12 Mownt Wal Caiac Gorau 2023 - Gwnewch y Mwyaf o'ch Lle Storio

Mae bod yn berchen ar gaiac yn hwyl iawn ac mae'n caniatáu ichi wneud cymaint. Cyn belled â bod gennych gorff o ddŵr i'w lywio a'i fwynhau, gall y caiac eich helpu i wneud hynny mewn ffordd fwy hwyliog a deniadol. Mae buddsoddi mewn un yn fargen fawr ac yn newid bywyd mawr, ond nid yw popeth amdano mor hawdd â hynny. Mae problemau posibl a all godi wrth fod yn berchen ar gaiac, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â'i drin o ran storio.

Gall caiacau fod yn drwm ac yn lletchwith lifft a chludiant, yn enwedig os nad oes gennych rac to neu drelar. Gall hyn ei gwneud hi'n anodd cael eich caiac i'r dŵr. Mae angen glanhau a chynnal a chadw rheolaidd i'w cadw mewn cyflwr da. Fodd bynnag, storio (storio) yw'r her fwyaf oherwydd nid ydych chi'n defnyddio'r caiac yn llawer mwy nag yr ydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd. Pan nad ydych y tu mewn iddo, mae angen rhywle arnoch i'w osod lle bydd yn ddiogel ac yn gadarn. Mae hwn yn broblem i lawer o badlwyr.

Brwydrau Storio Caiac

Sut i Storio Caiac

Gall storio caiac fod yn her, yn enwedig os oes gennych le cyfyngedig yn eich cartref neu fflat, ac am fwy nag un rheswm:

Lle storio dan do cyfyngedig yw'r sefyllfa waethaf i chi gael eich hun ynddi. Garej neu islawr yn golygu y gallwch storio eich caiac drwy ei hongian o'r nenfwd neu wal gan ddefnyddio strapiau neu pwlïau. Fel arall, gallwch fuddsoddi mewn rac storio caiac, y gellir ei osod ar wal neu nenfwd a gall ddal un neu fwy o gaiacau.

Mae diffyg gofod awyr agored yn broblem hefyd. Heb gael iard neu dramwyfa i storio'ch caiac, gallwch geisio ei storio ar batio, balconi, neu ddec. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio gorchudd amddiffynnol i'w atal rhag cael ei niweidio gan yr elfennau.

Rhag ofn nad oes gennych ffordd i storio'ch caiac y tu mewn, byddwch am fuddsoddi mewn gorchudd caiac o ansawdd da i ei amddiffyn rhag yr haul, glaw, ac amodau tywydd ac elfennau eraill. Eto i gyd, ei wneud y tu mewn yw'r ffordd orau o weithredu, yn enwedig gyda mownt wal.

Mowntiau Wal Caiac

Mowntiau Wal Caiac Gorau

 

Mae mownt wal caiac yn ffordd wych o storio'ch caiac oddi ar y ddaear ac allan o'r ffordd. Gall hefyd fod yn ffordd gyfleus i arddangos eich caiac fel darn addurniadol. Wrth siopa am mount wal caiac, mae ychydig o bethau allweddol i'w hystyried.

Capasiti pwysau: Gwnewch yn siŵr y gall y mownt wal drin pwysau eich caiac. Mae bob amser yn well bod yn ofalus a dewis mownt â chynhwysedd pwysau uwch nag sydd ei angen arnoch.

Cysondeb: Mae rhai mowntiau wal wedi'u cynllunio i ffitio'n benodol mathau o gaiacau, tra bod eraill yn fwy cyffredinol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio bod y mownt rydych chi'n ei ystyried yn gydnaws â'ch caiac.

deunydd: Gellir gwneud mowntiau wal o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys pren, metel a phlastig. Dewiswch fynydd sy'n wydn ac a fydd yn dal i fyny dros amser.

Rhwyddineb defnydd: Ystyriwch pa mor hawdd yw gosod y wal a pha mor ddiogel ydyw unwaith y bydd yn ei le. Nid ydych am i'ch caiac ddod yn chwilfriw oherwydd nad oedd y mownt wedi'i osod yn gywir.

Pris: Gall pris mowntiau wal amrywio o lai na $20 i dros $100. Darganfyddwch eich cyllideb a chwiliwch am fynydd sy'n cyd-fynd â hi, tra'n dal i gynnig y nodweddion a'r ansawdd sydd eu hangen arnoch chi.

Gwahanol Mathau ac Adolygiadau

Strapiau

mowntiau wal Strap

Mae strapiau caiac yn ddyfeisiadau syml y gellir eu haddasu y gellir eu defnyddio i hongian eich caiac oddi ar wal neu nenfwd. Mae'r strapiau fel arfer yn rhad ac yn hawdd i'w gosod, ond efallai na fyddant mor ddiogel â mathau eraill o fowntiau wal.

pwlïau

Mae pwlïau caiac yn debyg i strapiau, ond maen nhw'n defnyddio system o raffau a phwlïau i godi a gostwng eich caiac. Gall y rhain fod yn fwy diogel na strapiau, ond gallant fod yn ddrutach ac yn anoddach i'w gosod.

crud

Mae crudau caiac fel arfer wedi'u gwneud o fetel neu blastig ac wedi'u cynllunio i ddal eich caiac yn ei le ar wal neu nenfwd. Maent yn fwy sefydlog a diogel na strapiau neu bwlïau, ond gallant fod yn ddrytach ac efallai y bydd angen mwy o waith gosod arnynt.

raciau

rac caiac

Mae raciau caiac yn strwythurau mawr sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain sy'n gallu dal un neu fwy o gaiacau ar wal neu nenfwd. Maent yn sefydlog ac yn ddiogel iawn, ond gallant fod yn ddrytach ac yn cymryd mwy o le na mathau eraill o fowntiau wal.

12 Mownt Wal Caiac Uchaf ar gyfer Pob Gofod

1. Bachau Crud Wal Chwaraeon Seattle

Caiac Chwaraeon Seattle

Un o'r opsiynau gorau ar y farchnad yw'r set storio hon, ysgafn, wedi'i gorchuddio â phowdr o ddau fachau J. Gallant ddal hyd at 200 pwys ac maent yn gyflym ac yn hawdd i'w gosod. Maent yn dod â bolltau a gellir eu defnyddio y tu allan hefyd. Eu mesuriadau yw 24.75 ″ H x 12.75 ″ D a gallant gynnal y caiacau mwyaf a thrwmaf.

2. Suspenz EZ Caiak Rack

Rack Caiac Suspenz EZ

Os yw bachau J rheolaidd yn rhy syml i chi, dyma bâr du a melyn gyda strapiau. Mae'r dur wedi'i orchuddio â phowdr a gellir ei ddefnyddio yn yr awyr agored. Mae'r strapiau'n dal y cwch yn dynn yn ei le ac mae ardal wedi'i phadio ag ewyn ar gyfer mwy o amddiffyniad. Mae'n storio hyd at 125 pwys ac yn ymestyn 20 modfedd o'r wal.

3. Max eithafol 3005.3474

Max Eithafol 3005.3474 Set Caiac

Yn gallu gwrthsefyll hyd at 200 pwys o lwyth, mae'r set hon o fachau J du yn pwyso 5.51 pwys ac mae wedi'i wneud o ddur aloi. Mae'n ddewis hynod gryf gydag ewyn amddiffynnol sy'n diogelu'r caiac. Maent yn hawdd iawn i'w gosod a gellir eu defnyddio yn yr awyr agored hefyd. Gallwch ei ddefnyddio gydag unrhyw gaiac waeth beth fo'i fath neu faint.

4. Raciau Dŵr o'r Môr i'r Copa

Raciau Dŵr o'r Môr i'r Copa

Yn mesur 24 x 26 modfedd, mae'r rac hwn yn dal hyd at 175 pwys. Mae'n cymysgu dur gwyrdd gyda phadiau ewyn du ar gyfer dyluniad deniadol gan ei fod yn amddiffyn y caiac a'i ddal yn ei le. Mae llewys neilon hefyd ar gyfer y breichiau sy'n amddiffyn y corff ymhellach.

Mae pecyn mowntio cyflawn wedi'i gynnwys yn y blwch. Mae amrywiaeth lai hefyd yn bodoli, 20 x 13 modfedd gyda chynhwysedd llwyth o 110 pwys, os ydych chi'n berchen ar lestr llai ac ysgafnach.

5. Racks Auto Malone SlingTwo

Raciau Auto Malone

Yn olaf ond nid lleiaf yw'r set hon o ddwy sling coch y gellir eu cysylltu â'r wal ond hefyd y nenfwd. Gallant gario 135 pwys ac mae ganddynt galedwedd dur di-staen gyda bachau S wedi'u gorchuddio.

Mae'r strapiau'n defnyddio'r mecanwaith rhyddhau cyflym hoff ffan i'w drin yn haws. Os oes gennych chi ddau gaiac, mae'r set hon yn opsiwn gwych gan ei fod yn dal dau gaiac ar unwaith. Cofiwch fod angen iddynt fod yn eithaf ysgafn i'r ddau ffitio ar unwaith.