10 caiac Eistedd-Ar-Bop Rhad Gorau 2024 - Caiacau SoT Gorau Ar Gyfer Eich Cyllideb

Caiacau Eistedd-Ar-Top Rhad Gorau ar gyfer antur ac ymarfer corff

Mae caiacau eistedd ar ben yn ddewis ardderchog i lawer o fathau o bobl. Maent yn cynnig sefydlogrwydd, maneuverability, a chysur i'r defnyddiwr i wneud eich taith padlo yn bleserus. Maen nhw'n gychod dŵr ardderchog ar gyfer pysgota oherwydd gallwch chi sefyll i fyny ynddynt heb dipio drosodd. Wedi'u hadeiladu gyda dec caeedig i gadw'r dŵr allan, mae eistedd ar bennau (SOTs) yn cynnal eu ysgafnder a'u gwydnwch.

Ynghylch Caiacau Sit On Top

Eisteddwch ar y caiacau uchaf yn cael ychydig iawn o anfanteision pan gânt eu defnyddio ar gyfer y math o deithiau y cawsant eu cynllunio ar eu cyfer. Ni ellir eu padlo mor effeithlon na chyflym â chaiacau teithiol nodweddiadol, fodd bynnag nid oes unrhyw reswm na ellid eu defnyddio i wneud teithiau hirach pe bai rhywun yn dewis eu defnyddio felly.

I'r rhan fwyaf o ymwelwyr dydd sydd eisiau mynd allan ar y dŵr a chael amser da, maen nhw'n berffaith. Maen nhw'n ddiogel iawn gydag ochrau uchel, mae'r dec agored yn rhoi llawer o le i chi os gwnaethoch chi syrthio i mewn neu eisiau neidio i mewn am hwyl neu bysgota.

Mae eistedd ar bennau yn rhoi sefydlogrwydd gwych i ddefnyddwyr pan gânt eu defnyddio gyda'r dechneg gywir, felly padlo yn hawdd hyd yn oed wrth benlinio. Mae caiacau eistedd arno yn darparu mwy o sefydlogrwydd cychwynnol na chychod teithiol nodweddiadol, ond nid yw'r sefydlogrwydd hwnnw'n cynyddu'n gymesur wrth i'r llwyth fynd yn drymach.

Caiacau Rhad Gorau yn 2024:

 1. Lotus Oes - Caiac Eistedd ar y Brig Rhad Gorau i Ddechreuwyr
 2. Kokanee Oes - Caiac SoT Rhad Gorau ar gyfer Tall Guys
 3. Pescador Canfyddiad 12 - Caiac Eistedd ar y Brig Mwyaf Sefydlog am yr Arian
 4. Caiac Pelican Sonic 80X - Caiac Eistedd-ar-Top Ysgafn Gorau o dan $300
 5. Pelican Sentinel 100X - Y Caiac Pysgota Rhad Gorau o'r Eistedd ar y Brig

Rhestrwch rai o'n Modelau Ffefrynnau

1. Lotus Oes – Dewis y Golygydd

Lotus Oes

Mae'r Lotus Oes mor sylfaenol ag y gallwch chi ei gael ond dyma'r un caiac dechreuwr perffaith i unrhyw un. Mae'r llestr cragen galed hon wedi'i hadeiladu gyda pherfformiad a rhwyddineb defnydd mewn golwg ac mae'n pwyso 38 pwys gyda chynhwysedd uchaf o 250 pwys sy'n golygu nad yw hwn ar gyfer dynion tal neu wirioneddol fawr. Beth bynnag gyda'i bris isel, mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr llai ac mae'n dod gyda gwarant pum mlynedd.

Pros
 • Mae plastig yn wydn
 • Mae ganddo danc storio braf
 • Sefydlog iawn gyda sgegiau lluosog a chynyddiadau cragen i atal troi drosodd
 • Yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr

2. Kokanee Oes

Cocanî Oes

Mae caiac plastig arall o Kokanee yn opsiwn gwych i fechgyn mwy neu bobl dalach. Mae Lifetime hefyd wedi gwneud yr un hwn yn ysgafn i'w gario ac yn gyffyrddus iawn. Dyma'r dewis delfrydol ar gyfer a caiac tandem rhad pan fyddwch chi eisiau archwilio dyfroedd tawel gyda rhywun annwyl i chi. Gydag opsiynau gosod troedleoedd lluosog a sedd wych, byddwch yn sicr o dreulio oriau ynddi. Rydych chi'n cael yr un warant pum mlynedd ar y corff.

Pros
 • Maint da, yn ddelfrydol ar gyfer caiacio tandem
 • Plastig gwydn
 • Deor storio braf a'r opsiwn storio bynji hefyd
 • Yn sefydlog iawn ac yn dda i ddechreuwyr

3. Pescador Canfyddiad 12

Pescador Canfyddiad 12

Iawn, mae'r un hwn yn mynd o gwmpas $ 700 sydd ychydig yn fwy ar yr ochr pricier, ond roedd yn rhaid i ni ei gynnwys. Pam? Wel, dyma'r dewis gorau ar gyfer caiac eistedd-ar-ben a rhywbeth y dylech fod ei eisiau i lawr y ffordd yn eich teithiau caiacio. Neu a ddylem ddweud i lawr yr afon? Mae'r Pescador 12 yn gaiac polyethylen sydd wedi'i adeiladu'n fawr sy'n un o'r opsiynau mwyaf sefydlog a chyffyrddus ar y farchnad. Mae'n siglo seddi ergonomig a dyluniad a all wrthsefyll dyfroedd cyflymach.

Pros
 • Mae'r padin yn anhygoel
 • Cymaint o opsiynau storio
 • Yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw bysgotwr
 • Un o'r caiacau 12.0 gorau sydd wedi deiliaid gwialen, deiliaid ffôn ac ati.

4. Pelican Caiac Sonic 80X

Caiac Pelican Sonic 80X

Mae gan y Pelican Sonic 80X dalwrn agored sy'n rhoi rhyddid a'r gallu i gario'ch holl offer a'ch pethau ar y dŵr. Wedi'i gynllunio gyda sefydlogrwydd mewn golwg, mae ganddo uchafswm. Mae'r capasiti o 225 pwys yn ei wneud yn fwy addas ar gyfer pobl lai. Efallai y gwelwch fod y rhan fwyaf o gaiacau rhad yn cael eu hadeiladu ar gyfer padlwyr llai eu maint. Caiac dechreuwr gwych arall.

Pros
 • Mae'r dyluniad twnnel dwbl yn ei gwneud hi'n hawdd iawn ei reoli
 • Opsiynau storio braf
 • Sedd ergonomig
 • Safle plwg draen da

 

5. Pelican Sentinel 100X

Pelican Sentinel 100X

Un llong arall o Pelican sy'n addas ar gyfer pysgotwyr. Os ydych chi'n chwilio am y cwch pysgota dechreuwyr hwnnw, dyma'r llong rydych chi ei heisiau. Mae dyluniad gwych gyda chorff gwaelod gwastad aml-chine yn gwneud y cwch hwn yn hynod sefydlog ac yn ddelfrydol ar gyfer dal pysgod mawr. Mae'r pris yn iawn ac mae'r caiac hwn yn bendant yn nodi rhai o'r blychau pwysicaf ar gyfer llong lle byddwch chi'n treulio llawer o amser.

Pros
 • Yn dod gydag Expapcks, unedau storio Pelicans
 • Super sefydlog ac yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr
 • Ychydig iawn o rym sydd ei angen i fynd o gwmpas
 • pris mawr

Cwestiynau Cyffredin

eistedd glas ar ben caiac

A fydd caiacau SOT yn ystof yn yr haul?

Gellir gadael SOTs yn yr haul heb ystof a heb unrhyw agoriad canol i ollwng. Os byddwch yn rholio drosodd, nid oes cwch trwm uwch eich pen i droi yn ôl i fyny. Mae seddi caiac eistedd ar ben yn gyfforddus ac yn addasadwy i wahanol safleoedd. Gan fod y dec yn agored, mae aer yn cylchredeg drwodd yn fwy rhydd nag mewn caiac eistedd i mewn. Mae'r gunwales byr o gaiacau arddull agored yn gwneud storio cargo yn hawdd.

A all SOTs suddo?

Mae SOTs yn hynod o fywiog ac ansuddadwy. Maent yn sefydlog iawn hyd yn oed ar ddŵr gwastad, ond efallai na fyddant mor effeithlon na symudadwy ag arddulliau eraill. Nid oes ganddyn nhw bennau swmp wedi'u selio fel rhai mathau eraill o gaiac sy'n cadw dŵr allan yn ystod sefyllfaoedd troi drosodd, felly mae'n bwysig parhau i gael eich clipio i'ch cwch rhag ofn y bydd fflipiau am resymau diogelwch.

Sut Beth Yw Perfformiad Caiac SOT?

Mae caiacau eistedd i mewn yn cynnig perfformiad gwell mewn moroedd garw a gall technegau padlo cryfach eu troi'n gyflym yn ddyfroedd gwyllt pan fo angen ond maent yn gychod proffil uchel y mae padlwyr yn ei chael hi'n anoddach cyrraedd wyneb y dŵr os dylen nhw syrthio allan. Gall caiacau eistedd ar ben fod yn ddrytach ond fel arfer maent yn para'n hirach ac oherwydd eu sefydlogrwydd maent yn wych i deuluoedd eu defnyddio.

O Beth mae SOT wedi'i Wneud?

Mae yna lawer o ddeunyddiau i ddewis ohonynt wrth brynu un. Mae hefyd yn bosibl cael deunydd chwyddadwy i chi gael a sedd meddalach y tu mewn i'r caiac tra allan ar y dwr. Mae'r mwyafrif o'r mathau hyn wedi'u gwneud o blastig, gwydr ffibr, pren, polyethylen rotomolded, a pholystyren thermoformed.

Mae yna fathau eraill sydd â chynlluniau tebyg i fyrddau syrffio oherwydd byddant yn cael eu defnyddio i symud yn gyflym dros donnau mawr. Fel arfer ychydig iawn o le sydd y tu mewn iddynt ar gyfer storio offer i ffwrdd gan mai dim ond y lleiafswm sydd ei angen ar ddefnyddwyr fel bwyd a dŵr er mwyn iddynt fwynhau'r gweithgareddau hyn.

Ydy SOT'S Safe?

Mae caiacau eistedd ar ben yn ddiogel iawn pan fyddant wedi'u padlo â'r dechneg gywir. Ond mae'n bwysig aros yn y cwch bob amser yn ystod y defnydd am resymau diogelwch. Gan nad oes ganddyn nhw bennau swmp neu adrannau, mae'n hawdd cymryd dŵr dros yr ochr o donnau, ymchwyddiadau, neu capio. Mae hyn yn digwydd yn aml pan fydd caiac eistedd i mewn nodweddiadol yn gwrthdroi yn y tonnau.

Mae awyru yn fudd arall o'r caiacau hyn oherwydd gall defnyddwyr deimlo'n rhydd i neidio i mewn am hwyl neu bysgota heb orfod poeni am y gwres. Hefyd, maent yn hawdd mynd i mewn ac allan ohonynt felly nid oes angen defnyddio grisiau gan y bydd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn camu ar ei ben.

Opsiynau Storio

Y lle gorau i'w storio yw garejys neu yn yr awyr agored, ar rac arbennig sydd wedi'i osod ar ochr unrhyw dŷ. Gwnewch yn siŵr eu bod yn y cysgod pan na fyddant yn cael eu defnyddio os cânt eu gadael y tu allan oherwydd gall gormod o amlygiad i'r haul ystof ei ddeunydd.

Unawd Caiacio Neu Mewn Dau?

Ydych chi'n bwriadu teithio ar eich pen eich hun, gydag anifail anwes cyfeillgar, neu gyda phlentyn? Rhaid ystyried ffactor arall oherwydd gall wneud gwahaniaeth mawr. Os ydych chi'n bwriadu ei wneud ar eich pen eich hun, dewiswch gaiac chwyddadwy sydd wedi'i gynllunio ar gyfer person sengl. Gall caiac dau berson ddarparu mwy o le, ond eto gallai fod yn heriol padlo.

Os ydych chi'n bwriadu padlo gyda chydymaith, ystyried caiac tandem. Maen nhw'n drwm ond mae'r cysur y byddwch chi a'ch partner yn ei fwynhau yn werth chweil. Gan nad ydynt mor gludadwy ag un caiac Rhaid i'r ddau ohonoch wneud y gwaith codi.

Mae caiacio ar gyfer Antur ac Ymarfer Corff

caiacio ar gyfer antur

Os ydych chi'n chwilio am gaiac i fynd â chi ar antur Mae unrhyw fath o gaiac gwydn yn ddigon. Dewiswch eisteddiad cadarn, cryf os mai'ch bwriad yw mynd i syrffio ar y cefnfor yn ogystal â dŵr gwyn. Os ydych chi'n bwriadu mentro i'r gwyllt ac eisiau crwydro'r ardal, mae sedd fawr ar ei ben neu gaiac teithiol yn ddelfrydol.

Os ydych chi am ddod yn ffit ac ymarfer corff, yna bydd unrhyw gaiac yn perfformio. Mae angen mwy o ymdrech padlo ar gaiac sy'n symud yn araf, ac mae'n dda i chi. Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad neu ras, ystyriwch gaiac symlach a chyflym yn lle hynny.

Dyma rai o brif fanteision y caiacau hyn:

 • Sefydlogrwydd
 • Symudadwyedd
 • cysur
 • Pysgota / Padlo Standup
 • Cost
 • Gwydnwch-Hirhoedledd Rhychwant Oes
 • Proffil Uchel ac Anoddach Cyrraedd Arwyneb Dŵr rhag ofn y bydd yn troi drosodd

Felly gyda hynny i gyd, rydyn ni'n gobeithio eich bod chi wedi dysgu am gaiacau a'n bod ni wedi eich helpu chi yn eich pryniant yn y dyfodol. caiacio hapus.

Gwiriwch y rhestr isod, mae yna fwy o gaiacau eistedd ar ben yr hoffech chi efallai:

Erthyglau Perthnasol