Sut i Lansio a Glanio Eich Caiac Pysgota mewn Syrffio - Canllaw Cam-wrth-Gam

Mae dechrau gweithgaredd newydd bob amser yn anodd oherwydd eich bod yn hollol newydd i rywbeth sy'n gofyn am wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarfer. A phan fo math arbennig o offer i'w ddefnyddio hefyd, gall gymryd wythnosau neu fisoedd hyd yn oed i fod hyd yn oed yn gyfarwydd o bell â'r pethau sylfaenol. Wrth gwrs, cychwyn yn araf yw'r allwedd ond gyda rhai pethau, mae'n rhaid i chi barhau i geisio dysgu trwy brofi a methu. Ni all unrhyw faint o ddamcaniaethu a chynllunio helpu nes i chi fynd i lawr ac yn fudr.

Mae hyn yn wir am rai agweddau ar gaiacio, yn enwedig mynd â chaiac allan ar y dŵr gyda physgota mewn golwg. Mae pysgotwyr caiac wedi bod yn cynyddu yn ddiweddar ac er nad yw'n ddull newydd o ddal pysgod, mae'n llawer mwy prif ffrwd nag erioed.

Mae caiacau yn well, mae mwy o offer i ddewis ohonynt, ac mae gan fwy a mwy o bobl ddiddordeb mewn pysgota yn gyffredinol. Still, os ydych am ei wneud yn iawn, yn gyntaf mae angen i chi fod yn gyfarwydd â'r hanfodion pysgota caiac.

Gall un pysgod o gaiac lle bynnag y mae corff o ddŵr. Boed yn afon, yn nant mynyddig cul a chyflym, neu'n llyn, mae'n bosibl cychwyn o'r lan a threulio oriau yn y dŵr yn bwrw i ffwrdd. Mae'n ymlaciol, yn rhyddhau, ac orau oll yn hwyl.

Fodd bynnag, daw'r her wirioneddol pan fyddwch am fynd pysgota caiac yn y cefnfor oherwydd un peth mae cyrff eraill o ddŵr yn brin: y tonnau. Yn aml yn cael ei anwybyddu, mae'r syrffio yn rhwystr mawr wrth fynd i mewn i'r dŵr i ddechrau sesiwn caiacio yn ogystal ag allan ohono i ddod â hi i ben. Yn yr adrannau canlynol, rydyn ni'n eich dysgu chi sut i lansio a glanio'ch caiac pysgota yn y syrffio.

Lansio yn y Syrffio

dyn yn syrffio

Gadewch i ni ddechrau gyda'r siarad amlwg a cyntaf am fynd i mewn i'r dŵr er gwaethaf y tonnau. Ar gyfer pysgota caiac yn y môr, bydd angen caiac main sy'n gallu cyflymu'n gyflymach, model eistedd y tu mewn a all groesi'r don benben. Dylai fod yn gul ac yn hir yn lle byr ac eang.

Modelau eistedd y tu mewn yw'r ffordd orau o weithredu o bell ffordd. Mae eu safle eistedd isaf hefyd yn ffafrio'r amodau. Mathau eistedd-ar-ben gyda chadeiriau uchel yn araf, angen mwy o badlo ac ni allant fynd mor gyflym.

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw dod o hyd i'r lle perffaith ar gyfer lansio. Nid yw pob ardal ar y traeth yn cael yr un faint o donnau. Mae rhai yn ysgafnach ar yr amodau syrffio tra mai prin y gellir curo eraill i fynd i mewn i'r dyfroedd tawelach.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn sganio'r lan am y safle lansio delfrydol o ble bydd yn haws cael eich caiac i mewn. Mae tonnau llai bob amser yn well na rhai mwy, waeth faint. Mae yna gildraeth neu boced bob amser lle nad yw'r dŵr mor bwerus, sy'n creu man lansio perffaith.

Nesaf, mae'n rhaid i chi osod y caiac. Mae angen i'r lansiad ddigwydd mewn dŵr sy'n caniatáu i'r caiac arnofio, a'ch bod chi'n cyffwrdd â'r gwaelod yn gyfforddus â'ch dwy droed tra'n pontio arno. Dyma'r foment olaf pan allwch chi wirio bod eich holl offer wedi'u strapio'n ddiogel a'u cysylltu gan nad oes troi yn ôl ar ôl i chi gyrraedd.

Mae angen leinio bwa'r caiac fel ei fod yn sgwâr i'r tonnau sy'n dod tuag atoch a'r lan. Mewn geiriau eraill, mae angen i chi wynebu'r tonnau ar ongl o 90 gradd. Fel arall, dim ond ton wan y bydd yn ei gymryd i droi'r bwa i'r ochr a throi'r caiac cyfan i safle cyfochrog.

Os bydd hyn yn digwydd mae angen i chi ddechrau eto, ar yr amod eich bod yn dal i fod ar yr ochr dde i fyny. Yn y bôn, y peth hanfodol yw cymryd y tonnau benben mewn llinell syth, fel torpido yn mynd yn syth drwodd.

Wrth gwrs, mae angen amseru’r ymadawiad. Yn ddelfrydol, dylid ei wneud rhwng dwy don, dwy don lai os yn bosibl. Peidiwch â mynd i mewn i'r caiac nes eich bod wedi penderfynu pryd i adael. Aros am a torri rhwng y tonnau, eisteddwch i lawr a chodwch eich traed i'r talwrn, a gwnewch ychydig o strociau cyflym, cryf gyda'r padl i ennill digon o gyflymder a chwythwch trwy'r don honno. Mae'n haws nag y mae'n swnio ac ar ôl torri'r don gyntaf byddwch eisoes yn glir.

Glanio yn y Syrffio

syrffio

Pan fyddwch chi'n barod i fynd yn ôl i'r lan, byddwch chi eto'n chwilio am ardal lle mae'r tonnau'n llai. Y rhan o'r draethlin lle maent yn codi'n llai aml ac yn torri'n llai treisgar yw lle rydych chi am fynd. Unwaith eto, gosodwch eich hun ar 90 gradd, gwyliwch y tonnau wrth iddynt fynd, a cheisiwch amseru pryd y daw'r un nesaf.

Po leiaf yw'r tonnau, yr agosaf at y lan y gallwch chi badlo a chwilio am y man cychwyn. Pan fydd bwa eich caiac yn cael ei ostwng wrth i'r starn godi ar y don, dechreuwch badlo'n galed er mwyn dal y don.

Bydd yn eich syrffio i'r lan a byddwch yn ei reidio heb fod angen llawer o badlo. Dim ond ychydig o strôc ar gyfer cywiro cwrs ysgafn sydd eu hangen yma. Os yw'r tonnau i gyd yn fawr, padlwch yn galetach ar gefn un sy'n torri a byddwch yn mynd drwyddo cyn i'r un nesaf ddod i mewn.

Yn olaf, cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau taro'r traeth, neidio allan a chydio yn y ddolen(nau) ar y bwa. Defnyddiwch y mewnosodiad i lusgo'r caiac mor uchel i fyny'r traeth â phosib. Mae'n curo ei lusgo dros y tywod felly defnyddiwch ef gymaint â phosib.

Hefyd, mae angen i chi symud allan o'r ffordd yn gyflym, yn enwedig os yw'r tonnau'n gyflym, yn gryf ac yn fawr. Ar ben hynny, gall y don cilio sugno chi a'r caiac yn ôl allan. Yn olaf, cofiwch am y caiac a byddwch yn ymwybodol o'ch safle oherwydd gallwch fynd yn sownd rhwng y caiac a'r don gilio neu gael eich clymu mewn tannau.