Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Y 10 Caiac Pysgota Gorau Gorau ar gyfer Big Guys 2024 - Caiacau Mawr a Stabl

Caiac Pysgota Gorau ar gyfer Big Guys

Fel pysgotwr gyda blynyddoedd o brofiad o dan fy ngwregys, rwyf wedi cael fy nghyfran deg o anturiaethau—rhai yn fuddugoliaethus, eraill yn fwy o amrywiaeth “profiad dysgu”.

Os ydych chi'n rhywbeth tebyg i mi, yn fenyw sy'n frwd dros weithgareddau awyr agored, rydych chi'n gwybod nad oes dim byd tebyg i'r wefr honno o chwilota mewn dalfa feisty a harddwch tangnefeddus natur o'ch cwmpas. Fodd bynnag, fel y gwyddom oll, gall y gêr cywir wneud gwahaniaeth sylweddol yn y profiad hwn, ac mae hynny'n arbennig o wir o ran dewis y caiac cywir.

Rwy'n dal i gofio'r diwrnod heulog hwnnw, ychydig flynyddoedd yn ôl, pan geisiais lansio'r hyn a sylweddolais yn fuan oedd yn gaiac anhygoel o simsan i ddyfroedd mwyn Llyn Michigan. Roeddwn wedi cael fy ngwahodd i drip pysgota gan rai o fy ffrindiau byrlymus, cefnogwr llinell, sy'n ffitio yn eu caiacau yn hawdd, tra roeddwn yn cael trafferth gyda'm cydbwysedd.

Yr oedd, yn fyr, yn drychineb. Daeth y caiac drosodd nid unwaith, ond deirgwaith, gan fy ngwneud yn ddigrifwr anfwriadol y dydd. Roedd y pysgod roedden ni’n bwriadu eu dal wedi cael hwyl fawr, mae’n siŵr.

O'r diwrnod hwnnw ymlaen, rydw i wedi dysgu fy ngwers, wedi gwneud fy ngwaith cartref, ac wedi dod yn dipyn o arbenigwr ynddo dewis y caiacau pysgota gorau – yn benodol ar gyfer y rhai ohonom sydd angen ychydig mwy o le a sefydlogrwydd. P'un a ydych chi'n foi mawr, yn bysgotwr profiadol sydd angen tunnell o offer, neu'n rhywun sy'n ceisio mwy o gysur a hyder ar y dŵr, mae'n bwysig dod o hyd i'r caiac pysgota iawn i chi.

Dewisiadau Gorau ar gyfer 2024

1. BKC TK181 – Caiac Pysgota Gorau ar gyfer Big Guys

BKC TK181 - Caiac Pysgota Gorau ar gyfer Big Guys

Gwiriwch ar Amazon

Gwiriwch ar DvaSata

 

Mae'r BKC TK182 yn gaiac cyffredinol gwych a luniwyd gyda sefydlogrwydd mewn golwg.

Mae ganddo'r seddi padio gwych hyn sy'n berffaith ar gyfer reidiau hirach a gyda'r 2 sedd, gallwch chi hefyd gael rhywun gyda chi. Y gwir yw bod angen i'r person fod ychydig yn llai gan fod yr ail dalwr yn llai.

Mae'r cwch hwn yn cynnig mowntiau pysgota lluosog yn llong bysgota wych. Mae'r adrannau storio mawr hefyd yn helpu yn hyn o beth.

Gallaf hefyd argymell yr un hwn gan ei fod wedi profi i fod yn sefydlog iawn ac yn ystwyth er gwaethaf ei faint.

Rhai o'r nodweddion rwy'n eu hoffi:

 • Storfa ddiddos sydd wedi'i lleoli rhwng y coesau. Safle hynod gyfleus a da.
 • Seibiannau padlo neis iawn
 • Dolenni cario lluosog ar gyfer cludiant hawdd
 • Great dalwyr gwialen wedi'u gwneud yn dda

2. Pescador Canfyddiad 12

Pescador Canfyddiad 12

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar PlanetsHoup Gwiriwch ar eBay

 

Un o fy mhrif ddewisiadau mewn golwg oedd a ddyluniwyd o'r dechrau ar gyfer padlwyr mwy. Gydag a terfyn pwysau o 375 pwys, bydd yn cefnogi llawer a bydd hyn yn fwy na digon i chi a'ch gêr.

Yn enwedig ar gyfer pysgotwyr a physgotwyr, dyma'r cwch delfrydol ar eu cyfer gan y bydd yn darparu'r holl gysur i aros ar y dŵr am amser hir.

Mae hyn diolch i'r opsiynau seddi a footrest y gellir eu haddasu sy'n wirioneddol fendith.

Mae rhai o'r nodweddion gorau yn cynnwys:

 • Traciau gêr sy'n caniatáu ichi gael gwahanol ategolion
 • Daliwr diod ar gyfer yr un oer hwnnw gyda'r bechgyn
 • Storfa wirioneddol fawr sy'n caniatáu ichi gario llawer o bethau
 • A plât sgid y gellir ei ailosod sy'n eich galluogi i lusgo'r cwch o gwmpas
 • Mae'n wir yn un o'r cychod mwyaf sefydlog a gwydn ar y farchnad ar hyn o bryd

3. Eisteddwch Twrnamaint 133X Esgyn – y Caiac 13 Traed Gorau

Eisteddwch Twrnamaint 133X Esgyn

Gwiriwch ar Cabela's

Gwiriwch ar BassPro

 

Mae Ascend 133X wedi'i adeiladu gyda pherfformiad mewn golwg ac fe'i cynlluniwyd gyda physgota mewn golwg. Mae'r talwrn blaen yn fawr ac yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n fwy o faint trymach.

Mae'r seddi'n gyfforddus ac mae gan y llong agoriadau gwialen lluosog lle gallwch chi roi eich gwiail pysgota. Mae'n un o'r dyluniadau clasurol ac yn un o'r caiacau a werthir fwyaf yn y farchnad ar hyn o bryd.

Mae hyn yn 13 troedfedd ac mae hyn yn rhoi sefydlogrwydd gwych i'r cwch. Mae'r corff yn dal yn gul sy'n ei gwneud yn dda ar gyfer unrhyw fannau tynn.

Da iawn am unrhyw bellter a ein hargymhelliad ar gyfer caiac pysgota.

Nodweddion da ar yr un hon:

 • Opsiynau storio da gan gynnwys lle ar gyfer oerach ac eitemau mwy
 •  Dyluniad effeithlon da sydd wedi'i brofi ei hun yn boblogaidd iawn
 • Mae'r seddi yn gyfforddus ac yn wych ar gyfer bechgyn mwy
 • Capasiti uchaf o 450 pwys

4. Taith Dolffin yr Haul

Taith Dolffin yr Haul

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Walmart

 

Mae hwn yn opsiwn rhatach sy'n ysgafn ac yn hynod hawdd i'w gludo. Mae'r Taith Dolffin yr Haul yn 10 troedfedd i'r brig ac mae ganddo dalwrn agored sy'n caniatáu ar gyfer seddi wedi'u teilwra ac opsiynau mechnïaeth hynod hawdd os oes angen i chi adael y llong mewn unrhyw berygl.

Mae ganddo hefyd ddalwyr dwy wialen felly mae'n dda ar gyfer pysgota. Mae hyn mewn gwirionedd ar gyfer y dŵr mwy caredig hynny fel llynnoedd a phyllau.

Llestr syml a hawdd ei ddefnyddio gyda digon o le storio a gwydnwch.

Beth arall ydw i'n ei hoffi am yr un hon:

 • Yn ddelfrydol ar gyfer pysgota
 • Hawdd iawn i'w gario ac mae'r dolenni'n neis iawn
 • Adran eitem braf gyda chynhwysedd uchaf o 250 pwys
 • Mae'r mowntiau ac yn neis ac yn gadarn ac wrth ymyl y 2 mount rhai mae un troi un

5. Caiac Intex Explorer K2

Caiac Intex Explorer K2

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar DvaSata Gwiriwch ar Cabela's

 

Wnaethon ni ddim rhoi sylw i unrhyw un mewn gwirionedd caiacau chwyddadwy ond roedd yr un hon yn rhy dda i beidio â'i rhoi ar y rhestr.

Mae adroddiadau Intex Explorer K2 yw'r opsiwn mwyaf terfynol o ran cyllideb ar ein rhestr ond gall siglo 400 pwys.

Byddwch yn cael 2 sedd y gellir eu haddasu gyda thalwrn agored sy'n caniatáu rhyddid i symud a llawer o le ar gyfer unrhyw eitemau y mae angen i chi eu storio.

Gan mai caiac chwyddadwy yw hwn hawdd iawn i'w gludo yn wych ar gyfer y rhai sydd am gael caiac yn barod yn eu boncyff bob amser.

Wrth gwrs, roedd hwn yn un a wnaed ar gyfer archwilio dyfroedd tawel ac nid oes mowntiau pysgota.

Beth rydw i'n ei hoffi am yr un hon:

 • Mae ganddo sgeg symudadwy
 • Mae'r seddi yn gyfforddus ac yn eang
 • Rydych chi'n derbyn pwmp ar gyfer chwyddo a bag cario braf
 • Gwerth gwych am arian os ydych chi am gael cwch i fwynhau'r olygfa

Pysgota Caiac Sebastian FL

Beth yw'r pethau i'w gwybod cyn cael caiac i bobl fwy?

Terfyn Pwysau

Yn naturiol, yr ystyriaeth flaenaf sy'n debygol o ddod i'r meddwl yw cynhwysedd pwysau'r caiac. Mae sicrhau bod y llestr a ddewiswyd gennych yn gallu ymdopi'n gyfforddus â'ch pwysau yn gwbl hanfodol er mwyn atal unrhyw anafiadau ar y dŵr.

Cofiwch, nid yw eich cynllunio yn gorffen gyda'ch pwysau eich hun - ystyriwch yr offer y byddwch yn dod gyda chi. Wedi'r cyfan, ni fyddwch yn cychwyn ar eich antur ddyfrol yn waglaw.

Cymerwch i ystyriaeth yr holl offer posibl y bydd eu hangen arnoch a chynhwyswch hwnnw yn y cyfrifiad pwysau cyffredinol. Er y gallai caiac ysgafnach ymddangos yn fwy deniadol i unigolyn mwy, mae'n bwysig cofio nad yw taniwr bob amser yn golygu gwell. Yn wir, mae caiacau ysgafnach a chadarn yn dueddol o ddod â thag pris trymach, felly cadwch hyn mewn cof yn ystod eich proses benderfynu.

Arddulliau llongau

Mae dwy fersiwn sylfaenol o gaiacau: yr amrywiadau Sit-On-Top a'r Sit-Inside.

Mae pob model o gaiac yn offer gyda threfniadau eistedd a rhyw fath o gynhaliaeth traed. Er enghraifft, yn achos hyn caiac eistedd-ar-ben, gellir addasu pedalau troed llithro ar hyd trac i ddarparu ar gyfer padlwyr o wahanol feintiau.

Er y gall ffynhonnau traed fod yn ymarferol, os ydych chi'n rhagweld treulio cyfnodau helaeth ar y dŵr, efallai y bydd pedalau troed yn opsiwn mwy cyfleus.

Byddwch chi'n fwy cyfforddus ac yn cael mwy o gefnogaeth ganddyn nhw. Caiac gydag ail-restiad adeiledig fydd y gorau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer mwy cyfforddus eistedd i mewn.

Daw'r ddau fath o gaiacau gydag opsiynau eistedd a rhyw fath o gefnogaeth traed. Mae yna sawl arddull ond byddwch yn ymwybodol y bydd gan bob caiac lywiau sy'n cael eu rheoli gan bedalau troed.

Gall pedalau traed hefyd ddod mewn gwahanol feintiau i addasu ar gyfer peddlers o wahanol faint.

Dylai caiacau hefyd gael cynhalydd cefn a fydd yn sicrhau y gallwch aros yn y cwch am amser hir.

Y gwahaniaeth mwyaf wrth gwrs yw bod caiacau eistedd wedi'u hamgáu. Mae gennych chi ardal yn y cwch lle rydych chi'n eistedd ac o'ch cwmpas mae'r talwrn.

Yn y math arall, wrth gwrs, rydych chi'n eistedd ar ei ben ac nid ydych chi wedi'ch amgáu gan unrhyw beth. Mae'r rhain wrth gwrs yn llawer haws i'w gadael ar frys ac mae ganddyn nhw'r tyllau hyn ynddynt hefyd i ollwng y dŵr allan o'r cwch.

Defnyddiau caiacau

Bydd hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar yr holl fanylebau gan gynnwys pwysau a gwydnwch. Yn fyr, mae gennym ni:

 • Wooden
 • Adeiladwaith Cyfansawdd/Gwydr (gwydr ffibr a kevlar)
 • Caiacau Rotomolded (plastig)
 • Caiacau Thermoform (plastig ABS gyda thop acrylig)
 • Theganau

Daw'r rhain i gyd gyda'u manteision a'u hanfanteision a gallwch ddarllen mwy amdanynt ar ein tudalen yma. Yn gyffredinol, mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r hyn y byddwch yn ei wneud a pha mor aml.

Mae rhai opsiynau'n drymach nag eraill ac os ydych chi eisiau taith dawel mewn pwll neu lyn gallwch ddewis un â rotomolded sef yr opsiwn rhatach a thrymach fel arfer.

Os ydych chi eisiau profiad cyflymach gydag afonydd a chilfachau lle mae angen symudedd uchel, un cyfansawdd fyddai'r dewis gorau.

Mae'r rhain hefyd yn haws i'w hatgyweirio ar lawr gwlad. Mae'r caiacau thermoform yn rhywbeth rhwng pwysau a gwydnwch.

Ar gyfer y rhai chwyddadwy mae angen i chi fod yn ofalus os ydych chi'n fwy ond mae gan y rhain hefyd derfyn pwysau uchel. Felly maen nhw'n iawn i un person mwy fel arfer.

Yr anfantais gyda hynny nid yw'r rhain yn cael eu gwneud ar gyfer pysgotwyr a dyma'r gorau i'w defnyddio ar lynnoedd pan fyddwch chi eisiau mynd ar daith hamddenol braf ar y dŵr.

Opsiynau talwrn

Pysgota Caiacio

Mae gwybod arwyddocâd talwrn mewn caiac yn hanfodol i'ch profiad cychod. Mae cael digon o le yn y talwrn yn dylanwadu'n uniongyrchol ar eich symudedd a'ch rheolaeth dros y cwch, gan wneud eich taith yn llyfnach ac yn fwy pleserus.

Gall edrych dros yr agwedd allweddol hon arwain at anawsterau, yn enwedig o ran mynd i mewn ac allan o'r cwch, nid yn unig ar y tir ond hefyd yn y dŵr. Diogelwch, yn anad dim, ddylai fod y prif bryder. Mewn sefyllfaoedd lle mae angen gadael yn gyflym ac yn effeithlon, gall cynllun a maint y talwrn ddod yn hollbwysig. Yn nodweddiadol, mae talwrn twll clo yn mesur tua 32 modfedd.

Yn ogystal â'r talwrn traddodiadol, mae yna hefyd fathau penodol fel talwrn y cefnfor. Daw mewn gwahanol ffurfiau ac yn gyffredinol mae'n fwy cryno, gyda meintiau'n dechrau tua 20 modfedd ac yn mynd i fyny.

Yna mae talwrn arddull hamdden, sy'n amrywio rhwng 20 a 36 modfedd o ran maint. Mae'r math hwn yn adnabyddus am ei hawdd i'w ddefnyddio, yn enwedig o ran mynd ar fwrdd a dod oddi ar y caiac. O ystyried ei amlochredd, mae'n ddewis poblogaidd ymhlith llawer o selogion caiacio. Dylid ystyried yr holl ffactorau hyn er mwyn sicrhau profiad caiacio cyfforddus a diogel.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Faint ddylwn i ddisgwyl ei wario ar gaiac pysgota da i berson mwy?

Gall y gost amrywio'n fawr yn dibynnu ar y nodweddion a'r brand. Fodd bynnag, gallwch ddisgwyl gwario unrhyw le o $500 i $2000 ar gyfer caiac pysgota o ansawdd da.

Pa fath o storfa ddylwn i edrych amdano mewn caiac pysgota?

Edrychwch am a caiac gydag opsiynau storio lluosog megis hatches, rigio dec, a ffynhonnau tanc. Hefyd, ystyriwch a oes ganddo le ar gyfer peiriant oeri a offer pysgota.

Beth yw'r fantais o gael caiac pysgota gyda llyw neu sgeg?

Gall llyw neu sgeg helpu gyda llywio a rheoli, yn enwedig mewn amodau gwyntog neu gerhyntau cryf, a all fod yn arbennig o fuddiol i unigolion mwy.

A yw caiacau tandem yn opsiwn da i unigolion mwy?

caiacau tandem gall fod yn opsiwn da oherwydd eu gallu pwysau uwch. Fodd bynnag, maent fel arfer yn hirach a gallant fod yn anoddach eu symud.

A ddylwn i gael caiac gyda system gyriant pedal?

Gall caiacau pedal fod yn ddewis da ar gyfer pysgota am eu bod yn rhyddhau eich dwylo ar gyfer bwrw a chwil. Maent hefyd yn darparu ymarfer da i'ch coesau a gallant fod yn haws i unigolion mwy symud.

Beth yw'r math mwyaf sefydlog o gaiac i ddyn mawr?

Caiacau eistedd ar ben gyda chorff llydan yn gyffredinol y math mwyaf sefydlog o gaiac ar gyfer unigolion mwy. Maen nhw'n hawdd mynd ymlaen ac i ffwrdd, ac mae'r corff llydan yn cynnig gwell sefydlogrwydd.

Casgliad

Wrth i ni gloi'r canllaw hwn, rwy'n gobeithio y daw'n amlwg nad oes y fath beth ag un dull sy'n addas i bawb o ran dewis y caiac perffaith. Mae byd caiacio mor eang ac amrywiol â'r pysgotwyr sy'n caru'r difyrrwch hwn. O'r behemothau eang sy'n gallu trin unrhyw lwyth gêr i'r cychod ystwyth, ond cadarn sydd wedi'u cynllunio ar gyfer y profiad pysgota eithaf, mae rhywbeth ar gael i bawb.

O'm profiad, yn ddoniol ac yn wylaidd, rwyf wedi dysgu bod yr allwedd i antur bysgota wych yn gorwedd nid yn unig yng ngwefr y ddalfa, ond hefyd yn y cysur, y sefydlogrwydd a'r hyder a deimlwch tra allan ar y dŵr. A chyda'r caiac cywir wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer eich anghenion penodol, rydych chi'n barod am lawer o anturiaethau pysgota llwyddiannus a phleserus o'ch blaen.

Felly p'un a ydych chi'n bysgotwr profiadol neu'n newydd-ddyfodiad i'r gamp, yn foi mawr, neu'n rhywun sy'n gwerthfawrogi cysur a sefydlogrwydd ar y dŵr, rwy'n gobeithio y byddwch chi'n dod o hyd i'ch cydymaith pysgota perffaith ymhlith y caiacau hyn sydd â'r sgôr uchaf. Dyma i chi wneud tonnau yn 2024 – yn y caiac iawn, wrth gwrs! Llinellau tynn, a physgota hapus!

Erthyglau Perthnasol