10 Menig Pysgota Iâ Gorau 2023 - Dod o Hyd i'r Gafael Cynhesaf

Mae rhai gofynion ar gyfer gaeafau, gan gynnwys digon o goed tân ar gyfer coelcerth a rhai siacedi da gyda phastai cynnes. Ond ymhlith yr holl bethau hyn, mae gweithgareddau amrywiol yn cael eu peryglu mewn gaeafau eithafol, gan gynnwys chwarae mewn parciau, mynd am dro hir a physgota.

Felly mae dewis arall yn lle pysgota iâ yn ei gwneud hi'n haws i bobl dreulio amser gyda'u hunain gan mai hobïau o'r fath yw'r ffordd orau o fewnsylliad. Ar ôl pysgota, dangosir y pysgod a ddaliwyd â balchder wrth iddo ddod yn wobr anrhydedd i'r person. Ond tra pysgota iâ, mae'n rhaid cadw sawl peth mewn cof, a fydd yn ei gwneud hi'n haws pysgota'n ddiogel.

Mae dillad priodol i wrthsefyll gaeafau oer yn hanfodol gyda mufflers, capiau a menig. Felly yn yr erthygl hon, gadewch inni drafod rhai o'r menig pysgota iâ gorau.

Rhestr o Fenig Pysgota Iâ Gorau - Adolygiad

Mae rhai o'r menig pysgota iâ gorau wedi'u rhestru isod ac yn cael eu trafod yn fanwl yn seiliedig ar nodweddion, manteision ac anfanteision.

1. Glove Rhewlif Pro Angler

Pysgotwr Glove Glacier Pro

Mae'r Menig Rhewlif yn gwasanaethu eu pwrpas yn union fel eu henw; maent yn fwyaf addas ar gyfer cwblhau eich breuddwyd pysgota hyd yn oed yn y tywydd gwaethaf posibl. Y peth anhygoel am y cynnyrch hwn yw ei ddyluniad egsotig, a all ennill calonnau pobl; yn ddiweddarach, mae ei ymarferoldeb yn profi ei werth yn y golled.

Mae'r menig hyn yn rhoi gwell gafael i chi ar y wialen, gan ei gwneud hi'n haws gwneud tyniad mawr; mae sawl ffactor yn dylanwadu ar ei ddetholiad, a thrafodir rhai o'i nodweddion craidd isod.

Nodweddion

 • Mae'r menig hyn yn cynnwys un o rinweddau gorau Neoprene, sef y deunydd mwyaf addas i ddatblygu llinellau brethyn sy'n dal gwres.
 • Mae ganddynt alluoedd hydroffobig rhagorol, sy'n atal dŵr rhag symud yn haenau mewnol y menig ac yn arwain at yr oerfel.
 • Mae gan bob un o fysedd y menig hyn gap unigryw, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr symud eu bysedd allan o'r clawr heb dynnu'r maneg. Mae cap y bysedd yn atal rhyddhau gwres yn yr atmosffer.
 • Defnyddir y ffyrdd mwyaf datblygedig o ddal gwres a chynyddu ei effaith yn y menig hyn, sy'n gwella'r casgliad gwres, ac mae haenau neoprene lluosog yn dod yn ddefnyddiol hefyd.
 • Mae dyluniad deinamig a dosbarthiad pwysau'r menig hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr eu gwisgo heb lawer o drafferth wrth bysgota.
 • Mae dyluniad gwych a strwythur deinamig y menig hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio eu menig mewn gwahanol liwiau a dyluniadau gyda pherfformiad o'r radd flaenaf.
 • Wrth bysgota, mae'r menig hyn yn cynnig wyneb ffrithiant uchel sy'n cynyddu'r gafael ar y wialen, gan wneud pysgota'n fwy syml a hygyrch.
 • Mae cymhareb gwres-i-swmp y cynnyrch hwn yn cynyddu ei ddefnydd a'i ymarferoldeb i raddau ehangach.
Pros
 • Dylunio Di-dor
 • Defnyddio Neoprene o'r ansawdd uchaf
 • Capiau bys
anfanteision
 • Problemau gafael gyda palmwydd

 

2. Menig siwt wlyb Neo Sport

Menig siwt wlyb Neo Sport

Mae Neo sport yn frand honedig sy'n datblygu llinellau brethyn pwrpasol ar gyfer cynhyrchion fel esgidiau, menig a llawer mwy. Y menig pysgota yw rhai o'r cynhyrchion gorau a ryddhawyd gan y cwmni hwn. Yn y blynyddoedd i ddod, efallai y bydd cynhyrchion lluosog yn cael eu cyflwyno a all newid cwrs y diwydiant hwn.

Mae ansawdd cynnyrch o'r radd flaenaf a chynhyrchu manwl gywir yn rhai o'r ffactorau arwyddocaol sy'n dod â busnes sylfaenol iddynt. Trafodir rhai o nodweddion craidd y menig hyn isod.

Nodweddion

 • Mae'r cynnyrch hwn ar gael mewn amrywiaeth eang o opsiynau y gellir eu categoreiddio yn seiliedig ar ddyluniad cynnyrch, lliw a thrwch.
 • Mae dau amrywiad o'r cynnyrch hwn sydd mewn haenau trwch 3mm a 5mm, a gall defnyddwyr sy'n ceisio trapio gwres ychwanegol geisio haen 5mm.
 • Mae dyluniad y menig hyn yn ei gwneud hi'n haws i'r defnyddiwr eu gwisgo am oriau hir heb fod yn gythryblus â phoen dwylo neu broblem symud dwylo.
 • Mae haenau lluosog y menig hyn yn cael eu gwnïo â pherffeithrwydd, gan ei gwneud hi'n haws dal gwres y corff ac yna ei gylchredeg yn ôl yn y corff, gan ei gwneud hi'n haws atal oerfel.
 • Mae ochr palmwydd y cynnyrch wedi'i orchuddio â deunydd unigryw o ansawdd uchel sy'n hynod an-ddargludol ac nad yw'n caniatáu i dymheredd chwalu i'r gwaelod.
 • Mae'r menig hyn yn dal dŵr, sy'n ei gwneud hi'n haws i chi roi'r gorau i boeni am wlychu'r cynnyrch hwn wrth bysgota.
 • Mae'r dyluniad gafael ar y cynnyrch yn gwella'r gallu i dal y wialen yn hawdd wrth bysgota.
 • Mae pysgota yn cael ei ystyried yn un o'r tasgau mwyaf heriol, felly mae dyluniad mawreddog y cynnyrch hwn yn caniatáu i bysgotwyr iâ afael yn hawdd.
 • Mae'r cynnyrch hwn yn wydn ac mae ganddo fywyd gwaith uwch oherwydd ei fod yn cael ei wneud mewn modd gwnïo gyda haenau lluosog wedi'u mewnosod.
Pros
 • Amrywiadau yn seiliedig ar faint haenau
 • Dyluniad Llyfn a Di-dor
 • Haenau wedi'u gwnïo ar gyfer gwydnwch
anfanteision
 • Ychydig yn drwm i ddefnyddwyr â dwylo bach

 

3. Maneg Memphis

Maneg Memphis

Mae'r menig hyn yn wahanol i'r rhai eraill ar y farchnad gan eu bod yn dibynnu nid yn unig ar Neoprene fel y deunydd ffynhonnell, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr archwilio deunyddiau eraill sydd â nodweddion hardd. Mae'r faneg hon yn defnyddio math arbennig o rwber gyda rhai priodweddau unigryw, gan ei gwneud yn fwyaf addas at y diben. Mae Memphis Glove wedi bod yn arweinydd y farchnad am gyfnod estynedig ac mae'n parhau i wasanaethu ei oruchafiaeth yn y farchnad. Rhestrir rhai o nodweddion craidd y menig hyn isod.

Nodweddion

 • Wedi'i wneud gyda math pur a mwyaf mireinio o rwber, mae gan y cynnyrch hwn olwg hardd amdano'i hun.
 • Mae gan y cynnyrch hwn ddwy haen: yr haen fewnol a'r haen allanol; mae'r haenau mewnol yn dal y gwres, tra nad yw'r haen allanol yn caniatáu i'r oerfel dreiddio.
 • Nid yw'r nodweddion materol a dyluniad y cynnyrch yn caniatáu i wres y corff ddianc pan ddaw i gysylltiad â dŵr oer iâ.
 • Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys dyluniad unochrog sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wisgo'r cyfan ar unwaith heb adael bylchau i aer oer dreiddio.
 • Mae arwyneb rwber y cynnyrch hwn yn fawr hydroffobig, nad yw'n caniatáu i ddŵr gyrraedd y croen noeth gan ei wneud yn fwyaf addas at ddibenion pysgota.
 • Defnyddir math arbennig o frethyn acrylig yn y cynhyrchiad menig hwn, gan roi dyluniad cain ac edrychiad amlbwrpas iddo.
 • Mae'r faneg hon yn canolbwyntio ar ddefnyddio gwres y corff ac yna ei sianelu mewn modd datblygedig i sicrhau bod aer cynnes yn cael ei reoleiddio, a bod tymheredd y corff yn cael ei reoleiddio.
 • Mae cyffiau Maneg Fer yn caniatáu i ddefnyddwyr eu gorchuddio â'u dillad heb boeni am deimlo'n flin yn eu dwylo.
Pros
 • Cyfeillgar i'r Gyllideb
 • Deunydd Rwber
 • Brethyn acrylig a ddefnyddir wrth gynhyrchu
anfanteision
 • Dyluniad Unochrog heb unrhyw gapiau bysedd

 

4. Menig Gêm Diwedd Pelagig

Menig Gêm Diwedd Pelagig

Mae'r menig hyn yn fwy addas pan fyddwch chi'n chwilio am offeryn pro-reoli. Maent yn cyd-fynd yn berffaith â'r diffiniad o fenig amlswyddogaethol, gan ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr eu haddasu yn unol â'u gofynion. Gall defnyddwyr sylwi bod gwaith manwl a boddhad a phrofiad defnyddwyr wedi cael y brif flaenoriaeth mewn gwahanol segmentau cynnyrch. Trafodir rhai o nodweddion allweddol y cynnyrch hwn isod.

Nodweddion

 • Mae'r rhain yn fenig mecanyddol gwirioneddol a all wasanaethu sawl pwrpas ac sydd â dyluniad cain.
 • Mae'r cynnyrch hwn yn canolbwyntio'n fawr ar afael eitemau, gan ddarparu gafaelion ochr ac amrywiol arwynebau ffrithiant eraill i ddefnyddwyr i sicrhau bod cydbwysedd yn cael ei gynnal yn fwyaf effeithiol.
 • Mae dyluniad lluniaidd yn nodwedd hardd o'r cynnyrch hwn sy'n caniatáu i ddefnyddwyr brofi cysur eithafol a rhwyddineb gwisgo oherwydd ei ddyluniad gwych.
 • Mae'r faneg gyffredinol wedi'i chynllunio i reoleiddio a defnyddio gwres y corff i sicrhau, os daw'r defnyddiwr i gysylltiad â dŵr oer, ei fod yn cadw tymheredd y corff bron yn syth.
 • Y peth gorau am y cynnyrch hwn yw eu bod wedi canolbwyntio ar adran y llaw sydd wedi'i hesgeuluso fwyaf, y palmwydd. Maent wedi gosod haenau lluosog ac wedi newid dyluniadau traddodiadol i sicrhau bod amddiffyniad palmwydd yn cael ei atodi.
 • Nid yw cyffiau arddwrn y cynnyrch hwn yn safonol mewn maint parhaol; gellir eu haddasu yn ôl y gofynion a chysur defnyddwyr.
 • Mae'r cynnyrch hwn yn gwasanaethu'r holl ddibenion sy'n amrywio o drapper gwres i offeryn gafaelgar i godi cynhyrchion trwm; mae dyluniad a strwythur gwych y faneg hon yn gwneud pethau'n haws.
 • Gall rhai anifeiliaid dŵr fod yn angheuol wrth bysgota a'r cynnyrch hwn yw eich diogelwch llwyr yn eu herbyn gan fod ganddo ddyluniad amddiffynnol sy'n amddiffyn person rhag ymosodiadau o'r fath.
Pros
 • Strapiau cyff addasadwy a addasadwy
 • Dyluniad Palm Diogel
 • Hawdd i'w reoli
anfanteision
 • Ddim yn dal dwr

 

5. Cyfres Afon Alaska Gan Rhewlif

Cyfres Afon Alaska Gan Rhewlif

Mae'r Gyfres Alaska River hon o Glacier yn siarad llawer am eu brand a'u cynnyrch gan eu bod wedi bod yn un o'r cystadleuwyr mwyaf yn y farchnad. Maent wedi rhoi cystadleuaeth gwddf-i-wddf i frandiau gorau'r diwydiant; gyda chefnogaeth gyson i gwsmeriaid a nifer o ffactorau dylanwadol eraill, maent wedi sefydlu enw brand yn y farchnad.

Mae eu dyluniad cain a'u strwythur gwych yn ffactorau arwyddocaol sy'n dylanwadu ar eu gwerthiant. Rhestrir rhai o nodweddion y menig hyn isod.

Nodweddion

 • Mae dyluniad gwych y cynnyrch hwn yn dal gwres y corff yn y fath fodd fel ei fod yn cynnal tymheredd y corff ac yn sicrhau nad yw'r person yn teimlo'n flin.
 • Mae'r cynnyrch hwn wedi'i wneud o ddeunydd unigryw sy'n darparu golwg wych ynghyd â mwy o nodweddion a swyddogaethau.
 • Mae'r cynnyrch hwn yn fwyaf addas ar gyfer amodau hinsawdd anffafriol gan y gall ddwyn tymereddau eithafol.
 • Mae dyluniad y menig hyn yn cadw'r holl fysedd yn yr un boced, gan ei gwneud hi'n haws i bobl reoli eu cysur yn gyfforddus.
 • Nid oes gan y bysedd hyn gap agored, ond mae gan y bawd gap y gellir ei agor, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr reoli'r gwialen bysgota yn fwy gofalus.
 • Mae'r menig hyn ar gael mewn gwahanol ddyluniadau a lliwiau, sy'n dangos eu hamlochredd.
Pros
 • Hawdd i'w Rheoli
 • Yn gwrthsefyll y gwynt oer
 • Cap bawd y gellir ei agor
anfanteision
 • Ystafell agored cap bawd ar gyfer eira

Canllaw Ar Gyfer Prynu'r Menig Pysgota Iâ Gorau

Menig Pysgota Iâ gorau

Gall ffactorau amrywiol ddylanwadu ar ddiffiniad y faneg pysgota iâ orau i chi, ac mae'n dibynnu'n llwyr ar eich gofynion. Daw'r menig hyn mewn cyfres o nodweddion a swyddogaethau; gallwch greu rhestr wirio a sicrhau bod yr holl amodau wedi'u cyflawni'n llwyddiannus a bod y cynnyrch yn gorwedd yn y categori. Mae rhai o nodweddion sylfaenol menig pysgota iâ wedi'u rhestru isod.

Haenau Inswleiddio

Mae inswleiddio yn chwarae rhan hanfodol yn y menig oherwydd os oes llai o haenau, gallai'r gwynt tawel dreiddio iddo ac arwain at boen difrifol yn eich esgyrn. Yn bennaf Mae dwy haen inswleiddio, ond gallwch geisio hyd yn oed mwy, ond cofiwch, pan fydd nifer yr haenau inswleiddio yn cynyddu, yna mae pwysau'r maneg yn cynyddu hefyd.

Dyluniad a Gafael

Mae'r Menig hyn ar gael mewn gwahanol ddyluniadau yn seiliedig ar eu gofynion; mae'r dyluniadau hyn yn dylanwadu ar swyddogaethau lluosog y cynnyrch. Mae'r cynhyrchion hyn yn defnyddio gwahanol ddyluniadau lliw a brethyn, gan ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddewis yr un mwyaf cyfforddus. Gwneir newidiadau amrywiol yn y dyluniad i sicrhau bod gafael cywir yn cael ei sefydlu yn y faneg.

Menig Pysgota Iâ gorau

deunydd

Wrth ddewis menig pysgota iâ, mae'n bwysig ystyried y math o ddeunydd a ddefnyddir i'w gwneud. Mae gwahanol ddeunyddiau yn darparu gwahanol lefelau o amddiffyniad, cynhesrwydd a hyblygrwydd. Yn dibynnu ar y tymheredd rydych chi'n pysgota iâ ynddo, yn ogystal â'ch dewis eich hun, mae yna wahanol fathau o fenig ar gael ar y farchnad. Dyma drosolwg o'r prif ddeunyddiau a ddefnyddir mewn menig pysgota iâ.

1. gwlân:

Mae gwlân yn darparu inswleiddiad gwych rhag yr oerfel ac mae'n ffabrig sy'n gallu anadlu'n naturiol sy'n gadael i leithder ddianc o'ch dwylo, gan eu cadw'n sych. Mae'n aml yn cael ei gymysgu â ffibrau synthetig fel neilon neu polyester ar gyfer cynhesrwydd a chryfder ychwanegol.

2. ffibrau synthetig:

Mae'r deunydd hwn yn ysgafn ac yn tueddu i ddarparu deheurwydd da ar gyfer tasgau fel clymu clymau neu addasu llithiau yn fanwl gywir. Mae polyester a neilon fel arfer yn cynnig amddiffyniad gwynt rhagorol a dibynadwyedd am gost isel i chi.

menig pysgota iâ polyester polyester a neilon

3. lledr:

Mae lledr yn darparu inswleiddio gwell oherwydd ei olewau naturiol sy'n gwrthyrru dŵr a'i ffibrau trwchus sy'n dal gwres y corff heb ganiatáu iddo ddianc yn hawdd i'r aer oer.

Nid yw'n ymestyn fel y mae deunyddiau synthetig yn ei wneud ond mae'n dal i gynnig hyblygrwydd wrth gyflawni tasgau pysgota fel gosod bachau neu glymu clymau. Gall lledr hefyd bara am amser hir os caiff ei ofalu'n iawn ond efallai na fydd yn addas ar gyfer tymereddau eithriadol o oer islaw -10 gradd Celsius (14°F).

4. Neoprene:

Mae'r deunydd neoprene yn cael ei greu gan ddefnyddio cyfansoddion rwber synthetig sy'n ffurfio rhwystr inswleiddio rhwng eich llaw a'r amgylchedd allanol tra'n bod yn ddigon hyblyg i adael i chi deimlo pan fydd pysgodyn yn brathu'ch llinell.

Gall hyn weithio mewn tywydd cynnes neu hinsawdd oerach gan ddibynnu ar ba mor drwchus y caiff ei wneud (3mm – 5mm fel arfer). Mae neoprene yn dueddol o fod yn ddrytach na gwlân neu ledr ond mae'n caniatáu ar gyfer deheurwydd ychwanegol oherwydd ei fod yn ymestynnol a all fod yn ddefnyddiol wrth berfformio newidiadau cyflym ar lures neu ail-rigio gwiail/llinellau yn gyflym yn ystod tanau cyflym gan rywogaethau o bysgod ymosodol fel draenogiaid y môr neu benhwyaid.

menig pysgota iâ neoprene

cysur

Mae'n bwysig mesur eich dwylo a dewis maint addas sy'n cyd-fynd â'ch mesuriadau. Gall pâr o fenig nad ydynt yn ffitio'n dda arwain at bwnsio anghyfforddus, gwasgu, a llithro oddi ar y dwylo oherwydd maint gwael. Yn yr un modd, dylech hefyd ystyried unrhyw nodweddion ychwanegol a allai fod gan y faneg i sicrhau nad yw'r adeiladwaith cyffredinol yn achosi anghysur.

Siart Maint y Faneg:

Hyd Lled Maint
Modfedd 9.8 Modfedd 3.9 8.5
Modfedd 9.7 Modfedd 3.7 8
Modfedd 9.4 Modfedd 3.5 7.5
Modfedd 9.3 Modfedd 3.4 7
Modfedd 9.1 Modfedd 3.1 6.5
6 " 6.5 " 7 " 8 " 9 "
XS S M L XL

Casgliad

Mae'r menig hyn yn gwneud pethau'n llawer haws i ddefnyddwyr gan eu bod yn rheoleiddio gwres y corff i sicrhau bod tymheredd y corff yn aros yn gyson mewn tywydd oer. Mae yna ffactorau amrywiol sy'n dylanwadu ar effeithlonrwydd a gweithrediad y menig hyn. Buom yn trafod rhai menig pysgota iâ gorau yn yr erthyglau; gallwch ddarllen amdanynt a dewis yr un gorau yn seiliedig ar eich gofynion.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Menig Pysgota Iâ

Beth yw'r menig iâ gorau ar gyfer pysgota?

Mae Glacier Glove Pro yn un o'r menig mwyaf cain gan ei fod yn canolbwyntio ar ddyluniad a chysur cwsmeriaid, gan ganiatáu iddynt gynnwys nodweddion amrywiol ar gyfer boddhad cwsmeriaid. Maent yn cynnwys neoprene, y deunydd mwyaf addas ar gyfer menig gan nad yw'n caniatáu i wynt oer dreiddio.

Beth yw'r menig gorau ar gyfer pysgota?

Mae yna fenig amrywiol yn y farchnad, pob un yn ateb pwrpas gwahanol. Felly mae'r diffiniad o fenig gorau yn parhau i newid yn unol â'r gofyniad, ond menig Neo Sport a Glacier yw rhai o'r menig pysgota mwyaf cain.

Sut ydych chi'n dewis maneg bysgota?

Mae ffactorau amrywiol yn ei gwneud hi'n haws i chi ddewis y menig ar gyfer eich gofyniad, gan gynnwys inswleiddio, deunydd, dyluniad, gafael a llawer mwy.

Os nad oedd y rhain yn ddigon, edrychwch ar rai dewisiadau eraill gan Amazon hefyd: