Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Beth i'w wisgo Caiacio - Antur Caiacio Diogel

Gwisg ar gyfer caiacio

Os ydych chi'n bwriadu cychwyn ar antur caiacio yn fuan, mae gwybodaeth bwysig i chi ddod yn gyfarwydd â hi cyn i chi wneud hynny. Y pwysicaf yw sut i wisgo'n iawn i aros yn gyfforddus ac yn ddiogel yn ystod y daith gyfan.

Nid gweithgaredd hwyliog yn unig yw caiacio y gallwch chi ei wneud pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo fel y peth ac ni waeth beth rydych chi'n ei wisgo ar hyn o bryd. Mae angen i chi ystyried gwahanol ffactorau cyn i chi fynd allan ar y dŵr, gan gynnwys y tywydd, a gwisgo'n briodol.

Mae sicrhau bod amlbwrpasedd, gwydnwch a chysur tra'ch bod yn symud yn bwysig iawn. Dyna pam rydyn ni'n rhoi syniadau gwych i chi ar beth i'w wisgo caiacio a fydd yn eich helpu chi aros yn ddiogel ac yn gyfforddus bob amser. Dim ots os yw'r tywydd yn boeth neu'n oer, byddwch chi'n barod i fynd i'r afael â'ch antur caiacio fawr nesaf fel pro! Gadewch i ni blymio i'r dde i mewn iddo.

Caiacio mewn Tywydd Oer - Beth i'w wisgo

Caiacio mewn Tywydd Oer

 

Byddwn yn dechrau gyda chanllaw ar yr hyn y dylech ei wneud gwisgo wrth caiacio mewn tywydd oer. Mae gwybod yn union sut i wisgo wrth gaiacio mewn tywydd oer yn bwysig iawn oherwydd mae risg bob amser y gallech syrthio i'r dŵr. Os yw hynny'n digwydd a bod y dŵr yn hynod o oer, nid ydych chi eisiau rhewi yn eich bicini neu grys-T. Dyna pam rydym yn argymell gwisgo'r eitemau dillad canlynol wrth gaiacio mewn amodau oer:

1. Haenau

Mae haenau yn ddelfrydol ar gyfer caiacio mewn unrhyw dywydd. Os yw'n mynd yn rhy boeth, gallwch dynnu darn o ddillad a gwneud eich hun yn fwy cyfforddus. Ar y llaw arall, os yw'n oer, bydd gennych ddigon o haenau na fydd yn rhaid i chi boeni am fod yn oer.

Dylech ddechrau gyda haen sylfaen, sef dillad nofio. Byddai'n llawer haws tynnu dillad eraill yn ddiweddarach heb orfod dod o hyd i ardal breifat os ydych chi'n gwisgo dillad nofio yn lle dillad isaf. Yna, ar gyfer yr haen ganol, dylech ddewis siwt wlyb briodol.

Mae siwtiau gwlyb yn wych ar gyfer caiacio am fwy nag un rheswm, ond mae'r ffaith eu bod yn gallu gwrthsefyll dŵr yn helpu llawer yn ystod y daith hon, yn enwedig os ydych chi'n mynd i'r dŵr yn y pen draw. O ran yr haen olaf, ni fydd angen un arnoch bob amser. Fodd bynnag, os yw'n wyntog ac yn oer y tu allan, efallai y byddwch am ystyried cael siaced neu fest gwrth-wynt.

2. Drysuit

Mae'n debyg eich bod chi'n pendroni pam y byddai angen siwt sych arnoch chi os oes gennych chi siwt wlyb yn barod. Y peth yw, nid yw'r ddau hyn yn hollol yr un peth, a dyna pam y dylech chi wneud penderfyniad. Nid oes rhaid i chi wisgo'r ddau ond dewiswch pa un o'r ddau hyn sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Mae siwtiau sych wedi'u cynllunio i gadw'n sych bob amser, yn wahanol i siwtiau gwlyb sydd fel arfer yn gallu gwrthsefyll dŵr, ond heb fod yn gwbl ddiddos.

Os ydych chi'n bwriadu mynd ar gaiacio mewn amodau hynod o oer lle mae'r siawns y byddwch chi'n cwympo i ddŵr oer iâ yn gallu bygwth bywyd, byddai mynd am siwt sych yn opsiwn mwy diogel. Gwneir y siwtiau hyn hefyd i'w gwisgo gyda haenau lluosog eraill o ddillad.

3. Esgidiau

esgidiau du

 

O ran pa esgidiau y dylech eu gwisgo wrth gaiacio, yr ateb yw - dal dŵr. Yn gyntaf, dylech gael pâr o sanau gwiail lleithder. Mae'r sanau hyn yn wych oherwydd eu bod yn sychu'n eithaf cyflym ac yn eich helpu i gadw'ch traed yn ffres ac yn sych am gyfnod hirach. Yna, argymhellir cael pâr o esgidiau hydroffobig. Bydd hwn yn ychwanegiad gwych at gadw eich traed yn sych bob amser ac yn ddiogel rhag y dŵr rhewllyd y gallech fod ynddo.

4. Sgert Sblash

Y peth olaf y dylech ei wneud yn siŵr cyn caiacio mewn tywydd oer yw sgert sblash/chwistrellu. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â beth yw hyn, peidiwch â phoeni. Rydyn ni yma i egluro beth yn union ydyw a sut mae'n gweithio.

Nid yw sgertiau sblash yn sgertiau go iawn rydych chi'n eu gwisgo - maen nhw'n gorchuddion rydych chi'n eu cysylltu â thalwrn eich caiac. Maent yn gymorth gwych o ran cadw'r cynhesrwydd y tu mewn, yn ogystal â glaw a sblash. Gallwch ddod o hyd iddynt ar-lein ac archebu un i'w gael o gwmpas pryd bynnag y byddwch yn bwriadu mynd i gaiacio mewn tywydd oer. Gall fod yn ddefnyddiol iawn ac yn gyfleus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amodau, felly ni allwch fynd yn anghywir â dod ag un.

Caiacio mewn Tywydd Poeth - Beth i'w wisgo

caiacio

Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wisgo wrth caiacio mewn tywydd oer, mae'n bryd dysgu beth i'w wisgo caiacio yn ystod yr haf. Bydd y dillad yn wahanol gan na fydd yn rhaid i chi boeni am amddiffyn eich hun rhag oerfel, ond bydd yn rhaid i chi aros yn ddiogel rhag yr haul a rhai ffactorau eraill. Edrychwch ar y rhestr isod i weld beth ddylech chi wisgo caiacio mewn tywydd poeth:

1. UPF Uchaf

Y ffactor pwysicaf i'w ystyried os ydych chi'n caiacio yn ystod yr haf yw'r haul a pha mor niweidiol y gall ei belydrau fod. Dyna pam mae angen i chi sicrhau eich bod mor ddiogel ag y gallwch fod allan yn y dŵr agored. Dillad UPF yw un o’r ffyrdd gorau o wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel pan mae’n hynod o boeth a heulog y tu allan.

Gan nad ydych chi eisiau bod yn rhy boeth wrth gaiacio, mae gwisgo siaced neu ddarn arall o ddillad trwm yn ddim. Fodd bynnag, mae dod o hyd i ben UPF yn opsiwn perffaith. Mae gan y topiau hyn amddiffyniad rhag yr haul â sgôr UPF, ond nid dyna'r cyfan.

Gallwch ddod o hyd i un sy'n cael ei wneud â ffabrigau sy'n sychu'n gyflym a thechnoleg oeri a fydd yn gwneud treulio amser yn caiacio yn chwyth go iawn. Bydd y ddau ohonoch yn edrych yn dda ac yn teimlo'n gyfforddus, sy'n fantais fawr os ydych chi'n bwriadu mynd ar ddêt caiacio gyda rhywun arbennig.

2. Siorts

Ar gyfer y gwaelodion, dylech fynd gyda phâr o siorts sychu'n gyflym. Mae haenu hefyd yn alwad dda o ran caiacio mewn tywydd poeth oherwydd gallwch chi dynnu darn o ddillad os ydych chi'n mynd yn rhy boeth. Felly, bydd gwisgo bicini, top UPF, a siorts sychu'n gyflym yn wych. Gallwch dynnu eich dillad os ydych am fynd i nofio, ac yna eu gwisgo yn ôl ar ôl i chi ddod yn ôl at eich cwch.

Dylech hefyd ystyried pa esgidiau rydych chi'n eu gwisgo. Fodd bynnag, nid yw gwisgo'ch esgidiau arferol yn cael ei argymell yma. Dylech fynd am bâr o esgidiau dŵr a fydd yn caniatáu ichi symud trwy'r dŵr yn eithaf cyfforddus ond hefyd yn amddiffyn eich traed rhag unrhyw greigiau miniog a gwrthrychau eraill, yn ogystal ag arwynebau llithrig.

3. PFD

gêr PFD

Y mwyaf peth pwysig yn ystod caiacio mewn unrhyw dywydd yn aros yn ddiogel. Yn anffodus, nid yw'n anghyffredin clywed am achos o foddi yn ystod caiacio. Dyna pam mae'n rhaid i chi wisgo Dyfais Arnofio Personol (PDF). Bydd hyn yn eich helpu i aros ar y dŵr mewn achosion o syrthio i'r dŵr yn ddamweiniol a dod ar draws senarios sydyn a drwg eraill, ond nid dyna'r cyfan.

Bydd hefyd yn rhoi darn o feddwl i chi, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu caiacio gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. Gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw i gyd eu PFDs eu hunain fel y gallwch chi gael amser llawn hwyl heb boeni am unrhyw beth drwg yn digwydd.

4. Het

Soniasom eisoes pa mor niweidiol y gall yr haul a'i belydrau UV fod. Dyna pam y dylech wneud yn siŵr eich bod yn cael eich diogelu hefyd gan wisgo het. Gallwch chi wisgo unrhyw het rydych chi ei heisiau, does dim rhaid cael un wedi'i gwneud yn arbennig ar gyfer caiacio.

Gwnewch yn siŵr ei fod yn ffitio'n dda fel nad yw'n hedfan i ffwrdd yn annisgwyl. Mae'n bwysig amddiffyn eich pen rhag y gwres os nad ydych am fentro cael trawiad haul a thorri eich antur gyffrous yn fyr oherwydd yr holl bendro a blinder.

5. Sbectol haul

Dylech ddod o hyd i bâr braf o sbectol haul polariaidd i gyd-fynd â gweddill eich gwisg. Er y byddant yn amddiffyn eich llygaid rhag yr haul ac yn eich helpu i weld yn well, mae mwy i'w gwisgo na dim ond hynny. Yn aml, gall y llacharedd o'r dŵr ddallu, a gall gwisgo sbectol haul eich helpu i ddelio â'r mater hwn. Dylech, fodd bynnag, sicrhau bod ganddynt strap a fydd yn eu cadw'n agos a pheidio â suddo i'r dŵr a mynd ar goll ar y môr.

6. Hufen Diogelu Haul

Yn olaf, mae angen i chi gofio rhoi amddiffyniad rhag yr haul hufen ymlaen wrth fynd i gaiacio yn ystod gwres uchel. Mae SPF yn beth pwysig iawn i'w gofio ac ni ddylech ei gymryd yn ysgafn. Mae pelydrau UV, fel y soniasom o'r blaen, yn niweidiol iawn pryd bynnag y byddwch allan yn ystod yr haf, nid yn unig wrth caiacio. Ond, o ystyried faint o amser y byddwch chi'n ei dreulio allan yn yr haul pan fyddwch chi'n caiacio, mae rhoi eli amddiffyn rhag yr haul ymlaen yn hollbwysig.

Gallwch gael llosg haul sy'n hynod boenus ac yn cymryd amser hir i wella, felly dylech fod yn ofalus iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael hufen neu eli sy'n uchel mewn SPF, yn ddelfrydol SPF 50. Y ffordd honno, ni fydd yn rhaid i chi ei ail-gymhwyso drwy'r amser, a gallwch dreulio mwy o gaiacio a pheidio â phoeni am wisgo hufen.

Awgrymiadau Caiacio Pwysig i'w Cofio

caiac

Dim ond un rhan o'r hafaliad yw gwybod beth i'w wisgo wrth gaiacio. Os ydych chi am gael y profiad gorau heb brofi unrhyw broblemau, dylai fod gennych ychydig o awgrymiadau a thriciau defnyddiol yn eich arsenal. Rydym yn rhoi cyngor defnyddiol i chi ei gofio wrth fynd i gaiacio yn y rhestr isod - edrychwch arno:

  • Dewch â a bag sych y gallwch eu defnyddio i storio'ch pethau gwerthfawr, fel eich ffôn, waled, camera, ac ati
  • Dewch â set sbâr o ddillad sych y gallwch eu defnyddio rhag ofn i'ch set gyntaf o ddillad wlychu ar ddamwain. Dydych chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd wrth fynd ar yr anturiaethau hyn, felly mae'n bwysig bod yn barod ac yn barod am unrhyw beth
  • Gwnewch yn siŵr nad ydych byth yn gwisgo cotwm neu ddefnyddio bagiau cotwm a phethau tebyg wrth caiacio. Mae cotwm yn ddeunydd gwych ac mae ei wisgo fel arfer yn syniad eithaf da, ond mae hefyd yn amsugno dŵr a gall wneud caiacio yn eithaf anodd. Os nad ydych am fod yn oer ac yn wlyb, cadwch draw oddi wrth gotwm wrth caiacio
  • O ran eich dillad a'ch bag, byddai mynd am y rhai â zippers neu glymwyr sy'n gwrthsefyll cyrydiad yn syniad gwych oherwydd y dŵr
  • Os ydych chi'n bwriadu mynd i gaiacio ar ddiwrnod gwyntog, gall dod â phâr o fenig padlo fod yn hynod ddefnyddiol. Ni fydd yn rhaid i chi gael trafferth gyda'ch padlau'n llithro allan o'ch dwylo drwy'r amser a bydd gennych lawer gwell rheolaeth dros eich cwch
  • Awgrym defnyddiol arall ar gyfer caiacio pan fydd hi'n wyntog yw defnyddio balm gwefus. Os nad ydych chi eisiau gwefusau chappy, mae'n hanfodol defnyddio ffon ffon neu falm gwefusau i'w hamddiffyn rhag y gwynt.

Unwaith y byddwch yn dod yn gyfarwydd â phob darn o gyngor a ddarparwyd gennym, ni fydd gennych unrhyw broblemau caiacio fel gweithiwr proffesiynol go iawn. Os mai dyma'r tro cyntaf i chi fynd ar antur caiacio, byddwch am roi sylw arbennig i bopeth a ddywedasom a sicrhau eich bod yn deall pam mae gwisgo PFD a SPF yn hanfodol ar gyfer yr antur hon. Mae bob amser yn well bod yn ddiogel nag sori, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi paratoi'n dda ar gyfer eich taith.

Casgliad

Mae caiacio, er ei fod yn hynod o hwyl ac yn bleserus, yn beryglus. Dyna pam mae angen ichi fod yn barod i ymdrin â phob mater posibl a allai godi, felly mae dysgu cymaint â phosibl cyn cychwyn ar y daith hon yn bwysig iawn. Trwy gasglu'r holl wybodaeth bwysig hon, byddwch chi'n gwybod yn union sut i fynd i'r afael ag unrhyw fater sy'n codi fel gweithiwr proffesiynol.

Yn ffodus, nid oes rhaid i chi dreulio diwrnodau yn ceisio dod o hyd i wybodaeth ar eich pen eich hun. Gwnaethom yn siŵr bod gennych ganllaw cryno a hawdd ei ddefnyddio ar flaenau eich bysedd! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y canllaw a ddarparwyd gennym, a byddwch yn barod ar gyfer eich taith mewn amrantiad llygad.

Erthyglau Perthnasol