llifo. Mae cyfaint y dŵr sy'n llifo yn cael ei effeithio gan faint o law sydd wedi disgyn dros yr ychydig oriau neu ddyddiau diwethaf, neu uchder ac amser y llanw. Yn y bôn, po uchaf yw lefel y dŵr, y cyflymaf yw'r llif. Ond weithiau gall lefelau dŵr isel hefyd gynhyrchu rhannau sy'n llifo'n gyflym.

Felly byddem yn argymell eich bod yn gwirio lefel y dŵr cyn mynd allan ar y dŵr. Mae'r cam hwn yr un mor bwysig â gwirio rhagolygon y llanw a'r tywydd.

Os yn bosibl, siaradwch â rhywun lleol sy'n gyfarwydd â'r afon i ddarganfod pryd mae'n addas i badlo. Weithiau gall y dŵr edrych yn araf, ond gallai fod yn groes i'r hyn rydych chi'n meddwl ydyw.

Mae gan hyd yn oed dyfroedd araf eu heriau a'u risgiau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Beth all effeithio ar eich sesiwn padlo?

Os ydych am badlo allan ac yn ôl i'r man cychwyn, mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gallu padlo yn erbyn llif y dŵr i fynd yn ôl i'r man cychwyn. Os yn bosibl, mae'n ddelfrydol cychwyn eich padlo a'ch padlo i fyny'r afon yn erbyn y llif ar y dechrau, fel y byddai'ch taith yn ôl yn llawer haws.

Os byddwch chi'n padlo mewn dyfrffyrdd mewndirol, bydd y gwynt yn effeithio llai arnoch chi na lleoliadau arfordirol ond mae twndis yn bosibl, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd effeithiau'r gwynt yn ogystal â llif y dŵr i ystyriaeth pan fyddwch chi'n dechrau eich padlo.

Os ydych am ddechrau eich padlo ar un adeg a gorffen mewn man arall, cymerwch eich amser i wneud eich ymchwil a dewiswch lwybr sy'n osgoi padlo yn erbyn gwynt neu lif y dŵr. Dewch o hyd i bwynt allanfa addas sy'n eich galluogi i lanio a gadael y dŵr yn ddiogel. Hefyd, bydd rhai dyfrffyrdd mewndirol yn gofyn bod gennych drwydded afon neu hawlen i badlo, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio cyn mynd allan. Peth arall y dylech fod yn ymwybodol ohono yw bod rhywfaint o dir ar lan yr afon yn breifat, felly gwnewch eich ymchwil a pheidiwch â chymryd yn ganiataol y gallwch chi lansio a glanio yno.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn holi'r awdurdod lleol neu'r clwb padlo lleol i weld pa ofynion sydd i badlo ar yr afon benodol honno.

Os ydych yn y DU, gallwch gael trwydded afon yn hawdd gan sawl sefydliad gan gynnwys WSA ac Undeb Canŵio Prydain.

Peryglon posibl padlfyrddio mewn dyfroedd sy'n symud yn araf

Pan fyddwch allan ar y dŵr, dylech fod yn ymwybodol o'ch amgylchoedd bob amser a gwybod yr ardal. Mae afonydd yn ddiogel i badlo’r rhan fwyaf o’r amser, ond mae llawer o beryglon posibl y mae angen i chi wybod amdanynt a pharatoi ar eu cyfer.

Rhwystrau

Gall fod rhwystrau a rhwystrau fel coed crog isel, neu strwythurau o waith dyn. Os ydych yn padlo mewn lle newydd, cymerwch amser i gerdded y llwybr cyfan yn gyntaf a nodi unrhyw beryglon y gallech fod am eu hosgoi. Hefyd, yn ddelfrydol, efallai y byddwch am siarad â chlwb SUP lleol neu badlwr i gael cymaint o wybodaeth â phosibl.

Coredau

Mae coredau yn rhwystrau sydd wedi'u hargaenu ar draws yr afon. Darganfyddwch a fyddwch chi'n mynd unrhyw le ger coredau trwy wirio mapiau afonydd a mapiau ar eich ffôn. Os oes un ar eich ffordd mewn gwirionedd, mae angen i chi wybod lle gallwch chi adael yr afon yn ddiogel i gerdded o'i chwmpas.

Efallai eich bod chi'n meddwl bod coredau'n edrych fel hwyl i fynd i lawr ar fwrdd chwyddadwy, ond gallai hynny fod yn beryglus i chi. Efallai y bydd trolifau a all eich dal o dan y dŵr yn hawdd. Mae yna lawer o wahanol fathau o goredau a bydd rhai mathau hyd yn oed y padlwyr mwyaf profiadol yn eu hosgoi oherwydd y risgiau uchel. Os nad ydych chi'n badlwr dŵr gwyn profiadol a bod gennych chi ddigon o wybodaeth a'r sgil a'r offer angenrheidiol i redeg cored, cadwch draw oddi wrthi.

Pysgotwyr

Efallai nad chi yw'r unig berson ar yr afon ac o'i chwmpas. Efallai bod pysgotwyr ar afonydd felly os gwelwch chi nhw, cadwch yn effro a rhowch ddigon o le iddyn nhw. A chadwch olwg am y llinellau sydd fel arfer yn anodd iawn eu gweld.

Bywyd Gwyllt

Mae'n debygol iawn y byddwch chi'n dod ar draws bywyd gwyllt. Mewn gwirionedd mae'n un o'r pethau hwyliog y gallwch chi ei fwynhau wrth badlo. Ond efallai nad dyma'r syniad gorau i fynd yn rhy agos. Byddwch yn barchus, cadwch draw oddi wrthynt a byddwch yn dawel. Ceisiwch beidio ag aflonyddu arnynt.

Ac efallai y bydd eraill yn rhannu'r dŵr gyda chi fel cychodwyr. Mae cychod fel arfer yn teithio'n gyflymach na chi, gan eu gwneud yn llawer llai symudadwy ac yn arafach i stopio, felly efallai y byddwch am aros allan o'u ffordd.

Dewch ag offer diogelwch

Pryd bynnag y byddwch allan yn padlo, dewch â'ch offer diogelwch bob amser. Defnyddiwch dennyn torchog sy'n rhyddhau'n gyflym i badlo ar ddŵr sy'n symud. Mae dennyn torchog yn aros ar eich bwrdd yn hytrach na llusgo yn y dŵr y tu ôl i chi, gan leihau'r siawns o'i ddal ar falurion. Mae cael rhyddhad cyflym yn eich galluogi i ddatgysylltu'ch hun yn hawdd ac yn gyflym oddi wrth eich bwrdd mewn achos o argyfwng fel mynd yn gaeth. Ond os nad ydych wedi defnyddio dennyn rhyddhau cyflym o'r blaen, ymarferwch a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i'w ddefnyddio'n gywir.

Sut i gadw'n ddiogel ar ddyfroedd sy'n symud yn araf wrth badlfyrddio?

Er mwyn aros yn ddiogel pan fyddwch allan ar y padlo dŵr, mae angen i chi ddeall dyfroedd symudol yn ogystal â sut mae'n effeithio ar eich profiad SUP. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau eich bod yn cael amser da pan fyddwch yn padlo.

Nid yw'r ffaith bod y dyfroedd rydych chi'n padlo arnynt yn edrych yn dawel yn golygu ei fod yn gwbl ddiogel. Ni waeth pa mor dda yw padlwr, dylech fod yn ofalus pryd bynnag y byddwch yn padlo, hyd yn oed ar ddyfroedd tawel.

Yn yr erthygl hon byddwn yn canolbwyntio ar ddyfroedd sy'n symud yn araf gan fod dyfroedd gwyn sy'n llifo'n gyflym yn cael eu hargymell yn fwy ar gyfer padlwyr mwy profiadol a medrus.

Os ydych yn chwilio am fwrdd i fwynhau diwrnod hamddenol ar y dŵr, Goosehillsport.com mae ganddo rai o'r bwrdd cyffredinol gorau i chi.

Llif Dŵr

Afonydd ac mae aberoedd fel arfer yn llifo ar wahanol gyflymder a gall eu cyflymder newid bob dydd. Gall nifer o ffactorau effeithio ar gyflymder llif y dŵr. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod afon yn dda i badlo heddiw dim ond oherwydd ei bod yn berffaith i badlo arni ddoe. Elfen newidiol bwysig yw cyfaint y dŵr sy'n llifo. Mae cyfaint y dŵr sy'n llifo yn cael ei effeithio gan faint o law sydd wedi disgyn dros yr ychydig oriau neu ddyddiau diwethaf, neu uchder ac amser y llanw. Yn y bôn, po uchaf yw lefel y dŵr, y cyflymaf yw'r llif. Ond weithiau gall lefelau dŵr isel hefyd gynhyrchu rhannau sy'n llifo'n gyflym.

Felly byddem yn argymell eich bod yn gwirio lefel y dŵr cyn mynd allan ar y dŵr. Mae'r cam hwn yr un mor bwysig â gwirio rhagolygon y llanw a'r tywydd.

Os yn bosibl, siaradwch â rhywun lleol sy'n gyfarwydd â'r afon i ddarganfod pryd mae'n addas i badlo. Weithiau gall y dŵr edrych yn araf, ond gallai fod yn groes i'r hyn rydych chi'n meddwl ydyw.

Mae gan hyd yn oed dyfroedd araf eu heriau a'u risgiau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Beth all effeithio ar eich sesiwn padlo?

Os ydych am badlo allan ac yn ôl i'r man cychwyn, mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gallu padlo yn erbyn llif y dŵr i fynd yn ôl i'r man cychwyn. Os yn bosibl, mae'n ddelfrydol cychwyn eich padlo a'ch padlo i fyny'r afon yn erbyn y llif ar y dechrau, fel y byddai'ch taith yn ôl yn llawer haws.

Os byddwch yn padlo mewn dyfrffyrdd mewndirol, byddwch yn cael eich effeithio llai gan y gwynt na lleoliadau arfordirol ond mae twndis yn bosibl, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried effeithiau'r gwynt yn ogystal â llif y dŵr pan fyddwch yn cychwyn ar eich Stemars.

Os ydych am ddechrau eich padlo ar un adeg a gorffen mewn man arall, cymerwch eich amser i wneud eich ymchwil a dewiswch lwybr sy'n osgoi padlo yn erbyn gwynt neu lif y dŵr. Dewch o hyd i bwynt allanfa addas sy'n eich galluogi i lanio a gadael y dŵr yn ddiogel. Hefyd, bydd rhai dyfrffyrdd mewndirol yn gofyn bod gennych drwydded afon neu hawlen i badlo, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio cyn mynd allan. Peth arall y dylech fod yn ymwybodol ohono yw bod rhywfaint o dir ar lan yr afon yn breifat, felly gwnewch eich ymchwil a pheidiwch â chymryd yn ganiataol y gallwch chi lansio a glanio yno.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn holi'r awdurdod lleol neu'r clwb padlo lleol i weld pa ofynion sydd i badlo ar yr afon benodol honno.

Os ydych yn y DU, gallwch gael trwydded afon yn hawdd gan sawl sefydliad gan gynnwys WSA ac Undeb Canŵio Prydain.

Peryglon posibl padlfyrddio mewn dyfroedd sy'n symud yn araf

Pan fyddwch allan ar y dŵr, dylech fod yn ymwybodol o'ch amgylchoedd bob amser a gwybod yr ardal. Mae afonydd yn ddiogel i badlo’r rhan fwyaf o’r amser, ond mae llawer o beryglon posibl y mae angen i chi wybod amdanynt a pharatoi ar eu cyfer.

Rhwystrau

Gall fod rhwystrau a rhwystrau fel coed crog isel, neu strwythurau o waith dyn. Os ydych yn padlo mewn lle newydd, cymerwch amser i gerdded y llwybr cyfan yn gyntaf a nodi unrhyw beryglon y gallech fod am eu hosgoi. Hefyd, yn ddelfrydol, efallai y byddwch am siarad â chlwb SUP lleol neu badlwr i gael cymaint o wybodaeth â phosibl.

Coredau

Mae coredau yn rhwystrau sydd wedi'u hargaenu ar draws yr afon. Darganfyddwch a fyddwch chi'n mynd unrhyw le ger coredau trwy wirio mapiau afonydd a mapiau ar eich ffôn. Os oes un ar eich ffordd mewn gwirionedd, mae angen i chi wybod lle gallwch chi adael yr afon yn ddiogel i gerdded o'i chwmpas.

Efallai eich bod chi'n meddwl bod coredau'n edrych fel hwyl i fynd i lawr ar fwrdd chwyddadwy, ond gallai hynny fod yn beryglus i chi. Efallai y bydd trolifau a all eich dal o dan y dŵr yn hawdd. Mae yna lawer o wahanol fathau o goredau a bydd rhai mathau hyd yn oed y padlwyr mwyaf profiadol yn eu hosgoi oherwydd y risgiau uchel. Os nad ydych chi'n badlwr dŵr gwyn profiadol a bod gennych chi ddigon o wybodaeth a'r sgil a'r offer angenrheidiol i redeg cored, cadwch draw oddi wrthi.

Pysgotwyr

Efallai nad chi yw'r unig berson ar yr afon ac o'i chwmpas. Efallai fod yna pysgotwyr ar afonydd felly os ydych yn eu gweld, byddwch yn effro a rhowch ddigon o le iddynt. A chadwch olwg am y llinellau sydd fel arfer yn anodd iawn eu gweld.

Bywyd Gwyllt

Mae'n debygol iawn y byddwch chi'n dod ar draws bywyd gwyllt. Mewn gwirionedd mae'n un o'r pethau hwyliog y gallwch chi ei fwynhau wrth badlo. Ond efallai nad dyma'r syniad gorau i fynd yn rhy agos. Byddwch yn barchus, cadwch draw oddi wrthynt a byddwch yn dawel. Ceisiwch beidio ag aflonyddu arnynt.

Ac efallai y bydd eraill yn rhannu'r dŵr gyda chi fel cychodwyr. Mae cychod fel arfer yn teithio'n gyflymach na chi, gan eu gwneud yn llawer llai symudadwy ac yn arafach i stopio, felly efallai y byddwch am aros allan o'u ffordd.

Dewch ag offer diogelwch

Pryd bynnag y byddwch allan yn padlo, dewch â'ch offer diogelwch bob amser. Defnyddiwch dennyn torchog sy'n rhyddhau'n gyflym i badlo ar ddŵr sy'n symud. Mae dennyn torchog yn aros ar eich bwrdd yn hytrach na llusgo yn y dŵr y tu ôl i chi, gan leihau'r siawns o'i ddal ar falurion. Mae cael rhyddhad cyflym yn eich galluogi i ddatgysylltu'ch hun yn hawdd ac yn gyflym oddi wrth eich bwrdd mewn achos o argyfwng fel mynd yn gaeth. Ond os nad ydych wedi defnyddio dennyn rhyddhau cyflym o'r blaen, ymarferwch a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i'w ddefnyddio'n gywir.

Gwisgwch PFD

Argymhellir bob amser gwisgo PFD pryd bynnag y byddwch allan yn padlo ar y dŵr. Bydd yn rhoi mwy o hyder i chi, yn eich cadw i fynd ac o bosibl yn achub eich bywyd mewn argyfwng.

Argymhellir cymorth hynofedd safonol ar gyfer padlo ar afon a dyfroedd symudol eraill yn lle gwasg PFD chwyddadwy sy'n gofyn am actifadu â llaw.

Gall afonydd ac aberoedd gynnig profiad padlo gwych a chyfleoedd gwylio bywyd gwyllt ar eich bwrdd SUP. Ond mae'n bwysig ystyried llif y dŵr pan fyddwch chi'n cynllunio taith SUP a phan fyddwch chi allan ar y dŵr i sicrhau eich bod chi'n cael sesiwn SUP diogel a phleserus.

Gwisgwch PFD

Argymhellir bob amser gwisgo PFD pryd bynnag y byddwch allan yn padlo ar y dŵr. Bydd yn rhoi mwy o hyder i chi, yn eich cadw i fynd ac o bosibl yn achub eich bywyd mewn argyfwng.

Argymhellir cymorth hynofedd safonol ar gyfer padlo ar afon a dyfroedd symudol eraill yn lle gwasg PFD chwyddadwy sy'n gofyn am actifadu â llaw.

Gall afonydd ac aberoedd gynnig profiad padlo gwych a chyfleoedd gwylio bywyd gwyllt ar eich bwrdd SUP. Ond mae'n bwysig ystyried llif y dŵr pan fyddwch chi'n cynllunio taith SUP a phan fyddwch chi allan ar y dŵr i sicrhau eich bod chi'n cael sesiwn SUP diogel a phleserus.

Erthyglau Perthnasol