7 Caiacau Dŵr Gwyn Gorau 2024 - Canllaw Cyflawn

Mae yna lawer o ddewisiadau ar gael o ran dewis caiac. Bydd llawer o bobl yn cerdded i mewn i siop ac yn dewis un oddi ar y silff, ond mewn gwirionedd, byddwch chi'n llawer gwell eich byd os byddwch chi'n cymryd ychydig o amser ac yn gwirio rhai pethau cyn prynu.

Bydd y caiacau dŵr gwyn gorau yn wydn, yn hawdd eu rheoli yn ystod dyfroedd gwyllt, yn sefydlog wrth eu dal yn ddisymud, ac yn ddigon cyfforddus i chi allu rhwyfo'n hirach heb flino oherwydd nad oes gennych unrhyw gefnogaeth i'ch cefn neu ardal eich sedd.

Mae angen i chi hefyd gyfrifo pa mor dda y mae'r cwch wedi'i adeiladu hyd yn oed os nad ydych byth yn bwriadu ei ddefnyddio at ddibenion dŵr gwyn. Os nad yw eich cwch wedi'i wneud yn dda yna mae'n debygol y bydd yn cael problemau ar ôl ychydig o dymor yn unig.

Pan fyddwch chi'n dewis cwch mae'n bwysig ystyried pa fath o gaiacio rydych chi'n bwriadu ei wneud. Mae'r caiacau dŵr gwyn gorau yn mynd i fod yn wahanol i'r caiacau rhedeg afon gorau, a fydd yn wahanol i'r caiacau dull rhydd neu gychod chwarae gorau. Mae rhai pobl yn hoffi cyfnewid eu cychod ar gyfer pob math o weithgareddau dŵr ond maen nhw'n mynd gydag un math os ydyn nhw'n gwybod mai dim ond rhai pethau y maen nhw eisiau eu gwneud gyda'u cwch.

 Caiacau Dŵr Gwyn – Dewisiadau Gorau ac Adolygiadau

Gadewch i ni wneud rhai o'n ffefrynnau cyn i ni ymchwilio'n ddyfnach i sut i ddewis un a pha fathau sydd yna:

Driftsun Rover 120/220

Driftsun Rover 120/220 Caiac Dŵr Gwyn Tandem Theganau

Mae'r Drifstun Rover yn wydn ac yn ysgafn caiac chwyddadwy yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw ddŵr gwyn. Gyda thiwbiau PVC wedi'u hatgyfnerthu a gwaelod tarpolin trwm, bydd yn dioddef unrhyw glogfeini a chreigiau.

Wedi'i chwyddo mewn llai na 5 munud, mae'n sefydlog ac yn cynnig lefel uchel o symudedd a fydd yn wych ar gyfer unrhyw antur dŵr. Gallwch ddewis rhwng yr unawd neu'r caiac dau berson. Mae hyd yn oed yn cynnwys mownt camera gweithredu a falfiau pwysedd mawr i ryddhau unrhyw ddŵr.

Pethau eraill rydyn ni'n eu hoffi amdano:

 • Capasiti o 300 pwys
 • Llawr hynod wydn gyda dropstichign
 • Mae adeiladwaith y siambr yn ei gwneud hi'n anhyblyg ac yn sefydlog
 • Troedfeddi addasadwy a sedd
 • Dolenni gwych a chaledwedd gwrth-cyrydu

Aquaglide McKenzie

Aquaglide McKenzie 105 Caiac Chwyddadwy

Mae'r Aquaglide McKenzie yn gaiac chwyddadwy gwych arall sy'n ddelfrydol ar gyfer dŵr gwyn. Mae hwn yn fath o gaiac crossover sydd wedi'i gynllunio gyda dyfroedd cyflym mewn golwg. Mae'n cynnwys technoleg EvoBeam gydag adeiladu Duratex.

Mae ganddo hefyd 4 draen rhwyll arbennig a fydd yn rhoi amser i chi ymateb a gwagio'ch llestr mewn pinsiad. Mae ganddo gapasiti o 300 pwys ac mae ganddo sedd addasadwy a strapiau traed. Ar y cyfan cwch amlbwrpas. Mae'n bwysig nodi bod angen i chi brynu pwmp a'r padlau ar wahân.

 

Rhai nodweddion da:

 • Adeiladwaith gwydn da
 • Cludadwy ac ysgafn
 • Technoleg EvoBeam
 • Mae'r sedd felcro yn braf ac yn gyfforddus

Pelican Sbrint XR

Caiac Eistedd Mewn Perfformiad Hamdden Pelican

Mae'r Pelican Sprint XR yn llestr gwych i'r rhai sy'n chwilio am sefydlogrwydd a mwy o symudedd mewn dyfroedd gwyn. Mae'n cynnwys Hull Deep V Chine gydag estyniadau cilbren a fydd yn darparu olrhain a rheolaeth wych.

Mae'r deunydd amlhaenog yn wydn ac wedi'i wneud allan o HMWPE, sef polyethylen pwysau moleciwlaidd. Yn y bôn, defnyddir y swm lleiaf o ddeunydd a rhannau, felly mae'r cwch mewn un ffurf solet na fydd yn torri ac yn sglodion yn hawdd.

Pethau eraill rydyn ni'n eu hoffi amdano:

 • Wedi'i gynllunio gyda hydrodynameg mewn golwg
 • Mae RAM-X yn ddeunydd hynod wydn
 • Sefydlog iawn gyda'r Deep V Chine Hull
 • Perffaith ar gyfer caiacwyr canolradd

Mathau o Caiacau Dŵr Gwyn

Mae 3 math o gaiacau dŵr gwyn:

 1. Torri
 2. Rhedeg Afon
 3. Dull Rhydd neu Gychod Chwarae
Mathau o Caiacau Dŵr Gwyn
Ffynhonnell: paddlingmag.com

Ceufadu

Llestr rydych chi'n ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer cilfachau a dyfroedd cyflym. Cynlluniwyd y cwch hwn ar gyfer dŵr mawr, cyflym sydd â diferion serth. Mae'r cyfaint yn uchel ac mae'r deciau sy'n cael eu coroni yn ei helpu i ail-wynebu'n gyflym. Mae hefyd wedi'i siglo ar gyfer archebu a throelli cyflymach.

Mae'r llinellau'n grwn, ac mae'r pennau wedi'u llenwi, sy'n golygu na fydd y cerrynt yn gallu dringo'n hawdd ar eich pen, yna gafael ar ymyl, ac yna troi eich un chi. Mae'r gyfrol yn cael ei wasgaru trwy'r cwch. Mae diffyg ymylon miniog yn golygu na allant dorri na fferi yn arbennig o effeithiol. Mae'r rociwr yn dorrwr cyflymder.

Caiacau Rhedeg Afon

Mae rhedwyr afonydd hefyd â chyfaint yn y pennau ac yn cynnwys ymyl a rociwr. Maen nhw'n llestri da o gwmpas y lle ond dydyn nhw ddim yn cynnwys darn ar gyfer dyfroedd cyflym iawn a chilfachau eithafol. Mae'r rhain yn wych ar gyfer afonydd pleidleisio lle mae angen i chi gyrraedd y gwaelod yn ddiogel.

Mae'r mathau hyn o gychod fel arfer wedi'u cynllunio ar gyfer afonydd â llifoedd uwch neu afonydd cymedrol i hawdd, ond maent hefyd yn cael eu defnyddio ar herio dŵr gwyn gan badlwyr ymosodol medrus. Mae'n well gan lawer o badlwyr profiadol redwyr afon na chychod cilfach padlo dyfroedd mawr oherwydd eu gallu cynyddol i reoli a chyflymder. Mae'r rhain hefyd yn gychod gwych i ddechrau dysgu ynddynt.

Caiacau Dull Rhydd/Dull Chwarae

Mae'r rhain yn fyrrach na'r mwyafrif ac mae'r rhan fwyaf o'u cyfaint yn mynd o amgylch y talwrn. Mae eu pennau'n wastad ac yn sbeislyd felly gallwch chi fynd yn hawdd i chwaraeon caled fel chwistrellau ac olwynion cart. Mae'r hwyl yn cael ei gyfoethogi naill ai trwy leihau hyd yr cragen neu wastatau'r corff er mwyn ei gwneud hi'n haws i syrffio, neu leihau cyfaint y starn, i wneud lle i rai symudiadau chwarae yn null yr afon fel chwistrellau llym neu sblatiau.

Mae hwn yn amrywiaeth eang o ddyluniadau cychod sy'n gwneud gwahanol bethau'n dda, fodd bynnag, maent i gyd yn rhannu'r hyd neu'r cyfaint i fod yn gychod i lawr yr afon yn bennaf, a all adael i chi gael y rhyddid i wneud rhai symudiadau gwych.

Canllaw Caiac Dŵr Gwyn

Caiacau Dŵr Gwyn
Ffynhonnell: etplanetwhitewater.com

Cyn prynu eich caiac dŵr gwyn cyntaf mae yna nifer o bethau y dylech chi ystyried mynd â nhw gyda chi fel y gallwch chi wneud penderfyniad gwybodus ynghylch pa gwch sy'n iawn i chi a'ch anghenion. Mae angen i chi ddod â pherson arall sy'n gyfarwydd â gwahanol fathau o gaiacau gyda chi.

Byddwch hefyd am ddod â thâp mesur a chael papur a phensil wrth law fel y gallwch gael mesuriadau o'r cwch cyn ei brynu. Mae'n bwysig gwybod ar gyfer pa faint o berson y gwneir y caiac; rhag ofn eich bod yn bwriadu mynd ag aelodau'r teulu gyda chi, gwnewch yn siŵr eu bod yn gallu ffitio'n iawn yn eu cwch eu hunain heb deimlo'n gyfyng neu'n anghyfforddus.

deunydd

Os yn bosibl, mae'n well gwybod y manteision a'r problemau sy'n gysylltiedig â gwahanol fathau o ddeunyddiau a ddefnyddir i wneud caiacau. Polyethylen (plastig) a gwydr ffibr yn ddau fath o ddeunyddiau a ddefnyddir yn gyffredin mewn adeiladu cychod heddiw; gwybod pa un y mae eich arian yn mynd tuag at help wrth benderfynu rhwng brandiau. Mae ffibr carbon, Kevlar, a chyfuniadau plastig / gwydr ffibr yn cyfrif am y rhan fwyaf o gaiacau dŵr gwyn heddiw ar y farchnad.

Maint

Mae maint caiac hefyd yn agwedd bwysig arall i'w hystyried cyn prynu cwch. Nid yw cwch hir 12 troedfedd yn mynd i fod mor gyflym na symudadwy ag un sy'n 14 troedfedd o hyd; gallai hyd yn oed fod yn rhy fawr i chi ei reoli'n iawn mewn rhai dyfroedd gwyllt.

Ar y llaw arall, os ydych yn ddyn ac yn pwyso tua 220 pwys, yna mae'n debyg nad cael unrhyw beth llai na chwch 18 troedfedd yw eich bet orau oni bai y gallwch chi fforddio mwy nag un caiac.

Bydd merched eisiau rhywbeth agosach at 13 troedfedd o hyd tra dylai plant ddefnyddio cychod tua 10 troedfedd o hyd; fodd bynnag, dylech bob amser roi cynnig ar wahanol gychod gyda phobl yn marchogaeth ynddynt mae pawb yn gwybod eu bod yn gyfforddus waeth beth yw hyd y cwch.

Mathau o Hulls

Mae dau fath o gregyn: Planing Hull vs Dadleoli Hull. Maent yn ddau o'r mathau mwyaf cyffredin o gyrff caiac, fodd bynnag, mae rhai caiacau sy'n arddangos nodweddion y ddwy ardal ar eu cyrff. Mae gan y cyrff plaenio arwyneb gwastad o ymyl i ben, ac mae cyrff dadleoli yn edrych fel cromlin sy'n troi ymhellach o dan y llinell ddŵr ac yn “dadleoli” dŵr.

Y rheol gyffredinol yw bod cyrff gyda siâp crwn yn fwy sefydlog ac yn fwy goddefgar, yn aml oherwydd bod siâp y corff yn fwy crwn, sy'n golygu bod y gên yn dod yn fwy ystwyth. Os yw popeth arall yn gyfartal gall y cyrff dadleoli fod ychydig yn gyflymach na'r rhai sy'n cynllunio mewn dyfroedd gwastad, a gallai cyrff planedig fod yn fwy effeithlon mewn dŵr gwyn oherwydd eu bod yn haws eu troi.

Mae cyrff planio yn gallu cylchdroi yn gyflymach ac yn haws eu symud heb lawer o ymdrech gan eu bod yn gallu hedfan dros y dŵr, ac nid oes angen eu gwthio gan y cerrynt i droelli.

Casgliad

Wrth brynu caiac newydd gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd yn araf ac yn ofalus dros yr holl opsiynau posibl cyn prynu. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd pobl eisiau rhywbeth y gallant ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn gan na allant byth wybod pa fath o ddŵr y gallent ddod ar ei draws yn ystod eu hantur nesaf.

Cyn prynu unrhyw gaiac mae angen ymchwil i sicrhau eich bod chi'n cael yr hyn rydych chi ei eisiau. Cael y caiac dŵr gwyn gorau ddylai fod eich nod; gallai gwneud hyn agor llawer o gyfleoedd ar gyfer anturiaethau yn y dyfodol na fyddai wedi bod yn bosibl cyn buddsoddi mewn cwch eich hun.

Edrychwch ar y rhestr ganlynol a dewch o hyd i fwy o gaiacau yr hoffech chi efallai:

Erthyglau Perthnasol