Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Llusgo Lever vs Llusgo Seren: Pa Un i'w Ddewis?

Lever vs Star Llusgo

Llusgiadau rîl yw un o rannau mwyaf arwyddocaol gwialen bysgota. Os dymunwch gael taith bysgota lwyddiannus, mae cael y llusgiad rîl iawn yn bwysig. Mae llusgiad rîl lifer a llusgiad rîl seren yn ddwy lusg rîl effeithlon hysbys.

Nawr mae'n amlwg na allwch chi fod yn berchen ar y ddau ohonyn nhw. Rhaid dewis un. Felly, byddwn yn eich helpu i ddarganfod pa lusgo i'w gael.

Pa un i'w ddewis, llusgwch lifer yn erbyn llusgwch seren?

Daw llusgiad lifer gyda gosodiad lefel llusgo rhagosodedig fflip sengl. Riliau lifer sydd orau i ddal pysgod mawr mewn gemau pysgota. Os ydych chi'n bysgotwr profiadol, bydd yn hawdd i chi ei drin. Mae rîl lusgo seren, ar y llaw arall, yn cael ei hadeiladu i ddal pysgod bach. Unwaith y byddwch wedi addasu'r rîl, nid oes angen ei ail-addasu.

Ond nid yw'r rhagolwg byr hwn o'r riliau llusgo yn rhoi llawer o wybodaeth i ffwrdd. Mae angen i chi wybod mwy i wneud eich dewis.

Gadewch i ni beidio â gwastraffu unrhyw amser a neidio i'r segment nesaf!

Llusgo Lever vs Llusgo Seren: Gwahaniaethau Mawr

Gwahaniaethau Mawr rhwng Lever a Star Drag

Weithiau, mae'n mynd yn anodd cael gafael ar y pysgodyn bachog. Gallwch ddefnyddio Simrad neu Lowrance darganfyddwr pysgod i leoli pysgod a chael gafael gwell. Ond mae angen rîl dda arnoch o hyd gyda llusgo addasadwy i atal y llinell bysgota rhag torri.

Gellir defnyddio llusgo lifer a llusg seren i wneud y swydd hon yn berffaith. Yn y rhan hon, byddwn yn canolbwyntio ar yr agweddau sy'n gosod y ddau lusgo hwn ar wahân.

Agweddau Llusgo lifer Llusgwch Seren
Emplacement Wedi'i leoli y tu allan i'r gêr Wedi'i leoli y tu mewn i'r gêr
strwythur Ansawdd uchel a chadarn Ansawdd is-safonol
Lefel Anhawster Anodd i ddechreuwyr Hawdd i'w defnyddio
Gallu Gall ddal hyd at 30 pwys a throsodd Gall ddal hyd at 30 pwys ac iau
Addasiad Mae llusgo yn addasadwy i osodiad pwysau hysbys Gall fynd yn ôl i'r gosodiad cychwynnol unrhyw bryd
perfformiad Yn ddelfrydol ar gyfer dal pysgod mawr Da ar gyfer dal pysgod bach
Cynnal a Chadw Caled Hawdd
Pris Drud Rhesymol

Mae'r siart yn dda ar gyfer cael syniad cychwynnol o'r riliau llusgo. Ond i wneud dewis hyderus, mae angen i chi wybod ychydig mwy.

Bydd cymhariaeth fanwl yn egluro beth yw eich hoffterau. Mae eu manylebau yn wahanol iawn. Felly mae angen i chi wybod y manylion cyn i chi ddod i gasgliad.

Yn y gylchran hon, byddwn yn cymharu'r ffactorau pwysig yn fanwl. Bydd y gymhariaeth pen-i-ben yn rhoi mwy o fewnwelediad i'r llusiau i chi.

Gosodiadau Llusgo

Gosodiadau Llusgo

Daw systemau llusgo lifer gyda 'gosodiad streic'. Mae'n rhoi'r rhyddid i chi addasu eich llusgo lle rydych chi eisiau. Felly, mae'n rhoi digon o linellau i'r pysgodyn sy'n lleihau'r siawns o dorri llinell.

Ar y llaw arall, mae'n anodd addasu llusgiad seren oherwydd ei leoliad. Mae llusgiad seren wedi'i leoli wrth gynffon y sbŵl. Pan fydd y pysgodyn yn dal y llinell, mae'n mynd yn anodd addasu'r llusgo. Wrth i'r rîl o lusgo seren fynd yn sownd weithiau. Lube y rîl i osgoi'r sefyllfa hon, yn union fel lubing y cebl ar gyfer llywio eich cwch yn llyfn.

Enillydd: Os byddwch chi'n dysgu sut i addasu llusgiad lifer, fe gewch chi'r profiad pysgota gorau. Llusgo lifer yw enillydd yr adran hon.

Gallu Cludo Llwyth

Mae llusgo lifer yn addas i gario'r llwyth o bysgod mawr. Gall gario mwy na 40-50 pwys o bwysau ar y tro. Ond mae'n rhaid i chi newid addasiad y rîl yn gyson wrth dynnu pysgodyn mawr allan. Os nad ydych yn bysgotwr arbenigol, ni fyddwch yn gallu dal pysgod gan ddefnyddio llusgiad lifer.

Mae'r llusgo seren, ar y llaw arall, yn hawdd ei addasu. Gall gymryd hyd at 30 pwys o bwysau. Unwaith y bydd y pysgod wedi gwirioni, nid oes angen addasu'r llusgo.

Enillydd: Os ydych chi'n arbenigwr ar bysgota, ewch i lusgo lifer. Ond os ydych chi eisiau dal pysgod bach yn hawdd, dewiswch lusgo seren.

Pris a Chynnal a Chadw

Gall llusgiad lifer da gostio tua $200-$240 i chi. Hefyd, mae angen cynnal a chadw uchel. Mae'r rîl yn cael ei difrodi'n aml iawn ac mae angen ei newid. Mae'n anodd cael gwared ar y riliau. O leiaf mae'n llawer haws na thynnu llyw eich cwch.

Mae llusgo seren ar y llaw arall yn rhesymol iawn. Mae'n rhaid i chi wario tua $150-$170 ar gyfer rîl lusgo seren dda. Nid oes angen i chi wario arian ychwanegol ar ôl ei gynnal.

Enillydd: O ran pris a chynnal a chadw, mae llusgiad seren yn curo'r llusgo lifer.

Pa Reel Drag Sy'n Addas i Chi?

Tune-Up Dydd Mawrth _ Star Drag Reels

Os ydych chi'n newydd i bysgota, dylech yn bendant fynd am lusgo sêr. Mae'n rhesymol, ac yn hawdd i'w gynnal. Nid oes gan y llusgo unrhyw osodiadau lefel uwch. Gall unrhyw un drin y llusgiad seren yn hawdd.

Ond, Os ydych yn bysgotwr arbenigol, byddwn yn awgrymu ichi fynd am y llusgwr lifer. Mae llusgiad lifer yn rhoi digon o opsiynau i chi reoli'r llinell bysgota. Byddwch chi'n gallu dal pysgod mawr yn hawdd gyda'r rhain.

Yn olaf, bydd y ddau gyffur hyn yn para'n hir ac yn rhoi perfformiad gwych. Dim ond os ydych chi cadwch y rîl nyddu yn lân.

Rydym wedi ceisio darparu pob manylyn i glirio'ch ymholiadau. Nawr mater i chi yn unig yw dewis llusgiad yn ddoeth.

Cwestiynau Cyffredin

Drag Reel

Beth allwn ni ei ddefnyddio i iro llusgiad rîl?

Defnyddiwch saim rheolaidd i iro eich llusgo rîl bysgota. Gallwch hefyd ddefnyddio olew rîl bysgota arbennig i iro.

Pa lusg sydd â mwy o gasineb?

Mae llusgiadau seren yn bwrw pellteroedd hirach na llusgo lifer. Mae'n cwmpasu ardal eang fel y gallwch ddal pysgod bach yn hawdd o amgylch eich cwch.

A oes gan lusgo lifer wasieri?

Daw llusgiadau lifer gyda golchwr ffibr un gweithrediad. Ond, mae llusgo Seren yn gofyn am wasieri lluosog.

A yw'n well cael llusgo tynn neu llac?

Nid oes ateb pendant pan ddaw i lusgo. Mae'n well gan rai pobl lusgo'n dynn i gael eillio taclusach, tra bod eraill yn gweld bod llusgo mwy rhydd yn rhoi mwy o gysur ac yn caniatáu eillio mwy ymosodol. Yn y pen draw, yr hyn sy'n gweithio orau i bob unigolyn yw dewis personol.

Llusgo Seren NEU Lever Llusgwch gwahaniaeth

Casgliad

Gobeithio, mae'r dewis rhwng llusgo lifer a llusgo seren yn glir i chi. Cofiwch, mae pysgota'n dibynnu'n bennaf ar eich sgiliau a'ch technegau pysgota. Felly, gwnewch eich dewis gan ystyried eich sgiliau.

Tan y tro nesaf, gofalwch amdanoch chi'ch hun!

Erthyglau Perthnasol