Lleoedd Gorau i Ganŵio a Chaiacio yn Atlanta - Cael Eich Pwmpio Adrenalin

Padlo Eich Ffordd Trwy Gems Cudd Atlanta - Y Mannau Canŵio a Chaiacio Gorau

Mae treulio amser y tu allan bob amser yn fuddiol waeth beth rydych chi'n ei wneud. Mae gan yr awyr agored lawer i'w gynnig ac nid yw'n cymryd llawer o amser i gael eich atgoffa o'r holl ysblander a harddwch sydd gan fyd natur. Er bod teithiau cerdded a heiciau rheolaidd yn hwyl ac yn ymlaciol, mae byd arall o weithgareddau awyr agored i'w fwynhau.

Mae'n fwy o hwyl, ac yn fwy amrywiol, ac nid yw byth yn heneiddio. Byddai'r rhain yn weithgareddau dŵr, a elwir hefyd yn chwaraeon dŵr, lle mae rhywun yn defnyddio offer, teganau ac offer amrywiol er mwyn mwynhau yn y dŵr neu arno. Mae rhai ohonynt yn eithaf cyffredin ac mae pawb yn gwybod amdanynt. Mae nofio, deifio a snorkelu yn eithaf cyffredin ac felly hefyd gemau syml sy'n cynnwys taflu pêl.

Fodd bynnag, stori arall gyfan yw caiacio a chanŵio. Mae defnyddio cwch padlo personol bach yn eich galluogi i groesi cyrff o ddŵr a mwynhau popeth a ddaw yn ei sgil. Ond ble mae'r ffordd iawn i'w wneud, sut i fynd ati, a beth sydd i'w wybod am y gweithgareddau hyn? Cyn i chi ddechrau, mae'n rhaid i chi gael yr atebion i'r cwestiynau hyn. Yn yr erthygl hon yma rydym yn siarad am yr union bethau hyn, yn enwedig am y “lle” wrth i ni archwilio potensial caiacio a chanŵio Atlanta, Georgia, UDA.

Ynglŷn â Chaiacio a Chanŵio

Mae caiacio a chanŵio ill dau yn chwaraeon dŵr sy'n golygu gyrru cwch bach trwy'r dŵr gan ddefnyddio padlau. Mae gan rai ohonyn nhw bedalau ond mae'r rhan fwyaf o gaiacau a chanŵod yn cael eu gweithredu gan a padl sengl neu ddwbl, a elwir hefyd yn rhwyf. Er eu bod yn rhannu rhai tebygrwydd, mae yna hefyd rai gwahaniaethau pwysig rhwng y ddau weithgaredd, digon i'w gwneud yn ddau fath gwahanol o longau.

Caiacio

Lleoedd yn Atlanta - caiacio

Mae caiacio yn golygu eistedd mewn cwch bach, cul sy'n cael ei yrru ymlaen gan ddefnyddio padl dwy llafn. Mae caiacau fel arfer yn cael eu cynllunio ar gyfer un neu ddau o bobl, er bod rhai modelau mwy a all gynnwys mwy. Gellir gwneud caiacio ar ddyfroedd tawel neu arw ac mae yna nifer o wahanol fathau o gaiacio fel hamdden, teithiol, a chaiacio dŵr gwyn.

Wrth gwrs, mae yna hefyd gwahanol fathau o gaiacau a ddefnyddir ar gyfer yr holl arddulliau ac amgylchoedd gwahanol hyn. Mae yna lawer o wahaniaethau rhwng caiacau a wneir ar gyfer rafftio dŵr gwyn a'r rhai a olygir ar gyfer y dyfroedd agored.

Canŵio

Lleoedd yn Atlanta - Canŵio

Mae canŵio yn golygu eistedd mewn cwch mwy ac ehangach, y canŵ, sydd fel arfer yn cael ei yrru ymlaen gan ddefnyddio padl un llafn. Mae canŵod fel arfer wedi'u cynllunio ar gyfer dau neu fwy o bobl, er bod modelau unigol ar gael hefyd. Gellir canŵio ar ddyfroedd tawel neu arw, ac mae sawl math gwahanol o ganŵio.

Er nad yw mor amlbwrpas o ran arddulliau neu fathau o longau â chaiacio, mae llawer o arlliwiau i ganŵio o hyd a gellir ei wneud mewn mwy nag un ffordd. Mae'n ffordd hen iawn o fordwyo dyfrffyrdd gan fod y rhan fwyaf o lwythau Brodorol America yn defnyddio canŵod i archwilio a hela.

Gwahaniaethau a Tebygrwydd

O ran techneg, mae caiacio a chanŵio yn gofyn am wahanol fathau o strôc padlo. Mewn caiacio, mae'r padlwr yn defnyddio padl â llafn dwbl ac yn defnyddio strôc bob yn ail i'r cwch i gynnal momentwm a chydbwysedd ymlaen. Ar y llaw arall, mewn canŵio, mae'r padlwr yn defnyddio padl un llafn ac fel arfer yn padlo dim ond ar un ochr i'r cwch ar y tro trwy ddefnyddio “J-strôc” i gadw'r canŵ i symud yn syth.

Defnyddir y ddau gwch padlo yn aml i wella gweithgareddau eraill fel gwersylla, pysgota neu hela. Mae hyn yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy poblogaidd oherwydd eu bod yn caniatáu gwahanol ddulliau a thactegau i'r ffordd sefydledig o wneud pethau.

Mae caiacio a chanŵio yn cynnig ffordd wych o fwynhau'r awyr agored ac archwilio cyrff o ddŵr yn enwedig os dim ond hamdden sydd ei angen arnoch chi a ffordd dda o dreulio amser ar y dŵr. Gellir eu gwneud ar eu pen eu hunain neu gyda ffrindiau neu deulu ac maent yn ffordd wych o gael ymarfer corff ac awyr iach.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cael yr offer a'r hyfforddiant priodol cyn cychwyn ar y dŵr, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu mynd i'r afael ag amodau mwy heriol fel dŵr gwyn neu foroedd garw. Ni waeth pa un a ddewiswch a ble i fynd, rhaid i chi gael a siaced bywyd, pecyn goroesi, dillad sych, a bwyd a diodydd.

Am Atlanta a Georgia

Atlanta a Georgia

Felly nawr eich bod yn gyfarwydd â chaiacio a chanŵio yn gyffredinol, gadewch inni ganolbwyntio ar ble i wneud hynny. Er efallai nad dyma'r lle cyntaf sy'n dod i'r meddwl pan fydd chwaraeon dŵr dan sylw, mae gan ddinas Atlanta gyda'i chyffiniau lawer i'w gynnig i gaiacwyr a chanŵeriaid. Mae Georgia yn dalaith hardd gyda llawer o leoedd i wneud hynny ac mae'r ardal o amgylch Atlanta yn un o'r goreuon i wneud hynny.

Lleoliad a Daearyddiaeth

Mae Atlanta wedi'i leoli yn rhan ogledd-ganolog Georgia ac mae'n cwmpasu ardal o 347.1 cilomedr sgwâr, sef tua 134 milltir sgwâr. Mae'r ddinas wedi'i lleoli wrth odre'r Mynyddoedd Appalachian ac mae Afon Chattahoochee yn ei rhannu'n ddwy, cyrchfan boblogaidd iawn ar gyfer caiacio a chwaraeon dŵr eraill ond hefyd unrhyw weithgaredd awyr agored arall.

Poblogaeth a Demograffeg

O 2020 ymlaen, mae gan Atlanta boblogaeth o 498,715 o bobl, tra bod ei phoblogaeth drefol ychydig o dan 5 miliwn. Mae'r niferoedd hyn yn ei gwneud y ddinas fwyaf yn Georgia a'r nawfed ardal fetropolitan fwyaf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r ddinas yn adnabyddus am ei phoblogaeth amrywiol gyda chymysgedd o drigolion Affricanaidd Americanaidd, Gwyn, Asiaidd a Sbaenaidd. Demonym y dalaith yw “Atlantan”.

Economi

Mae'r ddinas yn ganolbwynt economaidd sylweddol ar gyfer de-ddwyrain yr Unol Daleithiau gyfan. Mae gan Atlanta economi amrywiol ac mae'n arweinydd mewn diwydiannau fel cyllid, gofal iechyd, cludiant a thechnoleg. Mae'r ddinas yn gartref i sawl cwmni Fortune 500, yn fwyaf nodedig Coca-Cola, Delta Air Lines, a Home Depot. Mae cyflogwyr mawr eraill yn yr ardal yn cynnwys Prifysgol Emory, Sefydliad Technoleg Georgia, a'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau.

Hanes

Sefydlwyd Atlanta ym 1837 fel diwedd rheilffordd y Gorllewin a'r Iwerydd a gysylltodd porthladd Savannah â'r Canolbarth. Yn ystod y Rhyfel Cartref America, Roedd Atlanta yn gadarnle Cydffederasiwn mawr ac roedd yn safle nifer o frwydrau allweddol a helpodd i benderfynu ar y canlyniad. Ar ôl y rhyfel, cafodd y ddinas gyfnod o ailadeiladu a thwf, yn araf ond yn sicr o ddod yn ganolfan ar gyfer masnach, trafnidiaeth a diwydiant.

Tirnodau ac Atyniadau

Mae Atlanta yn gartref i nifer o dirnodau ac atyniadau sy'n denu twristiaid o bob cwr o'r byd. Er ei fod yn lle gwych i fwynhau'r awyr agored a mynd i badlo, mae ganddo lawer i'w gynnig o ran golygfeydd hefyd. Mae rhai o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys y Martin Luther King Jr.

Safle Hanesyddol Cenedlaethol gyda chartref plentyndod ei arweinydd hawliau sifil ac Eglwys y Bedyddwyr Ebeneser, yna Acwariwm Georgia, yr acwariwm mwyaf yn hemisffer y gorllewin, a Byd Coca-Cola sy'n adrodd stori'r brand diodydd meddal eiconig. Mae atyniadau nodedig eraill yn cynnwys Gardd Fotaneg Atlanta, Canolfan Hanes Atlanta, a'r Amgueddfa Gelf Uchel.

Diwylliant ac Adloniant

Mae Atlanta yn adnabyddus am ei sîn gerddoriaeth fywiog, sy'n cwmpasu genres fel blues, jazz, a gwlad. Mae llawer o artistiaid cyfoes nodedig yn ei alw’n gartref ac yn falch o fod o’r ddinas gan gydnabod eu tarddiad am eu llwyddiant mawr.

Mae'r ddinas hefyd yn gartref i sawl amgueddfa nodedig gan gynnwys Amgueddfa Celf Gyfoes Georgia a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Hawliau Sifil a Dynol. Mae Atlanta hefyd yn gartref i sawl tîm chwaraeon mawr, yn bennaf yr Atlanta Braves (pêl fas), yr Atlanta Falcons (pêl-droed), a'r Atlanta Hawks (pêl-fasged).

Cyrchfannau Caiacio a Chanŵio

Fel y crybwyllwyd, mae talaith gyfan Georgia, gan gynnwys Atlanta a'i chyffiniau, yn dalaith ag adnoddau naturiol helaeth. Mae yna lawer o lynnoedd, afonydd a dyfrffyrdd sy'n berffaith ar gyfer canŵio a chaiacio. Yn yr adran ganlynol, rydyn ni'n dod â rhai o'r mannau gorau i chi ar gyfer canŵio a chaiacio yn Atlanta. Ni waeth pa un a ddewiswch, mae amserau hwyl a phrofiad padlo gwych yn sicr.

1. Llyn Lanier

Nid oes rhaid i bob cyrchfan padlo wych fod yn greadigaeth naturiol. Ymhell oddi wrtho mewn gwirionedd ac mae hyn yn brawf gwych. Mae Llyn Lanier yn llyn o waith dyn a grëwyd yn y 1950au o ganlyniad i Argae Buford ar Afon Chattahoochee. Mae'r llyn yn cynnig tunnell o gyfleoedd ar gyfer chwaraeon dŵr, gan gynnwys canŵio a chaiacio wrth gwrs, ond hefyd unrhyw fath arall o gychod.

Mae'n lle gwych ar gyfer pysgota a nofio sydd ond yn cynyddu gyda phresenoldeb caiacau/canŵod gan y gallwch ei wneud i ffwrdd o'r arfordir. Mae yna nifer o farinas a rampiau cychod o amgylch y llyn lle gallwch chi lansio'ch llong a sawl parc a maes gwersylla ar hyd y draethlin os ydych chi eisiau gosod pabell i lawr.

2. Afon Chattahoochee

Mae Afon Chattahoochee yn afon 430 milltir o hyd sy'n llifo o Fynyddoedd Blue Ridge yng ngogledd Georgia yr holl ffordd i lawr i linell talaith Alabama. Yn ardal Atlanta, mae'r afon yn faes gwersylla a hamdden poblogaidd gyda digon o ganŵio, caiacio, tiwbiau a mannau pysgota da.

Mae unrhyw afon yn lle da ar gyfer padlo hamddenol a hamddenol, heb sôn am un mor hir ac amrywiol â hyn. Mae yna lawer o fannau mynediad ar hyd yr afon, parciau, a mannau hamdden i stopio ac ymlacio, a golygfeydd anhygoel i lenwi storfa eich camera sawl gwaith drosodd.

3. Llyn Mynydd Cerrig

Llyn Mynydd Cerrig

Mae Stone Mountain Lake yn llyn arall o waith dyn yn yr ardal hon. Fe'i lleolir ym Mharc Mynydd Stone, ychydig i'r dwyrain o ddinas Atlanta. Mae'r llyn yn gorchuddio 323 erw ac wedi'i amgylchynu gan lwybr 5 milltir sy'n boblogaidd iawn ar gyfer heicio a beicio. Yn ogystal â chanŵio a chaiacio, mae'r llyn hefyd yn fan pysgota a padlfyrddio cyffredin.

Mae'n un o'r lleoedd hynny lle gall cefnogwyr mwy nag un gweithgaredd ddod i fwynhau ychydig o bopeth. Gallwch heicio neu feicio yn y bore ac yna treulio'r prynhawn ar y dŵr yn pysgota neu'n padlo. Beth arall sydd ei angen ar un o ddiwrnod y tu allan?

4. Llyn Allatoona

Llyn Allatoona

Mae Llyn Allatoona yn llyn o waith dyn sydd wedi'i leoli tua 30 milltir i'r gogledd o Atlanta. Mae'r llyn yn gorchuddio mwy na 12,000 erw ac mae ganddo dros 270 milltir o draethlin. Yn ogystal â chanŵio a chaiacio, mae'r llyn yn gyrchfan orau ar gyfer cychod, pysgota a nofio.

Mae'n boblogaidd gyda phobl leol yn ogystal â thwristiaid. Mae marinas a rampiau cychod yn bresennol o amgylch y llyn lle gallwch fynd at y dŵr ac mae yna hefyd renti ar gyfer gwahanol fathau o weithgareddau dŵr.

5. Parc Talaith Sweetwater Creek

Mae Parc Talaith Sweetwater Creek yn barc 2,549 erw ychydig i'r gorllewin o Atlanta sy'n cynnwys sawl llwybr cerdded, gyda'r un mwyaf nodedig yn mynd ar hyd Sweetwater Creek. Ar wahân i fod yn olygfaol a hardd iawn, mae'n ddyfrffordd canŵio a chaiacio boblogaidd, yn enwedig i'r rhai sy'n mwynhau padlo ysgafn ac ymlacio.

Mae'r parc yn llawn mannau picnic ac mae canolfan ymwelwyr gydag arddangosfeydd ar hanes ac ecoleg y parc. Wrth gwrs, mae gwersylla a mathau eraill o hamdden awyr agored ar gael yn rhwydd.

Mae pob un o’r cyrff hyn o ddŵr yn cynnig profiad unigryw i’r rhai sy’n frwd dros chwaraeon dŵr, yn enwedig caiacwyr a chanŵwyr brwd sydd eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd a theithio i rywle nad ydyn nhw erioed wedi bod o’r blaen. Gydag amrywiaeth o weithgareddau ar gael yn dibynnu ar y lleoliad, mae Atlanta yn berl cudd ar gyfer padlo.

Wrth gwrs, mae'n bwysig nodi y gallai fod gan rai o'r dyfrffyrdd hyn reoliadau a thrwyddedau sy'n ofynnol ar gyfer gweithgareddau penodol ac ar adegau penodol felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r rheolau a'r rheoliadau cyn i chi fynd.

Digwyddiadau a Rasys

Er efallai mai mynd yn eich amser eich hun a threfnu eich taith eich hun oedd yr hyn yr oeddech chi'n anelu ato, dylech wybod bod yna nifer o ddigwyddiadau caiacio a chanŵio sy'n cael eu cynnal yn Atlanta a'r cyffiniau trwy gydol y flwyddyn. Gorau oll, maent yn digwydd yn yr un cyrff o ddŵr y soniasom amdanynt eisoes.

  • Sblash Haf Afon Chattahoochee yn digwydd ym mis Awst ac yn cynnwys ras caiac a chanŵio 2.5 milltir ar hyd Afon Chattahoochee. Mae yna weithgareddau eraill hefyd gan gynnwys cerddoriaeth fyw, ac mae bwyd a diodydd ar hyd a lled.
  • Gŵyl Cychod y Ddraig Clwb Canŵ a Chaiac Lanier ym mis Medi ar Lyn Lanier ac mae'n cynnwys rasys cychod draig, yn ogystal â chystadlaethau chwaraeon dŵr eraill, gwerthwyr bwyd, a rhaglenni cerddoriaeth fyw.
  • Triathlon Rhyngwladol Dinas Peachtree: Cynhelir y digwyddiad hwn ym mis Hydref ac mae'n cynnwys nofio 1,500 metr ar Lyn Peachtree, ac yna taith feicio 40 cilomedr a rhediad 10 cilomedr. Mae'n gysyniad triathlon clasurol sy'n boblogaidd iawn yn yr ardal.
  • Cyfres Ras Caiac Dŵr Melys yn digwydd ym Mharc Talaith Sweetwater Creek ac mae'n cynnwys sawl ras caiac trwy gydol misoedd yr haf. Efallai mai dyma'r un gorau oll i'r rhai ohonoch sy'n hoffi cylchu dyddiadau a chyfri'r dyddiau i'ch profiad caiacio nesaf.
  • Pencampwriaethau Canŵio a Chaiac Rhanbarthol De-ddwyreiniol yn digwydd bob mis Awst ar Lyn Lanier ac yn cynnwys amryw o rasys caiac a chanŵ. Mae yna gystadlaethau chwaraeon dŵr eraill hefyd.

Erthyglau Perthnasol