Cymharu Caiacau Gwydr Ffibr a Chaiacau Plastig: Gwydnwch, Cost, Pwysau - Canllaw i Ddewis yr Un Cywir

Cymhariaeth gwydr ffibr vs caiacau plastig

Mae prynu caiac newydd yn gyfnod cyffrous ym mywyd rhywun sy’n mwynhau’r awyr agored, yn enwedig bod ar y dŵr. Mae cymaint y gall llestr bach fel hwn ei wneud i chi ac mae'n mynd ymhell y tu hwnt i ddim ond padlo neu gael ffordd i groesi corff o ddŵr.

Mae caiacio ar ei ben ei hun yn weithgaredd chwaraeon hwyliog, ond mae hefyd yn gallu gwneud gweithgareddau eraill sydd eisoes yn gyffrous a hwyliog yn well ac yn fwy optimaidd. Boed hynny fel y gall, nid yw'n hawdd dewis yr un iawn.

Nid yw byth yn hawdd penderfynu rhwng dau ddeunydd o eitem hanfodol sydd eu hangen arnoch. Mae'r ffaith bod opsiwn fel arfer yn golygu bod y gwahaniaethau'n ddigon. Ar ben hynny, mae'n golygu eu bod yn ddigon pwysig i'r ddau fath fod yr un mor bresennol ar y farchnad.

Fodd bynnag, maent yno am reswm: i weddu i wahanol gwsmeriaid. Mae hyn i gyd yn wir ar gyfer caiacau, cychod padlo sengl y gellir eu defnyddio ar gyfer ystod eang o weithgareddau.

O bysgota a hela i fforio a hamdden, mae caiacau wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Yn ôl yn y dydd pren oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw gyda rhai rhannau yn cael eu gwneud o grwyn.

Heddiw, fodd bynnag, mae yna bob math o ddeunyddiau i ddewis ohonynt ond nid yw pob un ohonynt yn gyfartal.

Mae caiacau pren yn dal i fodoli, ond mae'r opsiynau mwyaf cyffredin yn llawer mwy modern. Dwy enghraifft o'r fath yw gwydr ffibr a chaiacau plastig. Felly beth yw'r gwahaniaeth rhyngddynt a sut maent yn cymharu? Darllenwch ymlaen i ddarganfod.

Digon i Feddwl Amdano

Cymharu caiacau gwydr ffibr a chaiacau plastig

Fel mae'n digwydd, mae gan gaiacau gwydr ffibr a phlastig rai gwahaniaethau hanfodol rhyngddynt, digon i wneud y dewis terfynol bron yn hawdd i'w wneud. Cyn i chi allu gwneud y penderfyniad terfynol mae llawer i feddwl amdano a llawer o ddewisiadau i jyglo rhyngddynt.

Mae'r meysydd y maent yn gwahaniaethu fwyaf yn ymwneud â'r nodweddion craidd a galluoedd, yn bennaf y gwydnwch, y gost, a'r pwys y caiac. Y tri ffactor hyn yw'r hyn y mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn poeni amdano wrth bori'r farchnad ac am reswm da.

Gwahaniaethau Gwydnwch

Yn gyntaf oll, mae gwydnwch yn bwysig oherwydd bod caiac yn fuddsoddiad. Dylai bara i chi am flynyddoedd heb unrhyw broblemau. Gyda chynnal a chadw priodol, mae'n rhywbeth i'w ddefnyddio am amser hir. Daw gwydnwch hefyd ar ffurf ymwrthedd i greigiau, pren, a'r elfennau a pha mor dda y mae'n goroesi cludo a storio. Mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid eisiau i'w stwff fod yn wydn oherwydd mae'n golygu y bydd yn goroesi am fwy o amser, ni waeth beth rydych chi'n ei daflu ato.

Gwahaniaethau Pwysau

Caiacau Gwahaniaethau Pwysau

Mae pwysau yn ffactor mawr arall y mae pob caiacwr yn poeni amdano. Caiacau sy'n hawdd eu defnyddio a syml i'w gludo yn cael eu ffafrio ymhlith y dyrfa. Os nad oes unrhyw drafferth i'w gario, ei gludo, a'i storio gartref, nid yw'n ddewis mwy brawychus. Y lleiaf yw ei bwysau, y mwyaf poblogaidd yw'r caiac. Mae gwydr ffibr yn enwog am ei briodweddau ysgafn sydd bob amser yn opsiwn gwell os ydych chi eisiau nwyddau ysgafnach. Mae yna wahanol fathau o blastig ond nid oes yr un ohonynt yn ysgafnach nag opsiynau gwydr ffibr.

Gwahaniaethau Cost

Yn olaf, mae gennym y pris fel y ffactor penderfynu eithaf ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid. Fel sy'n wir am bopeth arall, mae mwy o bobl yn cael eu denu at opsiynau rhatach, neu o leiaf fforddiadwy. Nid yw mynd yn ddrud bob amser yn golygu gwell nodweddion ac ansawdd uwch, ac mae pobl yn ei wybod. Fodd bynnag, gyda phethau sydd i fod i fod yn fuddsoddiadau hirdymor, efallai na fydd dewis opsiwn sy'n gyfeillgar i'r gyllideb yn profi'r dewis gorau ac mae caiacau yn sicr yn gymwys. Dod o hyd i gydbwysedd rhwng nodweddion yw faint o bobl sy'n dewis rhwng eu dewisiadau ac yn aml yr opsiwn gorau yw'r gorau o ddau fyd.

Ynglŷn â Chaiacau Plastig

Caiacau Plastig

Felly beth mae'n ei olygu i gaiac gael ei wneud o blastig, ac a yw'n beth da neu'n beth drwg? Wel, nid yw'n ddewis naill ai/neu gan nad yw hwn yn ddewis du-a-gwyn. Caiacau plastig yw'r mwyaf fforddiadwy o'r ddau gan eu bod wedi'u gwneud ohonynt plastig gradd is. Ym maes adeiladu, maent yn costio llai i'w gweithgynhyrchu felly mae cwmnïau'n arbed arian wrth eu gwneud.

Fodd bynnag, mae hyn yn cael effaith negyddol ar rai pethau yn eu dyluniad. Yn gyntaf oll, maent yn llai gwydn na modelau gwydr ffibr ac yn llawer llai gwrthsefyll effeithiau, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Mae hyn yn eu hatal rhag bod yn ddewis cyntaf i unrhyw gaiaciwr sydd eisiau taro'r dŵr gwyn a gwneud rhywfaint o gaiacio ar ddyletswydd.

I ddechreuwyr serch hynny, efallai mai dyma'r opsiwn gorau oherwydd ni fyddant yn mynd mor galed â hynny ac nid oes angen iddynt wario llawer o arian ar eu caiac cyntaf.

Anfantais fwyaf caiacau plastig yw eu pwysau. Does dim gwadu hynny, maen nhw'n drwm. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw amser llawer anoddach i'w gael yn ôl ac ymlaen o'r dŵr, i mewn ac allan o'ch cerbyd, ac i mewn ac allan o storfa gartref.

Hefyd, mae'n anoddach ei lansio gan fod angen mwy o rym arnoch i'w symud unwaith y byddwch yn y dŵr. Gall hyd yn oed padlo deimlo'n arw ar adegau oherwydd eich bod yn symud mwy o bwysau drwy'r dŵr.

Pros
 • Yn fwy fforddiadwy
 •  Haws dod o hyd, mwy o fodelau ar gael
 •  Yn ddigon gwydn ar y cyfan
 •  Da i ddechreuwyr
 •  Amddiffyniad da rhag yr haul
anfanteision
 • Arafach mewn dwr
 • Trwm iawn
 • Anodd ei storio a'i drin

Ynghylch Caiacau Gwydr Ffibr

Caiacau gwydr ffibr

Mae gwydr ffibr yn ddeunydd cyfansawdd dyfeisgar oherwydd ei fod yn ysgafnach na phlastig traddodiadol ond yn llawer cryfach ac yn fwy gwydn. Mae hyn yn herio rhesymeg ond dyna'r gwir. Mae'r ddwy nodwedd hyn yn ei gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer deunydd caiac oherwydd mae angen i'r cychod fod yn wydn, yn gallu gwrthsefyll effaith, a ysgafn.

Y broblem fwyaf gyda chaiacau gwydr ffibr yw eu pris. I'r gwneuthurwr, maen nhw'n cymryd llawer mwy o amser i'w gwneud ac maen nhw'n anoddach i'w dylunio a'u gwireddu. Mae hyn yn golygu bod y tag pris yn llawer uwch, sy'n golygu mai nhw yw'r opsiwn drutach.

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n ychwanegu'r natur ysgafn a'u gwydnwch a'u cryfder i'r hafaliad, mae'r cyfan yn cydbwyso'n dda ac yn cyflwyno dewis clir i'r cwsmeriaid.

Mae caiacau gwydr ffibr yn haws i'w storio, eu trin, eu cario a'u cludo. Yn fwy na hynny, maen nhw'n haws eu rheoli mewn dŵr gan eu bod yn awel trwyddo'n ysgafnach. Mae plastig yn llymach ac mae'n effeithio ar y dŵr yn galetach, gan wneud caiacau plastig yn fwy heriol i'w rheoli a'u symud. Am rediad yn y dwr gwyn lle chwiliwch adrenalin a chaiacio ar ddyletswydd, gwydr ffibr yw'r unig ddewis.

Pros
 • Mae gwydr ffibr wedi'i atgyfnerthu yn gryf iawn
 • Y deunydd caiac mwyaf gwydn
 •  Ysgafn iawn
 •  Cyflym mewn dŵr, hawdd ei symud
anfanteision
 • Drud
 •  Nifer cyfyngedig o fodelau
 •  Ddim yn wych i ddechreuwyr
 •  Nid yw gwydr ffibr yn gwneud yn dda yn yr haul

Pryd i Ddewis Beth?

caiac

Rhwng y ddau, mae'n ymddangos mai'r drafferth yw pwy fydd yn defnyddio'r caiac ac o dan ba amgylchiadau. O ran caiacau plastig, maen nhw'n fwyaf addas ar gyfer caiacwyr dechreuwyr a newyddian nad ydyn nhw'n mynd allan mor aml â hynny o hyd. Mae'n weithgaredd newydd yn eu bywyd ac yn rhywbeth y maent ymhell o fod yn hyddysg ynddo.

Mae caiacau plastig hefyd yn dda ar gyfer pysgotwyr achlysurol nad ydynt bob amser yn pysgota o'u cwch padlo. Ni fydd y pwysau yn broblem gan mai dim ond bob hyn a hyn y maent yn cyrraedd y cwch. Gan nad oes angen cadernid a gwydnwch arnoch chi ond dim ond ffordd o gael ychydig o hwyl ar y dŵr, mae plastig yn fwy na digon. Mae'n rhatach hefyd.

Ar y llaw arall, bydd caiacwyr difrifol a phrofiadol sy'n gwybod eu ffordd o amgylch dyfroedd gwyllt dŵr gwyn, yn ogystal ag afonydd neu lynnoedd tawelach, yn elwa mwy o ddewisiadau gwydr ffibr. Nhw yw'r rhai sy'n mynd i gaiacio yn llawer amlach sy'n golygu bod angen datrysiad ysgafn arnynt i wneud pethau'n haws. Mae cludo, cario a storio yn broblem aml felly cael caiac ysgafnach yw'r unig ateb rhesymegol.

Ar ben hynny, mae angen llong fwy galluog sy'n wydn ac yn gryf ar jynci adrenalin a physgotwyr profiadol gan eu bod yn treulio mwy o oriau ar y tro yn eu caiac. Mae caiacwyr fel y rhain yn chwilio am fuddsoddiad amser hir ac nid yw'r ffaith bod caiac gwydr ffibr yn ddrytach yn eu poeni. Maen nhw'n cael yr hyn maen nhw'n talu amdano a dyna nodweddion ansawdd caiac galluog.

Casgliad a siopau cludfwyd

Yn y diwedd, daw'r gwahaniaeth yn llawer cliriach a gellir ei grynhoi mewn ychydig eiriau yn y bôn. Mae caiacau plastig yn rhatach, mae mwy ohonyn nhw, ac nid ydyn nhw'n gryf iawn nac yn wydn. Mae hyn yn eu gwneud yn ddewis delfrydol i gychwyr dechreuwyr sy'n dueddol o wneud camgymeriadau a niweidio eu caiacau. Dyfroedd tawel a tywydd hawdd dyma lle mae'r llestri hyn yn teimlo fwyaf cartrefol.

Mae caiacau gwydr ffibr sy'n cael eu hatgyfnerthu â'r cyfansawdd ysgafn hwn i'r gwrthwyneb yn y bôn. Maen nhw angen padlwr mwy profiadol wrth y llyw. Mae eu hadeiladwaith o ansawdd uwch, maent yn fwy gwydn, ac maent yn pwyso llai na thebyg.

Yr anfantais fwyaf yw eu pris, ond eto, mae'n fasnach deg o ystyried yr hyn a gewch yn gyfnewid. Nid yw pellteroedd hir ac amodau anoddach yn cyfateb i gaiacau gwydr ffibr gan eu bod yn ffynnu mewn dyfroedd cyflym gyda llawer o rwystrau.

Erthyglau Perthnasol