Caiacau Eistedd Ar y Brig yn erbyn Eistedd i Mewn: Pa Un i'w Ddewis?

Mae caiacio yn gamp wych i gymryd rhan ynddi, ond gall fod yn eithaf anodd i ddechreuwyr. Bydd y dewis gorau o gaiac yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau. Un ffactor pwysig yw a ydych chi eisiau caiac eistedd ar ben neu gaiac eistedd i mewn. Mae gan y ddau fath eu manteision a'u hanfanteision eu hunain, felly gallai dewis yr un iawn bennu eich llwyddiant yn y gweithgaredd hwn.

Darllenwch fwy am y gwahaniaeth rhwng caiacau eistedd ar ben a chaiacau eistedd i mewn isod!

Caiacau Eistedd I Mewn

Caiacau Eistedd I Mewn

Mae caiacau eistedd i mewn fel arfer yn cael eu gwneud o blastig neu wydr ffibr i amddiffyn rhag difrod dŵr yn erbyn yr elfennau. Mae ganddynt dalwrn caeedig sy'n ffitio'n dynn o amgylch y cluniau a'r cluniau isaf, gan eu gwneud yn ansuddadwy gan unrhyw bwysau dynol neu gêr.

Mae'n bwysig bod y caiac hwn yn ffitio corff y padlwr yn dda, felly fel arfer mae wedi'i wneud yn arbennig. Gallant fod yn hawdd iawn i'w cludo oherwydd eu maint bach a'u strwythur ysgafn. Yn gyffredinol, mae caiacau eistedd i mewn yn llai sefydlog na chaiacau eistedd ar ben, ond mae ganddyn nhw fwy o le storio, sy'n eu gwneud yn ddelfrydol os ydych chi am wneud teithiau hir.

Mae'r talwrn hefyd yn darparu lle sych i'ch traed, tra gall y dyluniad agored adael i ddŵr lifo allan o'r cwch wrth badlo neu hyd yn oed ei droi drosodd yn ystod tonnau garw.
Oherwydd eu hadeiladu, mae caiacau eistedd i mewn yn gyflymach yn gyffredinol na mathau eraill o gaiacau pysgota. Oherwydd eu maint bach, efallai y byddai'n haws i ddefnyddiwr profiadol eu rheoli oherwydd bod y symudiadau'n fwy manwl gywir.

Fodd bynnag, gallai'r sedd na ellir ei haddasu fod yn anghyfforddus i rywun sydd am dreulio amser estynedig ar y dŵr neu nad yw wedi arfer eistedd am gyfnod hir.

Caiacau Eistedd-Ar-Top

Caiacau Eistedd-Ar-Top

Caiacau eistedd-ar-ben wedi'u gwneud o blastig neu wydr ffibr hefyd, ond nid oes ganddynt dalwrn caeedig a fyddai'n cadw'ch coesau'n sych. Yn lle hynny, mae'r caiac ar agor o gwmpas ac yn ffitio'n agos o amgylch eich canol, a all eu gwneud yn ansefydlog yn ystod tywydd garwach.

Mae'n golygu ei bod yn haws i donnau ddod dros ochr y cwch, ond mae hyn yn rhoi mynediad hawdd i chi allan o'r dŵr oherwydd nid oes unrhyw ochrau yn eich amgáu yn eu lle.

Maent fel arfer yn llawer haws i'w cludo na chaiacau eistedd i mewn oherwydd eu bod yn fwy swmpus ac mae ganddynt arwynebedd mwy. Mae'r gofod mwy hefyd yn darparu digon o le i storio, felly gallwch chi ddefnyddio'r caiac fel eich gwersyll sylfaen symudol. Mantais arall yw y bydd eistedd ar ben y dŵr yn cynnig golygfa 360 gradd wych o'ch amgylchoedd.

Hyd Cychod

Os ydych chi wedi penderfynu eich bod am ddewis eistedd ar ben ac eistedd y tu mewn i'r caiac, bydd yn rhaid i chi benderfynu hyd y caiac. Fel rheol, po fwyaf eang a hir y caiac yn fwy effeithlon y bydd yn teithio.

Bydd caiac mwy yn fwy sefydlog, ond hefyd yn araf mae'n mynd i fod. Mae mwyafrif y caiacau eistedd-ar-ben yn cael eu hystyried yn gaiacau “adloniadol” (neu “rec”) oherwydd eu maint a'u bod yn hynod solet.

Hamdden yn erbyn Caiacau Môr

Caiacio Môr Dwr

Gall caiacau eistedd y tu mewn fod yn sylweddol wahanol o ran siâp, maint, a hefyd o ran eu pwrpas. Mae caiacau eistedd y tu mewn wedi'u rhannu'n ddau gategori gwahanol: mae caiacau eistedd y tu mewn yn hamddenol yn ogystal â chaiacau teithiol (neu gaiacau môr). Mae'r caiacau hamdden yn fwy ac yn fyrrach, yn ogystal â bod ganddynt dalwrn mawr. Nid ydynt yn teimlo eu bod wedi'u cyfyngu ganddo mewn unrhyw ffordd.

Mae'r caiacau môr, a elwir hefyd yn caiacau teithiol yn fwy, yn fwy cul sy'n eu gwneud yn fwy effeithlon. Maent hefyd yn dod â chwpanau pen-glin neu fachau cluniau a all roi'r gallu i chi reoli ymylon y llong. Mae'r talwrn yn llai. Felly, byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfyng, fodd bynnag mae'n hawdd gadael y cychod hyn hefyd.

Os nad yw cyflymder yn bwysig i chi, gallwn ddewis caiac sy'n fyrrach gan ei fod yn llai trwm ac yn haws ei symud.

Deunydd / Pwysau

Daw'r rhan fwyaf o gaiacau â chragen wydn wedi'i gwneud o blastig cadarn a fydd yn para am amser hir ac nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw arno. Mae yna hefyd caiacau wedi'u gwneud o ddeunyddiau cyfansawdd fel carbon, gwydr ffibr, a Kevlar.

Gallant eu gwneud yn llawer ysgafnach. Yr anfantais yw na allant wrthsefyll cosb yn dda. Gallant hefyd gostio llawer mwy.

Caiacau Theganau

Mae yna caiacau chwyddadwy, fel yr un hwn a wnaed gan Innova. Maent yn hynod gyfforddus i badlo, a gellir eu datchwyddo, eu plygu neu eu plygu a'u rhoi mewn bagiau cefn. Maent wedi'u hadeiladu o ddeunyddiau wedi'u gorchuddio ac maent yn eithaf cadarn. Nid yw caiacau chwyddadwy yn debygol o fod mor gyflym â chaiacau cragen galed ond maent yn hynod hyblyg.

Rhaid penderfynu ar y penderfyniad i ddewis caiac eistedd ar ben neu eistedd tu mewn drwy ystyried:

Y ffordd rydych chi'n bwriadu defnyddio'ch caiac

Caiacau Barracuda

Pwy fydd yn defnyddio'r meddalwedd, y lleoliad y byddwch chi'n defnyddio'r ddyfais, yr offer y bydd angen i chi ei gario, y tywydd byddwch chi'n caiacio drwodd, a'ch cyllideb.

Eisteddwch ar y brig Caiacau vs Eistedd Mewn Caiac Casgliad

Felly pa un ddylech chi ei ddewis? Mae'n dibynnu a yw rhwyddineb cludiant neu berfformiad yn bwysicach i chi; mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar beth yw eich pwrpas bwriadedig.

Os ydych chi eisiau gwneud teithiau hir ar draws dŵr agored, efallai hyd yn oed dros nos, yna gallai cael mynediad hawdd allan o'r cwch heb fod angen dringo dros yr ochr fod yn berffaith i chi.

Fodd bynnag, os ydych chi eisiau caiac cyflym y gellir ei symud yn hawdd, yna efallai mai Caiac Eistedd-Mewn yw'r opsiwn cywir i chi. Pa un bynnag a ddewiswch, mae'n bwysig rhoi cynnig ar ychydig cyn prynu darn parhaol o offer. Trwy roi cynnig ar wahanol fathau a modelau yn bersonol, gallwch chi benderfynu pa un sy'n gweddu orau i'ch anghenion heb wastraffu arian ar rywbeth na fydd yn gweithio'n dda i chi.

Gyda hynny i gyd, roeddem yn gobeithio eich bod wedi dysgu hanfodion y gêm caiac ac y byddwch yn nes at ddarganfod beth fyddai orau i chi. Rydym yn dymuno pysgota hapus a gwyliau gwych i chi.

1