Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Beth i'w Wneud Pan nad oes HIN ar Eich Cwch? - Pwysigrwydd HIN

HIN Cwch

Fel perchnogion cychod, rydym yn gwybod pwysigrwydd HIN, rhifau cofrestru, a theitlau. Dyma'r hanfodion sylfaenol sydd eu hangen ar eich cwch i allu gyrru'n rhydd.

Ond a ydych yn gofyn i chi'ch hun, beth os nad oes gan fy nghwch HIN?

Mae angen rhif adnabod cragen ar bob cwch. Os nad yw eich cwch yn cynnwys un, cysylltwch â'ch DMV lleol (Adran Cerbydau Modur) a gwneud cais am un.

Unwaith y byddwch wedi pasio'r arolygiad, byddwch yn cael eich HIN eich hun. Nid oes angen HIN ar gwch a gynhyrchwyd cyn 1972.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ymhellach i mewn i'r hyn a allai ddigwydd os nad oes gan gwch HIN.

Byddwn yn edrych ar sut y gallwn wneud cais am HIN a sut y gallwn ei gofrestru yn nes ymlaen.

Beth Os nad oes gan Fy Cwch HIN?

Pan nad oes gan Eich Cwch HIN

Mae rhif adnabod corff yn rhan bwysig iawn o gwch. Fel perchnogion cychod, rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i gofrestru cwch a chael teitl. Mae'r broses hon yn dod yn llawer anoddach heb HIN.

I gofrestru'ch cwch, mae angen rhif adnabod cragen arnoch. Pan fydd hynny ar goll daw'r broses gofrestru gyfan i ben. Ac fel unrhyw gerbyd, er mwyn ei ddefnyddio mae'n rhaid i chi ei gofrestru.

Fel arfer nid oes gan gwch HIN os oedd a gynhyrchwyd ar ôl 1972 neu yn gartref.

Neilltuwyd rhifau adnabod Hull ym 1972 gan Ddeddf Diogelwch Cychod Ffederal 1972. Felly, nid oes gan unrhyw gwch a gynhyrchwyd cyn 1972 HIN.

Os yw'ch cwch yn fodel o'r cyfnod cyn 1972, nid yw'n hanfodol i'ch cwch gael HIN. Ond gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer y broses gofrestru a theitl.

Bydd angen HIN arnoch os cafodd eich cwch ei weithgynhyrchu ar ôl 1972 ac nid oes ganddo un o hyd.

Gallwch gysylltu ag adeiladwr, gwneuthurwr, neu fewnforiwr y cwch a gofyn iddynt am y rhif. Os nad oes ganddynt un, yna gallwch fynd ymlaen a gwneud cais am un.

Sut i Gael HIN?

Sut i Gael HIN

Yn gyffredinol, mae gan bob cwch a gynhyrchwyd ers 1972 HIN. Ond os nad felly, rhaid i chi wneud cais am un.

Gallwch wneud cais am rif adnabod cragen os:

 • Mae eich cwch yn gartref
 • Mae dyddiad gweithgynhyrchu'r cwch ar ôl 1972 ac eto nid yw'n cynnwys HIN
 • Ni ddangosir blwyddyn fodel y cwch yn y cofrestriad
 • Mae eich HIN cyfredol yn anghyflawn
 • Nid yw HIN yn y fformat safonol

Er mwyn cael HIN, bydd angen i chi fynd trwy'r camau canlynol.

1 cam

Lawrlwythwch y ffurflen a llenwch y wybodaeth ofynnol perchennog a chwch. Mae'r “gwybodaeth injan” yn ddewisol. Gallwch ei hepgor os dymunwch.

2 cam

Tynnwch 2 lun o'ch cwch, gan ddangos y rhif cofrestru yn glir os oes ganddo un. Gellir tynnu'r lluniau ar dir neu ddŵr.

3 cam

Llofnodwch y cais a pheidiwch ag anghofio rhoi'r dyddiad.

4 cam

Anfonwch y cais i'ch ardal cais cychod priodol. Peidiwch ag atodi unrhyw werth ariannol nac unrhyw brawf o berchnogaeth.

5 cam

Unwaith y bydd eich cais wedi'i adolygu, bydd eich cwch yn cael ei archwilio ar ddyddiad penodedig. Gall y man archwilio fod lle mae'ch cwch wedi'i leoli.

6 cam

Bydd unrhyw brawf arall o berchnogaeth yn cael ei adolygu ar ddiwrnod yr arolygiad. Sicrhewch fod gennych unrhyw dderbynneb neu brawf arall gyda chi.

7 cam

Unwaith y bydd y cwch wedi pasio'r archwiliad, bydd rhif adnabod corff yn cael ei roi iddo. Yna gellir cysylltu'r rhif hwnnw â'r cwch.

Ble Dylid Lleoli'r HIN?

Mae lleoliad yr HIN yn bwysig iawn. Ni ellir newid yr HIN mewn unrhyw ffordd. Felly, dylid ei osod yn barhaol fel bod unrhyw newid, amnewid neu ddileu yn amlwg.

HIN cynradd

Dylid neilltuo'r HIN cynradd i'r trawslath y cwch. Dylid gosod yr HIN ar y starbord sydd ar ochr allanol y trawslath.

Rhag ofn nad yw'r cwch yn cynnwys trawslath, mae angen gosod yr HIN o fewn un droedfedd i'r starn i ochr allfwrdd y starbord. Chwiliwch am allfwrdd sbardun gwael wrth atodi'r HIN.

Dylid gweld pa un yw'r isaf ymhlith y trawslathau, y gunwale, a'r cymal corff. Dylid gosod yr HIN o fewn 2 fodfedd i ba un bynnag sydd isaf.

HIN Uwchradd

Yn wahanol i'r HIN cynradd, gall y lleoliad HIN eilaidd fod mewn ardal heb ei datgelu. Gall hyn fod y tu mewn i'r cwch neu eitem o galedwedd.

Ni ddylai unrhyw un o'r HINs fod yn gysylltiedig ag unrhyw rannau symudadwy o'r cwch. Gwnewch yn siŵr bob amser i godi'r modur allfwrdd ar y trawslath pryd bynnag y caiff ei ostwng.

Beth Mae HIN yn ei Adnabod?

Felly, pam rydyn ni'n meddwl bod rhif adnabod corff mor bwysig? Mae rhif adnabod cragen yn dynodi nifer o ffactorau pwysig.

 • Mae 3 digid cyntaf y rhif yn dynodi cod adnabod y gwneuthurwr
 • Y 5 digid sy'n dilyn yw rhif cyfresol y cwch
 • Y 2 ddigid nesaf yw'r mis a'r flwyddyn y cafodd y cwch ei gynhyrchu
 • Ac yn olaf, y 2 ddigid olaf yw'r flwyddyn fodel

Gan fod yr holl rifau hyn yn dynodi rhywbeth pwysig, ni allwn newid y niferoedd mewn unrhyw ffordd. Ni ddylai'r rhifau ychwaith gael eu paentio dros na'u gorchuddio gan unrhyw beth. Dylid arddangos y rhif yn glir.

Sut i Gofrestru Cwch?

Sut i Gofrestru Cwch

Unwaith y byddwch wedi cael eich rhif adnabod cragen, gallwch symud i gofrestru eich cwch. Fel y gwelsom o'r blaen, HIN sydd bwysicaf yn ystod y broses gofrestru. Ni allwch symud i gofrestru eich cwch heb HIN.

Mae'r achos wrth gwrs yn wahanol ar gyfer cwch a gynhyrchwyd cyn 1972. Yn yr achos hwnnw, gallwch fynd ag ef i'ch DMV lleol a chael notari yn cadarnhau nad oes gan y cwch HIN. Nesaf, ewch â'r ddogfennaeth i swyddfa casglwr treth a rhowch HIN.

Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, gallwch gael rhif cofrestru y mae mawr ei angen ar eich cwch. Ond sut i wneud hynny? Dyma'r camau sylfaenol i gofrestru cwch:

 • Mae gan bob gwladwriaeth / gwlad ofynion gwahanol. Darganfyddwch ofynion eich ardal.
 • Defnyddiwch y gofynion hynny i lenwi'r ffurflen gofrestru.
 • Darparwch brawf perchnogaeth bob amser i ddangos mai chi sy'n berchen ar y cwch sy'n cael ei gofrestru. Cynhwyswch deitl y cwch yma.
 • Talu'r ffi gofrestru ofynnol.
 • Gwneud cais am adnewyddiad pan ddaw'r cofrestriad i ben. Byddwch bob amser yn ymwybodol o'r dyddiad dod i ben. Nid ydych chi eisiau crwydro gyda rhif cofrestru sydd wedi dod i ben.

Os daw eich rhif cofrestru i ben, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am un newydd. Fel arall, bob amser cofrestrwch eich cwch newydd cyn ei ddefnyddio.

Sut ydych chi'n storio top bimini?

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

rhifau HIN cychod

A yw Rhif Adnabod Hull Yr un fath â Rhif Cyfresol?

Ydy, mae'r HIN a'r rhifau cyfresol yr un peth. Mae'r rhif hwn yn rhif 12 digid a neilltuwyd i bob cwch a gynhyrchwyd ar ôl 1972. Maent yn gwahaniaethu pob cwch oddi wrth un arall.

Ble mae'r HIN wedi'i leoli?

Yn gyffredinol, mae'r HIN ynghlwm wrth drawslath y cwch, yn gyffredinol yr ochr dde. Os nad oes gan gwch drawslath, mae'r HIN wedi'i leoli ar y starbord dde. Mae bob amser o fewn 2 fodfedd i frig ochr y trawslath/cragen.

Pa Fath O Gwch Sydd Angen Ei Chofrestru?

Mae'n rhaid i unrhyw gwch sy'n cynnwys gasoline, diesel, neu fodur trydan gael ei gofrestru yn yr ardal honno. Mae angen cofrestru cychod modur. Ond os yw cwch hwylio heb unrhyw bŵer ategol dros wyth troedfedd o faint, mae angen ei gofrestru.

Hefyd darllenwch: Problemau Cebl Throttle Cychod

Ble mae'r rhif HIN ar y cwch?

Mae'r rhif HIN yn rhif adnabod unigryw a roddir i bob cwch. Mae'r rhif HIN i'w weld ar gorff y cwch, neu ar blât metel ger y bwa.

Oes gan hen gychod rifau HIN?

Nid oes gan hen gychod rifau adnabod cyrff (HINs) bob amser. Yn y gorffennol, nid oedd angen i lawer o gychod ond cael rhif ar y bwa neu starn.

Y dyddiau hyn, mae'n ofynnol i bob llong dros 12 metr (39 troedfedd 10 modfedd) o hyd gael HIN. Mae'r HIN yn ddynodwr unigryw y gellir ei ddefnyddio i olrhain hanes a lleoliad cwch.

Geiriau terfynol

beth os nad oes gan fy nghwch HIN

A ydych yn dal i ofyn i chi'ch hun, "beth os nad oes gan fy nghwch HIN?"

Nawr, rydyn ni'n gwybod pa broblemau all godi heb HIN a pham y dylech chi gael un. Ond os yw eich cwch yn fodel hŷn, mae'n debygol iawn na fydd yn cynnwys HIN.

Serch hynny, at ddibenion cofrestru, mae bob amser yn well cael rhif cofrestru corff.

Dilynwch y camau uchod a chael HIN i'ch cwch mewn dim o amser. Nawr, ewch i gael HIN a rhif cofrestru i chi'ch hun!

Erthyglau Perthnasol