Ffyrdd Gorau o Storio Caiac yn y Garej - Syniadau Gorau i'w Gosod

Mae prynu pethau newydd yn hwyl yn enwedig pan fydd yn llythrennol yn newid y ffordd rydych chi'n gwneud rhywbeth pwysig yn eich bywyd. Cynilo, pori, gyrru i'r siop, a'i gael ... a oes unrhyw beth gwell?

Yn olaf, mae yn eich meddiant a gallwch ddechrau ei ddefnyddio i wella profiad a llawenydd hoff weithgaredd.

Mae hyn yn wir am bethau bach ac yn enwedig ar gyfer yr eitemau mwy y byddwch ond yn eu cael unwaith neu efallai ddwywaith yn eich bywyd.

Mae'n sicr yn wir am rywbeth mor arbennig a chyffrous â chaiac, a cwch bach un person sy'n eich galluogi i fynd i unrhyw gorff o ddŵr a gwneud pob math o weithgareddau.

O bysgota a hela i ddim ond archwilio ac ymlacio, caiac yw'r dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd o selogion awyr agored modern.

Fodd bynnag, nid yw prynu pethau newydd yn newid eich bywyd yn yr un ffordd honno lle gallwch nawr wneud rhywbeth yn well ac yn fwy optimaidd.

Nawr bod gennych chi rywbeth newydd ac mor fawr, mae'n rhaid bod gofod pwrpasol yn eich cartref ar ei gyfer hefyd.

Gan fod caiacau yn eithaf mawr ac yn feichus, heb sôn am drwm, maent yn tueddu i fod braidd yn anodd eu storio.

Mae'r rhan fwyaf o gaiacwyr yn cael trafferth gyda gofod hyd yn oed cyn iddynt brynu caiac a dim ond yn meddwl ble i'w roi ar ôl iddo gyrraedd yno. Dylai fod y ffordd arall o gwmpas mewn gwirionedd.

Storio a Chynnal a Chaiacau

Ffyrdd Gorau o Storio Caiac yn y Garej

Cyn siarad am y ffyrdd gorau o'i osod yn eich cartref, rhaid i ni yn gyntaf drafod beth sydd ei angen ar gaiac tra ei fod allan o'r dŵr.

Gall hyn eich helpu i ddod o hyd i'r lle iawn ar ei gyfer, y gornel orau, a'r rhan fwyaf hygyrch a chlir o'ch cartref. Mae'n bwysig cyrraedd ato'n hawdd yn enwedig os byddwch chi'n ei ddefnyddio'n aml.

caiacau modern yn wedi'i wneud o blastig polyethylen, deunydd caled a gwydn iawn nad yw'n torri, yn cracio, neu hyd yn oed yn crafu'n hawdd.

Gall caiacau oroesi trawiadau uniongyrchol gyda chreigiau a phren a chan mai darn unigol o ddeunydd yw'r corff, nid oes unrhyw fannau gwan i'w torri na dod yn ddarnau. Mae hyn yn dda ar gyfer storio hefyd oherwydd mae'n golygu nad oes angen llawer o ofal ar gaiacau.

Er bod cynnal a chadw yn bwysig ar gyfer unrhyw eitem yn eich meddiant, mae'n rhaid pamperu rhai pethau yn llawer mwy nag eraill.

Ond nid eich caiac fel y cyfan sydd ei angen yw rhywbeth i'w orchuddio ag ef. Ar ôl pob defnydd, dylech ei lanhau ychydig a thynnu unrhyw falurion o'r dŵr.

Mae ei olchi ac efallai ei chwyro yn fwy na digon, ac ar ôl hynny gallwch ei lapio mewn gorchudd nes bydd ei angen arnoch eto.

Ffyrdd Gorau o Storio Caiac

Fel y gwnaethoch ddyfalu, fel arfer y garej lle mae caiacwyr yn cadw eu llong.

Mae'n hawdd ei gyrraedd ac mae eisoes yn llawn nwyddau a ddefnyddir yn yr un modd fel offer chwaraeon, beiciau, byrddau sgrialu, ac offer awyr agored cyffredinol.

Hefyd, nid yw'n dechnegol yn rhan o'ch cartref ond yn hytrach yn gyfleuster ategol sy'n storio pethau na fyddai'n optimaidd y tu mewn.

Rheswm arall i storio'r caiac yn y garej yw ei fod yn agos at eich cerbyd gan y byddwch yn defnyddio'ch car neu lori i cludo'r caiac i'r dŵr ac oddi yno.

Mae gwneud y cyfan yn y garej neu o leiaf o'i flaen yn haws na symud o ran arall o'r eiddo a gorfod ei gario am gyfnod hir bob amser. Yn syth o'i fan a'r lle i'r car ac yna'n ddiweddarach o'r car i'w gamp. Hawdd.

Ond ble yn union yn y garej ydych chi'n rhoi rhywbeth mor fawr â chaiac?

Wel, gan ei fod yn un o'r lleoedd mwyaf amlbwrpas ar unrhyw eiddo, gall y garej weithredu fel cartref eich caiac mewn mwy nag un ffordd.

Yn dibynnu ar y maint eich caiac yn ogystal â threfniadaeth y garej ei hun, mae digon o ffyrdd i'w wneud.

Ar y wal

Storio Caiac Ar y Wal

Y ffordd hawsaf a mwyaf cyffredin y mae pobl yn storio eu caiac yw ar un o'r waliau.

Ar gyfer hyn, bydd angen rhai bachau cryf wrth gwrs neu rac caiac pwrpasol sy'n glynu wrth y wal. Gellir ei wneud gyda'r cwch i'r ochr, yn groeslinol, neu i fyny.

Mae waliau garejys fel arfer yn cael eu llenwi ag eitemau amrywiol yn hongian oddi wrthynt gan mai dyma'r ateb hawsaf a mwyaf syml.

Y rhan orau amdano yw ei bod yn hawdd gwneud i ddigwydd.

Gallai ychydig o gortynnau neu strapiau bynji fod y cyfan sydd ei angen arnoch hefyd os byddwch yn llwyddo i'w wneud. Nid bachau a raciau arbennig yw'r unig ddewisiadau yma.

Storio Uwchben

Storio Uwchben

Os yw eich waliau eisoes yn llawn ac nad oes lle amlwg arnynt i ddal caiac a all amrywio o 8 troedfedd i 14 troedfedd, hyd yn oed yn hirach, beth am ei wneud uwchben?

Mae rheiliau hongian a gwahanol fathau o atebion storio sy'n glynu wrth nenfydau garejys.

Mae llawer ohonynt yn tynnu allan a fyddai'n berffaith ar gyfer rhywbeth mor hir a chul â chaiac.

Cofiwch wylio'ch pen! Byddai'n well ei wneud uwchben eich car ar gyfer cario to yn haws.

Rydych chi hefyd yn treulio'r lleiaf o amser yno gan fod y cerbyd bob amser wedi'i barcio.

Gall hefyd fod y ffordd rataf o wneud daliwr caiac pwrpasol oherwydd gellir ei wneud gyda rhaff a llinynnau hefyd.

Ar y llawr

Storio caiac ar y llawr

Os gallwch chi sbario ochr o'r garej, neu gornel well eto, efallai na fydd angen unrhyw fachau, raciau neu atebion storio ychwanegol arnoch chi hyd yn oed.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gosod caiac yn ddiogel mewn safle sefydlog a'i bwyso yn erbyn y wal.

Gallwch ei wneud i'r ochr neu ar i fyny, gyda'r tu mewn yn wynebu'r waliau yn y ddau achos.

Nid dyma'r ateb delfrydol oherwydd gall y caiac droi drosodd neu lithro, ond os byddwch chi'n dod o hyd i ffordd i'w ddiogelu, fe allech chi ddefnyddio'r gornel garej neu'r ardal honno nad yw'n addas ar gyfer unrhyw beth arall.

Y ffordd orau o wneud hyn fyddai prynu daliwr caiac arbennig a all ddal y llong i fyny heb unrhyw bosibilrwydd iddo ddisgyn drosodd.