Minn Kota yn Trolio Problemau Pedal Traed Modur - Pethau i'w Hystyried

minn kota trolio problemau traed modur pedal

Dychmygwch eich bod allan ar yr afon yn pysgota gyda'ch hoff gwch. Pan fydd y pedal troed ar gyfer eich modur trolio yn cychwyn, mae'n gweithredu'n afreolaidd. Mae'r mater hwn gyda phedal troed Minn Kota Trolling ddim yn gweithio wedi bod o gwmpas ers tro.

Mae hyn wedi bod yn digwydd ers amser hir iawn. Ond mae yna atebion a thriniaethau rhagorol ar gyfer hyn, yn union fel sydd ar gyfer problemau eraill.

Minn Kota Problemau pedal troed trolio - beth i'w wneud?

Adeiladwaith gwael yr holl ffordd i lawr i'r cyswllt bregus, pedal troed wedi torri, inswleiddio gwael, llwyth anghywir i mewn, a llywio ongl sefydlog. Dyma'r problemau y gallwch eu hwynebu.

Gall nifer o ffactorau eraill arwain at bedal troed sy'n camweithio ar fodur trolio Minn Kota.

Byddwn yn mynd dros bob un o'r atebion hyn yn fanwl trwy gydol yr erthygl. Felly gallwch chi osgoi unrhyw drafferthion yn y dyfodol.

Heb ado pellach, gadewch i ni fynd i lawr i fusnes.

Materion gyda'r Pedal Troed ar Eich Modur Trolio Minn Kota

Mae yna nifer o achosion posibl ar gyfer cyflwr anweithredol eich pedal troed modur trolio Minn Kota. Gall y mater penodol amrywio yn dibynnu ar y model a'r fersiwn meddalwedd sydd gennych.

Staeniau ar y bwrdd synhwyrydd yw achos mwyaf cyffredin pedalau troed modur Minn Kota Trolling. Mae'n rhwystro gweithrediad modelau hŷn.

Ar y llaw arall, anawsterau gyda'r cysylltwyr a pla nonsens eraill o'r fath hyd yn oed y rhai cymharol newydd. Yma, fodd bynnag, byddwn yn dangos i chi bob rheswm posibl a all achosi

Mae'r pedal troed ar eich Minn Kota Trolling wedi rhoi'r gorau i ymateb. Does dim angen poeni am y peth o gwbl. Mewn geiriau eraill, ewch ymlaen a chael

Gyda dilyniant yr erthygl hon; yn y diwedd, byddwch yn caffael yr holl faterion wrth law.

Dyma restr o'r esboniadau mwyaf nodweddiadol -

Bwrdd Synhwyrydd Gyda Diraddiad Sylweddol

Os ydych chi wedi buddsoddi mewn modur trolio o ansawdd, ni fydd yn rhaid i chi boeni am dorri'r pedal troed. Mae hyn yn awgrymu problem gyda fersiynau cynharach o'r Minn Kota.

Hynny yw, bydd y bwrdd cylched sy'n llawn synwyryddion yn dirywio'n raddol dros amser. Gall hyn ddigwydd pan Nid yw prop modur trolio Minn Kota yn nyddu. Ond peidiwch â gadael i hynny eich dychryn.

Mae triciau You-Can-Do (DIY) yn awgrymu y gallwch chi ddileu'r broblem yn gyflym ac yn hawdd. Nid yw gosod bwrdd synhwyro diffygiol yn wyddoniaeth roced nac yn gneuen galed i'w gracio.

Awgrym

Fodd bynnag, gallwch chi bob amser ddisodli'r bwrdd os yw'n ymddangos yn amhosibl ei drwsio. Gellir ei wneud naill ai o Amazon.com neu siop atgyweirio lleol. Mae'r ddau yn ymdrechion gwerth chweil.

Mewn achos o gamweithio, rhaid i chi ddisodli'r bwrdd synhwyrydd. Mae hwn yn arfer da i fynd i mewn iddo.

Cyswllt Bregus

Pedal troed modur Minn Trolling yn stopio gweithio

Er mwyn i'ch modur trolio weithredu, rhaid i'r cysylltiad pŵer wrth y pedal troed aros ar gau bob amser. Er mwyn cael gwared arno, mae angen archwiliad trylwyr o reolaeth y cebl.

Awgrym

Os yw eich pedal troed modur Minn Trolling yn stopio gweithio, gwiriwch y ceblau pŵer.

Buddsoddwch rywfaint o ymdrech a gwiriwch bob un o'r gwifrau a'r plygiau ddwywaith.

Os byddwch yn dod o hyd i gysylltiad nad yw wedi'i gau'n ddiogel, mae angen i chi ei sicrhau yn y ffordd gywir. Bydd hyn yn eich helpu gyda Minn Kota deckhand 40 rhifyn.

Cysylltwch ag Arbenigwr

Dyma'r sefyllfa waethaf bosibl y gellir ei dychmygu. Os cewch eich hun ar drothwy dryswch, gallwch roi hyn ar waith. Nid yw hon yn broses ffurfweddu amser real, ond gallwch chi drwsio'ch Minn Kota Trolling yn gyflym.

Y ddau o'r rhain yw'r achosion mwyaf nodweddiadol o'ch pedal troed Minn Kota Trolling yn rhoi'r gorau i weithio. Serch hynny, mae datrys y naill neu'r llall o'r materion hyn yn awel.

Awgrym

Fel y gwelsoch chi, nid yw'n anodd mynd i'w drwsio. Byddwch yn dawel. Paratowch eich hun trwy hydradu'n drylwyr a deifio i mewn. Gobeithio y bydd eich diwrnod yn llawn llwyddiant!

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch Minn Kota Ultrex ac yn methu â chyfrif i maes beth sydd o'i le, ffoniwch y cwmni. Hynny yw, dylech ymgynghori ag arbenigwr. Os byddwch yn dilyn yr un peth, byddant yn disodli rhannau sydd wedi'u difrodi ar eu pen eu hunain.

Trwsio Pedal Troed Wedi Torri ar gyfer Modur Trolio

Trwsio Pedal Troed Wedi Torri

I rywun sy'n anghyfarwydd â moduron trolio, efallai mai'r pedal troed yw calon y modur trolio hefyd. Wedi'r cyfan, mae'n rheoli'r ddyfais gyfan.

Yn yr un modd, ni allwch reoli cyflymder y modur trolio heb y pedal troed. Efallai eich bod wedi cael profiad uniongyrchol o arwyddocâd y pedal troed.

Fodd bynnag, trwsio'r broblem gyda'r pedal troed yw'r prif ffocws yma. Pedal troed trollio stopio gweithio, a nawr beth?

Efallai eich bod yn dychmygu y bydd un arall yn cael ei ddarparu. Beth bynnag, nid yw hynny'n ddadl ddrwg. Ym mron pob achos, mae cael y trolio amnewid pedal bwyd o fewn cyrraedd.

Beth bynnag, dylech ddechrau trwy wneud yn siŵr bod y broblem wedi'i dilysu'n gywir. Mae'n bosibl na allwch ddisgwyl darganfod ateb i'r mater os na allwch.

Mae'r ddau fater a amlygais uchod yn bosibl yn y mwyafrif helaeth o sefyllfaoedd. Eto i gyd, materion eraill, megis toriadau pŵer, byrddau rheoli diffygiol, ac ati. Er mwyn chwilio yn drylwyr am hynny ac archwilio'r system gyfan ar gyfer cynnal a chadw cychod yn briodol.

Cymerwch y camau angenrheidiol i ddatrys y mater. Yn y pen draw, os na allwch ei gael i weithio o hyd, bydd yn rhaid i chi gael pedal troed newydd.

Wel, dyna ni. Fodd bynnag, mae'n llawer rhy gymhleth, iawn? Ar hyn o bryd, dylech fynd ymlaen! Gwnewch gynnydd unrhyw ffordd y gallwch.

A oes Ffordd Argymhellir i Ddefnyddio'r Trolling Foot Pedal

Pedal Troed Trolio

Bydd gwybod sut i ddefnyddio'r pedal troed trolio yn iawn yn eich helpu i osgoi trafferthion mawr a mân. Yma, fodd bynnag, byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r pedalau troed i newid ochr.

Mae'n fwy peryglus, ac rydym wedi gweld llawer o weithwyr newydd yn cael eu brifo yn rhoi cynnig arni. Felly rydym yn meddwl y dylai pobl fod yn ymwybodol o hynny. Os ydych chi eisiau gwybod sut i wneud rhywbeth, dyma'r cyfarwyddiadau:

 • I fynd i'r dde, tynnwch eich troed oddi ar y pedal a thapio "toe down." Rhoi'r gorau i wneud y gwrthwyneb a dechrau gwneud pethau'n iawn. Ni fyddwch yn gallu gwneud cynnydd ar y llwybr cywir os gwnewch hynny.
 • I fynd i'r chwith, tapiwch y botwm "bryn i lawr". Gellid lleoli'r “bryn i lawr” mewn ychydig o fannau gwahanol. Peidiwch â dechrau gweithio nes eich bod wedi dod o hyd i'r eitem.
 • Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio'r un dull sylfaenol y gwyddoch eisoes i wneud cynnydd. Yn y senario hwnnw, byddai pethau'n aros yr un peth. Dyna ti!

Sut Ydych Chi'n Addasu Pedal Traed Minn Kota?

Mae'n dod yn frys i addasu pedal troed Minn Kota yn ei le iawn tra mae'n dianc o'i aliniad. Yn yr achos hwnnw, mae'n rhaid i chi edrych ar y cyfarwyddiadau pedal troed Minn Kota.

Yn dilyn y camau syml a roddir, gallwch addasu eich pedal troed Minn Kota yn rhwydd-

 • Caead oddi ar y modur trolio a chodi'r gêr allan
 • Atal y sgriw ceidwad
 • Symudwch y lle y pedal troed yn syth i'w safle
 • Gwnewch yn siŵr ei fod yn cyd-fynd â'r prop
 • Sleidwch y gêr modur trolio i'w le.
 • Rydych chi wedi gorffen gyda'r addasiad pedal troed modur trolio Minn Kota.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Os oes gennych chi Minn Kota, sut ydych chi'n newid y gosodiadau ar y pedal troed?

I newid y gosodiadau ar bedal troed trolio Minn Kota, dilynwch y camau hyn:

 • Diffoddwch y modur a datgysylltwch y ffynhonnell pŵer.
 • Tynnwch y clawr ar y pedal troed trwy ddefnyddio sgriwdreifer i dynnu'r sgriwiau.
 • Lleolwch y sgriw addasu, a fydd yn cael ei labelu fel “sensitifrwydd” neu “densiwn” ar y pedal troed.
 • Defnyddiwch sgriwdreifer i droi'r sgriw addasu yn glocwedd i gynyddu'r sensitifrwydd neu'n wrthglocwedd i leihau'r sensitifrwydd.
 • Ailosodwch y clawr i'r pedal troed gan ddefnyddio'r sgriwiau.
 • Profwch y gosodiad newydd ar y dŵr i benderfynu a oes angen addasiadau pellach.

Mae'n bwysig nodi y gall lleoliad penodol y sgriw addasu amrywio yn dibynnu ar fodel ac oedran pedal troed trolio Minn Kota. Ymgynghorwch â llawlyfr y perchennog neu cysylltwch â gwasanaeth cwsmeriaid Minn Kota am gymorth os oes angen.

Sut ydych chi'n sleifio i lawr y pedal troed ar Trolling?

I dorri'r pedal troed ar fodur trolio, dilynwch y camau hyn:

 • Lleolwch y bwlyn addasu tensiwn ar waelod y pedal.
 • Trowch y bwlyn addasu yn glocwedd i gynyddu'r tensiwn neu'n wrthglocwedd i leihau'r tensiwn.
 • Profwch densiwn pedal y droed trwy wasgu i lawr arno gyda'ch troed. Os yw'n teimlo'n rhy rhydd, parhewch i gynyddu'r tensiwn nes ei fod yn teimlo'n ddiogel.
 • Os yw'r pedal troed yn dal yn rhy rhydd, gwiriwch y bolltau a'r sgriwiau sy'n ei gysylltu â'r braced mowntio. Tynhau unrhyw bolltau rhydd neu sgriwiau gyda wrench neu sgriwdreifer yn ôl yr angen.
 • Unwaith y byddwch wedi cyflawni'r tensiwn a ddymunir, defnyddiwch y lifer clo ar y braced mowntio i sicrhau bod y pedal troed yn ei le.

Mae'n bwysig gwirio tensiwn a diogelwch y pedal troed yn rheolaidd i sicrhau gweithrediad diogel ac effeithlon y modur trolio. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, ymgynghorwch â llawlyfr y perchennog neu cysylltwch â'r gwneuthurwr am gymorth.

Tua pha mor fawr yw pedal troed Trolling?

Gall maint pedal troed trolio amrywio yn dibynnu ar y model a'r brand, ond ar gyfartaledd, maent yn mesur rhwng 6 ac 8 modfedd o led a 10 i 12 modfedd o hyd. Fodd bynnag, gall rhai modelau fod yn llai neu'n fwy yn dibynnu ar nodweddion penodol a dyluniad y modur trolio.

Sut mae switsh pedal troed yn gweithio?

Sut mae switsh pedal troed yn gweithio

Mae switsh pedal troed yn switsh trydanol sy'n cael ei actifadu trwy wasgu i lawr ar bedal gyda'ch troed. Mae'r switsh wedi'i gysylltu â dyfais neu beiriant y mae angen ei droi ymlaen neu i ffwrdd, fel peiriant gwnïo neu offeryn pŵer.

Pan fyddwch chi'n pwyso i lawr ar y pedal troed, mae'n actifadu mecanwaith y tu mewn i'r switsh sy'n cau cylched drydanol.

Mae hyn yn caniatáu i gerrynt lifo o'r ffynhonnell bŵer i'r ddyfais neu'r peiriant, gan ei droi ymlaen.

Pan fyddwch chi'n rhyddhau'ch troed o'r pedal, mae'r mecanwaith yn agor y gylched, gan dorri'r cerrynt i ffwrdd a throi'r ddyfais neu'r peiriant i ffwrdd.

Casgliad

Rydyn ni'n gobeithio eich bod chi eisoes wedi darganfod yr atebion i'r cwestiynau rydyn ni wedi bod yn eu trafod. Os yw hynny'n wir, mae'n bryd inni rannu ffyrdd.

Hoffem pe bai gennych ddealltwriaeth gyflawn a chyflawn o'r hyn y buom yn siarad amdano. Hynny yw minn kota trolio problemau traed modur pedal.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi methu rhywbeth hollbwysig, rydyn ni'n argymell darllen yr erthygl eto. Ac anfonwch y rhestriad hwn ymlaen at eich cymdeithion.

Ond helpwch bobl eraill, a byddwch chi'n helpu'ch hun. gobeithio y cewch chi amser bendigedig yn cychod!

Erthyglau Perthnasol