Canŵ vs Caiac: Gwahaniaethau a Manteision Mae Angen i Chi eu Gwybod

Er bod canŵ a chaiac yn dermau a ddefnyddir yn gyfnewidiol yn aml, mae gwahaniaethau lluosog rhwng y ddau. Boed hynny mewn offer, safle rhwyfo, neu hanes, maen nhw'n wahanol, a heddiw byddwn ni'n mynd i'r afael â phwnc canŵ yn erbyn caiac ac yn nodi'r prif wahaniaeth rhwng y ddau.

caiac

Y prif wahaniaeth rhwng caiac a chanŵ sy'n hanfodol i'w nodi ar unwaith yw yn y llong a ddefnyddiwch. Mae canŵod fel arfer yn agored, ac mae'r rhwyfwyr yn penlinio y tu mewn iddynt neu'n eistedd y tu mewn os oes meinciau bach wrth yrru eu hunain gan ddefnyddio padl un llafn.

Ar y llaw arall, mae caiacau yn ddec caeedig gyda thwll yn y canol i'r rhwyfwr ei ddringo ac eistedd ynddo. Mae caiacwyr yn gwthio eu hunain gan ddefnyddio padl dwy llafn. Mae hwn yn esboniad sylfaenol, ond mae llawer mwy iddo. Rydym am ymdrin â'r pwnc yn fanwl, felly gadewch i ni fynd i mewn iddo heb unrhyw oedi.

Canŵ yn erbyn Caiac: Gwahaniaethau Allweddol

Er bod yna wahanol fathau o gaiacau a chanŵod, mae rhai gwahaniaethau sy'n gyffredin ar gyfer pob math. Dyma rai o'r gwahaniaethau allweddol a sylfaenol rhwng y ddau gwch hyn.

Infograffeg gwahaniaethau canŵ yn erbyn caiac

Talwrn

Cyfeirir at ganŵod, fel y soniasom eisoes yn y cyflwyniad, fel canŵod agored gan fod ganddynt ochrau'n dod yn uchel allan o'r dŵr. I’w roi’n syml, nid oes ganddynt dalwrn, ac mae’r cwch yn gwbl agored, sy’n rhywbeth y gallwch ei weld mewn cychod rhwyfo traddodiadol.

Cyfeirir at gaiacau fel rhai caeedig, ac mae ganddynt dalwrn i rwyfwyr eistedd ynddynt. Maent yn sefyll yn y dŵr yn llawer is na chanŵod, ac mae padlwyr fel arfer yn gwisgo sgertiau chwistrellu er mwyn atal y dŵr rhag dod i mewn i'r talwrn.

Seddi

Daw canŵod gyda seddi tebyg i fainc sy'n cael eu codi ychydig o'r llawr i godi'r padlwr. Gallwch ddod o hyd i ganŵod gyda dwy neu dair sedd. Er y gallwch chi eistedd yn gyfforddus yn y seddi hyn, mae rhai canwyr well i benlinio ar y llawr wrth rwyfo, gan y gall y sefyllfa hon gynhyrchu mwy o bŵer y tu ôl i'r strociau padlo ac mae'n ddefnyddiol mewn amodau heriol.

Canŵ vs Caiac

Ar y llaw arall, mae caiacwyr yn eistedd yn y sedd sydd wedi'i fowldio i waelod y caiac. Mae coesau rhwyfwr o'i flaen, ac mae'n defnyddio'r pengliniau i frwsio yn erbyn yr ochrau. Mae rhai padlwyr uwch yn cymryd y dechneg hon i'w mantais ac yn gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd eu padlo.

Padlwyr

Mae canŵ-wyr yn defnyddio padl sengl y gellir ei ddefnyddio bob ochr i'r canŵ. Mae padlwyr profiadol yn aml yn mabwysiadu'r dechneg padlo a elwir yn a “J” strôc sy'n eu galluogi i badlo mewn llinell syth heb fod angen cyfnewid yr ochrau. Mae'r dechneg hon yn arbed llawer o egni i'r rhwyfwr, gan ei gwneud yn eithaf effeithiol, felly argymhellir ei ddysgu cyn gynted â phosibl.

Mae caiacwyr, ar y llaw arall, yn defnyddio padl dwbl sydd â llafn padlo ar y ddau ben. I yrru'r caiac ymlaen, gallwch badlo ar bob ochr sydd, mewn rhai sefyllfaoedd, yn ymddangos fel gweithred sy'n gofyn am lai o ymdrech.

Mathau o Ganŵ

canŵ

Mae cyfanswm o bedwar prif fath o ganŵod, ac mae pob un wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion. Rydym wedi rhestru ac esbonio pob un o'r mathau hyn yn yr adran isod er mwyn peintio llun i chi o'r hyn yw eu prif ddefnyddiau.

1. Canŵod Adloniadol

Mae canŵod hamdden wedi'u cynllunio gyda sefydlogrwydd uchel a rhwyddineb defnydd mewn golwg. Maent fel arfer rhwng 13 troedfedd a 17 troedfedd o hyd a dyma'r math mwyaf cyffredin o ganŵod y gallwch ddod ar eu traws. Mae'n well eu defnyddio ar ddyfroedd a llynnoedd sy'n symud yn araf lle maen nhw'n teimlo'n gartrefol. Mae canŵod hamdden yn sefydlog iawn, a gall un i dri chanŵer eu padlo.

Canŵod Hamdden

2. Gwastad Canoes

Mae'r canŵau hyn yn cael eu hadeiladu gyda chefn gwastad i ddarparu ar gyfer modur os ydych chi am ei osod. Mae'r math hwn o ganŵ yn ddewis gwych ar gyfer teithiau hirach gan fod yr allbwn ysgafn o a modur trolio yn gallu rhoi ychydig o orffwys i chi rhag padlo. Mae canŵod cefn gwastad hefyd yn wych ar gyfer teithiau pysgota ac anturiaethau dyfrol tebyg.

3. Canŵod y Dŵr Gwyn

Mae canŵ dŵr gwyn yn sylweddol fyrrach na chanŵ hamdden ac mae'n llawer haws ei symud. Fodd bynnag, mae'n anoddach ei badlo mewn llinell syth ac yn gyffredinol mae ganddo lai o sefydlogrwydd cychwynnol na'r math hamdden. Yn nodweddiadol mae wedi'i wisgo â phaneli arnofio llawn aer ar y blaen a'r cefn, sy'n atal dŵr rhag llenwi'r talwrn a'i suddo.

4. Canŵod Rasio

Mae canŵod rasio yn wahanol iawn i'r holl fathau eraill rydyn ni wedi'u rhestru. Maent yn llawer culach ac yn eistedd yn is yn y dŵr. Ar ben hynny, maent wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer rasio unawd a deuawd, ac mae padlwyr yn cymryd y safiad hanner eistedd neu hanner penlinio i gyflawni'r pŵer a'r cyflymder gorau posibl.

Mathau o gaiacau

caiac

Mae padlwyr di-ri yn aml yn dadlau bod caiacau yn llawer mwy amlbwrpas na chanŵod, a ph’un a yw hynny’n wir ai peidio, yn sicr mae mwy o fathau o gaiacau na chanŵod. Mae pob math wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer gwahanol ddibenion, felly rydym wedi rhestru pob un yn yr adran isod i egluro eu defnydd ymhellach.

1. Caiacau Hamdden

Mae caiacau hamdden rhwng naw a deuddeg troedfedd o hyd, ac maent yn canfod eu pwrpas ar ddyfroedd gwastad a thawel fel llynnoedd, afonydd araf, camlesi, ac ardaloedd arfordirol cysgodol. Fe'u dyluniwyd gyda sefydlogrwydd, cysur a rhwyddineb rheolaeth mewn golwg ac yn gyffredinol maent yn anodd eu troi drosodd.

2. Caiacau Dŵr Gwyn

Mae'r caiacau hyn fel arfer yn fyrrach ac yn ehangach na'r math o hamdden, ac mae'r nodweddion hyn yn eu gwneud yn llawer mwy ymatebol a symudol ar ddŵr gwyn. Mae dimensiynau caiacau dŵr gwyn amrywio yn dibynnu ar eu swyddogaeth.

Caiacau Dŵr Gwyn

3. Caiacau Teithiol Dydd

Mae'r caiacau hyn ar gael yn gyffredinol mewn dyluniadau eistedd y tu mewn ac eistedd ar ben ac maent yn llawer hirach nag amrywiad dŵr gwyn, sy'n rhoi mwy o gyflymder padlo i badlwyr dros bellteroedd hirach. Maen nhw fel arfer yn dod â dalfeydd storio ar flaen a chefn y caiac, ac mae rhai hyd yn oed yn dod â sgegiau i helpu gyda llywio.

4. Caiacau Alltaith

Mae caiacau alltaith wedi'u cynllunio ar gyfer anturiaethau padlo pellgyrhaeddol a gwersylla caiacau. Mae gan bob caiac alldaith ddyluniad eistedd-mewn ac fel arfer mae'n hirach ac yn ehangach na chaiac teithiol. Mae'r amrywiad hwn yn rhoi mwy o le storio sych ar gyfer eich cyflenwadau gwersylla.

5. Caiacau Eistedd-Ar-Top

Mae caiacau eistedd ar ben wedi'u cynllunio ar gyfer hinsoddau cynhesach, ac yn lle talwrn, mae ganddyn nhw ben wedi'i fowldio y gall padlwyr eistedd arno. Maent yn cael eu defnyddio'n bennaf wrth archwilio dyfroedd gwastad a thawel ac maent yn wych ar gyfer pysgota. Mae'n hawdd iawn padlo'r caiacau hyn, gan eu gwneud yn ddewis eithriadol i ddechreuwyr.

Caiacau Eistedd-Ar-Top

6. Caiacau Theganau

caiacau chwyddadwy yn cael eu defnyddio mewn ffordd debyg i amrywiad eistedd-ar-ben ond maent yn llawer mwy cludadwy. Gall rhai mathau ddarparu ar gyfer dau badlwr, a phan edrychwch ar eu dyluniad, maent yn llawer mwy tebyg i ganŵod. Maent yn ddewis gwych i deuluoedd a phlant gan eu bod yn hwyl ac yn gyfforddus iawn. Wedi dweud hynny, eu hanfantais yw eu bod yn llawer llai gwydn nag unrhyw fath arall o gaiac.

7. Caiacau Rasio

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae caiacau rasio wedi'u cynllunio i roi cymaint o gyflymder â phosibl i chi ac yn cael eu padlo ar ddŵr gwastad ar gyfer sbrintiau neu marathonau. Maent yn hir iawn, yn denau, ac yn ysgafn ac fel arfer yn amrywio rhwng dwy ar bymtheg a thri deg chwech troedfedd. Yn ogystal, maent yn eistedd yn isel iawn yn y dŵr ac mae ganddynt llyw i helpu gyda chyfeiriad.

Canŵio a Chaiacio: Pa Un Sy'n Well?

Canŵio ac mae caiacio yn cynnig dau fath gwahanol o brofiad. Mae penderfynu pa un sydd orau yn gymharol anodd, yn enwedig os gofynnwch i ganŵ neu gaiacwr, gan y bydd y ddau yn debygol o benderfynu canmol y math o gwch sydd orau ganddynt. Fodd bynnag, mae'r ddau weithgaredd hyn yn wahanol mewn sawl ffordd, ac un o'r gwahaniaethau mwyaf arwyddocaol yw nodweddion y padlo a sut rydych chi'n symud drwy'r dŵr.

Canŵod: Padlo a Throi

Mae canŵwyr yn eistedd yng nghefn y llong, ac maent yn defnyddio padl un llafn i symud drwy'r dŵr trwy fwytho ar ddwy ochr y canŵ. Yn nodweddiadol, mae canŵwyr yn gwneud dwy strôc ar un ochr na dwy strôc ar yr ochr arall sy'n eu galluogi i gadw'r canŵ i fynd mewn llinell syth.

Mae troi yn cael ei wneud trwy badlo ar un ochr yn unig, ond fel arall gallwch chi droi trwy osod padl yn y dŵr a genweirio'r llafn fel llyw i wneud tro i'r cyfeiriad a ddymunir. Dim ond os yw'r canŵ yn symud y gall y dull olaf weithio.

Caiacau: Padlo a Throi

Mae caiacwyr yn eistedd yng nghanol y llong ac yn padlo gyda rhwyf dwy llafn trwy fwytho ar bob ochr i'r caiac. Mae cydbwysedd y strôc yn cadw'r caiac i fynd mewn llinell syth. Gwneir y troi gan yr un egwyddor â'r canŵod - mwytho ar yr ochr yr ydych am droi ynddi.

Gallwch chi hefyd droi trwy fewnosod un pen o'r padl yn y dŵr a genweirio'r llafn fel llyw i wneud y tro. Yn yr un modd â chanŵod, dim ond os yw'r caiac yn symud y gall y dull hwn weithio, felly nid oes unrhyw wahaniaethau arwyddocaol.

Canŵ vs Caiac: Lefel Cysur

Canŵ vs Caiac

Lefel cysur yw lle mae llawer o anturwyr dyfrol yn penderfynu dewis y naill neu'r llall. Gan fod top y canŵ yn llydan agored, mae'n ei gwneud hi'n llawer haws camu i mewn ac allan ohono. Fodd bynnag, mae seddi canŵ yn llawer symlach a sylfaenol o'u cymharu â rhai caiac sydd fel arfer yn cynnig rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol i waelod y cefn.

Daw'r cyfan i ddewisiadau personol, mewn gwirionedd. Os ydych chi'n hoffi teimlo'n fwy diogel y tu mewn i'ch cwch, yna efallai mai caiacau eistedd y tu mewn yw'r union beth rydych chi'n edrych amdano. Maent yn gorchuddio rhan isaf eich corff ac yn eich amddiffyn yn fwy effeithiol rhag dŵr yn tasgu, tra, mewn canŵod, rydych chi'n llawer mwy agored i elfennau.

Canŵ yn erbyn Caiac: Sefydlogrwydd

Fel y soniasom eisoes, mae canŵod yn llawer ehangach ac yn fwy sefydlog na'ch caiac arferol. Ar ben hynny, maent wedi'u hadeiladu â chyrff dyfnach ac ehangach sy'n rhoi hyd yn oed mwy o sicrwydd ar y dŵr. Mae'n werth nodi bod y sefydlogrwydd hwn oherwydd y ffaith bod canŵod i fod i gludo llwythi mwy o offer a mwy o bobl dros bellteroedd hirach.

Ar y llaw arall, mae gennych gaiacau sy'n llawer haws eu symud, ac mae eu sefydlogrwydd cyffredinol wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Bydd symud pwysau eich corff tra'n padlo mewn caiac yn achosi i chi grwydro oddi wrth y llinell syth. Mae hyn yn ôl dyluniad ond yn effeithio i raddau helaeth ar y sefydlogrwydd cyffredinol.

A yw caiac neu ganŵ yn well ar gyfer pysgota?

Mae'r ddau long hyn yn hynod effeithiol o ran pysgota. Fodd bynnag, mae pa un y byddwch chi'n ei ddewis yn dibynnu i raddau helaeth ar sut rydych chi'n pysgota. Yn yr adran isod, byddwn yn dadansoddi rhai o nodweddion hanfodol canŵ a chaiac sy'n perthyn yn agos i bysgota.

Caiacau Pysgota

Canoe

Mae canŵod yn ddewis gwych ar gyfer anturiaethau pysgota. Mae eu dyluniad cyffredinol yn addas iawn ar gyfer y gweithgaredd hwn oherwydd gallant ddal mwy o bobl ac offer. Maent hefyd yn fwy ac yn llawer mwy cyfforddus ar gyfer sesiynau pysgota hirfaith na chaiacau. Os ydych chi eisiau, gallwch chi rhoi modur trolio ar eich canŵ, ac rydych chi i gyd yn barod am ddiwrnod pysgota hamddenol.

Caiac

Yn nodweddiadol, caiacau pysgota yn ehangach nag amrywiadau eraill. Maent yn eistedd yn is yn y dŵr, sy'n eich galluogi i eistedd neu sefyll ynddynt heb droi drosodd. Ar ben hynny, maent wedi'u cynllunio fel y gallant drin dyfroedd garw yn llawer gwell na mathau lluosog o ganŵiau pysgota. Fodd bynnag, oherwydd eu maint bach, maent yn dueddol o fynd yn anghyfforddus yn ystod teithiau pysgota hir, ac maent yn cynnig llai o le storio. Yn ogystal, maent wedi'u cynllunio i gynnwys un pysgotwr yn unig.

Pa Un Sy'n Gyflymach, Canŵ neu Gaiac?

Mae caiacau a chanŵod yn llongau eithaf cyflym sy'n wych mewn cystadlaethau rasio neu weithgareddau dyfrol sy'n gofyn ichi lithro drwy'r dŵr yn gyflymach. Fodd bynnag, yn gyffredinol mae gan gaiacau nodweddion cyflymder gwell gan eu bod yn ysgafn, mae ganddynt broffil isel, ac mae ganddynt ddyluniad lluniaidd.

ras caiac

Yn gyffredinol, mae canŵod yn drymach na chaiacau, ac fel y cyfryw, maent yn defnyddio mwy o egni gan y padlwr i gyrraedd yr un cyflymder â chaiacau. Ar gyfartaledd, gall canŵod deithio tua 4 i 5 cilometr yr awr, tra bod cynnal y cyflymder hwnnw'n llawer anoddach nag mewn caiacau.

Canŵ yn erbyn Caiac: Pa Un Sy'n Well i Ddechreuwyr?

Mae'n bwysig gwybod, p'un a ydych chi'n dewis caiac neu ganŵ, y bydd gennych chi gromlin ddysgu benodol i'w goresgyn fel dechreuwr. Mae dechrau gyda chanŵod yn llawer anoddach i ddechreuwyr, ac mae angen mwy o egni a chryfder rhan uchaf y corff i'w padlo gan fod yn rhaid i chi strôcio'r padl ar bob ochr i'r cwch i aros mewn llinell syth.

Yn ddigon aml, mae gan ddechreuwyr broblemau gyda gwthio a thynnu'r dŵr i'r cyfeiriad cywir ac yn y pen draw yn troi eu canŵod mewn cylchoedd. A siarad yn gyffredinol, mae pethau sylfaenol canŵio yn llawer anoddach i'w dysgu, ond ar ôl i chi ddod i'r afael â hi, byddwch chi'n meistroli technegau uwch yn haws. Ar y llaw arall, mae hanfodion caiac yn hawdd iawn i'w codi ar gyfer dechreuwyr, ond mae technegau uwch yn llawer anoddach i'w meistroli.

Syniadau i Gaiacwyr Dechreuwyr

1. Gwisgwch ar gyfer y dŵr, nid ar gyfer y tywydd
2. Dewiswch gaiac eistedd-ar-ben gan ei fod yn llawer mwy dechreuwyr cyfeillgar na chaiac eistedd y tu mewn
3. Gwisgwch siaced achub neu gymhorthyn hynofedd caiacio bob amser
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eistedd yn iawn fel y gallwch wneud symudiadau rhugl a lleihau fflipio a rholio
5. Defnyddiwch dechnegau padlo priodol
6. Dewch â dillad sbâr bob amser
7. Dechreuwch gaiacio gyda padlwr profiadol er mwyn sicrhau diogelwch ychwanegol

Cynghorion i Ganowyr Dechreuwyr

1. Padlo gyda'ch partner ar ochr arall y cwch i osgoi mynd mewn cylchoedd
2. Ceisiwch gydamseru'r rhythm padlo gyda'ch partner i gadw'r cyfeiriad
3. Gwisgwch siaced achub bob amser
4. Gwisgwch ar gyfer y dŵr, nid ar gyfer y tywydd
5. Cyn i chi ddechrau padlo mewn dyfroedd dyfnion, gweithiwch ar fynd i mewn ac allan o'r canŵ
6. Peidiwch â chymryd risgiau diangen
7. Dewch â set ychwanegol o ddillad rhag ofn ichi wlychu

Canŵ yn erbyn Caiac: Pa Un Sydd Mwyaf Ystyriol o Deuluoedd?

O ran cymhariaeth deuluol rhwng caiacau a chanŵod, mae gan yr olaf ychydig o ymyl oherwydd eu maint a'u cynhwysedd storio. Mae'r lle storio ychwanegol braidd yn ddefnyddiol gan fod angen i bawb wisgo siacedi achub, byrbrydau, dŵr, eli haul, ac offer arbennig a olygir yn arbennig ar gyfer plant.

Os ydych chi eisiau darganfod mwy am baratoadau ar gyfer caiacio neu deithiau canŵio gyda phlant, edrychwch ar ein erthygl am offer arbennig a pharatoadau taith mae angen ichi wneud ymdrech o'r fath.

Canŵ vs Caiac: Pris

Mae canŵod ar gyfartaledd fel arfer ychydig yn ddrutach na'u cymheiriaid caiac. Bydd y canŵ ar gyfartaledd yn costio mor isel â 500 USD ac mor uchel â 1000 USD, tra bod prisiau caiac yn amrywio rhwng 350 a 850 USD.

Wedi dweud hynny, gall y ddau fath o gychod fynd yn eithaf drud i filoedd o ddoleri, ac mae'r pris yn dibynnu'n llwyr ar y brand, y math, a'r defnydd arfaethedig. Er hynny, hyd yn oed ar y pen uchaf, mae canŵod yn dueddol o fod yn fwy costus nag unedau caiac pen uchel.

Pa Un sy'n Perfformio'n Well mewn Gwahanol Amodau Dŵr a Thywydd?

O ran amodau dŵr a thywydd, mae caiacau'n perfformio'n well ar y môr agored, llynnoedd mân, afonydd sy'n llifo'n gyflym, a dŵr gwyn. Mae ganddynt sefydlogrwydd eilaidd eithriadol sy'n eu cadw rhag rholio a thipio drosodd mewn dyfroedd garw. Ar ben hynny, mae caiacau'n perfformio'n dda iawn mewn tywydd oer a gwyntog, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer padlau cwympo cynnar neu hwyr y gwanwyn.

perfformiad caiac

Ar y llaw arall, mae canŵod yn gweithio'n well mewn llynnoedd tawel, tawel ac afonydd sy'n symud yn araf. Fodd bynnag, os bydd y gwynt yn codi a'r dŵr yn mynd yn fwy garw, mae'r canŵ yn dod yn llawer mwy tueddol o droi drosodd. Mae canŵod yn fwy addas ar gyfer tywydd poeth pan nad oes ots gennych wlychu fel arfer. Gan eich bod yn eistedd ymhell uwchlaw lefel y dŵr, byddwch hefyd yn aros yn hollol sych ar ddiwrnodau cynnes heb unrhyw wynt.

Canŵod a Chaiacau: Prif Fanteision ac Anfanteision

Nawr ein bod wedi dod â holl nodweddion pwysig caiacau a chanŵod allan, mae'n bryd crynhoi a phwyso a mesur yr holl fanteision ac anfanteision a ddaw yn sgil pob amrywiaeth. Bydd yn rhoi darlun gwell i chi o ba gwch sy'n fwy addas at eich dibenion chi.

Buddion Canŵio
 • Lled a sefydlogrwydd
 • Hawdd mynd i mewn ac allan
 • Capasiti llwyth uchel fel y gallwch chi gario mwy o gyflenwadau
 • Yn ddelfrydol ar gyfer teithiau hirach ac alldeithiau
 • Anodd troi drosodd
 • Gallwch newid safleoedd eistedd a gwneud eich taith yn fwy cyfforddus
 • Rydych chi'n gallu sefyll i fyny ynddo
 • Ar ôl i chi ddysgu'r pethau sylfaenol, mae meistroli canŵio yn haws nag y mae gyda chaiacau
 • Byddwch yn aros yn sych am fwy o amser oni bai eich bod yn padlo ar ddŵr gwyn
 • Mae'n addas ar gyfer plant ac anifeiliaid hefyd
 • Mae'r seddi'n uchel, felly gallwch chi gael golygfa well o'r amgylchedd
 • Haws osgoi darnau o ddŵr drwy dir
Anfanteision Canŵio
 • Swmpus, trwm, ac anodd ei storio a'i symud o le i le
 • Gall fod yn anodd dysgu sgiliau padlo sylfaenol, yn enwedig os ydych yn padlo ar eich pen eich hun
 • Nid yw padlau llafn sengl mor effeithlon â rhai â llafn dwbl, ac maent yn defnyddio mwy o egni o'r padlwr
 • Anodd padlo ar gyflymder uchaf
 • Llai maneuverable na caiacau ac angen mwy o ymdrech wrth droi

 

 

Manteision caiacio
 • Mae'n eithaf hawdd codi'r pethau sylfaenol, gan ei wneud yn llawer mwy addas i ddechreuwyr
 • Mae caiacau'n mynd yn gyflymach ac mae angen llai o ymdrech gan y padlwr nag sy'n wir gyda chanŵod
 • Mwy o opsiynau mewn disgyblaethau caiacio nag sydd ar gael mewn canŵio
 • Bydd eich offer a'ch cyflenwadau yn aros yn sychach mewn caiac nag mewn canŵ
 • Ysgafn iawn ac yn hawdd i'w symud o le i le
 • Hawdd ei symud
 • Mae caiacau yn llawer gwell mewn dŵr gwyn na chanŵod
 • Mae padlau llafn dwbl yn effeithlon iawn, ac mae'n defnyddio llai o egni i badlo â nhw
 • Mae gan amrywiadau eistedd y tu mewn ddaliadau storio sych
 • Mae amrywiadau eistedd y tu mewn wedi cau talwrn, sy'n eich amddiffyn rhag yr haul, y gwynt a'r chwistrell
Anfanteision caiacio
 • Mae'n anodd osgoi gwlychu yn ystod sesiwn caiacio
 • Mae'n cymryd mwy o amser i feistroli technegau caiacio uwch
 • Mae padlau llafn dwbl yn drymach na rhai llafn sengl
 • Mae caiacau yn llai sefydlog na chanŵod ac yn fwy tueddol o droi drosodd
 • Cynhwysedd llwyth is na chanŵod
 • Anodd mynd i mewn ac allan ohono

 

Daw caiacau a chanŵod gyda'u set o fanteision ac anfanteision. Y gwir amdani yw mai'r pwrpas yr ydych yn prynu'r cwch ar ei gyfer sydd bwysicaf. Er enghraifft, os oes ei angen arnoch ar gyfer rhai teithiau mwy cyfeillgar i deuluoedd, yna canŵ yw'r ffordd i fynd, ac os oes angen y llong arnoch ar gyfer rasio ac anturiaethau mwy deinamig, bydd caiac yn darparu popeth sydd ei angen arnoch.

Geiriau terfynol

Mae'r dewis rhwng caiac a chanŵ yn dibynnu yn y pen draw ar sut rydych chi'n bwriadu defnyddio pob uned. Os ydych chi'n fwy awyddus i droedio dyfroedd garw, mae caiac yn gwch i fynd amdani, tra gallai canŵ fod yn ateb gwell os oes angen mwy o sefydlogrwydd arnoch ar gyfer rhywfaint o hwyl achlysurol, cyfeillgar i'r teulu.

Nid yw'n ddewis hawdd, felly pwyswch y manteision a'r anfanteision yn ofalus ac yn drylwyr. Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol, felly dylech wneud yn siŵr eich bod yn dadansoddi pob ongl i'ch gallu gorau. Os ydych chi'n dal yn ansicr pa un i fynd amdani, ailedrychwch ar yr adrannau hanfodol yn ein herthygl, a byddwch yn sicr yn gwneud y dewis hwn yn llawer haws.