Gall Braster Pobl Ffitio mewn Caiacau - Canllaw Caiacio i'r Rhai Mwyaf eu Maint

Mae cynhwysiant a phositifrwydd y corff yn bwysig yn y byd modern a dylai pawb gael cyfle cyfartal i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Nid yw'r ffaith bod rhywun o faint plws yn golygu y dylent gael eu gwahardd neu eu cyfyngu rhag cymryd rhan. Nid oes gan bawb sy'n “dewach” na'r hyn sy'n gyffredin, yn normal, neu nad yw'n cael ei ystyried yn broblemus ddewis.

Nid yw bob amser yn ymwneud â gorfwyta a pheidio â byw bywyd hapus. Weithiau, gall fod yn glefyd neu’n anhwylder hefyd, a dyna pam nad oes lle i ymyleiddio ac allgáu yn y byd modern.

Mae hyn i gyd yn bwysig iawn ar gyfer ein pwnc yma heddiw wrth i ni siarad am gaiacio, rhywbeth sydd wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd ac y mae nifer o bobl o wahanol physiques wedi bod yn ei wneud. Fodd bynnag, rhaid inni hefyd aros yn wrthrychol a siarad am y ffeithiau yma.

Mae angen i bobl sy'n pwyso mwy wybod bod rhai cyfyngiadau caiacau na ellir eu hanwybyddu. Er mwyn diogelwch yn ogystal â phleser a chysur, mae angen agwedd wahanol at gaiacio ar gyfer y rhai mwy.

Deall Cyfyngiadau'r Llestr

cynhwysedd llwyth uchaf

Mae'r prif reswm pam mae pwysau'n bwysig yn syml: mae gan bob caiac uchafswm pwysau y gall ei ddal heb brofi problemau. Mae hyn yn rhywbeth y cyfeirir ato fel y capasiti llwyth uchaf. Dyma'r nifer o bunnoedd y gall caiac gadw i fyny ag ef a dal i arnofio i'r eithaf a'ch arwain i ble rydych chi eisiau padlo.

Nawr, dylid edrych ar y gallu llwyth hwn mewn gwirionedd fel y terfyn pwysau uchaf, neu'r pwysau y gall caiac ei ddal heb suddo. Mae rhai gweithgynhyrchwyr hefyd yn rhoi perfformiad terfyn pwysau, sef y swm y gall y caiac ei gario a dal i berfformio yn y modd gorau posibl heb broblemau.

Nid yw'r rhan fwyaf o gaiacwyr yn mynd dros y terfyn hwn oherwydd mae'n dod yn fwyfwy anodd padlo po fwyaf y byddwch chi'n mynd o derfyn pwysau perfformiad i uchafswm pwysau.

Wrth gwrs, mae yna lawer o wahanol feintiau a mathau caiac. Mae gan rai alluoedd llwyth trawiadol a gallant gludo'r mwyaf o bobl a digon o offer ar ei ben. Fodd bynnag, mae yna hefyd rai cyflym a chul, wedi'u bwriadu ar gyfer symudiadau heini a chyflymder cyffredinol nad ydynt yn caniatáu llawer o bwysau.

Fel person maint plws, dylech bendant anelu at gaiac a all ddal llawer o bwysau, yn enwedig os ydych chi'n bysgotwr profiadol sydd bob amser yn dod â cratiau, peiriannau oeri a bagiau yn llawn offer.

Cyfrifo'r Cynhwysedd Llwyth Delfrydol

cyfrifo capasiti llwyth

Gan ystyried eich pwysau, dylech geisio pennu cynhwysedd llwyth eich caiac y gorau y gallwch chi cyn ei brynu. Ac yn enwedig cyn ei ddefnyddio am y tro cyntaf. Er enghraifft, gadewch inni ddweud eich bod yn pwyso 300 pwys a bod gennych ryw 30 pwys o offer gyda chi.

Beth mae hyn yn ei olygu yw y dylai eich caiac fod â phwysau perfformiad o leiaf 330 pwys. Gyda'r niferoedd hyn, dylai cynhwysedd pwysau uchaf y caiac a gewch wedyn fod tua 507 pwys o leiaf. Dyna pam ei bod mor bwysig i bobl sydd â mwy o faint fod â dealltwriaeth o sut mae caiacau yn gweithio. Nid yw'n fater a allant ffitio y tu mewn i gaiac ond pa fath o gaiac sydd ei angen arnynt er mwyn iddo fod yn gyfforddus ac yn optimaidd.

Pa gêr i ddod

Un camgymeriad y mae llawer o gaiacwyr yn ei wneud er mwyn bodloni pwysau perfformiad eu caiacau wedi'u rigio'n llawn yw aberthu offer pwysig sydd ei angen arnynt yn llwyr. Mae bob amser yn bwysicach dod â phopeth a bod yn ddiogel na cheisio ffitio y tu mewn i lestr llai a llai galluog.

Mae gêr y mae angen i chi ddod ag ef yn perthyn i un o dri chategori, ategolion caiac, offer diogelwch, a chyflenwadau eraill. Mae yna rai eitemau ym mhob un o'r tri sydd eu hangen arnoch chi bob amser, ni waeth pwy ydych chi, faint rydych chi'n ei bwyso, a ble rydych chi'n caiacio. Dyma'r hanfodion a ddylai bob amser fod yn rhan o'ch llwyth oherwydd eu bod yn cyflawni swyddogaethau pwysig iawn.

O ran yr ategolion, mae angen padl, sedd ffrâm, cortynnau bynji, strapiau, mowntiau, bagiau sych, plygiau sgwper, a system gloi. Gêr diogelwch yw'r pwysicaf a dylai gynnwys PFD (dyfais arnofio personol, hy fest achub), offer gwrth-ddŵr, set sbâr o ddillad, pecyn cymorth cyntaf, padl sbâr (plygadwy), rhaff halio, chwiban, bagiau arnofio, a flashlight neu fflachiadau.

Yn olaf, mae cyflenwadau eraill fel arfer yn cynnwys camerâu, dyfeisiau GPS, darganfyddwyr pysgod, mygiau a chwpanau, oeryddion, bwyd a diodydd. Mae hyn i gyd yn hanfodol ac nid yw hyd yn oed yn cynnwys unrhyw offer pysgota. Os oes angen mwy arnoch, mae caiac mwy mewn trefn, a pheidio â gadael rhai o'r eitemau hyn ar ôl.

Dewis y Caiac Iawn

Dewis y Caiac Iawn_

Yn olaf ond nid yn lleiaf, rydym am eich arwain wrth ddewis y caiac iawn o'r llu o opsiynau sy'n bodoli ar y farchnad. Pan ddaw i caiacau hamdden, mae eu terfyn pwysau cyfartalog yn amrywio rhwng 250 a 350 pwys. Mae hyn yn golygu na allwch ddod â llawer o bethau os ydych chi'n pwyso tua 200 pwys, heb sôn am nes at 300.

Mae caiacau teithiol yn fwy galluog gan eu bod i fod i gael pigiadau hirach ar y dŵr. Maent yn wych ar gyfer anturiaethau aml-ddydd ac mae ganddynt uchafswm pwysau o unrhyw le rhwng 300 a 350 pwys. Unwaith eto, nid nhw yw'r dewis delfrydol os yw eich pwysau eich hun tua 250 pwys. Sy'n gadael dim ond un dewis.

caiacau pysgota yw'r opsiwn gorau o bell ffordd ar gyfer unrhyw gaiacwr wannabe maint plws waeth pam eu bod am ddechrau eu gyrfa padlo. Pysgotwr neu beidio, bydd eu terfyn pwysau yn caniatáu ichi ddod â'r holl offer y gallai fod eu hangen arnoch heb effeithio ar eu gallu llwyth anhygoel.

bont caiacau pysgota yn gallu cario rhwng 350 a chymaint â 600 pwys, sy'n golygu eich bod chi'n cael tua 350 pwys o le ychwanegol ar gyfer gêr ar ben eich 250 pwys. Yn y bôn, dyma'r cyfan sydd angen i chi ganolbwyntio arno wrth siopa am eich caiac nesaf. Gwnewch yn siŵr ei fod yn fodel pysgota mwy, yn sefydlog ac yn ddigon cyffyrddus gyda digon o le i'ch offer.