8 Mathau Gwahanol o Gaiacau 2023: Beth Ydyn nhw? - Sicrhewch yr union un sydd ei angen arnoch chi

Nid yw mynd i mewn i'r gêm caiac yn dasg hawdd.

Er ei fod yn hwyl ac yn gyffrous oherwydd eich bod wedi'r cyfan yn dechrau pennod newydd yn eich bywyd lle byddwch chi'n croesi'r dyfroedd yn eich llong un person eich hun, yn bendant nid yw dewis un yn syml.

Fel sy'n arferol gyda'r rhan fwyaf o bethau eraill, mae dewis y caiac iawn yn syml iawn.

Mae yna lawer o wahanol opsiynau i ddewis ohonynt ar y farchnad y dyddiau hyn.

Mewn gwirionedd mae'n eithaf anodd pori trwyddynt i gyd gan nad yw bob amser mor glir beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Pam fod cymaint o opsiynau ac a oes gwir angen ichi edrych trwy bob un ohonynt i allu cael yr un iawn ar gyfer eich anghenion? Wrth gwrs ddim, ond mae dal yn rhaid i chi wybod am y gwahanol fathau a beth ydyn nhw.

Gall eich pryniant ddigwydd dim ond pan fydd gennych y wybodaeth angenrheidiol ar eich ochr i wneud dyfalu addysgiadol a dewis y model cywir i ddiwallu'ch anghenion.

Nid mynd i mewn yn ddall yw'r ffordd orau o wneud hyn ac mae'n debyg y bydd yn rhywbeth gwael yn y pen draw.

Mae bob amser yn ddoethach pori a chynllunio ychydig yn hirach yn y man prynwch y caiac iawn.

Heb ragor o wybodaeth, gadewch inni siarad am wahanol fathau o gaiacau a beth ydyn nhw fel y gallwch chi gael yr union un sydd ei angen arnoch chi.

Caiacau Eistedd y Tu Mewn

Caiacau Eistedd y Tu Mewn

Gadewch inni ddechrau gyda'r gwahaniaeth mwyaf sylfaenol o gaiacau, sy'n delio â sut rydych chi'n eistedd y tu mewn i'r llong ac edrychiad ei dalwrn.

Mae'r caiacau eistedd y tu mewn, fel y mae eu henw yn awgrymu, yn gychod lle rydych chi mewn gwirionedd y tu mewn i dalwrn yr holl ffordd gyda'ch coesau wedi'u hymestyn o'ch blaen. Mae'r seddi'n isel ac mae gan y corff ymylon fel cwch arferol neu gaiac.

Mae'r math hwn o gaiac fel arfer yn hirach ac yn fwy main, wedi'i olygu ar gyfer padlo cyflymder a chyflymach.

Gall ddod mewn gwahanol hydoedd ond fel arfer, maent rhwng 8 a 12 troedfedd o hyd.

Gan eu bod yn hir ac yn gul, nid ydynt yn cynnig cydbwysedd mawr.

Mae hyn yn golygu na allwch chi sefyll i fyny ynddynt tra'n padlo oherwydd gallant troi drosodd yn hawdd.

Fel y mae eu henw yn dweud wrthych, maen nhw'n gweithio dim ond gyda'r caiacwr yn eistedd y tu mewn ac yn gwneud eu peth. Boed yn bysgota neu'n ymlacio, rydych chi'n ei wneud trwy bwyso'n ôl yn y sedd.

Fel arfer mae ganddyn nhw ddigon o le ar gyfer digon o offer a chynhwysedd llwyth uchaf da, ond nid y gorau. Ar gyfer hynny, bydd angen y llall o'r ddau fath mwyaf cyffredin o gaiac arnoch chi.

Caiacau Eistedd-Ar-Top

Caiacau Eistedd-Ar-Top

Yma mae gennym fath caiac sy'n groes i bopeth yn y bôn y mae'r caiacau eistedd y tu mewn yn ei gynnig.

Yn gyntaf oll, mae eu cyrff yn wahanol iawn gan nad oes lle y tu mewn fel bwrdd traddodiadol.

Maent yn yn debyg i fyrddau padlo mwy na chychod gwirioneddol gan nad oes talwrn i eistedd y tu mewn iddo.

Yn lle hynny, mae'r gadair yn eistedd i fyny. Rydych chi'n eistedd ar gadair sydd ynghlwm wrth y bwrdd oddi tanoch ac felly mae gennych safle eistedd llawer uwch.

Mae caiacau eistedd-ar-ben yn lletach ac yn fyrrach a'u bwa fel arfer yw'r unig ochr pigfain.

Mae'r starn fel arfer yn ddi-fin, sy'n golygu nad yw'r caiac yn cyrraedd cymaint o gyflymder â'i gymheiriaid a grybwyllwyd uchod.

Yn lle hynny, fodd bynnag, maent yn llawer gwell am symud a gallant wneud troadau craffach a chyflymach.

Fodd bynnag, mae mantais fwyaf eu hadeiladu yn dod yn y cydbwysedd y maent yn ei gynnig.

Y prif reswm pam mae rhai caiacwyr yn dewis y modelau hyn yw hyn: maen nhw'n cynnig digon o sefydlogrwydd a lle i sefyll i fyny. I bysgotwyr difrifol, mae hyn yn bwysig iawn ond mae hefyd yn dda i helwyr a ffotograffwyr.

Mae llawer o fanteision i gastio wrth sefyll ac mae'n fwy optimaidd. Ar ben hynny, mae bob amser yn dda cael mwy nag un ffordd o wneud pethau.

Ar ben hyn, mae caiacau eistedd ar ben yn gyffredinol yn fwy ac yn drymach gyda'r rhan fwyaf rhwng 10 a 14 troedfedd o hyd.

Hefyd, gallant gario mwy o lwyth ac felly mwy o'ch pethau.

Caiacau Person Lluosog

Caiacau Person Lluosog

Er y gall ymddangos bod pob caiac yn cael ei adeiladu i un person badlo ynddo, nid yw hynny'n wir.

Mae yna lawer o gaiacau dwy sedd gyda dwy sedd un o flaen y llall.

Mae'r rhain yn fwy ac ar wahân i'r ffaith eu bod gosodwch ddau badlwr ar unwaith, mae popeth arall yr un peth.

Mae fersiynau hyd yn oed yn fwy ar gyfer tri neu hyd yn oed pedwar o bobl. Mae'r caiacau pedair sedd fel arfer yn fodelau eistedd-ar-ben oherwydd yr angen am fwy o gydbwysedd a mwy o le i'r ochrau.

Mae gan rai hefyd bedalau ac maent yn cael eu gweithredu gan ddefnyddio'r coesau a'r traed. Mae padlo yn opsiwn o hyd wrth gwrs.

Mae gan rai caiacau nodweddion ychwanegol fel outriggers ar gyfer cydbwysedd ychwanegol i gefnogi'r pwysau ychwanegol.

Caiacau Theganau

Caiacau Theganau

Nid yw pob caiac modern wedi'i wneud o gyrff solet, un darn chwaith.

Er bod y mwyafrif yn blastig polyethylen gyda deunyddiau cyfansawdd a phren hefyd yn ddigwyddiad cyffredin, mae caiacau chwyddadwy hefyd.

Mae'r rhain yn awel i'w storio a'u cludo gan y gallant ffitio y tu mewn i fagiau.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddod â phwmp ac ni ellir gosod yr holl offer arall y tu mewn iddo tra ei fod ar do eich car neu ar y trelar. Mae ganddyn nhw hefyd eu hanfanteision.

Er enghraifft, nid ydynt mor gadarn ac ni allant fynd trwy'r un faint o draul. Ar gyfer caiacio mwy difrifol mae bob amser yn well mynd â phlastig polyethylen.

Pysgota yn erbyn Caiacau Teithiol

Gwahanol Mathau o Caiacau

Yn olaf, mae'n rhaid i ni siarad am rôl rhai caiacau. Er gwaethaf unrhyw beth a drafodwyd uchod, i rai caiacwyr, mae'n ymwneud ag a yw wedi'i fwriadu ar gyfer pysgotwyr neu'r rhai sy'n frwd dros hamdden.

Mae angen nodweddion gwahanol (a mwy) ar bysgotwyr na'r rhai sy'n chwilio am ychydig o hwyl awyr agored ysgafn.

Mae angen i gaiac pysgota fod â gwahanol fathau o fowntiau, rheiliau, llinynnau bynji, a dalwyr.

Mae pysgotwyr angen tunnell o le ar gyfer eu gêr ac ni fydd caiac rheolaidd yn gwneud hynny. Dyna pam mae caiacau teithiol yn bodoli ar gyfer y rhai sy'n chwilio am ychydig o hwyl a padlo ysgafn.

Nid ydynt yn dod â nodweddion ychwanegol na lleoedd i atodi gêr.

Wrth gwrs, maent yn dal yn alluog iawn ac yn gallu cario llawer, ond nid ydynt yn cael eu gwneud gyda physgotwyr mewn golwg. Os ydych yn bysgotwr brwd, chwiliwch bob amser caiacau pysgota.