Diogelwch Caiac 101: Rheolau Diogelwch Hanfodol ar gyfer Caiacwyr

Er gwaethaf y ffaith ein bod ni Bodau dynol yn cael eu cenhedlu a'u trochi mewn hylif am naw mis cyntaf ein bywydau, y ffaith yw nad dŵr yw ein helfen naturiol. Yn wir, os ydym yn cael ein trochi mewn dŵr dros ein pennau ar ôl ein genedigaethau am fwy na munud neu ddwy, rydyn ni'n peidio ag anadlu! Fodd bynnag, er gwaethaf y perygl cynhenid ​​​​y mae dŵr yn ei achosi i bobl, cawn ein tynu yn ol ato dro ar ol tro fel gwyfyn i fflam.

Yn wir, mae cannoedd o bobl ledled y byd yn cymryd rhan yn y gamp o gaiacio bob blwyddyn oherwydd eu bod yn teimlo angen cynhenid ​​​​i ailgysylltu â natur a phrofi'r teimlad o arnofio ar y dŵr eto.

Felly, mae caiac yn grefft ardderchog at y diben hwn gan fod yna nifer ymddangosiadol ddiddiwedd o ddyluniadau caiac ar y farchnad heddiw sy'n addas iawn ar gyfer pob padlwr yn amrywio o ddechreuwr i arbenigwr. Hefyd, maen nhw'n hawdd eu padlo ac maen nhw'n grefft llechwraidd perffaith ar gyfer golygfeydd, pysgota ac arsylwi anifeiliaid yn eu cynefin naturiol.

Fodd bynnag, oherwydd nad yw'r dŵr yn ffrind i chi, mae yna nifer o reolau diogelwch y dylech gadw atynt a chadw atynt bob tro y byddwch chi'n mynd i mewn i'ch caiac.

1. Gochelwch rhag y tywydd

Ffynhonnell: huronriverwatertrail.org

Oherwydd y gall y tywydd newid yn gyflym iawn mewn llawer o gyrchfannau padlo poblogaidd ledled y byd, gan ddod â stormydd mellt a tharanau sydyn gyda glaw trwm a llu o fellten, mae'n hanfodol eich bod yn talu sylw manwl i'r awyr uwch eich pen.

Hefyd, nid yn unig y dylech chi bob amser wylio adroddiad tywydd ar gyfer yr ardal lle byddwch chi'n padlo, ond dylech hefyd ystyried prynu Canolfan Ddata Atmosfferig fel y rhai a wnaed gan Brunton a fydd yn eich hysbysu am y pwysau barometrig ac yn eich rhybuddio am unrhyw un. stormydd yn agosau.

2. Byddwch yn wyliadwrus o'r llanw a'r cerrynt a grëir ganddynt

Ffynhonnell: wwta.org

Yn ogystal â'r tywydd, mae hefyd yn hanfodol eich bod yn ymwybodol o'r llanw a'r cerrynt yn eich lleoliad. Er enghraifft, er mai dim ond un llanw uchel ac isel y dydd sydd gan rai lleoedd, mae gan eraill ddau o bob un y dydd tra bod llanw cymysg mewn mannau eraill.

Felly, mae’n bwysig bod yn ymwybodol o amlder a hyd y llanw yn eich lleoliad fel y gallwch eu defnyddio er mantais i chi drwy reidio’r llanw isel allan i’ch cyrchfan ac yna reidio’r penllanw yn ôl i mewn.

Fodd bynnag, dylid nodi hefyd bod llanw a thrai yn gallu creu cerhyntau peryglus lle maent yn mynd dros neu o gwmpas rhwystrau, ac felly mae’n hollbwysig eich bod naill ai’n sgwrsio â padlwyr lleol am y cerhyntau lleol neu’n prynu copi o lyfr. a elwir yn Beilot Arfordirol ar gyfer yr ardal y byddwch yn padlo ynddi.

3. Byddwch yn ymwybodol o gyfeiriad a chryfder y gwynt

Ffynhonnell: urbanadventure.org

Mae'r gwynt yn ffactor arall y dylid ei ystyried wrth badlo p'un a ydych chi'n padlo ar lyn, afon, neu gefnfor. Oherwydd bod gan gaiacau fwâu, starns, a gunwales sy'n ymestyn uwchben wyneb y dŵr, maen nhw'n gallu gwrthsefyll gwynt yr un fath â chorff y padlwr.

Felly, gall gwyntoedd cryfion rwystro gallu'r padlwr i symud y caiac i'r cyfeiriad y mae am fynd, ac felly, dylid osgoi padlo mewn gwyntoedd cryfion oni bai bod y gwynt yn digwydd bod yn chwythu i'r cyfeiriad yr ydych am deithio ynddo.

Hefyd, wrth badlo yn y cefnfor, dylech fod yn ymwybodol bod gwyntoedd alltraeth yn tueddu i wthio padlwyr ymhellach allan i'r môr tra bod gwyntoedd ar y tir yn tueddu i wthio'r padlwr i mewn i'r lan, ac felly, mae'n haws gwneud glanio mewn gwynt ar y tir.

4. Gwisg ar gyfer y dŵr; nid y tywydd

Ffynhonnell: watersportswhiz.com

Fe'i gelwir hefyd yn “wisgo ar gyfer trochi”, oni bai eich bod yn padlwr datblygedig i arbenigwr neu, rydych chi padlo caiac mor llydan mae'n debyg i gwch, yna mae'n well tybio y byddwch chi'n troi drosodd ar ryw adeg ac felly oni bai eich bod chi'n padlo yn y trofannau, mae'n syniad doeth gwisgo am y dŵr; nid y tywydd.

O ganlyniad, yn lle dillad cotwm, dylech chi yn lle hynny gwisgo dillad wedi'u gwneud o neilon, cnu polyester, neu neoprene oherwydd bydd y deunyddiau hyn yn gwrthyrru dŵr ac yn sychu'n gyflym iawn os cânt eu trochi mewn dŵr tra hefyd yn darparu rhywfaint o gynhesrwydd.

Hefyd, mae yna ddillad arbenigol o'r enw topiau sych, pants sych, a switiau sych sydd i gyd wedi'u gwneud o neilon gyda morloi rwber yn yr agoriadau i atal dŵr rhag mynd i mewn i'r dilledyn ac, maen nhw'n llawer mwy cyfforddus i'w gwisgo na siwt wlyb neoprene.

5. Gwisgwch Ddychymyg Arnofio Personol bob amser

Ffynhonnell: lakehomes.com

Waeth pa mor brofiadol ydych chi fel padlwr, dydych chi byth yn gwybod pryd y gallech chi droi drosodd a chael eich gorfodi i adael eich caiac. Felly, dylech wisgo rhyw fath o PFD bob amser wrth badlo.

Hyd yn oed os ydych chi'n nofiwr rhagorol, mae angen ymdrech i aros ar y dŵr heb PFD ond, os ydych chi'n gwisgo PFD, yna gellir trosglwyddo'r egni y byddech chi'n ei wario fel arall wrth aros ar y dŵr i dasgau eraill fel tynnu'ch fflôt padlo o'r storfa a ei ddefnyddio fel y gallwch chi fynd yn ôl i mewn i'ch caiac.

Hefyd, os byddwch chi byth yn troi drosodd ac yna'n cael eich gwahanu oddi wrth eich caiac gan foroedd garw neu gerhyntau cyflym, yna bydd gwisgo PFD yn dod yn hollbwysig gan y bydd yr arnofio y mae'n ei ddarparu yn eich galluogi i gyrraedd y fflachiadau morol, y Lleolydd Personol Beacon, a/ neu'r radio VHF y dylech ei gario ym mhocedi eich PFD.

Felly, er gwaethaf y ffaith ei bod yn ymddangos bod Bodau dynol yn cael eu denu at bresenoldeb dŵr y tu hwnt i'w hangen i'w yfed i oroesi, mae caiacio yn cyflwyno rhywfaint o risg gynhenid ​​i fodau dynol gan nad dyma'u hamgylchedd naturiol.

Felly, gwisgo a PFD pryd bynnag y byddwch chi'n mynd i mewn i'ch caiac yn sicrhau bod gennych chi bob amser fynediad i'r aer sydd ei angen arnoch i oroesi hyd yn oed os ydych chi'n siglo yn y dŵr fel corc! Hefyd, os byddwch chi'n dewis PFD gyda phocedi blaen mawr ac yna'n stocio'r pocedi hynny â fflachiadau morol, golau lleoli personol, a Radio VHF, yna byddwch chi wedi paratoi'n dda ar gyfer argyfwng hyd yn oed os byddwch chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich caiac.

1