7 Esgid Caiacio Gorau 2024: Aros yn Gyfforddus Ar Y Dŵr

Er nad oes unrhyw beth i'ch atal rhag mynd yn droednoeth neu wisgo sneakers bob dydd pan fyddwch chi'n padlo'ch caiac, byddwch chi'n fwy cyfforddus os dewiswch esgidiau wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer chwaraeon dŵr - hefyd peidiwch ag anghofio gwisgo'n iawn. Yn yr erthygl hon, fe welwch sut i ddewis yr esgidiau caiacio gorau ar gyfer y tymor.

Bydd esgidiau caiacio yn cadw'ch traed yn gynnes, yn rhoi gwell gafael i chi ar arwynebau gwlyb, yn amddiffyn gwadnau eich traed rhag creigiau, a dylent hefyd ddraenio a sychu'n gyflym. Maen nhw'n aml yn olchadwy felly gallwch chi eu cadw'n edrych (ac yn arogli!) yn dda.

Deunyddiau Esgidiau Caiac

Deunyddiau Esgidiau Caiac

Pam na allwch chi wisgo sneakers rheolaidd? Y prif reswm yw nad ydynt yn cael eu gwneud ar gyfer gwisgo yn y gwlyb. Mae'r rhan fwyaf yn amsugno dŵr, yn sychu'n araf, a gallant hyd yn oed ddirywio os byddant yn gwlychu'n aml. Nid ydynt yn cael eu gwneud ar gyfer gwisgo mewn amodau gwlyb a gallent mewn gwirionedd wneud eich taith padlo yn llai pleserus.

Maent hefyd yn tueddu i fod yn llithrig pan fyddant yn wlyb. Mae esgidiau caiacio fel arfer yn cael eu gwneud o neoprene, sef yr un deunydd â siwtiau gwlyb. Gallant hefyd helpu i gadw'ch traed yn gynnes, sy'n newyddion da os ydych chi padlo yn y gaeaf. Fel arfer mae ganddyn nhw wadnau rwber hefyd, sy'n rhoi gwell gafael i chi yn ogystal â diogelu'ch traed rhag creigiau miniog.

Mae hynny'n ystyriaeth arbennig o bwysig os ydych chi'n lansio'ch caiac o lannau creigiog.

Mae mynd i mewn ac allan o'r caiac yn gallu bod yn anodd weithiau. Gall esgidiau caiacio da helpu i wella'r gafael ar greigiau ac arwynebau gwlyb.

Mae yna nifer o wahanol ddyluniadau ar gyfer esgidiau caiac, gan gynnwys esgidiau ffêr ac esgidiau toriad isel. Mae esgidiau caiacio yn wych ar gyfer y gaeaf ond efallai yn rhy gynnes ac yn gyfyngol ar gyfer defnydd yr haf. Oherwydd hyn, os ydych chi'n padlo trwy gydol y flwyddyn, efallai y bydd angen i chi gael dau bâr o esgidiau. Dyma ein pum hoff sgidiau caiacio.

Dewisiadau Gorau ar gyfer 2024

1. Esgidiau Caiacio PENGCHENG

PENGCHENG Unisex-Oedolion Awyr Agored

Mae dillad chwaraeon, ac yn enwedig esgidiau chwaraeon, yn aml yn ddrud iawn. Mae hynny'n iawn a gallai hyd yn oed gael ei gyfiawnhau os ydych chi'n weithiwr chwaraeon proffesiynol neu'n rhywun sy'n cymryd eu chwaraeon o ddifrif. Ond, os ydych ar gyllideb neu os ydych yn fabolgampwr achlysurol yn unig, gall tagiau pris uchel eich galluogi i redeg am y bryniau.

Mae Esgidiau Chwaraeon PENGCHENG yn ddelfrydol ar gyfer caiacio haf, sy'n addas ar gyfer dynion a menywod, ac maent yn gyfeillgar iawn i'r gyllideb. Nodweddion Allweddol:

 • Dyluniad fflat, minimalaidd
 • Gwadn gwydn, hyblyg
 • Ankles wedi'u torri'n isel ar gyfer mwy o symudedd
 • Draenio cyflym a sychu Lycra uppers
 • Ffit addasadwy
 • Dyluniad unisex
 • Tabiau tafod a sawdl er mwyn eu ffitio a'u tynnu'n hawdd
 • Ar gael mewn 44 lliw gwahanol

Mae'r esgidiau chwaraeon dŵr syml hyn yn ddelfrydol ar gyfer caiacio dŵr cynnes. Byddant yn amddiffyn eich traed wrth i chi gerdded i lawr at y dŵr ond ni fyddant yn gwneud i chi deimlo'n boeth nac yn anghyfforddus. Maen nhw mor feddal ac ysgafn mae'n debyg y byddwch chi'n anghofio eich bod chi'n eu gwisgo. Rinsiwch nhw allan ac yna gadewch nhw i sychu ar ôl eu defnyddio. Heb unrhyw neoprene trwm, byddant yn sychu'n gyflym ac ni fyddant yn cymryd llawer o le yn eich bag cit.

Pros
 • Ysgafn iawn
 • Yn gyfforddus iawn
 • Cyfeillgar iawn i'r gyllideb
anfanteision
 • Ni fydd yn cadw eich traed yn gynnes
 • Dim amddiffyniad ffêr

 

Os mai'r cyfan yr ydych am ei wneud yw amddiffyn eich traed rhag creigiau a llithriadau ar ddiwrnodau cynnes, heulog, mae'r esgidiau hyn yn bryniant rhagorol. Yn hyblyg, yn ysgafn ac yn gyfforddus, mae Esgidiau Chwaraeon Dŵr Dynion / Merched PENGCHENG yn wych ar gyfer padlo yn ystod yr haf.

2. Esgidiau Caiacio Gwrthlithro Cressi

Esgidiau Unig Gwrthlithro Cressi Neoprene i Oedolion - ar gyfer Chwaraeon Dŵr

Pan fydd tymheredd y dŵr yn dechrau gostwng, yr unig ddeunydd a fydd yn cadw'ch traed yn gynnes, hyd yn oed pan fyddant yn wlyb, yw neoprene. Dyna'r pethau y mae siwtiau gwlyb wedi'u gwneud ohonynt. Mae gan y Cressi Anti-Slip Sole Boots hyn sip i'w gwneud yn hawdd i'w gwisgo a'u tynnu a byddant yn cadw'ch fferau a'ch traed yn gynnes ar hyd yn oed diwrnod oer iawn o padlo. Nodweddion Allweddol:

 • Adeiladu neoprene 3mm
 • Sip Chunk i'w ddefnyddio'n hawdd
 • Gwadn rwber gwisgo caled gwrthlithro
 • sawdl rwber a bysedd traed ar gyfer gwydnwch ychwanegol
 • Dyluniad unisex

Wedi'u cyfuno â siwt sych neu siwt wlyb, bydd yr esgidiau caiacio hyn yn helpu i gadw'ch traed yn gynnes yn gynnes ar ddiwrnodau oer iawn hyd yn oed. Nid yw Neoprene yn cadw dŵr allan. Yn lle hynny, mae'n dal haen denau o ddŵr wrth ymyl eich croen, sy'n cynhesu'n gyflym ac yn darparu haen ychwanegol o inswleiddio. Os mai traed oer yw eich nemesis padlo, bydd y Cressi Boots hyn yn helpu.

Pros
 • Hawdd ei wisgo a'i dynnu i ffwrdd
 • Cynnes iawn
 • Gwadnau caled, gafaelgar
 • Llai tebygol o lithro pan ar dociau gwlyb neu greigiau
anfanteision
 • Rhy gynnes ar gyfer defnydd yr haf

 

Bydd Cressi Anti Slip Sole Boots yn cadw'ch traed yn gynnes a hefyd yn amddiffyn eich traed rhag tir creigiog iawn. Os ydych chi'n rhagweld cerdded ar greigiau neu ddim ond eisiau cadw'ch traed yn gynnes ar ddiwrnodau oer, dyma'r esgidiau caiac i chi. Maent yn arbennig o ddefnyddiol i badlwyr sy'n gorfod rhydio i lansio eu caiacau.

3. Boots siwt wlyb Neoprene Premiwm Neo

Neoprene Premiwm Chwaraeon

O ran esgidiau caiacio neoprene, y mwyaf trwchus yw'r deunydd, y cynhesaf fydd eich traed. Mae neoprene mwy trwchus yn golygu mwy o inswleiddio. Mae Neo Sport Wesuit Boots ar gael mewn tri thrwch - 3mm, 5mm, a 7mm, felly gallwch chi ddewis y rhai gorau ar gyfer eich anghenion cynhesu traed. Nodweddion Allweddol:

 • Adeiladu cryf gludo a gwnïo
 • Zipper dyletswydd trwm ar gyfer gosod a thynnu'n hawdd
 • Dyluniad unisex
 • Gwadnau trwchus, gwrthlithro, sy'n gwrthsefyll tyllau
 • Rhwystr mynediad dŵr y tu ôl i'r sip i gadw dŵr allan
 • Gwadnau tyniant uchel

Er nad oes dim byd arbennig o flaengar am yr esgidiau caiacio neoprene hyn, byddant yn bendant yn cadw'ch traed yn gynnes ar hyd yn oed y diwrnod oeraf, yn enwedig os dewiswch y modelau 5mm neu 7mm o drwch. Maent wedi'u hadeiladu i bara a byddant yn cadw'ch traed yn gynnes ac wedi'u hamddiffyn hyd yn oed os oes rhaid ichi groesi creigiau garw i lansio'ch caiac. Os ydych chi'n padlwr tywydd teg sy'n lansio'i gaiac o lithrfeydd sych, mae'n debyg y byddai'r esgidiau hyn yn orlawn. Ond, ar gyfer padlo gaeafol anturus, mae'r esgidiau hyn yn hanfodol.

Pros
 • Cynnes iawn
 • Yn ddelfrydol ar gyfer amgylcheddau garw, garw
 • Yn galed iawn
 • Llawer o amddiffyniad i'ch traed
anfanteision
 • Dyluniad trwchus
 • Ddim yn addas iawn ar gyfer padlo tywydd cynnes

 

Os nad ydych chi eisiau creigiau miniog neu ddŵr oer yn difetha eich anturiaethau caiacio, dyma'r esgidiau chwaraeon dŵr i chi. Ddim yn siŵr pa drwch i'w brynu? Mae'n debyg mai 5mm yw'r dewis gorau ar gyfer y rhan fwyaf o amodau dŵr.

4. SeaC Pro HD 6mm Neoprene Wesuit Boots gyda Zipper Ochr

Boots siwt wlyb Neoprene SEAC Pro HD 6mm gyda Zipper Ochr

Os ydych chi'n gaiacwr anturus iawn, efallai y gwelwch fod yn rhaid i chi wneud tipyn o gerdded ar eich teithiau padlo - yn enwedig os ydych oddi ar y llwybr wedi'i guro ac yn archwilio dyfroedd diarth. Gall afonydd bas, gwaelodion creigiog, a rhwystrau fel riffiau eich gorfodi allan o'ch caiac.

Bydd angen i chi gerdded eich cwch trwy beryglon a allai niweidio'ch corff fel arall. Os ydych chi'n gwisgo'r Boots Wesuit Gwlyb Neoprene SEAC Pro HD hyn, byddwch chi'n gallu goresgyn unrhyw fath o berygl yn rhwydd, a thra'n cadw'ch traed yn ddiogel ac yn gynnes trwy'r amser. Nodweddion Allweddol:

 • Gwadn anhyblyg, wedi'i fowldio, sy'n atal tyllu
 • Patrwm gwadn dwfn ar gyfer gwell gafael
 • Neoprene 6mm ar gyfer cynhesrwydd uwch
 • Sip trwchus i'w ddefnyddio'n hawdd
 • Dyluniad unisex
 • sawdl rwber wedi'i atgyfnerthu a chap bysedd traed
 • Rhwystr mynediad dŵr i helpu i gadw'ch traed yn sych

Mae'r booties neoprene hyn yn anodd! Ni fydd sgramblo dros greigiau yn eu niweidio, a byddant yn cadw'ch traed yn gynnes ac yn ddiogel waeth beth sydd dan draed. Byddant hefyd yn amddiffyn eich fferau. Maent yn orlawn ar gyfer padlau haf hawdd mewn dŵr cynnes. Eto i gyd, os bydd eich teithiau caiacio yn mynd â chi allan i amgylcheddau garw, heriol, bydd yr esgidiau hyn yn sicrhau bod eich traed yn aros yn gyfforddus ac yn gynnes.

Pros
 • Dyluniad cadarn
 • Gwadnau gwrthlithro
 • Cyfforddus ar gyfer cerdded a phadlo
 • Neoprene trwchus ar gyfer cynhesrwydd ac amddiffyniad
anfanteision
 • Gall maint ansafonol ei gwneud hi'n anoddach cael y ffit perffaith

 

Mae'r SEAC Pro yn ddelfrydol ar gyfer caiacwyr sy'n anelu at ddyfroedd oerach a thir garw. Os ydych chi'n rhagweld y bydd yn rhaid ichi groesi brigiadau creigiog neu hyd yn oed gerdded dros greigiau i gael eich caiac i ymyl y dŵr, mae'r esgidiau hyn ar eich cyfer chi.

5. Vibram Dynion Pum Bysedd V-Aqua Esgidiau Dŵr

Pum Bys Dynion Vibram

Mae Vibram Five Bys yn edrych yn anarferol. Maent wedi'u cynllunio i wahanu bysedd eich traed ac maent yn debyg iawn i wisgo menig ar eich traed. Maent yn boblogaidd gydag ymarferwyr “swyddogaethol”, ac mae Five Finger bellach yn gwneud esgid yn benodol ar gyfer chwaraeon dŵr: The V-Aqua Water Shoe. Gyda'u dyluniad minimalaidd, mae'r esgidiau hyn yn ysgafn iawn, yn hyblyg ac yn gyfforddus.

Maent yn darparu digon o afael a hefyd yn amddiffyn gwadnau eich traed rhag creigiau. Nodweddion Allweddol:

 • Gwadnau rwber Vibram gwrthlithro sy'n gwisgo'n galed
 • Tecstilau a rhai synthetig
 • Strap sawdl a metatarsal ar gyfer ffit glyd
 • Mae printiau silicon y tu mewn i'r esgid yn atal symudiad diangen, hyd yn oed pan fo'n wlyb
 • Fegan-cymeradwy
 • Proffil isel i helpu i gadw'ch traed yn oer
 • Ar gael mewn tri lliw
 • Ar gael i ferched hefyd

Mae Esgidiau Dŵr Vibram yn caniatáu ichi deimlo fel eich bod yn droednoeth wrth eich amddiffyn rhag arwynebau miniog, garw. Mae hynny'n golygu nad ydych chi'n colli teimlad yn eich traed, oherwydd efallai y byddwch chi'n gwisgo sneakers gwadn trwchus neu esgidiau siwt wlyb trwchus. Maen nhw'n opsiwn ardderchog ar gyfer padlo tywydd cynnes, er bod eu rhoi ymlaen yn cymryd ymarfer gan y bydd angen i chi allu dal bysedd eich traed ar wahân.

Pros
 • gwadnau gafaelgar iawn
 • Snug ffit ar gyfer sensitifrwydd mwyaf
 • Ysgafn a hyblyg
 • Peiriant golchi
anfanteision
 • Mae rhai pobl yn teimlo bod dyluniad bysedd traed unigol yn anghyfforddus

 

Mae Esgidiau Pum Bysedd Dynion Vibram yn edrych ac yn teimlo'n wahanol i unrhyw fath arall o esgidiau caiacio. Maen nhw'n cael eu gwneud i wneud i chi deimlo eich bod yn droednoeth - rhywbeth nad yw unrhyw esgid arall yn llwyddo i'w wneud. Ni fyddant yn gwneud llawer i'ch traed mewn dŵr oer ond, ar ddiwrnod cynnes, maent yn ddewis gwych ar gyfer esgidiau caiacio.

Dewis Yr Esgidiau Padlo Technegol Cywir

Mae'n gamgymeriad cychwyn yn eich caiac os nad ydych chi'n gwisgo esgidiau. Nid yw'r ffaith eich bod wedi lansio o lithrfa neu doc ​​llyfn, sych yn golygu mai dyna lle byddwch chi!

Nid dim ond ar gyfer cadw'ch traed yn gynnes yn y gaeaf y mae esgidiau caiacio. Yn lle hynny, maen nhw'n amddiffyn gwadnau eich traed rhag creigiau miniog a pheryglon eraill a allai fod yn amhosibl eu llywio â thraed noeth yn unig. Mewn tywydd oer, gellir dadlau mai esgidiau neoprene yw eich dewis gorau o esgidiau ond, mewn dyfroedd cynhesach, esgidiau minimalaidd sydd wedi'u cynllunio ar gyfer caiacio sydd orau.

Byddant yn rhoi'r amddiffyniad sydd ei angen arnoch heb wneud eich traed yn boeth ac yn chwyslyd.

Erthyglau Perthnasol