7 Caiacau Plygu Gorau 2023 - Canllaw Cyflawn

Gelwir caiacau plygadwy hefyd yn gaiacau mwyaf cludadwy. Mae caiac plygadwy yn fath o gaiac y gellir ei gwympo i faint llai ar gyfer storio neu gludo.

Mae'r mecanwaith colfach mewn caiac plygu yn lleihau i fodfeddi yn unig yr hyd gofynnol ar gyfer cludo a storio. Mae rhai dyluniadau'n cwympo mor fach fel eu bod yn ffitio o fewn dau gês dillad.

Mae'r manteision hyn yn gwneud llawer o fodelau yn boblogaidd iawn i'w defnyddio ar deithiau gwersylla a mathau eraill o hamdden awyr agored lle nad yw mynediad at ddŵr ymhell o safle eich cartref neu faes gwersylla.
Felly gadewch i ni wneud trosolwg cyflym o gaiacau plygadwy a gadewch i ni ddechrau gyda'r opsiynau gorau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd. Dyma'r ddau gaiac plygu gorau yn 2023:

1. Caiac Oru Plygadwy

Mae'r Caiac Oru hwn wedi'i wneud ar gyfer llynnoedd, afonydd a chefnforoedd. Hawdd padlo ym mhob math o dywydd. Mae'n gwch perffaith ar gyfer gwersylla, pysgota, neu ddim ond padlo o gwmpas gyda'ch teulu. Yn plygu i mewn i gês felly mae'n hawdd ei gludo mewn car neu hyd yn oed ar y rhan fwyaf o gwmnïau hedfan fel bagiau cario ymlaen. Yn sefydlog iawn ac yn ysgafn iawn.

Mae'r Caiac Oru wedi'i wneud o blastig hynod wydn sy'n gallu cymryd curiad - Wedi'i ddylunio a'i adeiladu yng Nghaliffornia - Wedi ennill gwobr “Gêr y Flwyddyn” gan National Geographic Adventure Magazine - Defnyddir gan ddilladwyr a gweithwyr proffesiynol awyr agored ledled y byd. Adeiladwch eich caiac mewn llai na 5 munud - Wedi'i gefnogi gan Warant Oes a Dyluniad Patent yr Unol Daleithiau.

Pros
  • Gallwch chi ei adeiladu mewn dim ond 5 munud
  • Yn ffitio unrhyw le pan gaiff ei blygu
  • Gwarant gwarant arian 30 diwrnod
  • Wedi'i raddio ar 20,000 o blygiadau felly gallwch fod yn sicr y bydd yn para

2. TERRAVENT caiac ysgafn plygadwy

Caiac Pwysau Ysgafn Plygadwy TERRAVENT

Mae'r caiac Travvent hwn yn gyfuniad perffaith o chwaraeon a sefydlog ar gyfer caiac plygu. Mae'r caiac chwyddadwy un person hwn yn wych ar gyfer pysgota neu chwaraeon dŵr eraill. Mae'n ysgafn ac yn hawdd i'w gario o'r car i'r traeth a thu hwnt.

Mae'r caiac plygu wedi'i wneud o polypropylen 5mm haen dwbl, allwthiol arfer, a 800 DPI PVC, felly mae'r caiac yn wydn ac yn wydn a gall drin popeth y mae Mother Nature yn ei daflu ato.

Mae sedd gefn uchel gyfforddus gydag uchder o 28 modfedd yn caniatáu oriau padlo heb anghysur. Mae'r cwch yn pwyso dim ond 40 pwys sy'n ei gwneud hi'n hynod hawdd cario o gwmpas ar deithiau hir neu hyd yn oed i gymryd rhan yn eich sach gefn wrth heicio i afonydd a llynnoedd anghysbell. Deunydd gwrth-cyrydol gwych a chyflymder effeithiol.

Pros
  • Gwarant hir o chwe mis
  • Llwyth mwyaf o 330 pwys
  • Ansawdd adeiladu gwych

Ynghylch Caiacau Plygadwy

Caiacau Plygadwy Gorau
Ffynhonnell: techcrunch.com

Mae caiacau plygadwy fel arfer yn cael eu gwneud o ffabrig cadarn fel finyl neu rwber, a gall ochrau'r caiac gael eu bandio â webin neilon. Mae'r dyluniad yn sicrhau, hyd yn oed os oes toriad twll / archwiliad yn y gragen allanol (i ganiatáu ar gyfer chwyddiant), unwaith y bydd wedi'i ddatchwyddo, ni fydd byth yn llenwi â dŵr na all redeg allan oherwydd bydd bob amser yn gwbl agored o gwbl. amseroedd.

Mae colfachau ar rai modelau, tra nad oes gan eraill unrhyw golfachau ond maent yn defnyddio lygiau cyd-gloi i blygu. Roedd llawer o ddyluniadau hŷn yn defnyddio modrwyau D wedi'u cysylltu â darnau byr o webin i ddal y caiac gyda'i gilydd wrth blygu; mae dyluniadau mwy diweddar yn aml yn cynnwys strapiau neu ddulliau mwy effeithiol o ddiogelu'r cwch gyda'i gilydd.

Roedd caiacau cynnar o'r math hwn yn brin o sgertiau, sydd bellach yn safonol ar lawer o gaiacau plygu er mwyn amddiffyn y gwythiennau rhag creigiau miniog wrth eu llusgo i lan creigiog. Mae gan rai modelau sawl adran aer yn y cwch i'w hamddiffyn ymhellach rhag datchwyddiant neu dyllu.

Defnyddio caiacau plygadwy

Weithiau defnyddir caiacau plygu mewn gwledydd lle mae rheoliadau yn mynnu bod canŵ neu gaiac yn cael ei gludo ar gerbyd mewn ffordd benodol. Yn UDA, mae gan y rhan fwyaf o daleithiau'r cyfreithiau hyn mewn rhyw ffurf neu'i gilydd.

Fel gydag unrhyw gwch sy'n cael ei storio wedi'i blygu (gan gynnwys cychod cragen galed) mae'n bwysig eich bod yn eu storio y tu allan i'ch car os yw'n bosibl wrth eu cludo! Peidiwch â gadael y caiac y tu mewn i'ch car am gyfnodau estynedig o amser; gall hyn niweidio'r defnydd a/neu achosi crafiadau/dingiau i baent/ffenestri.

Gall unrhyw fodel hefyd gael ei gludo gan ddefnyddio gwasanaethau dosbarthu parseli fel UPS, FedEx, USPS, ac ati. Gall rhai modelau plygu hyd yn oed ffitio i mewn i awyrennau bach (gwersyllwyr er enghraifft).

Mae modelau mwy o faint sy'n addas ar gyfer un neu fwy o bobl yn cael eu ffafrio fel arfer. Mae yna gaiacau cwympadwy 2 berson y gellir eu datchwyddo a'u rholio i'w cludo'n hawdd. Efallai y bydd rhai o'r caiacau chwyddadwy bach hefyd yn ffitio i'r categori hwn, ond maent fel arfer yn anaddas ar gyfer dyfroedd garw.

Gall caiacau plygadwy ddod am bris mwy fforddiadwy na rhai cychod cregyn caled; fodd bynnag, maent yn tueddu i gostio mwy na'r cyfartaledd cwch chwyddadwy oherwydd eu teclynnau (cliciedi, ac ati). Mae modelau llai yn tueddu i fod yn rhatach na rhai mwy.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn darllen adolygiadau cyn prynu'ch caiac cyntaf; bydd yn eich helpu i wneud gwell penderfyniadau ar ba longau dŵr sy'n iawn i chi. Mae adolygiadau yn ddefnyddiol iawn!

Mwy o wybodaeth am gaiacau

Caiacau Plygu Gorau
Ffynhonnell: s3.amazonaws.com

Mae caiacau fel arfer yn cael eu gwerthu mewn gwahanol liwiau, pob un â'i fanteision ei hun. Y lliw mwyaf cyffredin ar gyfer caiacau yw glas oherwydd y ffaith bod y cysgod penodol hwn yn caniatáu'r gwelededd gorau ar y môr.

Efallai na fydd camerâu tanddwr yn gallu sylwi ar arlliwiau eraill o liw mor hawdd â glas sy'n creu mantais i bobl sy'n ceisio dod o hyd i rywun ar goll ar y môr gan y bydd yn eu gwneud yn haws i'w gweld.

Er enghraifft, pe bai caiac yn wyn yna byddai personél achub yn cael trafferth gweld y person hwn oni bai bod ganddynt ryw fath o farciwr gwahaniaethu ar eu person (oren llachar ac ati). Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i'r holl ffactorau hyn cyn i chi brynu'ch caiac cyntaf fel eich bod chi wedi'i baratoi'n llawn!

Mae caiacau plygadwy yn fuddsoddiad gwych i'r rhai sydd am eu defnyddio bob tro, yn enwedig os oes digon o le ar gael i'w storio bob amser (garej ac ati) ac nid oes angen i chi eu defnyddio bob dydd. Gellir ei ddefnyddio ar bob math o gyrff dŵr fel afonydd, llynnoedd a hyd yn oed y môr!

Yn dibynnu ar y model, bydd eich caiac naill ai'n dod â llawer o ategolion neu ddim o gwbl; mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei gadw mewn cof wrth chwilio am fath penodol. Mae'n well gan rai pobl lawer o leoedd storio tra bod eraill eisiau symudedd fel nad oes ots ganddyn nhw a oes gan eu caiac unrhyw adrannau ai peidio.

Gwiriwch y rhestr isod i ddarganfod mwy o gaiacau diddorol:

1