Ni fydd Tilt A Trim Mercruiser yn Mynd i Lawr - Sicrhau Gweithrediad Effeithlon

Mae tilt pŵer y mercruiser a'r system ymyl yn helpu i godi a gostwng yr uned gyriant llym. Ac yn sicrhau gweithrediad effeithlon.

Defnyddiwyd nifer o dyllau yn y cylch gimbal mewn unedau gyriant cefn cynnar i ddarparu system gogwyddo fecanyddol.

Roedd gre addasu a roddwyd drwy'r twll priodol yn cadw'r ddyfais yn ei lle. Felly, pan na fydd tilt a trim Mercruiser yn mynd i lawr, beth ddylech chi ei wneud?

Mae yna lawer o resymau pam na fydd tilt a trim Mercruiser yn mynd i lawr. Mae'r rhain yn cynnwys cap pen cyrydu, lefel hylif anghydbwysedd, mater trydanol, a trim ddim yn gweithio'n iawn.

Yn gyntaf oll, rhaid i chi benderfynu ar yr achos gwirioneddol. Yna byddwch chi'n datrys y broblem yn hawdd.

Wel, nid dyna'r cyfan. I ddarganfod y rhesymau a'r atebion darllenwch yr erthygl lawn.

Felly pam aros! Gadewch i ni blymio i mewn!

Rhesymau Tu Ôl Tilt a Thrimio Peidio â Mynd i Lawr

Mae yna wahanol resymau pam na fydd tilt a trim Mercruiser yn mynd i lawr. Crybwyllir y rhesymau hyn yn fyr isod. Ond cyn hynny, dylech chi wybod sut i wneud hynny newid yr hylif trimio a gogwyddo pŵer ar gyfer cychod Yamaha.

Efallai y bydd y Cap diwedd yn cael ei gyrydu

Tybiwch eich bod yn ailadeiladu eich symudwr cwch a'i ailosod. Mae'n ymddangos bod popeth yn gweithio'n iawn, ond ni fyddai'r trim yn tynnu'n ôl.

Yn y sefyllfa honno, y cam cyntaf yw lleoli'r trosglwyddydd trimio. Ar ôl hynny, newidiwch nhw gyda'i gilydd. Bydd un o'r rasys cyfnewid yn cael ei saethu os yw'n mynd i lawr yn lle i fyny.

Pan fydd y cap diwedd wedi cyrydu bydd yn gwneud sŵn gwichian. Gwiriwch a ydych chi'n clywed unrhyw sŵn yno.

Yn ogystal, edrychwch am farciau crafu ar y gwiail piston. Mae'r ddau symptom hyn yn dangos bod y capiau diwedd wedi rhydu. Maen nhw hefyd yn gafael yn y wialen.

Oherwydd bod y pwysau UP tua 3000 psi, bydd yn cynyddu. Rhoddir y pwysau ar yr wyneb piston cyfan. Tra bod y pwysedd i lawr tua 1700 psi. Ac mae'n gweithredu dim ond yn hanner yr ardal.

Mae hyn oherwydd bod y piston yn y canol.

Mater Trydanol

Mater Trydanol Mercruiser

Mae llawer o bobl sydd â 1979 Mercruiser 228 yn wynebu'r broblem hon. Maen nhw'n rhedeg y cwch trwy'r dydd heb unrhyw broblem.

Ond pan maen nhw'n dod ag ef i olchi maen nhw'n gweld na fydd y trim yn mynd i lawr. Nid yw hyd yn oed y stop awtomatig yn gweithio weithiau.

Pan fyddant yn taro'r botwm trimio gallant glywed sain y modur. Ond nid oes sain wrth docio i lawr.

Os ydych chi'n clywed y sain trimio mae'n diystyru'r siawns o broblemau trydanol. Efallai bod y trim yn sownd yn unig.

I ddatrys y broblem, ceisiwch sefyll arno. Bydd yn mynd i lawr yn y pen draw.

Nid yw trimio'n gweithio'n iawn

Pan fyddwch chi'n mynd allan gyda'ch cwch gwnewch yn siŵr bod popeth yn iawn. Weithiau pan fyddwch chi'n lansio yn y doc mae'r modur trimio i lawr. Llenwch y gronfa gyda mwy o hylifau.

Gallwch weld bod y trim yn sownd. Ni fydd yn mynd i lawr nac i fyny. Mae angen i chi wirio'r rasys cyfnewid yn gyntaf.

Cyfnewidiwch nhw allan. Os nad yw'n gweithio o hyd, efallai mai'r rheswm yw nad yw'r trim yn gweithio'n iawn.

Efallai y bydd aer yn y system trimio. Parhewch i weithio'r modur trimio nes i chi weld carthion aer o'r gronfa ddŵr.

Os ydych chi eisiau gwybod am Problemau coil tanio Mercruiser rhowch ddarlleniad iddo.

Lefel Hylif Anghydbwysedd

Rheswm arall dros beidio â lleihau trim yw lefel hylif anghytbwys. Nid yw llawer o berchnogion cychod yn canolbwyntio llawer ar y lefel hylif. O ganlyniad, maent yn wynebu'r broblem hon.

Felly dylech ystyried y gall lefel yr hylif fod yn isel. Bydd yn rhaid i chi sefyll arno i gael y trim i lawr mewn senario o'r fath. A phan fydd i lawr llenwch y trim gyda'r hylif gorau posibl. Mae'n mynd i fod yn iawn.

Trimio Osgoi

ffordd osgoi trim Mercruiser

Gallwch geisio eu hosgoi os nad yw eich trim yn mynd i lawr. Nawr efallai eich bod yn gofyn sut i osgoi trimio?

Wel, nid yw'n dasg mor gymhleth. Dilynwch y dull a grybwyllir isod.

I ddechrau, dilynwch y llinell o'r modur trydan PTT i'w gysylltydd. Ar ôl hynny, dad-blygiwch y wifren.

Cysylltwch y ddwy wifren sy'n rhedeg i'r modur PTT gyda dwy wifren siwmper fer o'r batri.

Dylai'r modur trydan redeg i un cyfeiriad os yw'r gwifrau wedi'u cysylltu mewn ffordd benodol.

Dylai redeg yn y ffordd arall os caiff y gwifrau eu gwrthdroi.

Mae'n bosibl bod gan eich injan gynulliad PTT hen ffasiwn. Mae ganddo dri modur trydan gwifren ac nid yw'n defnyddio cysylltwyr.

Yn y modd DOWN, trosglwyddir foltedd o'r switsh PTT i'r modur PTT.

Mae'r wifren Las sy'n cysylltu â therfynell fach y solenoid yn y modd UP yn anfon foltedd i'r solenoid o fewn y blwch cyffordd hwnnw.

Gallech chi ei brofi fel a ganlyn os gallwch chi neu gyfaill ddatgysylltu'r tair gwifren sy'n arwain at y modur trydan dros dro. Tynnwch luniau a gwnewch nodiadau fel y gallwch chi ailymuno â'r gwifrau'n gyflym yn nes ymlaen. Peidiwch â rhoi eich ymddiriedaeth ar eich cof.

Defnyddir gwifrau siwmper i gysylltu'r batri â'r modur trydan. Cysylltwch gysylltydd negatif (Du) y batri â gwifren ddaear Ddu y modur trydan.

Yna cysylltwch cysylltiad positif (coch) y batri â gwifren Las y modur trydan, yna i'r wifren Werdd. Dylai'r lliw glas achosi i'r uned godi.

Dylai'r lliw gwyrdd achosi i'r eitem ddiraddio. Dylai'r prawf hwn ddatgelu a yw'r modur trydan mewn cyflwr gweithio da ai peidio.

Falf neu switsh solenoid wedi methu

Gall falf solenoid a fethwyd neu switsh yn y system tilt a trim achosi i'r tilt a'r trim beidio â mynd i lawr.

Mae'r falf solenoid yn rheoli llif hylif hydrolig yn y system, a gall methiant yn y gydran hon achosi i'r tilt a'r trim ddod yn anweithredol.

Gall symptomau gynnwys:

  • Dim ymateb gan y system tilt a trim pan fydd y switsh rheoli wedi'i actifadu.
  • Sŵn clicio clywadwy o'r solenoid pan fydd y switsh rheoli wedi'i actifadu.
  • Gweithrediad ysbeidiol y tilt a trim.

I wneud diagnosis o falf neu switsh solenoid a fethodd, gall peiriannydd morol ddefnyddio amlfesurydd i brofi foltedd a pharhad y gylched solenoid.

Os canfyddir bod y solenoid yn ddiffygiol, bydd angen ei ddisodli. Mae'n bwysig defnyddio'r solenoid cyfnewid cywir ar gyfer gwneuthuriad a model penodol y cwch a'r system tilt a trim.

Llinellau neu ffitiadau hydrolig wedi'u tagu neu eu difrodi

Llinellau hydrolig wedi'u tagu neu eu difrodi neu gall ffitiadau yn y system tilt a trim achosi i'r tilt a'r trim beidio â mynd i lawr.

Mae llinellau hydrolig yn cario'r hylif dan bwysau sy'n gweithredu'r gogwyddo a'r trimio, ac os ydyn nhw'n cael eu rhwystro â malurion neu eu difrodi, gallant gyfyngu ar lif yr hylif ac achosi i'r system beidio â gweithredu'n iawn.

Gall symptomau llinellau neu ffitiadau hydrolig rhwystredig neu wedi’u difrodi gynnwys:

  • Gweithrediad araf neu swrth y tilt a trim.
  • Gostyngiad amlwg yng nghyflymder neu bŵer y tilt a trim.
  • Yn gollwng neu'n diferu o'r llinellau hydrolig.

I wneud diagnosis o linellau neu ffitiadau hydrolig rhwystredig neu ddifrodedig, gall peiriannydd morol archwilio'r llinellau a'r ffitiadau am arwyddion o draul neu ddifrod, megis craciau, gollyngiadau, neu glocsiau.

Os canfyddir unrhyw broblemau, bydd angen disodli'r rhannau sydd wedi'u difrodi. Mae'n bwysig defnyddio'r rhannau cyfnewid cywir ar gyfer gwneuthuriad a model penodol y cwch a'r system tilt a trim.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen fflysio'r system hydrolig i glirio unrhyw glocsiau ac adfer gweithrediad cywir.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am datrys problemau tilt a trim darllenwch yr erthygl hon.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Mercruiser

Pam na fydd Fy Nhrim yn Mynd i Fyny ar Fy Nghwch?

Mae'n bosibl mai'r pwmp hydrolig yw'r broblem. I ddatrys y broblem, dechreuwch wirio yn ôl lefel y gronfa hydrolig.

Os yw'r lefel yn iawn, gallai'r broblem fod gyda chydosod falf. Mae hylif lefel isel yn dynodi gollyngiad mewn morloi.

Sut Ydych Chi'n Gostwng Allyriant Mercruiser â Llaw?

Dadsgriwiwch y nyten ar allyriant Mercruiser i'w ostwng â llaw. Yna tynnwch y golchwr mawr.

Wiggle'r siafft sy'n mynd drwodd o'r ochr arall allan wrth geisio ei dynnu allan. Er mwyn ei gychwyn, efallai y bydd angen i chi ei dapio â morthwyl.

Sut i Godi neu Gostwng Eich Peiriant Mewnfwrdd â Llaw?

Cyrraedd cefn llwyfan y cwch. Dylai dau binnau metel sy'n cysylltu'r siafft â'r modur trim fod yn weladwy. I dynnu'r pinnau o'r modur trimio, defnyddiwch wrench.

Tynnwch y pinnau clo o'r modur a'u mewnosod yn y gosodiadau trim yn y rhanbarth cowling

Beth ddylwn i ei wneud os na allaf wneud diagnosis o'r mater gyda'm Mercruiser Tilt and Trim?

Os na allwch wneud diagnosis o'r mater gyda'ch Mercruiser Tilt and Trim, argymhellir ceisio cymorth gan fecanig morol hyfforddedig neu ddeliwr awdurdodedig, gan ddefnyddio offer diagnostig cywir a dilyn canllawiau'r gwneuthurwr.

EndNote

Rydym ar ddiwedd yr erthygl. Gobeithio eich bod chi'n gwybod y rhesymau pam na fydd tilt a trim Mercruiser yn mynd i lawr.

Ar ôl i chi ddarganfod y rheswm, gwnewch yn unol â'r mesurau a grybwyllir uchod. Nid yw'n dasg anodd. Yn syml, gallwch ei gwblhau ar eich pen eich hun.

Pob lwc.