Byrddau padlo Theganau yn erbyn Anhyblyg - Pa Un Ddylech Chi Ei Ddewis?

Mae yna lawer o fathau o fyrddau padlo, gan gynnwys chwyddadwy ac anhyblyg. Mae pa fath sydd fwyaf priodol i chi yn dibynnu ar lefel eich profiad, y maes yr ydych yn bwriadu padlfyrddio ynddo, a'r amodau y byddwch yn padlo oddi tanynt. Gall dewis y bwrdd padlo cywir fod yn dasg eithaf brawychus ac mae angen ichi ystyried sawl peth wrth gael un. Mae angen i chi feddwl sut y bydd y padl yn ffitio i'ch maint a pha fathau o ddŵr ydych chi'n mynd i mewn. y bwrdd, a pha mor drwchus fyddo. Gyda'r holl bethau hyn mewn golwg, byddwch wedyn yn gwneud y penderfyniad ac yn cael y bwrdd padlo stand-yp cywir a fydd yn gweddu i'ch anghenion a'ch sefyllfa. Felly gyda hynny i gyd gadewch i ni ymchwilio i rai o hanfodion y byrddau hyn a sut i ddewis un i chi'ch hun.

Ffynhonnell: shopify.com

Theganau

Dyna'n union yw bwrdd padlo stand-up chwyddadwy - bwrdd y gellir ei ddatchwyddo i mewn i sach gefn neu fag duffle mawr i'w gludo. Mae hyd y byrddau yn amrywio o 7 i 12 troedfedd yn dibynnu ar eich pwysau. Yn nodweddiadol maent wedi'u gwneud o ddeunydd pwyth gollwng gyda siambrau lluosog tebyg i fatres aer. Mae'r siambrau yn caniatáu i gyfaint y bwrdd leihau wrth iddo fynd trwy ddatchwyddiadau lluosog heb leihau uniondeb y bwrdd. Mae padlfwrdd stand-up chwyddadwy yn ddelfrydol ar gyfer y padlwr achlysurol neu rywun sydd am gael SUP y gellir ei storio a'i gludo'n hawdd.

Rigid

Mae padlfwrdd anhyblyg wrth gefn, sef polyethylen yn nodweddiadol, yn ddrytach na chwyddadwy ond ni fydd yn datchwyddo ac yn colli ei anhyblygedd wrth i chi ei gludo. Mae gweithgynhyrchwyr yn defnyddio gwahanol fathau o ddeunyddiau, gan gynnwys gwydr ffibr a ffibr carbon yn eu byrddau anhyblyg oherwydd eu bod yn wydn ac yn ysgafn. Mae bwrdd anhyblyg hefyd yn caniatáu i badlwr gario ystod lawn o symudiadau heb boeni am y newidiadau pwysau a achosir gan ddatchwyddiadau lluosog. Os nad ydych erioed wedi bod yn padl-fyrddio o'r blaen, mae'n debyg mai bwrdd anhyblyg yw eich dewis gorau gan ei fod yn gadarnach ac yn fwy ymatebol i symudiadau padlwr.

Yn ogystal â chwyddadwy yn erbyn anhyblyg, mae yna amrywiaeth o ddeunyddiau y gallwch chi ddewis ohonynt, gan gynnwys polyethylen, gwydr ffibr, system resin epocsi (sy'n cynnwys dwy ddalen - gwydr ffibr yw'r ddalen waelod; mae'r ddalen uchaf naill ai'n biaxial neu'n uni-gyfeiriadol ), ac adeiladu carbon (un haen o ddeunydd carbon). Mae'r deunyddiau amrywiol wedi'u cynllunio at ddibenion penodol yn dibynnu ar lefel y profiad rydych chi wedi'i gyrraedd. Er enghraifft, os ydych chi'n padlwr profiadol sydd eisiau bwrdd gydag ymatebolrwydd a chyflymder eithriadol, mae'n debyg y byddwch chi eisiau prynu un wedi'i wneud â resin epocsi oherwydd ei fod yn ysgafn ac yn wydn. Os nad yw hyn yn bryder, bwrdd polyethylen yw'r lleiaf drud a bydd yn eich gwasanaethu'n dda.

Mae byrddau padlo stand-up chwyddadwy orau ar gyfer padlwyr achlysurol sydd fel arfer yn aros yn agos at y lan. Maen nhw hefyd yn ddelfrydol os ydych chi am allu cludo'ch SUP yn hawdd o un lleoliad i'r llall. Mae'r bwrdd padlo stand-up anhyblyg yn fwy heriol oherwydd ei fod yn drymach ond mae'n caniatáu i badlwr yr ystod lawn o symudiadau sydd eu hangen ar gyfer troadau rheoledig a chyflymder. Gall y ddadl inflatable vs anhyblyg ddod i lawr i ddewis personol ond yn gyffredinol, mae'n well gan badlwyr profiadol fwrdd anhyblyg tra bod dechreuwyr yn manteisio ar ystod ehangach o nodweddion a gynigir gan SUP chwyddadwy.

Pa fath o fwrdd sydd â pherfformiad gwell?

Ffynhonnell: futurecdn.ne

Mae SUPs chwyddadwy yn llawer haws i'w cludo o ystyried eu hyblygrwydd o ran maint a phwysau. Unwaith y bydd y padlfwrdd standup wedi'i chwyddo, bydd yn llawer mwy na SUP chwyddadwy. Yn amrywio o 10'6″ - 12′. Mae nwyddau gwynt yn dueddol o fod â chynffonau lletach sy'n eu gwneud yn fwy sefydlog wrth sefyll a all ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwr. Mae'r byrddau padlo chwyddadwy fel arfer yn cynnig llai o le y tu mewn i adrannau oherwydd bod llai o ddeunydd mewn bwrdd chwyddadwy ei hun. A all achosi byrddau datchwyddedig i ddolurio neu blygu dan bwysau wrth badlo yn y dŵr dros gyfnodau hirach o amser. Yn ogystal â hyn, nid oes gan fyrddau datchwyddiant yr anhyblygedd ychwaith. Ei wneud yn llai effeithlon ar gyfer troi neu fynd yn gyflym.

Pa fath o SUP sy'n fwy amlbwrpas?

Mae byrddau padlo stand-up anhyblyg fel arfer yn hirach na byrddau padlo stand-up chwyddadwy sy'n caniatáu padlo haws ynghyd ag olrhain sythach. Mae byrddau padlo anhyblyg fel arfer yn cynnig perfformiad gwell nag y mae nwyddau gwynt yn ei wneud gan eu bod yn llawer anystwythach a gallant drin amodau dŵr tlotach yn dda heb ormod o bryder. Fodd bynnag, yr unig anfantais i hyn yw bod byrddau anhyblyg yn drymach na rhai chwyddadwy, gan eu gwneud yn anoddach symud o gwmpas ar dir neu eu cludo mewn car. Ac fel arfer, mae'r gostyngiad mewn anhyblygedd yn golygu y byddwch yn mynd ychydig yn arafach nag y byddai bwrdd chwyddadwy oherwydd nad oes cymaint o ddeunydd y tu mewn i'r bwrdd ei hun.

Mae byrddau padlo stand-up chwyddadwy orau ar gyfer padlwyr achlysurol sydd fel arfer yn aros yn agos at y lan. Maen nhw hefyd yn ddelfrydol os ydych chi am allu cludo'ch SUP yn hawdd o un lleoliad i'r llall. Mae'r bwrdd padlo stand-up anhyblyg yn fwy heriol oherwydd ei fod yn drymach ond mae'n caniatáu i badlwr yr ystod lawn o symudiadau sydd eu hangen ar gyfer troadau rheoledig a chyflymder. Gall y ddadl inflatable vs anhyblyg ddod i lawr i ddewis personol ond yn gyffredinol, mae'n well gan badlwyr profiadol fwrdd anhyblyg tra bod dechreuwyr yn manteisio ar ystod ehangach o nodweddion a gynigir gan SUP chwyddadwy.

Pa fath o SUP sydd â gwell symudedd?

Mae bwrdd padlo chwyddadwy yn hawdd ei symud oherwydd ei fod yn ysgafn o ran pwysau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i'r beiciwr heb unrhyw brofiad blaenorol o SUP reoli'r bwrdd wrth badlo mewn ardaloedd â cherhyntau trwm neu ddŵr mân. Ar ben hynny, mae byrddau chwyddadwy yn gludadwy iawn sy'n eich galluogi i fynd â'ch bwrdd bron i unrhyw le heb orfod poeni gormod am gludo'ch bwrdd padlo ar ben cerbyd, beic cwad, neu hyd yn oed mewn rhai achosion eu cario i'r dŵr â llaw. A chyda bwrdd padlo stand-up chwyddadwy, gall un ddatchwyddo eu bwrdd yn hawdd ar ôl ei ddefnyddio a'i storio mewn cyn lleied â phosibl o le gan ganiatáu mwy o le i chi pan fyddwch yn y cartref gan nad oes gan lawer o bobl fynediad i garejys mawr lle maent yn cadw eu cerbydau trwy gydol y flwyddyn. .

Ffynhonnell: globosurfer.com

Pa fath o fwrdd sydd â gwell sefydlogrwydd?

Mae bwrdd padlo chwyddadwy yn llawer ehangach ac yn fwy sefydlog oherwydd ei fod yn fwy trwchus ac yn fwy anhyblyg. Er y gall SUP chwyddadwy fod yn anoddach i'w reoli wrth badlo mewn dŵr mân, mae'r rhestr o fanteision yn y pen draw yn gorbwyso unrhyw anfanteision o ran sefydlogrwydd cyffredinol gyda'r math hwn o fwrdd padlo.
Mae bwrdd padlo stand-up chwyddadwy ychydig yn llai sefydlog nag un anhyblyg ond mae'n dal i gynnig digon o hynofedd i chi os digwydd i chi ddisgyn oddi ar eich bwrdd wrth ei ddefnyddio. Os hoffech chi, gallwch hyd yn oed ychwanegu rhywfaint o arnofio ychwanegol gydag ychydig o ategolion arnofio yr ydym wedi'u hadolygu o'r blaen ar ein gwefan.

Pa fath o fwrdd sydd â gwydnwch gwell?

Fel arfer bydd padlfwrdd standup cragen galed gyda thechnoleg pwyth gollwng yn para'n hirach na SUP chwyddadwy. Mae offer gwynt yn aml yn fwy tebygol o gael eu difrodi gan eu bod wedi'u gwneud o ddeunyddiau PVC gwydn y gellir eu tyllu'n hawdd yn dibynnu ar ble rydych chi'n storio'ch bwrdd padlo pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Yn ogystal â hyn, mae gan fyrddau cragen galed waliau allanol mwy trwchus sy'n amddiffyn y bwrdd rhag traul yn well nag y byddai peiriant pwmpiadwy teneuach. Fodd bynnag, gall ychwanegu taflen ollwng neu becyn clwt helpu i ddiogelu'ch bwrdd rhag unrhyw dings damweiniol felly mae'n well ystyried yr holl opsiynau cyn prynu'n derfynol bob amser.

Ffynhonnell: tahesport.com

Pa fath o fwrdd sydd â chost is?

Fel arfer bydd bwrdd padlo stand-up chwyddadwy yn costio llai nag y byddai un anhyblyg oherwydd ei fod angen llai o ddeunydd (ac felly'n costio llai) i'w adeiladu o'i gymharu â chreu byrddau anhyblyg. Ac yn union fel unrhyw gynnyrch arall yn y farchnad nwyddau chwaraeon, fe welwch yn aml mai'r opsiwn rhataf yw'r un gorau i fynd amdano os ydych chi'n chwilio am rywbeth fforddiadwy.
Bydd bwrdd padlo chwyddadwy fel arfer yn costio llai na SUP anhyblyg ond mae yna hefyd nifer o ategolion ychwanegol, fel bagiau cario a phympiau llaw, a all helpu i gynyddu eich costau buddsoddi cyffredinol. Cofiwch hefyd, gan fod offer gwynt yn cael eu gwneud o ddeunyddiau PVC gwydn, nad oes angen llawer o waith cynnal a chadw arnynt i'w cadw i redeg yn effeithlon dros amser. Fodd bynnag, mae byrddau cregyn caled yn llawer drutach oherwydd eu bod wedi'u hadeiladu â ffibr carbon neu hyd yn oed bren - nid yw'r deunyddiau ansawdd uchel hyn yn rhad!

Mae byrddau padlo stand-up chwyddadwy yn dda i ddechreuwyr neu badlwyr achlysurol sydd eisiau bwrdd ysgafn y gellir ei gludo a'i storio'n hawdd. Mae byrddau anhyblyg yn ddrytach na rhai chwyddadwy, ac mae angen mwy o brofiad a hyfforddiant arnynt, ond maen nhw'n optimaidd os oes angen bwrdd ymatebol iawn arnoch chi. Dylid ystyried lefelau profiad, y maes y bydd y SUP yn cael ei ddefnyddio ynddo, a'r amrediad prisiau wrth ddewis rhwng SUPs chwyddadwy yn erbyn anhyblyg.