Y 5 Camgymeriad Padlo Mwyaf Marwol

Er bod caiacio yn gamp gymharol ddiogel sy'n briodol ar gyfer padlwyr o bob oed yn amrywio o'r glasoed i oedolion oedrannus, mae rhai camgymeriadau y mae padlwyr yn aml yn eu gwneud a allai gostio eu bywydau iddynt. Mewn gwirionedd, oherwydd bod bodau dynol wedi esblygu i anadlu atmosffer yn hytrach na thanddwr, gall tywydd a dŵr fod yn ffrind ac yn elyn i hyd yn oed y caiacwr mwyaf profiadol. Felly, gall methu â thalu sylw i’r tywydd neu danamcangyfrif pŵer dŵr fod yn angheuol i gaiaciwr os bydd amgylchiadau penodol yn codi. O ganlyniad, mae'n bwysig bod pob caiaciwr o bob lefel sgil yn ymwybodol o'r pum camgymeriad padlo mwyaf marwol fel y gallant gymryd camau i'w hosgoi yn eu hanturiaethau padlo.

1. Heb dalu sylw i'r tywydd

Ffynhonnell: kayakinfocenter.com

Mae'r rhan fwyaf o gaiacwyr yn ymwybodol iawn y gall y tywydd fod yn dreisgar iawn ar adegau gyda gwyntoedd cryfion yn aml yn cyd-fynd â glaw a mellt. Fodd bynnag, tra bod mellt yn taro yw'r marwol mwyaf amlwg a mwyaf cyffredin perygl i gaiacwyr os cânt eu hunain yn agored i ddŵr agored yn ystod storm mellt, gall gwynt hefyd achosi perygl marwol i gaiacwyr oherwydd gall gwynt digon cryf nid yn unig atal padlwr rhag cyrraedd y lan, gall eu chwythu'n sylweddol oddi ar y cwrs yn ogystal â'u chwythu allan i'r môr.

Felly, mae’n hollbwysig bod caiacwyr yn rhoi sylw manwl i’r adroddiad tywydd presennol cyn penderfynu mentro allan ar y dŵr ac yna talu sylw manwl i’r tywydd tra ar y dŵr er mwyn eu monitro’n agos am newid.

2. Gwisgo ar gyfer y tywydd yn hytrach nag ar gyfer y dŵr

Ffynhonnell: paddlingmag.com

Perygl marwol arall sy'n gysylltiedig â'r tywydd i gaiacwyr yw'r arfer cyffredin o gwisgo ar gyfer y tywydd yn hytrach na gwisgo am y dwr. Er y gallai hyn swnio fel ocsimoron, mewn gwirionedd mae'n gyngor da pan fyddwch chi'n deall ei ystyr.

Felly, yr hyn y mae'r dywediad hwn yn cyfeirio ato yw'r ffaith bod y rhan fwyaf o badlwyr yn tueddu i wisgo mewn dillad a fydd yn eu galluogi i aros yn gyfforddus wrth badlo a fyddai'n ymddangos yn gwneud synnwyr ar yr olwg gyntaf. Fodd bynnag, os bydd padlwr yn troi drosodd wrth wisgo dillad wedi'u gwneud o ffabrig sy'n amsugno dŵr fel cotwm, yna mae'n debygol y bydd yn anghyfforddus o oer i hypothermig unwaith y bydd naill ai'n rholio i fyny eto neu'n mynd yn ôl i mewn i'w caiac trwy gymorth neu hunan-achub neu'n llwyddo i nofio. i'r lan tra'n tynnu eu caiac.

Felly, mae caiacwyr doeth yn gwisgo ar gyfer trochi yn hytrach na gwisgo ar gyfer tywydd cynnes, heulog, fel, os byddant yn troi drosodd yn ddamweiniol, bydd ganddynt y dillad cywir. a bag sych ymlaen i'w galluogi i oroesi'r profiad.

3. Peidio â chario offer diogelwch caiac hanfodol

Ffynhonnell: oceanriver.com

Perygl marwol arall i gaiacwyr yw'r methiant i gario offer diogelwch caiac hanfodol. Er y gall hwn hefyd ymddangos fel ocsimoron, mae'n syfrdanol faint o gaiacwyr sy'n methu â chario offer diogelwch caiac hanfodol fel fflôt padlo neu bwmp carthion gyda nhw ar eu hanturiaethau padlo.

Fodd bynnag, mae offer diogelwch caiac yr un mor hanfodol i gaiacwr ag y mae eu padl oherwydd, mewn argyfwng, y gêr diogelwch y mae caiacwr yn ei gario yn gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth.

Felly, o leiaf, dylai pob caiaciwr gario offer diogelwch caiac sylfaenol fel pwmp carthion a fflôt padlo. Yna, i'r rhai sy'n padlo'n aml dros bellteroedd hir naill ai ar eu pen eu hunain neu gyda grŵp, mae'n ddoeth ychwanegu offer diogelwch caiac hanfodol eraill fel fflachiadau morol, radio VHS llaw a, Disglair Lleolydd Personol (aka PLB).

4. Ddim yn gwybod sut i berfformio hunan-achub

Ffynhonnell: seakayakermag.com

Gan nad yw dŵr yn elfen frodorol i gaiaciwr, gall canfod eu hunain ymgolli mewn dŵr weithiau fod yn farwol yn dibynnu ar y tywydd a thymheredd y dŵr amgylchynol. Felly, mae caiacwyr mwyaf profiadol yn ystyried mai'r gallu i rolio'n unionsyth yw pinacl hunan-achubiadau oherwydd ei fod yn rhoi'r gallu i badlwr i wneud yn iawn ei hun heb gymorth cyd- badlwr a heb adael talwrn y caiac. Fodd bynnag, hyd yn oed os nad yw padlwr yn gwybod sut i rolio, gall barhau i berfformio hunan-achub gyda chymorth fflôt padlo a'r dechneg gywir.

Felly, mae’n hollbwysig bod unrhyw gaiacwr sy’n dymuno mentro ymhellach allan ar y dŵr na’r pellter y gallant nofio wrth dynnu eu caiac yn dysgu sut i berfformio hunan-achubiad oherwydd gall gwneud hynny yn wir un diwrnod olygu’r gwahaniaeth rhwng boddi a dychwelyd yn ddiogel at eich teulu.

5. Tanamcangyfrif pŵer cerrynt

Ffynhonnell: paddlepursuits.com

Gall symud dŵr fod yn dwyllodrus iawn gan ei fod yn gallu cuddio cyflymder ei gerrynt yn hawdd ac felly, ei allu naill ai i atal caiacwr rhag cyrraedd lle mae am fynd neu i fynd â nhw i rywle nad ydyn nhw eisiau mynd yn orfodol.

Yn ogystal, gall dŵr symudol hefyd greu anomaleddau peryglus megis arwyneb ansefydlog a achosir gan y cerrynt yn cael ei orfodi i fyny gan rwystr tanddwr neu, trobwll lle mae dŵr wyneb yn cael ei dynnu i lawr i'r dyfnder wrth i'r cerrynt basio rhwystr tanddwr.

Felly, mae’n hynod bwysig bod padlwyr yn rhoi sylw manwl i unrhyw gerrynt sy’n bodoli yn y lleoliadau lle maent yn padlo ac, os felly, naill ai eu hosgoi neu fod yn ofalus iawn wrth eu llywio oherwydd bod peidio â gwneud hynny yn peri perygl marwol i unrhyw gaiacwr sy’n gadael. eu gwarchod i lawr.

Cadwch yn Ddiogel!

Felly, er bod caiacio yn gamp gymharol ddiogel, mae'n achosi lefel benodol o berygl cynhenid. Felly, gallai gwneud unrhyw un o’r pum camgymeriad marwol a restrir uchod olygu’n hawdd y gwahaniaeth rhwng cael diwrnod dymunol ar y dŵr a mynychu eich angladd eich hun fel y gwestai anrhydeddus!

Felly, mae caiacwyr doeth yn rhoi sylw manwl i'r adroddiad tywydd cyn iddynt fentro allan ac yn talu sylw manwl i'r tywydd tra byddant allan. Drwy wneud hynny gallant ganfod unrhyw newidiadau a allai awgrymu dyfodiad storm a thrwy hynny ddod o hyd i gysgod cyn iddi wneud hynny.

Yn ogystal, mae caiacwyr profiadol yn gwisgo ar gyfer y dŵr yn hytrach nag ar gyfer y tywydd trwy wisgo naill ai dillad gwrth-ddŵr fel siwt wlyb neu siwt sych neu drwy wisgo dillad sy'n amsugno ychydig iawn o leithder fel yr hyn a wneir o neilon, polyester neu, polypropylen.

Ar ben hynny, mae caiacwyr doeth bob amser yn cario offer diogelwch caiac hanfodol ac, maent hefyd yn dysgu sut i berfformio hunan-achub. Y ffordd honno, maent yn hunangynhaliol gan fod eu diogelwch yn eu dwylo eu hunain yn hytrach na dibynnu ar rywun arall i'w hachub.

Yn olaf, mae caiacwyr doeth yn dysgu rhoi sylw manwl i'r cerrynt a pharchu pŵer symud dŵr sydd wedyn yn rhoi'r gallu iddynt ddysgu defnyddio'r cerrynt i'w mantais yn hytrach na'u hystyried yn anfantais y mae'n rhaid ei goresgyn.

Felly, trwy fod yn ymwybodol o’r 5 peryglon mwyaf marwol y mae caiacwyr yn eu hwynebu, gobeithio y byddwch yn cymryd sylw ac yn eu hosgoi yn eich anturiaethau padlo eich hun oherwydd gallai gwneud hynny achub eich bywyd yn dda iawn tra gall eu hanwybyddu ddod â’r cyfan i ben!

1