5 Awgrym Padlo y Dylai Pob Caiaciwr Wybod

Mae caiacio yn ffordd wych o dreulio amser yn yr awyr agored ac mae'n gamp y gall padlwyr o bob oed ei dilyn yn ddiogel, o'r ifanc iawn i'r henoed.

Yn ogystal, gall caiacwyr badlo eu caiacau ar unrhyw gorff o ddŵr sydd ar gael yn amrywio o byllau bach i lynnoedd mawr i'r môr yn ogystal â lleoliadau mwy egsotig fel afonydd sy'n symud yn araf, corsydd a chorsydd. Ar ben hynny, mae dod yn gaiaciwr yn fater cymharol syml gan mai'r cyfan sydd ei angen yw caiac, padl, a dyfais arnofio personol (aka PFD).

Fodd bynnag, fel unrhyw gamp, mae'n ddoeth dysgu gan badlwyr profiadol, ac felly, isod fe welwch bum awgrym a fydd nid yn unig yn eich gwneud yn padlwr mwy hyderus, byddant hefyd yn gwneud eich profiadau caiacio yn fwy diogel a phleserus.

1. Dewiswch y Caiac Cywir

Ffynhonnell: protips.dickssportinggoods.com

Gyda chymaint o wahanol fathau o gaiacau ar y farchnad heddiw, mae dewis y caiac cywir ar gyfer eich pwrpas arfaethedig yn hollbwysig. Fodd bynnag, er mwyn dewis y caiac cywir, yn gyntaf rhaid i chi benderfynu pa fath o padlwr ydych chi.

Er enghraifft, os mai'ch prif ddiddordeb yw treulio ychydig o brynhawniau yma ac acw yn padlo'n agos at y lan ar dawelwch, wedi'i warchod, dŵr yna rydych chi'n padlwr hamdden. Fodd bynnag, os yw'n well gennych dreulio'r diwrnod yn gwneud archwiliadau hir ymhell o'ch man lansio neu'n padlo allan i ynys anghysbell, yna rydych chi'n gaiacwr teithiol diwrnod. Ar y llaw arall, os mai chi yw'r math o badlwr dewr sy'n mwynhau byw allan o'ch caiac am gyfnod estynedig tra hefyd yn ymgymryd â thaith padlo hir, yna rydych chi'n gaiacwr alldaith. Yn olaf ond nid lleiaf, os ydych yn lle hynny yn bysgotwr brwd sydd eisiau i ddefnyddio eu caiac fel llwyfan pysgota llechwraidd, yna rydych chi'n bysgotwr caiac. Yn ffodus, mae yna ddyluniadau caiac arbenigol ar y farchnad heddiw sy'n berffaith ar gyfer pob math o gaiacwr.

Yna, mae yna mater caiacau eistedd y tu mewn yn erbyn caiacau eistedd ar ben oherwydd bod gan bob math o gaiac fanteision ac anfanteision amlwg dros y llall megis rheolaeth ac amddiffyniad rhag yr elfennau yn erbyn rhwyddineb mynd i mewn ac allan o'r caiac.

Felly, gyda hynny i gyd i'w ystyried, mae'n hollbwysig eich bod yn cymryd yr amser i benderfynu sut rydych yn aml yn bwriadu defnyddio'ch caiac fel y gallwch chi, yn eich tro, benderfynu pa fath o badlwr ydych chi fel y gallwch chi wedyn. dewiswch ddyluniad caiac sy'n briodol i'ch pwrpas arfaethedig.

2. Padlo â'ch Corff Uchaf

Ffynhonnell: sportsrec.com

Mae'r rhan fwyaf o gaiacwyr newydd a chanolradd yn methu â harneisio pŵer eu torso uchaf a'u coesau i yrru eu caiacau ac yn hytrach maent yn dibynnu ar eu breichiau. Fodd bynnag, y ffaith yw bod y cyhyrau cyfunol mewn torso uchaf a choesau padlwr yn gallu cynhyrchu llawer mwy o rym nag y mae eu breichiau. O ganlyniad, wrth badlo caiac, dylech harneisio pŵer eich torso uchaf a'ch coesau i symud a gyrru'ch caiac yn lle dibynnu ar eich breichiau.

3. Gwisg ar gyfer Trochi

Ffynhonnell: watersportswhiz.com

Er bod y rhan fwyaf o badlwyr yn dueddol o wisgo ar gyfer y tywydd, mae'n bwysig iawn eich bod yn ystyried tymheredd y dŵr amgylchynol yn yr ardal lle byddwch chi'n padlo oherwydd, os byddwch chi'n troi drosodd, gall hypothermia ymsefydlu'n gyflym iawn. Felly, oni bai eich bod yn padlo yn y trofannau, mae'n hollbwysig eich bod yn gwisgo dillad wedi'u gwneud o ffabrigau fel neilon, cnu polyester, neu neoprene a fydd yn amsugno ychydig iawn o ddŵr, os o gwbl, wrth drochi ac a fydd yn sychu'n gyflym iawn wrth ddarparu rhywfaint o cynhesrwydd.

4. Cario Gêr Diogelwch Caiac

Ffynhonnell: eu.point65.com

Tri atyniad diogelwch caiac y mae'n rhaid eu cael yw Dyfais Arnofio Personol (PFD), fflôt padlo, a phwmp ymchwydd. Er bod pwrpas y PFD yn amlwg, pwrpas y fflôt padlo yw darparu modd o ddefnyddio'ch padl i greu cefnogaeth outrigger a fydd yn eich galluogi i fynd yn ôl i mewn i'r caiac ar ôl troi drosodd. Felly, pwrpas y pwmp carthion yw tynnu'r dŵr o dalwrn eich caiac ar ôl dychwelyd. Yn olaf, er nad yw'n gwbl angenrheidiol, mae bob amser yn syniad da cael sgert chwistrell gyda hi hefyd.

5. Dysgwch i Achub Eich Hun ac Eraill

Ffynhonnell: rei.com

Does dim byd yn digalonni darpar badlwyr newydd fel y syniad o droi drosodd! Felly, bydd dysgu i achub eich hun yn ogystal â'ch cyd-rwyfwyr yn magu rhywfaint o hyder yn eich galluoedd na allwch ei chael mewn unrhyw ffordd arall. Yn ffodus, nid yw hunan-achub yn anodd ac nid oes angen dim mwy na padl, fflôt padlo, ac ychydig o ymarfer. Neu, os ydych chi'n un o'r padlwyr hynny a hoffai gymryd y cam nesaf, gallwch ddysgu un neu fwy o nifer o wahanol fathau o roliau caiac (sy'n hawdd iawn i'w dysgu a'u perfformio). Yna, unwaith y byddwch chi'n gallu achub eich hun, mae yna sawl un technegau syml gwahanol a fydd yn eich galluogi i achub eraill mewn achos o droi drosodd.

Casgliad

Felly, trwy ddefnyddio'r awgrymiadau a'r triciau profedig a grybwyllwyd uchod, nid yn unig y gall padlwyr dibrofiad fwynhau'r gamp o gaiacio yn ddiogel, gallant wneud hynny gyda llawer mwy o hyder yn eu galluoedd. Bydd hyn, yn ei dro, yn eu galluogi i ymlacio a mwynhau eu camp newydd yn hytrach na chael trafferth ag ef. Fel hyn, gellir gwella sgiliau yn llawer cyflymach a gall y padlwr symud ymlaen yn gyflymach o gaiac hamdden i ddechreuwyr i gaiac teithiol neu alldaith diwrnod padlwyr uwch yn ogystal â mynd i'r afael â heriau padlo mwy datblygedig.