Problemau Modur Trolio Mownt yr Injan – 5 Problem ac Atgyweiriadau

Prif bwrpas mownt injan yw amddiffyn yr injan tra bod y peiriannau cyfan yn gweithredu.

Mae mownt yr injan yn amsugno'r holl siociau a dirgryniadau i ddiogelu'r injan.

Fodd bynnag, gall mowntiau injan wynebu problemau hefyd.

Ond beth yw problemau modur trolio mownt injan a beth yw'r rhesymau am hynny?

Mae cynnydd dirgryniad, dechreuadau creigiog, synau effaith, ac ati yn rhai o'r problemau wrth osod yr injan.

Nid yn unig y rhain, ond mae reidiau anwastad a thraul gweledol hefyd yn rhan o broblemau mowntio injan.

Gall y problemau hyn ddigwydd oherwydd gosodiad anghywir, gyrru a chynnal a chadw gwael, hanes damweiniol, ac ati.

Efallai na fydd y rhan fach hon yn eich gwasanaethu i'r eithaf. Ar gyfer hynny, mae gennym erthygl fanwl sy'n ymdrin â'r holl bynciau. Os gwelwch yn dda darllenwch a dod i wybod popeth.

Dechreuwn!

5 Materion Mount Engine

Materion Mount Engine

Efallai y byddwch yn wynebu problemau amrywiol gyda'ch mownt injan. Gall y problemau hyn wneud ichi ddioddef. Weithiau maent hyd yn oed yn anodd eu hadnabod.

Fodd bynnag, rydym wedi rhoi'r 5 problem hyn ar y rhestr fer i chi.

Rhestrir y problemau isod.

Mater 1. Cynnydd Dirgryniad

Cynnydd dirgryniad yn un o'r problemau gosod injan rhagarweiniol. Mae mownt injan sydd wedi'i ddifrodi yn colli ei briodweddau gwrth-ddirgryniad sy'n achosi'r broblem hon.

Gallwch chi deimlo'r dirgryniad a'r sŵn cynyddol pan fyddwch chi'n cychwyn yr injan. A gall hyn niweidio'r injan yn ddrwg yn y tymor hir.

Rhifyn 2. Cychwyn Creigiog

Teimlir lurch gormodol cyn gynted ag y byddwch yn cychwyn yr injan. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo hyn wrth ddiffodd yr injan os bydd yn parhau am amser hir.

Yn aml, gall y llurch hwn arwain at ddirgryniad cyson nad yw'n dda o gwbl.

Felly, dyma un o’r problemau sylweddol.

Mater 3. Reidiau Bumpy

Mae diffyg llyfnder, ac ysgwyd wrth newid gerau yn darlunio'r broblem hon. Teimlir y jolt hwn hefyd pan fyddwch chi'n cynyddu cyflymder eich cwch.

Oherwydd bod angen i'r injan weithio'n galetach ar gyflymder uchel. Ac ni all mownt injan ddiffygiol ddelio â hyn. Mae hyn yn gwneud y reid yn anghyfforddus ac yn beryglus.

Mater 4. Sŵn Effaith

Mae mownt injan diffygiol yn cynhyrchu mwy o synau trawiad sy'n dod yn amlwg. Mae'r injan yn symud o gwmpas yn fwy nag arfer ac yn gwrthdaro â chydrannau eraill.

Mae hyn yn arwain at amrywiaeth o glymau a chaneuon y gallwch chi eu teimlo. Gall y gwrthdrawiad hwn arwain at nifer o iawndal cydrannau mewnol.

Mater 5. Gwisgoedd Gweledol

Pan fyddwch chi'n defnyddio mownt injan am amser hir, mae'r edrychiad allanol yn newid. Gallwch weld craciau a chorydiad amrywiol ar yr wyneb.

Dros amser, mae hyn yn effeithio ar berfformiad ac achosion difrod i'r injan. Felly, nid yw hon yn broblem arferol, yn hytrach mae'n broblem defnydd hirach.

Fodd bynnag, gall y broblem hon ddigwydd yn gynnar os nad yw ansawdd mownt yr injan yn dda.

Felly, yn fyr, dyma'r problemau gosod 5 injan yr oeddem am eu trafod.

5 Rheswm tu ôl i Broblemau Mount Engine

Rhesymau y tu ôl i Broblemau Mount Engine

Wel, nid yw problemau'n digwydd heb unrhyw reswm. Yn yr un modd, mae rhai rhesymau yn achosi i mount yr injan gamweithio.

Rydym wedi nodi rhai rhesymau y tu ôl i'r broblem hon a'r atebion iddynt. Er hwylustod i chi, trafodir y rheini isod.

Rheswm 1: Gosodiad Anghywir

Oherwydd gosodiad anghywir, ni fydd mownt yr injan yn gallu gweithio'n iawn. Efallai na fydd y cydrannau'n ffitio i mewn yn dda. O ganlyniad, efallai y byddwch yn wynebu gostyngiad mewn perfformiad a llawer o faterion eraill.

Felly, dyma un o’r rhesymau y tu ôl i’r problemau.

Ateb

Dilynwch y canllaw cyfarwyddiadau yn dda wrth osod mownt yr injan. Neu fel arall, gallwch gael ei wneud gan weithwyr proffesiynol sy'n lleihau'r siawns o osod anghywir.

Rheswm 2: Technegau Gyrru Diffygiol

Mae defnydd amhriodol o'r cydiwr a'r gerau yn effeithio ar mount yr injan. Hefyd, mae gyrru di-hid yn rhoi pwysau ar mount yr injan sy'n achosi difrod iddo. Felly, dyma reswm arall y tu ôl i’r problemau.

Ateb

Ennill y sgiliau gyrru cywir. Ymgynghorwch â'r arbenigwyr i gynnal a chadw'r injan yn iawn. Cymerwch hyfforddiant priodol os ydych chi'n ddibrofiad. Gwiriwch bob amser a yw'r mae cyflymdra cwch yn gweithio wrth weithredu'r cwch.

Rheswm 3: Hanes Damweiniau

Os bydd eich cwch yn dod ar draws unrhyw ddamwain, gall hynny niweidio mownt yr injan hefyd. Weithiau caiff y cydrannau mewnol eu difrodi, felly mae'n anodd delweddu'r broblem. Dyna pam ei fod yn dod yn rheswm dros eich problemau mount injan.

Ateb

Archwiliwch eich cwch yn dda os bydd yn wynebu unrhyw ddamwain. Edrychwch a oes unrhyw uniad rhydd ym mownt yr injan. Gallwch hefyd gysylltu â'r canolfannau gwasanaeth am arweiniad.

Rheswm 4: Gollyngiad Hylif

gollyngiad hylif mount injan

Gall hylifau fel olew injan neu sylweddau eraill achosi i mount yr injan gamweithio. Dyna pam ei fod yn rheswm posibl y tu ôl i'ch problemau gosod injan.

Ateb

Gwiriwch yr hylifau yn eich injan a thynhau eu capiau yn rheolaidd. Gwnewch yn siŵr eu bod yn ddigon sefydlog.

Rheswm 5: Heneiddio A Gwisgo Allan

Gall deunyddiau mowntio injan dreulio dros amser a cholli eu swyddogaeth. A gallant wynebu problemau fel problemau cebl sbardun ac yn y blaen.

Mae'n eithaf normal pan fyddwch chi'n defnyddio mownt am gyfnodau hirach. Yn raddol gall achosi problemau fel sŵn a dirgryniad.

Ateb

Cynnal mownt eich injan yn dda i gynyddu ei oes. Amnewid unrhyw gydrannau os oes angen,

Felly, roedd y rhain yn rhai achosion cyffredin problemau gosod injan.

Awgrymiadau ar gyfer Gwell Cydweddoldeb Modur Trolling Engine Mount

Nid oeddem am roi gwybod i chi am y problemau a'r rhesymau drostynt yn unig. Felly, rydyn ni yma gydag adran newydd am gydnawsedd modur trolio mowntio injan. Gwiriwch y pwyntiau isod.

Awgrymiadau 1: Dewis Maint Cywir

Dylech ddewis y modur trolio mowntin injan gan gadw paramedrau eich cwch mewn cof. Mae'r pwysau hefyd yn ffactor mawr yma.

Er enghraifft, dylech ddewis modur 55 pwys ar gyfer eich cychod 1000-2000 pwys 14'-16'. Gall y niferoedd fynd yn uwch neu'n is yn dibynnu ar faint a phwysau eich cwch.

Awgrymiadau 2: Sicrhau Gwell Cydnawsedd

modur mount injan gwell cydnawsedd

Mae yna blât cavitation lle mae'r modur mount injan yn cael ei osod. Dylai'r plât cavitation ddarparu ar gyfer modur trolio mownt yr injan yn dda.

Gwnewch yn siŵr bod y plât cavitation wedi'i foddi o leiaf 13” o'r llinell ddŵr.

Ac wrth fesur y pellter tanddwr hwn, byddwch yn ofalus bod eich allfwrdd yn eistedd yn syth. Gwiriwch a yw'r ôl troed mowntio a chlirio asgwrn cefn yn iawn.

Felly gallwch chi sicrhau cydnawsedd gwell ar gyfer eich modur trolio mowntio injan.

Awgrymiadau 3: Gosod Modur Engine Mount

Mynnwch fesuriadau o'ch injan a'ch modur trolio cyn i chi ddechrau siopa am fodur mowntio injan.

Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ddewis y maint a'r math cywir o fownt ar gyfer eich cais.

Dewiswch fodur mowntio injan gwydn a fydd yn para trwy'r defnydd heriol o fodur trolio.

Mae rhai injans yn ddigon trwm y gallant difrodi modur mowntio injan rhad yn gyflym. Gwario arian ychwanegol ar gynnyrch o safon a fydd yn para'n hirach.

Gosodwch eich motor mount Motor mewn lleoliad diogel ar eich cwch fel nad yw'n symud o gwmpas tra byddwch chi'n pysgota neu'n mordeithio.

Lle da i osod mownt injan yw ger yr echel gefn neu o dan y cwch ar yr estyll.

Gwnewch yn siŵr bod eich gwifrau wedi'u cyfeirio'n gywir ac wedi'u cysylltu â'ch modur trolio cyn gosod yr injan mount Motor.

Gall problemau gwifrau achosi difrod i'r modur trolio a'r system weirio, gan gostio amser ac arian i chi eu trwsio yn nes ymlaen

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

cyflymder modur trolio

Faint all modur trolio redeg?

Mewn achosion delfrydol, gall modur trolio redeg hyd at 5 awr. Fodd bynnag, mewn sefyllfaoedd go iawn, mae hyn yn amrywio.

Ac mewn gwirionedd, mae'r amser rhedeg bron bob amser yn llai na'r achosion delfrydol. Mae bywyd batri gwael, batris nad ydynt yn cael eu gwefru'n ddigonol, ac ati yn effeithio ar yr amser rhedeg.

Sut i gynyddu cyflymder modur trolio?

Gallwch wneud hyn trwy ddyblygu'r system gyrru. Er enghraifft, ychwanegu batris ychwanegol neu foduron trolio, ac ati.

Mae cael darnau ychwanegol ohonynt yn eich cadw mewn sefyllfa fwy diogel os aiff un ohonynt o'i le.

Darganfyddwch hefyd gymhariaeth o Tohatsu yn erbyn Yamaha.

A yw'n bosibl profi modur trolio allan o ddŵr?

Gallwch, gallwch chi brofi'r modur trolio allan o ddŵr. Mae'n ymddangos yn fwy cyfleus ar adegau. Fodd bynnag, nid yw'n rhywbeth a argymhellir. Oherwydd gall profi yn y fath fodd fod yn anniogel.

Allwch chi osod modur trolio ar unrhyw gwch?

Nid oes un ateb i'r cwestiwn hwn gan y bydd moduron trolio gwahanol yn ffitio ar wahanol gychod, ond yn gyffredinol gellir gosod y rhan fwyaf o foduron trolio ar gwch os oes gan y cwch ddec neu gaban caeedig.

Cyn prynu modur trolio, gwnewch yn siŵr eich bod yn mesur lled a hyd y dec neu'r caban lle bydd yn cael ei osod a'i gymharu â dimensiynau'r modur trolio.

modur trolio gwahanol

Casgliad

Fe wnaethom geisio ymdrin â phob agwedd ar broblemau modur trolio mowntio injan. Gobeithio eich bod wedi eu cael yn dda. Nawr mae'n bryd dod â'r drafodaeth i ben.

Byddwch yn ddiogel tra byddwch allan yna gyda'ch modur trolio. Cymerwch ofal da o'r modur trolio a chael amser da. Dyna i gyd oddi wrthym y tro hwn.

Pob lwc!