Mercruiser Alffa Un Math o Olew Uned Is - Hybu Hirhoedledd y Peiriant

Mercruiser Alffa Un Olew Uned Isaf Teipiwch ein Canllaw

Mae'r Mercruiser Alpha One outdrives uned isaf gêr olew achos yn chwarae rhan hanfodol. Mae lefel ac ansawdd olew priodol yn sicrhau bod gerau trawsyrru is yn troelli'n rhydd ac yn llyfn, heb ffrithiant.

Gall unrhyw wyro oddi wrth y meintiau a ddarperir fod yn arwydd o dechneg gwasanaethu neu broblem fwy difrifol.

Sut i wirio math olew un uned isaf Mercruiser alffa?

Gallwch ddefnyddio unrhyw iraid sydd â sgôr gradd pwysau API GL5 SAE 80 neu 90 ar gyfer uned isaf Alpha One.

Ar gyfer newid yr olew, yn gyntaf, addaswch eich safle injan. Tynnwch y plwg. Ail-lenwi'r olew a gwirio a oes unrhyw adlewyrchiad metel. Yn olaf, ailosodwch y plwg a gosodwch y stopiwr draen.

Cadwch draw i ddysgu mwy!

MerCruiser Uned Isaf Math Olew

Mercruiser Alffa Un Math Olew Uned Is

Mae'r olew yn y cas gêr uned isaf yn gweithredu fel asiant oeri, gan atal gorboethi'r cydrannau. Gellir defnyddio unrhyw iraid sydd â sgôr gradd pwysau API GL5 SAE 80 neu 90.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cyfuno gwahanol fathau o bwysau o olew. Yn gywir, i mewn i'r twll draen ISAF. Gwasgwch y cynhwysydd yn araf i yrru'r olew i ran isaf y peiriant.

Mae'n bosibl defnyddio cyfuniad lled-synthetig o bwysau 80/90. Er mwyn bodloni’r gofynion hyn, Olewau Precision Morol Mercwri wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer peiriannau morol.

Ewch i'ch siop forol leol i gael rhagor o wybodaeth am y cynnyrch hwn. Mae Quicksilver o Walmart yn opsiwn y gallech fod am ei ystyried.

Pecyn Newid Olew ar gyfer Gerau Mercruiser Alpha One

Pethau i edrych amdanynt wrth wirio'r olew gêr uned isaf ar MerCruiser Alpha One

  • Perfformiad Uchel Gear Lube 2 litr
  • Seliau golchwr sgriw ar gyfer sgriwiau draen, dau fesul pecyn
  • 1 × Pwmp ar gyfer Gears Iro
  •  Alffa Un 1983-90.
  • Yr Alffa Un GEN – II ac i fyny.Pecyn Newid Olew ar gyfer Gerau Mercruiser Alpha One

MerCruiser Alpha Un Uned Isaf Gweithdrefnau Newid Olew Gear

Dylai perchnogion cychod archwilio eu olew cas gêr uned isaf yn rheolaidd. Mae'n cael ei argymell yn aml yn llawlyfrau gwasanaeth y gwneuthurwr. Gellir cynnal olew eich uned isaf yn iawn trwy ddilyn y weithdrefn 8 cam syml hon.

Cam 1: Addaswch Safle Eich Peiriant

Os yw'ch cwch wedi'i glymu neu wedi'i docio, tynnwch ef o'r dŵr a'i roi ar drelar. Ewch ag ef gyda chi fel y gallwch ei ddefnyddio pryd bynnag y mae'n fwyaf cyfleus.

Sicrhewch fod y trelar cwch ddim yn eistedd ar inclein cyn gwirio olew gêr yr uned isaf. Dylai'r wyneb fod yn wastad ac yn wastad.

Ni ellir gwirio lefel olew gêr tra bod yr injan yn cael ei docio neu ei gloi yn y safle fertigol. Addaswch safle eich injan i eistedd yn syth i fyny ac i lawr.

Cam 2: Tynnwch y Plygiwch Gwnewch yn siŵr bod gan yr uned isaf badell ddraenio oddi tano. Ar achos ochr yr uned isaf, darganfyddwch y plwg olew twll fent uchaf.

Os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd iddo, gwiriwch llawlyfr gwasanaeth eich perchennog. Rhaid i'r stopiwr ar gyfer twll awyrell yr uned isaf gael ei farcio'n glir.

Lleolwch ef ar uchder cyfleus ar y casin. I dynnu'r plwg, trowch y sgriw yn wrthglocwedd gan ddefnyddio sgriwdreifer fflat fawr.

Cam 3: Ail-lenwi'r Olew

Ar ôl i chi gael gwared ar y plwg fent, gofalwch eich bod yn cadw llygad ar y twll awyrell. Bydd olew yn diferu i lawr i'r cas uned isaf os yw'r lefel yn gywir a bod y twll ar agor.

Ar ôl draenio'r holl olew o'r uned isaf, mae'n bryd ei ail-lenwi. Mae rhai o'r dyfeisiau ar y farchnad yn cynnwys poteli gwasgu a thiwbiau. Mae potel wasgu yn ddull “gwnewch eich hun” cyffredin.

Gellir defnyddio ireidiau gyda dynodiadau gradd pwysau API GL5 SAE 80 neu 90 yn y lle hwnnw. Peidiwch â chyfuno gwahanol frandiau neu bwysau olew. Alffa un gen 1 ac Alffa 2 gen 2 angen yr un math o olew.

Rhowch y botel/tiwb yn yr uned isaf i'w hailgyflenwi. Mae lefel lawn yn dangos y gellir disodli'r plwg fent a'i dynhau â sgriwdreifer. Rhowch eich bys pinc yn y twll awyrell. Tynnwch ef allan os nad oes gorlif.

Cam 4: Gwiriwch Halogiad Dŵr

Gwiriwch Halogiad Dŵr

Dylai ireidiau fod yn llifo'n hawdd ac yn rhydd o swigod aer pan fyddwch chi'n gorffen defnyddio olew. Defnyddiwch ddarn o bapur sgrap crwm ar ongl 90 gradd i wirio am ddifrod.

Gwiriwch a oes gennych ddim olew ar eich bys neu ddim olew o dan agoriad y twll awyru. Os oes, yna mae angen i chi ddefnyddio olew cas gêr is.

Gwiriwch am arlliw brown neu hufen-fel ac ymddangosiad byrlymus mewn olew llawn neu isel. Mae lliw tebyg i ysgytlaeth a hylifedd olew casys gêr is yn arwydd o halogiad dŵr. Mae cael dŵr yn yr olew yn arwydd o sêl neu gasged gwael.

Cam 5: Gwiriwch a oes unrhyw adlewyrchiad metel

Rhwbiwch yr olew yn ysgafn rhwng blaenau eich bysedd i deimlo'r graean. Ystyriwch a oes gan yr olew unrhyw adlewyrchiadau metel ai peidio wrth edrych arno yng ngolau'r haul.

Mae naddion metel yn yr olew yn arwydd o bresenoldeb Bearings metel. Newidiwch yr olew os bydd unrhyw un o'r arwyddion hyn yn ymddangos.

Cam 6: Ailosod y Plug Gwaelod

Rhowch y plwg gwaelod (neu wedi'i blygio â'ch bys) tra bod y plwg uchaf yn cael ei ddisodli.

Wrth ailosod y plwg gwaelod, bydd yn cynhyrchu gwactod bach.

Bydd yn helpu i leihau colli olew. Er lles yr allfwrdd gwiriwch eich rheolydd foltedd allfwrdd mercwri.

Cam 7: Mewnosodwch y Stopiwr Draenio

Unwaith y byddwch wedi tynnu'r botel o'r twll gwaelod, rhowch y stopiwr draen i mewn yn gyflym. Mae'n hanfodol bod hyn yn cael ei gwblhau cyn gynted â phosibl er mwyn gwneud hynny lleihau gollyngiadau olew.

Bydd olew yn dal i gael ei golli, hyd yn oed pan fydd ychydig o wactod. Peidiwch â phoeni am golli ychydig o olew. Ond os byddwch chi'n colli llawer, bydd angen i chi ychwanegu mwy o olew yn ôl i'ch system.

Gwnewch yn siŵr yr isaf a'r brig draenio plygiau yn cael eu tynhau â llaw. Glanhewch unrhyw olew o'r uned isaf.

rhybudd

rhybudd

Er mwyn osgoi difrod difrifol, peidiwch â rhedeg eich allfwrdd. Oni bai bod yr uned isaf wedi'i llenwi'n llwyr ag olew i'r lefel gywir. Ewch â'ch hen olew i ganolfan ailgylchu olew i sicrhau ei fod yn cael ei waredu'n iawn.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Dyma rai ymholiadau aml sy'n-

1. Beth yw swyddogaeth yr olew yn yr uned isaf?

Mae'r olew yn yr uned waelod yn lleihau ffrithiant a gwisgo ar yr elfennau symudol. Mae'n caniatáu i'r uned weithredu ar ei effeithlonrwydd brig. Oherwydd bod yr uned waelod yn gweithredu ar bwysedd mor uchel, mae'r llaid sy'n cronni yn y system yn cael ei ddileu. Mae hynny'n ei gwneud yn lanhawr rhan fewnol ardderchog.

2. A yw rhannau o'r Alpha One Generation 1 yn gydnaws â'r rhai o'r MerCruiser?

Mae rhannau Alffa un genhedlaeth 1 yn gydnaws â Mercruiser. Gall pob cyfres Mercruiser® Drive ddefnyddio'r Unedau Sterndrive oherwydd eu bod yn 100% OEM gydnaws.

3. Pan ddaw i'r uned isaf, a allaf ddefnyddio olew gêr cyffredin yn unig?

Dyma'r ateb anghywir os ydych chi'n chwilio am amddiffyniad hirdymor ac eisiau i'ch uned waelod wasanaethu'n dda. Dewch o hyd i'r iraid gêr morol sy'n gweddu orau i'ch anghenion trwy ymgynghori â llawlyfr perchennog eich injan.

O ran yr uned isaf, a allaf ddefnyddio olew gêr cyffredin yn unig

Mae'r MerCruiser Alpha One yn injan bwerus sy'n darparu perfformiad gwych. Mae'n cynhyrchu hyd at 260 marchnerth a gall gyrraedd cyflymder o hyd at 60 milltir yr awr. Mae hyn yn ei gwneud yn ddewis ardderchog i'r rhai sydd eisiau injan gyflym a dibynadwy ar gyfer eu cwch.

5. Sawl awr mae peiriannau MerCruiser yn para?

Hyd oes cyfartalog injan MerCruiser yw rhwng 1,500 a 2,000 o oriau. Ond cyfartaledd yn unig yw hynny - gall rhai injans bara llawer hirach ac efallai na fydd rhai yn cyrraedd y marc 1,500 awr. Mae hyd yr amser y bydd eich injan yn para yn dibynnu ar lawer o ffactorau, gan gynnwys:

  • Y ffordd rydych chi'n defnyddio'ch cwch
  • Sut ydych chi'n cynnal eich injan
  • Yr amgylchedd yr ydych yn gweithredu ynddo

Gall yr holl ffactorau hyn effeithio ar ba mor hir y bydd eich injan MerCruiser yn para. Ond mae rhai awgrymiadau cyffredinol a all helpu i ymestyn oes unrhyw injan, gan gynnwys:

  • Newidiwch yr olew a'r hidlydd yn rheolaidd
  • Cadw i fyny â gwaith cynnal a chadw wedi'i drefnu

Casgliad

Rydym yn glir ynghylch eich dryswch ynghylch y math olew un uned isaf Mercruiser alpha yma. Bydd hirhoedledd eich injan yn dioddef os byddwch chi'n cymysgu olew, felly ceisiwch osgoi hyn.

Rhaid ychwanegu olew modur MerCruiser Alpha One trwy blwg ger y llafn gwthio. Rhowch sylw manwl i bopeth o'ch cwmpas. Gweithredwch os oes gennych chi'r syniad lleiaf bod rhywbeth o'i le.

Erthyglau Perthnasol