10 Caiac Gorau ar gyfer Hela Ceirw 2023 - Ar gyfer y Profiad Adar Dŵr Gorau

Mae angen gwahanol fathau o offer ar helwyr gwahanol. Mae'n wirioneddol bwysig pa fath o arf rydych chi'n ei ddefnyddio a pha ddillad rydych chi'n eu gwisgo. Mae gêr goroesi hefyd yn angenrheidiol yn ogystal â diogelu.

O ran y caiac, mae mwy o le i ddewis ohono a marchnad eang i bori ynddi. Darllenwch ymlaen i ddysgu am rai o'r modelau gorau ar y farchnad a fydd yn newid y ffordd rydych chi'n hela.

Adolygiadau Cynnyrch / Dewisiadau Gorau

1. Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) RA220

Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) RA220

Gan ddechrau oddi ar y rhestr yn gryf, dyma ddeniadol caiac un person eistedd ar ben sy'n cael ei wneud yn ymarferol gyda helwyr mewn golwg. Er y gellir dadlau mai ar gyfer y pysgotwyr yn gyntaf y mae, mae un cipolwg yn ddigon i ddweud y byddai helwyr yn elwa'n fawr ohono.

Mae'r dyluniad camo apelgar yn ei gadarnhau, ond felly hefyd y nodweddion. Mae rhan bwysicaf hela allan o gaiac yn gytbwys, ac mae'r caiac hwn yn cynnig llawer o sefydlogrwydd pan fyddwch chi'n sefyll i fyny.

Yn dod o frand y gallwch ymddiried ynddo, dyma'r model gorau ar gyfer hela a physgota ar hyn o bryd. Mae'n 11 troedfedd 6 modfedd o hyd a 34 modfedd o led ac mae'n pwyso 68 pwys. Mae ei gapasiti llwyth yn wych oherwydd gall gario 550 pwys, gan gynnwys y caiacwr wrth gwrs.

Un o'i brif nodweddion yw'r llyw troi i lawr ar y starn sy'n rhoi llwybr gwell i'r heliwr mewn amodau gwyntog mwy garw. Wedi'i weithredu gan bedalau troed, mae'n symud yn hawdd i fyny pan fydd y dŵr yn dawel.

O ran storio, mae tair agoriad dal dŵr, i gyd o'ch blaen wrth i chi eistedd yn y gadair bwrpasol gyfforddus. Nid yw arfau hela yn cymysgu'n dda â dŵr felly mae'r rhain yn berffaith ar gyfer eich ammo a phethau eraill sy'n sensitif i ddŵr.

Mae digon o le yn y cefn hefyd ar gyfer peiriant oeri neu grât ar gyfer eich offer a all wlychu. Mae ganddo deiliaid gwialen os ydych byth eisiau pysgota am ychydig, ac mae'n dod gyda padlo, padlo dalwyr, a bynji clymu i lawr.

2. Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) TK122

Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) TK122

Mae hela fel arfer yn weithgaredd rydych chi'n ei wneud mewn parti. Anaml y bydd unrhyw un yn mynd i'w wneud ar ei ben ei hun oherwydd mae'n fwy o hwyl, yn fwy diogel ac yn fwy cynhyrchiol pan fyddwch chi'n dod â chyfaill. Ond beth sy'n digwydd pan fyddwch chi eisiau mynd i hela mewn caiac?

Wel, rydych chi'n cael un mwy sy'n gallu dal 2 gaiaciwr wrth gwrs! Mae caiacau aml-padlwr nid yn unig yn beth ond maent yn fwyfwy poblogaidd ymhlith helwyr a physgotwyr, nid dim ond caiacwyr hamdden.

Mae'r model hwn gan BKC yn eithaf mawr, cadarn a galluog. Mae yn 12 troedfedd 8 modfedd o hyd, a 34 modfedd o led, ac yn pwyso 74 pwys. Mae hynny'n eithaf hir a thrwm ond mae angen iddo fod gan ei fod yn dod â dau berson ar y dŵr ar unwaith.

Ei gapasiti llwyth uchaf yw 770 pwys, mwy na digon i'r ddau heliwr ceirw ddod â'u holl offer angenrheidiol. Wrth siarad am offer, rydych chi'n cael dwy agoriad storio dal dŵr, un o flaen pob un o'r seddi cyfforddus, ergonomig.

O ran y seddi, mae ganddyn nhw fframiau alwminiwm a golygfan uchel. Er y gallwch chi sefyll yn gyfforddus a hela gan fod y caiac yn sefydlog iawn, mae'r safle eistedd uwch yn caniatáu eistedd wrth saethu.

Os oes angen lle ychwanegol arnoch, mae digon wrth y bwa ar gyfer crât, bag, neu oerach. Mae pedair rheilen affeithiwr yno ar gyfer atodiadau fel GPS a thracwyr hela, neu hyd yn oed mowntiau gwn. Mae ganddo ddalwyr 2 wialen ac mae'n dod gyda 2 padl, 2 ddeiliad padlo, a chlymiad bynji. Mae'r TK122 ar gael mewn 8 lliw deniadol.

3. Pysgotwr Tamarack Oes 100

Pysgotwr Tamarack Oes 100

Eto arall brand caiac y gallwch ymddiried ynddo, dyma rywfaint o gaiac llai ar gyfer helwyr ceirw nad ydynt yn bwriadu dod â llawer o offer.

Gellir ei ystyried hefyd fel opsiwn sy'n gyfeillgar i'r gyllideb gan ei fod yn fodel sylfaenol sy'n cael ei ddefnyddio orau ar gyfer teithiau byrrach a sesiynau hela gydag amlygiad cyfyngedig o ddŵr. Os ydych chi byth eisiau pysgota ohono, byddwch chi'n hapus i wybod bod yna dri deiliad ar gyfer gwiail.

Hyd y caiac hwn yw 10 troedfedd ac mae'n 31 modfedd o led. Mae'n pwyso 52 pwys a gall gario 275 pwys, llawer llai na'r ddau flaenorol. Mae hefyd yn gaiac eistedd y tu mewn ac nid yn eistedd ar ben, sy'n golygu nad yw'n addas iawn ar gyfer sefyll i fyny. Gan ei fod yn fodel sylfaenol ac yn llestr i groesi cyrff llai o ddŵr, ni ddylai hyn fod yn broblem. Mae'r sedd yn gyffyrddus, wedi'i phadio, ac yn addasadwy.

Mae'n dal yn dda ar gyfer olrhain ac yn eithaf cyflym, yn wych ar gyfer padlo syth oherwydd y sgeg. Mae'r corff gwaelod gwastad yn rhoi sefydlogrwydd da iddo. Ar gyfer storio, mae dwy ddeor dal dŵr ar gyfer eich ammo ac eitemau eraill y mae angen iddynt fod yn sych.

Mae rhaffau bynji blaen a chefn yno i glymu offer arall ac mae digonedd o gynhalydd traed yn y blaen. Mae padl wedi'i gynnwys yn y blwch ac mae gan y caiac geidwad padlo. Bydd dau ddeiliad potel yn cadw'ch diodydd yn agos. Ar y cyfan, opsiwn cyllideb gwych os nad oes angen llawer o'ch caiac hela arnoch chi.

4. Pelican Chwaraeon Basscreek 100XP Pysgotwr

Pysgotwr 100XP Basscreek Chwaraeon Pelican

Peidiwch â gadael i enw'r caiac eistedd y tu mewn camo gwyrdd hwn eich twyllo. Nid yw'r ffaith bod ganddo'r gair pysgotwr yn ei enw yn golygu ei fod ar gyfer pysgotwyr yn unig. Bydd helwyr yn elwa'n fawr os ydynt yn penderfynu ei brynu oherwydd ei nodweddion hela-gyfeillgar niferus. I ddechrau, mae'n ysgafn iawn ar 50 pwys yn unig ac felly'n gyflym ac yn hawdd ei drin.

Mae'n 10 troedfedd o hyd a 30.5 modfedd o led, ac felly'n hybrid taclus rhwng caiacau eistedd-ar-ben a'r tu mewn. Mae hybridau o'r fath yn wych oherwydd eu bod yn cyfuno cyflymder â maneuverability ac yn defnyddio'r safleoedd eistedd a sefyll. Nid yw gwyntoedd a thonnau yn ei boeni rhyw lawer gan fod ei gorff aml-chine yn cynnig sefydlogrwydd gwych. Mae ganddo ddigon o le storio sych a llawer o le ar ei ben ar gyfer storio eitemau eraill.

Gellir cysylltu gêr ag un o chwe llygadyn affeithiwr. Mae sedd ergonomig addasadwy gyda phadin mwy trwchus. Mae'n rhoi llawer o lif aer ac yn gwneud ymestyn eistedd hirach yn llawer mwy cyfforddus. Wrth siarad am gysur, mae'r traed hefyd yn addasadwy.

Cario dolenni, deiliaid gwialen, daliwr potel, a bynji clymu padlo yn crynhoi'r rhestr nodweddion. Os mai amlbwrpasedd yw'r hyn rydych chi'n anelu ato wrth hela (pun a fwriedir), mae'r caiac hwn yn cymryd y pethau gorau o bob ochr ac yn eu cyfuno'n dda.

5. Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) TK181

Cwmni Caiac Brooklyn (BKC) TK181

Wrth dalgrynnu'r rhestr, dyma gaiac BKC arall sy'n ddewis gwych i helwyr a model arall sy'n ffitio dau badlwr ar unwaith. Ar gael mewn lliwiau gwyrdd y fyddin, anialwch, camo gwyrdd, a melyn coch, mae'n llestr deniadol, ond safonol sy'n gwneud yr hyn y mae i fod i'w wneud yn dda.

Ei hyd yw 12 troedfedd 8 modfedd tra ei fod yn 34 modfedd o led. Gyda phwysau o 68 pwys a chynhwysedd llwyth o 595 pwys, mae ymhlith y trymach ar y rhestr. Mae gan y caiac tandem hwn lawer o nodweddion sy'n gyfeillgar i hela ond mae hefyd yn eithaf fforddiadwy.

Mae'r seddi yn addasadwy, yn symudadwy, ac wedi'u padio, ac maen nhw'n clipio i mewn. Os nad oes gennych chi gyfaill i fynd gyda chi, tynnwch un o'r seddi allan ac mae gennych chi fwy o le i'ch pethau.

Bydd dwy adran storio sy'n dal dŵr yn cadw'ch pethau'n sych tra bod y cargo cefn â bynji yno ar gyfer eitemau sy'n gwrthsefyll dŵr. Mae yna 3 deiliad gwialen bysgota, seibiannau padl deuol ar gyfer y ddwy badl a gewch yn y blwch a chario dolenni i'w cludo a'u storio'n haws. Ar y cyfan, caiac haen ganol gwydn, sefydlog a chyfforddus gan frand dibynadwy.

Canllaw Prynwr

canllaw prynu caiac hela ceirw

Felly beth sydd ei angen ar heliwr o'u caiac yn y dyfodol a beth ddylech chi roi sylw iddo wrth brynu un? Wel, yn gyntaf oll, mewn gwirionedd dylai fod yn gaiac pysgota yn ei graidd. Mae caiacau pysgota yn fwy galluog na rhai arferol ac maent yn ffafrio defnydd mwy gweithgar, hirfaith a thrwm.

Maent hefyd yn fwy sefydlog ac mae ganddynt ddigon o le storio. Nid yw helwyr yn dod â chymaint o offer â physgotwyr, ond mae llawer i'w ddymuno o hyd o ran storio ar y rhan fwyaf o'r cychod hamdden rheolaidd. Storio dal dŵr a digon o sefydlogrwydd i sefyll wrth anelu at ddau o'r ffactorau pwysicaf y dylai heliwr eu hystyried gyda chaiacau.

Gall caiacau fod o gymorth mawr i helwyr felly pa rai yw'r modelau gorau i'w prynu yn 2023?

Mae yna lawer o weithgareddau yn y byd sy'n cael eu gwella trwy ddefnyddio rhai eitemau ac offer. Gellir eu gwneud hebddynt, yn sicr, ond mae gwella'r canlyniadau a'r canlyniadau yn fwy sicr os neu pan fyddwch chi'n dechrau ei wneud yn wahanol.

Dywedir yn aml nad yw gweithwyr proffesiynol ond cystal â'r offer y maent yn ei ddefnyddio ac er bod offer yn chwarae rhan enfawr ynddo, y sgil sy'n cyfrif fwyaf. Fodd bynnag, mewn rhai sefyllfaoedd, dim ond cymaint y gall rhywun ei wneud heb ddibynnu ar ddarn o offer, offeryn neu ddull cludo.

Dychmygwch fynd i hela ceirw a mynd am ddiwrnod cyfan heb weld un anifail. Yna rydych chi'n dod at lyn neu afon ac ar yr ochr arall, ar yr arfordir, rydych chi'n gweld carw. Mae yno, sy'n golygu y gallai mwy ohonyn nhw fod yno hefyd, ond mae gennych chi rwystr naturiol enfawr o'ch blaen a dim modd o'i groesi.

Nid oni bai bod gennych gaiac wrth gwrs. Mae caiacau wedi cael eu defnyddio mewn senarios yn union fel yr un hwn ers oesoedd. Ers miloedd o flynyddoedd, mae pobl wedi meddwl am ffyrdd o wneud eu gweithgareddau bob dydd yn haws trwy ddefnyddio cychod bach. Waeth beth fo gwareiddiad a chornel y byd, roedd mathau caiac yn hanfodol.

Nid oes llawer wedi newid yn y byd modern ac mae'r cychod padlo bach, un person hyn yn rhoi cymaint inni o ran ymarferoldeb, rhwyddineb mynediad, symlrwydd a pherfformiad. Mae cael ffordd i fynd i lawr afon neu fynd ar daith o amgylch y llyn yn golygu y gallwch hela o'r dŵr a bod yn fwy effeithlon yn eich gweithgaredd.

pysgota efallai mai dyma'r gweithgaredd mwyaf poblogaidd sy'n gwneud defnydd o gaiacau, ond mae hela'n iawn yno gan ei fod o fudd hyd yn oed yn fwy. Os yw hyn yn swnio'n ddeniadol i chi, efallai y bydd angen caiac arnoch ar gyfer eich sesiynau hela ceirw yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

hela caiac

1. Pam mae angen caiacau ar helwyr?

Mae'r anialwch yn lle anrhagweladwy ac nid yw bodau dynol yn frodorol iddo. Mae anifeiliaid ac maen nhw'n gwybod ble i guddio a sut i oroesi.

Mae caiac yn rhoi modd i'r heliwr ddynesu at y ceirw o sawl ochr ac i oresgyn dŵr. Nid yw heliwr ond cystal â'u gallu i leoli a dethol yr ysglyfaeth. Felly beth sy'n digwydd pan fo'r ysglyfaeth yr ochr arall i afon?

2. A oes caiacau hela yn bodoli?

Mae caiacau hela pwrpasol yn brin, ond nid ydynt mor angenrheidiol ychwaith. Gellir dadlau nad oes unrhyw wneuthurwr yn gwneud caiacau hela.

Yr hyn y dylech edrych amdano yw caiac y gellir ei addasu gyda digon o le ymlyniad neu gaiac pysgota sydd eisoes ag anghenion helwyr pethau tebyg. Fodd bynnag, mae ategolion caiac sy'n gyfeillgar i hela yn bodoli, felly canolbwyntio ar y rheini ac yna sefydlu caiac gyda nhw yw'r llwybr gorau i'w gymryd.

3. A fydd yn fy ngwneud yn well heliwr?

Ni fydd y caiac yn eich gwneud chi'n well heliwr fel y cyfryw, ond bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i chi olrhain eich ysglyfaeth. Hefyd, mae'n gwella'r profiad hela cyffredinol ac yn eich gwneud chi'n heliwr mwy cyflawn.

Bydd angen i’r anelu fod yn fanwl gywir o hyd ac mae ffactorau eraill sy’n wir ar dir yn dal yn wir ar y dŵr. Mae hefyd yn fwy o hwyl a chyffrous defnyddio llong wrth hela. Felly na, nid yw caiacau yn gwneud helwyr gwell ond maen nhw'n gwneud y profiad hela yn fwy pleserus a diddorol.

Os nad oedd y rhain yn ddigon, edrychwch ar rai dewisiadau eraill gan Amazon hefyd:

1