14 Caiac Pysgota Ochr Gorau 2023 - Cyfforddus ac Ergonomig

Ewch trwy'r rhestr o Gaiacau pysgota mewnol Gorau, dewiswch yr un sy'n cwrdd â'ch gofynion, a gwnewch eich taith yn gofiadwy.

Os ydych chi'n bwriadu prynu'r Caiacau Pysgota Mewn Ochr Gorau, yna rydyn ni yma i'ch arwain chi. Dewiswch o'r rhestr isod a gwnewch eich taith yn fendigedig. Mae gan y caiacau pysgota eistedd y tu mewn eu cysur a'u swyn pysgota eu hunain. Maen nhw'n ysgafn o ran pwysau, yn hawdd ar y boced, ac i mi, maen nhw'n fwy diogel.

Er bod gan bopeth fanteision ac anfanteision, felly hefyd y mater o eistedd y tu mewn i gaiacau pysgota. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am fanteision ac anfanteision pob cynnyrch. Hefyd, peidiwch ag anghofio darllen canllaw'r prynwr i gael gwybodaeth ychwanegol.

Caiacau Pysgota Ochr yn Dewis Gorau

1. Fflach Canfyddiad 9.5 – Eisteddwch y tu mewn i gaiac

Fflach Canfyddiad 9.5

 

Mae Flash Canfyddiad 9.5 yn cael ei wneud ar gyfer pob math o bysgotwyr, p'un a ydych chi'n berson proffesiynol neu'n ddechreuwr, bydd fflach Canfyddiad 9.5 yn rhoi canlyniadau syfrdanol o ran cyfforddusrwydd. Mae'r Caiac Pysgota yn ysgafn o ran pwysau ac yn wydn iawn. Gallwch chi ei gario'n hawdd gyda'i ddolenni wedi'u mowldio a roddir ar bob pen.

Mae ganddo 2 gwialen fflysio pysgota dalwyr yng nghefn y sedd a daliwr padlo, gyda mynediad hawdd. Mae'r bresys traed yn addasadwy i gynnwys padlwr o unrhyw faint. Mae yna ddeor gyda chlo. Gallwch chi gadw'ch ategolion hanfodol ynddo i'w cadw'n sych ac yn ddiogel. Daw'r dangosfwrdd agored gyda gwialen, gallwch chi osod eich potel ddŵr neu unrhyw luniaeth diwrnod arall yno.

Mae'r dangosfwrdd yn hawdd ei gyrraedd, heb fod yn rhy bell nac yn rhy agos. Gan mai Caiac Pysgota Ochr Orau yw hwn, dylech wybod ei fod yn cael ei wneud gan gadw mewn cof y di-drafferth neidio i mewn ac allan yn gyflym. Mae'r sedd yn cynnwys dyluniad ergonomig, ac mae'n cefnogi strwythur y corff heb roi blinder iddo. Mae cefn y sedd yn uchel ac mae ganddo gefnogaeth clustog.

Pros
 • Sedd ergonomig
 • Symudol
 • Hawdd ar boced
anfanteision
 • Deor sengl gyda chortynnau sioc hysbys

 

Mae ei ddyluniad yn gain ac yn syml. Argymhellir Canfyddiad Flash 9.5 yn fawr ar gyfer dechreuwyr, ond gall gweithwyr proffesiynol hefyd fanteisio arno.

2. Sŵn Canfyddiad 10.5 – Caiac Pysgota 'Eistedd I Mewn Gorau'

Sain Canfyddiad 10.5 - Caiac Pysgota Eistedd I Mewn Gorau

 

Yr hyn rwy'n ei hoffi fwyaf am y cynnyrch hwn yw ei sedd addasadwy. Mae dyluniad ergonomig y sedd gyda chefn addasadwy yn rhoi'r gefnogaeth a'r cysur mwyaf i chi. Mae'r dangosfwrdd yn hygyrch iawn. Gallwch chi osod eich eitemau a ddefnyddir yn aml ar y dangosfwrdd a'u cadw wedi'u clymu yn eu lle gyda gwialen.

Mae gan y dangosfwrdd ddau dwll/pwynt mowntio, y gallwch eu defnyddio yn ôl eich angen. Mae ganddo ddolenni mowldio fel y gallwch chi gario'r caiac pysgota ysgafn hwn yn haws. Mae dwy wialen bysgota wedi'u mowldio ar gael. Mae'r tanc yn eithaf mawr gyda chortynnau bynji drosto. Gallwch osod hambwrdd pysgod neu unrhyw flwch storio arall arno.

Mae ganddo gorff tri cilbren, sy'n berffaith ar gyfer llynnoedd, pyllau, ac mae'n gweithio'n wych mewn unrhyw ddŵr sy'n symud yn araf. Mae'r dyluniad hwn yn darparu sefydlogrwydd i'r pysgotwr ac yn darparu'r profiad llyfn eithaf. Ar ben hynny, mae traed y gellir eu haddasu yn bresennol ar gyfer padlwr o unrhyw faint.

Pros
 • Gorau am bris
 • Tanc mawr gyda chortyn sioc
 • Sedd addasadwy
anfanteision
 • Dim deor

 

Os ydych chi eisiau treulio rhai oriau yn pysgota a chael hwyl gyda ffrindiau, yna dyma'r opsiwn gorau gan nad oes ganddo ddeor. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus os ydych chi'n cynllunio diwrnod cyfan gydag ef. Fodd bynnag, mae'n well am ei bris a hefyd yn addas ar gyfer dechreuwyr.

3. Systemau Anialwch PUNGO 120 – Eisteddwch i mewn i Gaiac Genweirwyr

Systemau Anialwch PUNGO 120

 

Mae gan Pungo 120 gorff Pungo enwog sydd wedi'i beiriannu i roi profiad llyfn a chyfforddus i chi. Mae'r sedd yn gwbl addasadwy. Mae'n rhoi cefnogaeth a chysur gwych i chi trwy'r dydd. Mae'r ewyn wedi'i awyru gan grwybr yn cadw'r sedd yn sych ac yn oer, tra bod padiau clun yn bresennol i wneud ichi deimlo'n fwy dymunol.

Mae'r braces traed yn addasadwy i gadw padlwyr o unrhyw faint. Mae'r dangosfwrdd yn cynnwys blwch sych symudadwy, dau ddeiliad cwpan, a Slide Trex i osod deiliaid ar gyfer gwialen bysgota, ffôn symudol, neu unrhyw beth arall yr hoffech ei osod. Mae yna hefyd doriad wedi'i gynllunio lle gallwch chi wefru'ch teclynnau.

.

Mae codenni dec Pungo yn cael eu gwerthu ar wahân. Gallwch eu haddasu ar y dec gyda gosodiad hawdd. Tra bod hatsh o faint hael ar gael yn y cefn gyda phen swmp. Gallwch storio eich offer angenrheidiol ynddo. Mae cortynnau bynji ar gael i ddal eich bagiau ychwanegol neu hambyrddau pysgota. Mae'r caiac yn 49 pwys. Gallwch ei gario gyda dolenni anhyblyg a ddarperir ar bob pen.

Pros
 • Dau ddeiliad cwpan
 • Mae padiau clun yn cynyddu cysur
 • Sedd gwbl addasadwy
anfanteision
 • Dim ategolion pysgota wedi'u gosod ymlaen llaw.

 

Mae hyn yn addas ar gyfer y bobl sydd â chymaint i mewn i wneud fideos gan ei fod yn darparu system bŵer i'ch teclynnau hefyd gallwch chi osod camera ar y dangosfwrdd. Ar ben hynny, gall pobl sy'n hoffi cymryd ategolion ychwanegol brynu ac atodi codenni dec Pungo.

4. Caiac Intex Excursion Pro – Caiac Sefyllfa Bysgota Gorau y tu mewn

Caiac Intex Excursion Pro

 

Mae'r Intex Excursion wedi'i wneud o PVC, sy'n atal y caiac rhag olew, gasoline, a dŵr hallt. Mae'n gallu gwrthsefyll golau'r haul a chrafiadau. Nid yw'n gymhleth ei chwyddo a'i ddatchwyddo. Oherwydd chwyddiant pwysedd uchel, mae'n darparu mwy o sefydlogrwydd a gwydnwch. Mae Intex Excursion yn llyfn hyd yn oed ar ddyfroedd garw.

Cariwch y caiac ysgafn hwn, mae ganddo ddwy ddolen ôl-dynadwy ar y ddau ben. Y rhan orau am y caiac pysgota hwn yw bod ganddo 2 sedd bwced ac mae'r ddau yn addasadwy. Mae ganddo ddau ddeiliad gwialen pysgod cilfachog integredig. Yn anad dim, mae ganddo ddau sgeg symudadwy ar gyfer dŵr bas.

Mae ganddo fraced mowntio y gellir ei addasu ac mae hefyd yn symudadwy. Gallwch chi osod GPS, gwiail pysgota troi, ac ati. Mae ganddo hefyd lwybr troed dwy droedfedd wedi'i osod fel y gallwch chi bysgota'n hollol gysurus trwy hyd yn oed ymestyn eich coesau ychydig.

Pros
 • Dwy sedd y gellir eu haddasu
 • PVC wedi'i lamineiddio
 • Braced mowntio ar gyfer ategolion ychwanegol
anfanteision
 • Gall chwyddiant a datchwyddiant gymryd ychydig funudau

 

I ddau berson, mae'r caiac hwn yn rhyfeddol. Gallwch addasu eich seddi yn ôl eich gofyniad. Hefyd, gallwch chi ei chwyddo a'i ddatchwyddo'n gyflym.

5. Caiac Pysgota Pen Dur Elkton Outdoors – Caiac Eistedd I Mewn Gorau Ar Gyfer Pysgota

Caiac Pysgota Pen Dur Elkton Outdoors

 

Mae caiac pysgota Elkton yn caniatáu ichi abwyd yn arbenigol. Mae ganddo lawr pwyth cadarn lle gallwch chi sefyll yn hyderus ac abwyd yn gyfforddus. Mae'n cynnwys PVC Haenog Atgyfnerthedig 1000D, felly pryd bynnag y bydd yn taro unrhyw rwystr, mae'n bownsio'n ôl. Mae wedi ei adeiladu yn unig ar gyfer dyfroedd garw.

Mae ganddo sedd padio i roi rhwyddineb i chi drwy'r dydd. Ar ben hynny, mae'n cynnwys pwyntiau mowntio cyffredinol fel y gallwch chi osod gwiail pysgota neu gamerâu arno. Gallwch ei chwyddo a'i ddatchwyddo'n hawdd a'i roi mewn bag teithio. Mae cortynnau bynji yn bresennol ar y dec i gadw'ch bag mewn safle sefydlog.

Mae dalwyr padlo ar gael, a gallwch chi gadw a padl o unrhyw faint arno. Mae dolenni y gellir eu tynnu'n ôl yn bresennol a gallwch lusgo'r caiac pysgota ysgafn hwn gyda chi yn hawdd. Mae system hunan-ddraenio mewn porthladdoedd mewn lleoliad da; felly mae'r caiac yn cadw ei hun yn sych.

Pros
 • PVC wedi'i lamineiddio
 • Ysgafn mewn pwysau
 • Pwyntiau mowntio cyffredinol
anfanteision
 • Dim deor

 

Gallwch chi gael amser da gyda'r caiac pysgota hwn trwy'r dydd. Mae ganddo'r holl nodweddion y byddai unrhyw un eu heisiau am y pris hwn.

Canllaw Prynwyr

Canllaw i Brynwyr Caiacau Pysgota Ochr Gorau

1. Maint Talwrn

Y prif bwrpas ar gyfer prynu caiac pysgota eistedd i mewn yw y byddai'n eich cadw'n sychach na'r caiac pysgota ochr eistedd allan ond beth os ydych chi'n teimlo'n dynn ac yn anghyfforddus? Felly mae maint y pwll ceiliogod yn bwysig iawn. Dylai gyd-fynd â maint eich corff, dylech deimlo'n hawdd neidio i mewn ac allan ar ben hynny, ni ddylech deimlo'n dynn wrth eistedd yn y talwrn.

2. Sedd

Canllaw i Brynwyr Seddau Caiacau Pysgota Ochr Gorau

Dylai'r sedd fod yn addasadwy fel y gallwch ei gwneud mewn sefyllfa sy'n eich cysuro. Ond os nad yw'n addasadwy, gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n eistedd arno am amser hirach na fydd yn eich blino. Mae'n well gennyf gael sedd sydd â chefn padio.

3. Deorydd

Os ydych chi am dreulio'r diwrnod cyfan yn pysgota gyda chyfoedion, yna peidiwch ag anghofio mynd ag ategolion hanfodol gyda chi. Bydd angen rhywfaint o le sych ar yr ategolion hyn, ac ar gyfer hynny, mae angen deor gyda chlo cyflym arnoch chi. Cyn prynu Caiac, gwnewch yn siŵr bod ganddo ddeor. Mae'n well os oes ganddo ddau.

4. Gosod Affeithwyr

Canllaw i Brynwyr Gosod Affeithwyr Caiacau Pysgota Ochr Gorau

Dylai fod gan gaiac bysgota ddalwyr gwialen bysgod gan eu bod yn angenrheidiol ar gyfer cadw gwiail pysgota. Ond gwnewch yn siŵr bod ganddo gilfachau ychwanegol fel y gallwch eu defnyddio yn ôl eich angen. Gallwch ddefnyddio'r cilfachau hyn ar gyfer gosod GPS, gosod eich ffôn symudol, camerâu, neu unrhyw beth arall a fydd yn eich helpu i wella'ch taith.

5. dylunio

Dylid cynllunio corff y caiac i dorri'r tonnau garw. Er bod rhai yn eistedd y tu mewn caiacau pysgota yn cael eu gwneud dim ond i symud ar gyfer dŵr arafach. Ond os ydych chi eisiau eich caiac ar gyfer dŵr garw, yna cofiwch y dylai fod yn eang ac yn hir.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

FAQ Caiacau Pysgota Ochr Gorau

1. Sut ydw i'n gwybod pa gaiac i'w brynu?

Bydd y caiac hirach a chul yn symud yn gyflymach tra bydd y caiac byrrach ac ehangach yn hawdd i'w droi. Ar gyfer dechreuwyr, dylent roi cynnig ar gaiac ehangach. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae caiacau hirach ac ehangach yn well.

2. A yw caiacau Inflatable yn dda ar gyfer pysgota?

Dywedir mai caiacau chwyddadwy yw'r rhai gorau ar gyfer pysgota. Gellir eu defnyddio ar byllau, llynnoedd, cefnforoedd, ac ati Mewn geiriau eraill, maent yn amlbwrpas ac mae ganddynt sefydlogrwydd yn y pen draw.

3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng caiacau a chaiacau pysgota?

Mae caiacau pysgota yn fwy ac yn drymach na chaiacau hamdden. Mae gan gaiacau pysgota ddyluniad arbennig fel mowntiau ar gyfer gwialen bysgota, cortynnau bynji, hatches, ac ati.

4. Pa mor hir fydd y caiac yn para?

Mae hyn yn dibynnu'n bennaf ar y gwneuthurwyr. Gall hefyd ddibynnu ar ba mor aml rydych chi'n defnyddio'r caiac a faint rydych chi'n ei wario ar ei gynnal a'i gadw. Ond ar gyfartaledd, mae caiac yn para'n hawdd am 7 i 12 mlynedd.

Casgliad

Dylai'r caiac pysgota mewnol gorau fod yn gyfforddus a bod â digon o nodweddion fel y gallwch chi dreulio diwrnod cyfan yn hir ynddo'n hawdd ac na fyddwch yn blino yng nghanol y dydd, felly rydym wedi dod â'r caiac pysgota gorau i chi ar ôl llawer o stilio, ar ben hynny, mae gennym ein dewisiadau gorau i'ch helpu gyda'ch penderfyniad.

 • Mae gan Canfyddiad Flash 9.5 flwch storio, dec mynediad hygyrch gyda'r wialen, braces troed y gellir eu haddasu, ac mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr
 • Systemau gwylltineb Gellir creu PUNGO trwy ychwanegu codenni Pungo, seddi gyda padiau clun, dau ddeilydd ar gyfer lluniaeth, a chilfachau eraill ar gael y gellir eu defnyddio yn unol â'ch gofynion.
 • Mae Intex Excursion Pro Kayak wedi'i lamineiddio â PVC ac mae ganddo ddwy set. Perffaith ar gyfer ffrindiau. Mae chwyddiant a datchwyddiant yn hawdd.

Mwynhewch eich diwrnod gyda'r caiac pysgota sy'n addas i chi.