Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

13 Gorchudd Caiac Gorau 2024 - Cadwch Eich Caiac yn Ddiogel ac yn Gadarn

Gorchuddion caiac cyffredinol ar gyfer gwahanol feintiau a siapiau

Mae bod yn berchen ar gaiac yn wych gan ei fod yn caniatáu ichi lywio'r dyfroedd a mwynhau'r diwrnod allan yn padlo. Gall caiacio wella llawer o bethau eraill hefyd, yn enwedig hela, pysgota a gwersylla. Mae'n gamp ar ei phen ei hun hefyd yn ogystal â gweithgaredd hamdden gwych fel dim arall.

Mae caiacio ymlaciol, deniadol, hwyliog ac amlbwrpas wedi dod yn hobi i amrywiaeth eang o bobl o bob math o gefndiroedd. Fodd bynnag, mae'n dod ag ychydig o bethau sy'n aml yn ei gwneud yn llai na dymunol, o leiaf pan na wyddoch sut i fynd ato. Un peth o'r fath yw cynnal a chadw caiacau.

Ynglŷn â Chynnal a Chadw Caiac

Ar ôl pob defnydd, mae'n syniad da glanhau'ch caiac i gael gwared ar unrhyw faw neu falurion a allai fod wedi cronni ar y corff neu'r dec. Defnyddiwch frethyn meddal neu sbwng a thoddiant sebon a dŵr ysgafn i sgwrio'r caiac yn ysgafn, gan fod yn ofalus i beidio â defnyddio unrhyw ddeunyddiau sgraffiniol neu gemegau llym a allai niweidio'r caiac.

Rinsiwch y caiac yn drylwyr gyda dŵr glân a gadewch iddo sychu'n llwyr cyn ei storio. Archwiliwch eich caiac yn rheolaidd am arwyddion o ddifrod, fel craciau, dolciau neu grafiadau. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw faterion, mae'n bwysig mynd i'r afael â nhw cyn gynted â phosibl i atal y difrod rhag gwaethygu.

Mae storio priodol yn bwysig ar gyfer amddiffyn eich caiac rhag yr elfennau ac atal difrod. Os ydych chi'n storio'ch caiac yn yr awyr agored, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio gorchudd caiac i'w amddiffyn rhag yr haul, glaw, a thywydd arall. Os ydych chi'n storio'ch caiac dan do, gwnewch yn siŵr ei gadw mewn lle sych i ffwrdd o olau haul uniongyrchol a ffynonellau eraill o wres neu leithder.

Gall pelydrau UV yr haul niweidio'ch caiac dros amser, felly mae'n bwysig ei ddiogelu rhag amlygiad hirfaith. Os ydych chi'n storio'ch caiac yn yr awyr agored, defnyddiwch orchudd caiac i'w amddiffyn rhag yr haul. Os ydych chi'n storio'ch caiac dan do, gwnewch yn siŵr ei gadw mewn man lle nad yw'n agored i olau haul uniongyrchol.

Storio priodol a amddiffyniad rhag yr haul daw'r ddau ar ffurf cloriau, sef prif bwnc ein herthygl yma mewn gwirionedd.

Pam Defnyddio Gorchudd Caiac o gwbl?

Pam Defnyddio Gorchudd Caiac o gwbl

Mae gorchuddion caiac wedi'u cynllunio i amddiffyn eich caiac rhag yr elfennau pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Yn nodweddiadol maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV ac yn dod mewn amrywiaeth o feintiau i ffitio gwahanol fodelau caiac. Mae gan rai cloriau caiac nodweddion ychwanegol, fel strapiau neu gortynnau sy'n helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac, neu fentiau sy'n caniatáu i aer gylchredeg ac atal anwedd rhag cronni.

Mae gorchuddion caiac yn fuddsoddiad da os ydych chi am amddiffyn eich caiac rhag yr haul, glaw, ac amodau tywydd eraill. Gallant helpu i ymestyn oes eich caiac trwy ei ddiogelu rhag yr elfennau, a gallant hefyd helpu i'w gadw'n lân ac yn barod i'w ddefnyddio.

Mae yna lawer o wahanol frandiau ac arddulliau cloriau caiac ar y farchnad, felly mae'n bwysig gwneud eich ymchwil a dewis clawr sy'n addas ar gyfer eich anghenion penodol. Mae rhai pethau i'w hystyried wrth siopa am orchudd caiac yn cynnwys maint a siâp eich caiac, y deunyddiau y mae'r clawr wedi'i wneud ohonynt, ac unrhyw nodweddion ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol.

Sut i Ddewis? / Canllaw i Brynwyr

 1. Maint a ffit: Mae'n bwysig dewis gorchudd caiac sydd o'r maint cywir ar gyfer eich caiac. Mesurwch hyd, lled ac uchder eich caiac i sicrhau eich bod chi'n cael gorchudd a fydd yn ffitio'n iawn. Mae llawer wedi'u cynllunio i ffitio modelau caiac penodol, tra bod eraill yn fwy generig a gellir eu defnyddio gydag amrywiaeth o gaiacau.
 2. Deunyddiau: Mae gorchuddion caiac fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV, fel polyester neu neilon. Mae'r deunyddiau hyn yn helpu i amddiffyn eich caiac rhag yr elfennau a'i atal rhag cael ei ddifrodi. Efallai y bydd gan rai gorchuddion hefyd haen o inswleiddiad i helpu i amddiffyn eich caiac rhag tymereddau eithafol.
 3. Nodweddion: Mae yna amrywiaeth o nodweddion y gellir eu cynnwys ar gloriau caiac, yn dibynnu ar y brand a'r model. Mae gan rai gorchuddion strapiau neu gortynnau sy'n helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac, tra bod gan eraill fentiau i ganiatáu i aer gylchredeg ac atal anwedd rhag cronni. Efallai y bydd gan rai badin ychwanegol i helpu i amddiffyn eich caiac rhag crafiadau a tholciau.
 4. Gofal a chynnal a chadw: Mae'n bwysig gofalu'n iawn am eich gorchudd caiac er mwyn sicrhau ei fod yn para cyhyd â phosibl. Dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar gyfer glanhau a storio'r clawr, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei archwilio'n rheolaidd am arwyddion o draul neu ddifrod. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw broblemau gyda'ch gorchudd, mae'n well ei ailosod cyn gynted â phosibl i amddiffyn eich caiac.
 5. Cost: Gall gorchuddion caiac amrywio mewn pris o ychydig gannoedd o ddoleri i dros fil, yn dibynnu ar y maint a'r deunyddiau a ddefnyddir. Mae'n syniad da siopa o gwmpas a chymharu prisiau i ddod o hyd i'r fargen orau ar orchudd caiac sy'n cwrdd â'ch anghenion.

Mathau gwahanol

Gwahanol Mathau o Gorchuddion Caiac

Mae yna sawl math gwahanol o orchuddion caiac, pob un â'i set ei hun o nodweddion a buddion. Mae rhai mathau cyffredin o orchuddion caiac yn cynnwys:

 1. Gorchuddion talwrn: Mae'r gorchuddion hyn yn gofalu am y tu mewn i'r caiac, gan gynnwys y talwrn ac unrhyw offer sy'n cael ei storio y tu mewn. Yn nodweddiadol maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV ac efallai y bydd ganddynt badin ychwanegol i amddiffyn eich caiac rhag crafiadau a dolciau.
 2. Mae Hull yn cwmpasu: Mae gorchuddion Hull yn amddiffyn y caiac cyfan, gan gynnwys y corff a'r dec. Yn nodweddiadol maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV, a gallant fod â strapiau neu gortynnau i helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac.
 3. Mae trafnidiaeth yn cwmpasu: Mae gorchuddion trafnidiaeth wedi'u cynllunio i amddiffyn eich caiac tra'i fod yn cael ei gludo ar drelar neu yng nghefn lori. Maent fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau trwm ac efallai y bydd ganddynt nodweddion ychwanegol fel strapiau neu gortynnau i helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac.
 4. Gorchuddion storio: Mae gorchuddion storio wedi'u cynllunio i amddiffyn eich caiac tra'i fod yn cael ei storio, naill ai dan do neu yn yr awyr agored. Maent fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV ac efallai y bydd ganddynt nodweddion ychwanegol fel fentiau neu badin i helpu i amddiffyn eich caiac.
 5. Gorchuddion caiac chwyddadwy: Mae'r cloriau hyn wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer caiacau chwyddadwy ac maent fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau ysgafn, diddos. Efallai bod ganddyn nhw nodweddion ychwanegol fel strapiau neu gortynnau i helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac.

Gorchuddion Caiac gwrth-ddŵr gorau ar gyfer Storio a Chludiant

1. Systemau Wilderness Universal

Systemau Wilderness Universal

Rydyn ni'n dechrau'r rhestr adolygu'n gryf ac yn syth yn mynd i un o'r rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd brandiau caiac allan fan yna. Mae Wilderness Systems yn adnabyddus am ei ansawdd a'i nodweddion ac nid yw ei orchuddion yn wahanol. Mae'r model cyffredinol hwn wedi'i fwriadu ar gyfer caiacau eistedd-ar-ben ac mae ar gael mewn llawer o wahanol feintiau. Gall ddarparu ar gyfer caiacau yn hawdd o 9 troedfedd i 15 troedfedd sy'n ystod wych.

Mae'r clawr i gyd yn ddu gyda dim ond y logo brand yn wyn. Wedi'i wneud o 600 o bolyester gradd morol denier, mae'n wydn iawn ac yn wydn. Nid yw dagrau yn broblem ac mae'n gallu gwrthsefyll dŵr yn llwyr. Wrth gwrs, mae'n amddiffyn y caiac rhag yr haul gan ei fod yn gwrthsefyll amlygiad hir i UV.

O ran gosod ac atodi'r clawr, mae'n hawdd oherwydd yr hem bynji sy'n lapio'n hawdd o amgylch y caiac ac yn cofleidio'r cyfuchliniau'n dynn. Mae yna strapiau corff addasadwy a fydd yn ei gadw yn ei le yn ystod cludiant hefyd. Mae'r rhan ganol y dec hefyd yn addasadwy yn ogystal â chyfuchlin. Fe'i gwneir ar gyfer seddi, nodweddion ac ategolion arbennig ac mae'n caniatáu iddynt gael eu gadael ymlaen wrth orchuddio.

Pros
 • Brand da
 • Dyluniad glân, ystafellol
 • Addasadwy ac amlbwrpas
 • Dal dynn
anfanteision
 • Pris

 

2. Affeithwyr Clasurol StromPro Dyletswydd Trwm

Affeithwyr Clasurol StromPro Dyletswydd Trwm

Dywedir llawer am y clawr hwn yn syth o'r enw. Dim nonsens ac yn gywir i'r pwynt, mae hwn yn opsiwn dyletswydd trwm i'r rhai sydd am amddiffyn eu caiacau o dan yr amodau anoddaf. Hefyd, mae'n opsiwn fforddiadwy hefyd ac yn glec dda i'ch arian. Mae'r clawr hwn ar gael i ddau meintiau caiac, yn bennaf y caiacau 12 ac 16 troedfedd o hyd. Wrth gwrs, gallwch chi eu defnyddio ar gyfer llongau llai hefyd os gallwch chi ddarganfod beth i'w wneud â gweddill y ffabrig.

Fel y mwyafrif o orchuddion eraill, mae wedi'i wneud o polyester 600D ar ddyletswydd trwm. Mae ganddo hefyd orchudd ffabrig ar gyfer ymwrthedd dŵr mwyaf absoliwt. Mewn gwirionedd mae hefyd yn gwrthyrru dŵr ac yn caniatáu i'r caiac aros yn hollol sych. Mae'r gorchudd hwn hefyd yn cynnig amddiffyniad UV gwych ac ymwrthedd anhygoel i lwydni, maes amddiffyn caiac a anwybyddir yn aml.

Pan fo'r cau yn y cwestiwn, mae zipper gydag achos gorchudd llawn. Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac yn awel i'w roi dros y caiac yn ogystal â'i dynnu i ffwrdd. Mae lle ychwanegol os oes gennych chi offer tebyg siacedi bywyd, padlau, ac ategolion eraill yn y caiac. Nid oes angen ei dynnu allan. Gadewch bopeth i mewn i fwynhau'r amddiffyniad ochr yn ochr â'r caiac. Mae gan y clawr hefyd ddolenni i'w cario'n haws. Mae'r clawr yn llwyd tywyll o ran lliw.

Pros
 • Dyletswydd trwm
 • Fforddiadwy
 • Roomy
 • Trin
anfanteision
 • Dim ond 2 faint
 • Nid ar gyfer cludo to

 

3. GOODSMANN Dyletswydd Trwm Morol Llwybradwy

GOODSMANN Dyletswydd Trwm Morol Llwybradwy

Gan barhau â'r duedd o orchuddion hynod wydn, trwm yma mae dewis gradd morol arall wedi'i adeiladu gyda PU 600D. Mae wedi'i orchuddio â polyester gwrth-ddŵr ar gyfer amddiffyniad ychwanegol ac eiddo gwrth-ddŵr. Mae tri maint yn cynnwys caiacau sy'n 10, 13, ac 16 troedfedd o hyd. Mae'n llwyd golau ac yn eithaf niwtral, sydd bob amser yn wych.

Mae'r clawr hwn wedi atgyfnerthu paneli o dan y starn a'r bwa yn ogystal â phwyntiau eraill sy'n profi'r straen mwyaf. Mae yna hefyd fentiau aer cefn i atal dŵr rhag anwedd, yn ogystal â lleihau straen gwynt. Mae handlen ar bob pen i'w gludo a'i drin yn haws.

Nid yw'r clawr yn cynnwys zipper yr holl ffordd o gwmpas. Mewn gwirionedd mae'n fodel zipper hanner hyd yr ydych chi'n llithro'r caiac i mewn ac allan ohono. Nid yw'r mecanwaith hwn bob amser mor wych, ond mae'r clawr hwn yn gwneud defnydd ohono'n braf. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys rhaff a rhai cortynnau ymestyn, ychwanegiad taclus i wneud clymu i lawr yn haws mewn cludiant.

Pros
 • Dyluniad lluniaidd, glân
 • Tri maint
 • Fforddiadwy
 • Mentiau awyr
anfanteision
 • Dim ond hanner hyd yw zipper
 • Dim ystafell estynedig ar gyfer ategolion a gêr

 

4. Gorchudd Caiac/Canŵ GYMTOP

Gorchudd Ceufad-Canŵ GYMTOP

Dyma ddewis diddorol i unrhyw un sydd angen clawr fforddiadwy iawn ond amlbwrpas a dim llawer arall. Yn addas ar gyfer caiacau a chanŵod, gall gynnwys llawer o wahanol gychod er gwaethaf eu maint neu siâp. Unrhyw le o 9 troedfedd i 16+ troedfedd, bydd eich crefft yn cael ei amddiffyn.

Mae'r gorchudd hwn wedi'i wneud o daffeta Rhydychen 300D, sy'n gallu gwrthsefyll pelydrau UV a dŵr. Mae yna fand elastig a llinyn bynji wedi'i integreiddio i'r ochr waelod sy'n cau o amgylch y caiac waeth beth fo'i faint. Y cyfuniad band a llinyn hwn yw'r hyn sy'n ei wneud yn berthnasol mewn unrhyw sefyllfa yn y bôn waeth beth fo'r cwch padlo sydd gennych.

Y tu mewn i'r pecyn, byddwch hefyd yn cael bag storio i gadw'r clawr i mewn pan na fyddwch yn ei ddefnyddio, yn ogystal â thri strap y gellir eu haddasu ar gyfer cludiant haws a gorau posibl. Efallai na fydd mor wydn â rhai o'r cofnodion blaenorol ar y rhestr, ond mae'n gwneud iawn amdano mewn mannau eraill.

Pros
 • Fforddiadwy iawn
 • Llawer o ddewisiadau lliw
 • Yn darparu ar gyfer nifer o feintiau
anfanteision
 • Dim nodweddion ychwanegol
 • Gall deimlo'n rhad
 • Nid ar gyfer defnydd trwm

 

5. Hobie Pro Angler 14 Clawr

Clawr Hobie Pro Angler 14

Dim ond yr offer gorau y gall arian ei brynu sydd ei angen ar bysgotwyr caiac. P'un a yw'n y caiac ei hun, yr offer pysgota y maent yn ei ddefnyddio, neu'r clawr, mae angen iddo fod o ansawdd uchel a heb unrhyw beth yn brin. Mae'r pysgotwr hwn yn gorchuddio ar gyfer caiacau pysgota gan Hobie yw'r fargen go iawn a bydd yn gwneud pob pysgotwr sy'n berchen ar gwch padlo yn hapus.

Er ei fod wedi'i wneud yn benodol ar gyfer eu caiac eu hunain, y Pro Angler 14, gellir ei ddefnyddio gyda chaiacau eraill sy'n 14 troedfedd o hyd neu'n fyrrach. Mae'r clawr wedi'i wneud o 100% polyester sy'n gallu gwrthsefyll dŵr ac UV. Mae ganddo haenau dwbl a gwythiennau wedi'u pwytho ar gyfer gwydnwch a chadernid ychwanegol. Ar gyfer trin a mynediad haws, mae strapiau a llinynnau tynnu y gellir eu haddasu ar gyfer ffit tynnach.

Gan gynnig y diogelwch mwyaf posibl wrth gludo'r caiac, mae'r clawr hwn hefyd yn edrych yn dda. Gwyn i gyd gyda manylion du a choch, mae ganddo storfa bynji allanol ar ei ben ar gyfer rhai offer ychwanegol ac mae'n dod gyda bag storio coch i bacio'r clawr ynddo. y diwedd sy'n glynu allan.

Pros
 • Gwych i bysgotwyr
 • Galluog a gwydn iawn
 • Cordyn bynji ar ei ben
 • Bag storio / baner diogelwch
anfanteision
 • Drud iawn
 • Wedi'i wneud ar gyfer caiac (penodol) 14 troedfedd o hyd

 

6. Gorchudd Talwrn Caiac Morloi

Gorchudd Talwrn Caiac Morloi

Os nad oes angen rhywbeth arnoch i'w osod dros y caiac cyfan, dyma orchudd nad yw wedi'i fwriadu ar gyfer y grefft gyfan ond dim ond y talwrn. Mae gan y gorchuddion hyn eu diffygion o ran amddiffyniad cyffredinol, ond fe'u bwriedir ar gyfer ardaloedd a senarios lle mae'n ddigon i amddiffyn y talwrn yn ogystal â beth bynnag sydd y tu mewn.

Mae lliwiau du a llwyd ar gael. Gall y clawr ffitio dros talwrn sydd hyd at 26 modfedd o led. Er y gall fod wedi'i ddylunio ar gyfer caiacau eistedd y tu mewn, mae hefyd yn berthnasol ar fodelau eistedd-ar-ben lle gellir ei ddefnyddio i amddiffyn y seddi, sy'n aml yn ddrud a'r rhan bwysicaf o'r grefft.

Mae'r clawr wedi'i wneud o becyn neilon pwysau canolig sydd wedi'i orchuddio. Mae'n cynnig amddiffyniad dŵr ac UV da. I'w ddal yn ei le dros y talwrn, mae cortyn bynji sy'n lapio o amgylch y corff. Mae'n mynd drosodd ac o dan y caiac cyfan i gael gafael dynn ac ni all unrhyw beth fynd oddi tano ar ôl i chi ei dynhau.

Pros
 • Gafael dynn
 • Bachyn tennyn
 • System llinyn bynji addasadwy
anfanteision
 • Drud
 • Ddim yn addas ar gyfer cludiant

 

7. Gorchudd Cuddliw Cyffredinol Dulcii

Gorchudd Cuddliw Cyffredinol Dulcii

Wedi'i gwneud ar gyfer caiacau a chanŵod, dyma freuddwyd wedi'i gwireddu i unrhyw bysgotwr neu heliwr allan yna sydd eisiau i'w caiac asio i mewn hyd yn oed pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Os yw'ch cwch yn gamo hefyd, bydd yn crynhoi'r thema prin-weladwy rydych chi'n mynd amdani. Gall y clawr gynnwys unrhyw faint o gaiac yn y bôn ac mae'n amlbwrpas iawn.

Y prif ddeunydd a ddefnyddir ar ei gyfer yw brethyn Rhydychen sy'n gwrthsefyll elfennau tywydd. Er efallai nad dyma'r ffit orau ar gyfer amddiffyniad trwy gydol y flwyddyn, trwy'r tymor, mae'n dal i gynnig amddiffyniad dŵr ac UV cyfartalog. Mae'r system cau elastig yn gwneud ei waith yn dda a'r cyfan sydd i'w wneud yw tynnu'n dynn o amgylch y cwch. Mae hwn yn yswiriant lefel mynediad fforddiadwy sy'n gwneud yr hyn y dylai fod yn dda.

Pros
 • Dyluniad camo
 • Fforddiadwy
 • Amlbwrpas (9 i 16+ troedfedd)
anfanteision
 • Ddim yn wydn iawn nac yn gadarn
 • Nid ar gyfer defnydd trwm

 

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gorchuddion caiac cyffredinol ar gyfer gwahanol feintiau a siapiau - Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am orchuddion caiac y mae cwsmeriaid fel arfer yn cael trafferth â nhw wrth bori'r farchnad:

Sut ydw i'n mesur fy nghaiac ar gyfer gorchudd?

I fesur eich caiac ar gyfer gorchudd, bydd angen i chi bennu hyd, lled ac uchder eich caiac. Mesurwch hyd eich caiac o flaen y bwa (blaen) i ddiwedd y starn (cefn). Mesurwch lled eich caiac ar ei bwynt ehangaf. Mesurwch uchder eich caiac o ben y dec i waelod y corff. Cymerwch i ystyriaeth unrhyw nodweddion, mowntiau, ac offer eraill na ellir eu tynnu i ffwrdd.

Sut mae dewis y gorchudd caiac maint cywir?

Wrth ddewis gorchudd caiac, mae'n bwysig dewis gorchudd sydd o'r maint cywir ar gyfer eich caiac. Mesurwch hyd, lled ac uchder eich caiac, fel y disgrifir uchod, a defnyddiwch y mesuriadau hyn i ddod o hyd i orchudd a fydd yn ffitio'n iawn. Mae rhai cloriau wedi'u cynllunio i ffitio modelau caiac penodol, tra bod eraill yn fwy generig a gellir eu defnyddio gydag amrywiaeth o gaiacau.

Sut mae gosod gorchudd caiac?

I osod gorchudd caiac, dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Yn gyffredinol, byddwch yn dechrau trwy osod y clawr dros ben eich caiac, gan sicrhau ei fod wedi'i ganoli a'i alinio'n iawn. Os oes strapiau neu gortynnau ar y clawr, defnyddiwch y rhain i osod y clawr yn sownd wrth y caiac. Gwnewch yn siŵr bod y gorchudd yn glyd ac yn ffitio'n iawn, ond byddwch yn ofalus i beidio â thynhau'r strapiau neu'r cortynnau gan y gallai hyn niweidio'r caiac.

Sut mae glanhau gorchudd caiac?

I lanhau gorchudd caiac, dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Gellir golchi rhai gorchuddion â llaw gyda sebon a dŵr ysgafn. Efallai y bydd angen glanhau eraill gyda phibell ddŵr neu olchwr pwysau. Ceisiwch osgoi defnyddio cemegau llym neu sgwrwyr sgraffiniol, gan y gallai'r rhain niweidio'r gorchudd. Os bydd yn mynd yn fudr neu wedi'i staenio'n drwm, efallai y bydd angen ei lanhau'n broffesiynol.

Gwyliwch y fideo hwn am awgrymiadau ar sut i lanhau eich caiac:

Sut mae storio gorchudd caiac?

Y ffordd hawsaf o wneud hynny yw, unwaith eto, darllen y cyfarwyddiadau. Gellir plygu gorchuddion neu gellir eu rholio i'w storio, tra bydd angen hongian eraill neu eu gosod yn fflat. Gwnewch yn siŵr eich bod yn storio'r gorchudd mewn lle sych, i ffwrdd o olau haul uniongyrchol a ffynonellau gwres neu leithder eraill. Os oes ganddo fentiau neu agoriadau, gwnewch yn siŵr eu cadw heb eu gorchuddio i ganiatáu ar gyfer llif aer cywir.

Casgliad a siopau cludfwyd

I gloi, mae gorchuddion caiac yn affeithiwr pwysig ar gyfer amddiffyn eich caiac rhag yr elfennau pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Yn nodweddiadol maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrth-ddŵr ac sy'n gwrthsefyll UV ac yn dod mewn amrywiaeth o feintiau i ffitio gwahanol fodelau caiac.

Mae gan rai cloriau caiac nodweddion ychwanegol, fel strapiau neu gortynnau sy'n helpu i ddiogelu'r gorchudd i'r caiac, neu fentiau sy'n caniatáu i aer gylchredeg ac atal anwedd rhag cronni.

Mae gorchuddion caiac yn fuddsoddiad da os ydych chi am ymestyn oes eich caiac a'i gadw'n lân ac yn barod i'w ddefnyddio. Gallant amddiffyn eich caiac rhag yr haul, glaw, ac amodau tywydd eraill, a gallant hefyd helpu i atal crafiadau a tholciau.

Wrth siopa am orchudd caiac, mae'n bwysig ystyried maint a siâp eich caiac, y deunyddiau y mae'r clawr wedi'i wneud ohonynt, ac unrhyw nodweddion ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn gwirio gwarant y gwneuthurwr a darllen adolygiadau ar-lein gan gwsmeriaid eraill i gael syniad o ansawdd y clawr. Gall gofal a chynnal a chadw priodol ar gyfer eich gorchudd caiac helpu i sicrhau ei fod yn para cyhyd â phosibl ac yn parhau i amddiffyn eich caiac rhag yr elfennau. Nid oes angen parhau i brynu rhai newydd os ydych chi'n gofalu am yr un sydd gennych chi'n iawn.

Erthyglau Perthnasol