10 Offeryn Goroesi Hanfodol i Barhau â'ch Caiac 2023 - Offer i Aros yn Ddiogel

Mae'r defnydd o gwch bach, un person wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae pobl bob amser wedi bod yn gorfod croesi gwahanol gyrff dŵr ac wedi gwneud yr hyn a allent i wneud iddo ddigwydd.

Drwy gydol yr hanes hir o bysgota ac archwilio, byddai ein hynafiaid yn dod o hyd i ffyrdd o wneud cychod gwell a gwell i wneud eu bywydau yn haws. Nid oeddent bob amser yn ddiogel, os bu erioed, sy'n rhywbeth a ddaeth gydag amser.

Heddiw, mae gan gaiac fodern bopeth y gall fod ei angen tra ar y dŵr, boed yn bysgotwr sydd angen llawer o offer i ddal pysgod, neu gaiacwr hamdden yn mwynhau diwrnod allan.

Rhestr o offer goroesi hanfodol:

  1. Gyda Awyru - Siaced Achub Caiac Pysgota NRS Chinook
  2. Gêr Diogelwch Gwydn Aml-chwaraeon - Helmed Meistr Awyr Agored
  3.  Gorau ar gyfer Deunydd Anadlu - Menig Pysgota KastKing Sol Armis
  4. Gorau Diddos ac Anadlu Gorau - Glaw FROGG TOGGS Pro Lite

Rhestr o becyn cymorth cyntaf a goroesi:

  1. Yn cynnwys Bag Bug Out a Bag Sych - Pecyn Cymorth Cyntaf Cyflenwi Morglawdd
  2. Cydrannau Pysgota Gorau - Gleidio Pecyn Pysgota Goroesi ASE

Yn bwysicaf oll, gall caiacau modern ffitio llawer o wahanol offer diogelwch, gêr, a nodweddion sy'n gwneud pob sesiwn caiacio yn fwy diogel ac yn fwy pleserus. Wrth gwrs, rhaid cofio eu gosod a chario'r offer goroesi.

Goroesi Pob Taith Caiac

Goroesi Pob Taith Caiac

Wrth sôn am oroesi yn y gwyllt, nid yw'n ardal fach i'w gorchuddio. Mae'n dibynnu'n fawr ar pam mae rhywun yn mynd allan i gaiacio o ran yr offer goroesi hanfodol y dylent eu cario. Mae taith bysgota yn wahanol na sesiwn rwyfo. Mae caiacio i archwilio'r pwll lleol a thynnu lluniau yn wahanol i ddefnyddio caiac i gyrraedd ochr arall y lan a gwneud rhywbeth arall.

Mae angen offer goroesi penodol ar bob un o'r sefyllfaoedd hyn, ond peth da amdanynt yw bod yr offer mwyaf hanfodol yr un peth i raddau helaeth. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am yr hanfodion hynny a pham mae eu hangen arnoch chi.

Mae rhai eitemau na ddylech byth adael eich cartref hebddynt wrth fynd ar daith caiacio a dyna'r eitemau allweddol yr ydym yn eu hadolygu. Os ydych chi'n angerddol am gaiacio neu newydd ddechrau, mae hyn yn rhywbeth i feddwl amdano.

Gêr Diogelwch Goroesi

Fel y mae eu henw yn awgrymu, mae'r eitemau hyn yno i'ch gwneud yn fwy diogel nag y byddech hebddynt. Mae'r gêr hwn fel arfer yn cael ei wisgo fel dillad ac mae i fod i amddiffyn rhai rhannau o'r corff rhag niwed.

Y gêr diogelwch pwysicaf sydd ei angen arnoch chi yw fest achub (siaced achub), helmed, menig caiac, a chot law caiac. Os llwyddwch i gael y pedwar a'u defnyddio'n weithredol wrth gaiacio, go brin y bydd problem gyda'ch gallu i oroesi mewn amodau garw.

1. Siaced Achub Caiac Pysgota NRS Chinook – Gyda Awyru

Siaced Achub Caiac Pysgota NRS Chinook

 

Ar gael mewn tri lliw deniadol siarcol, bayberry, a choch, y siaced achub hon yw'r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer diwrnod allan iawn caiacio. Er ei fod yn cael ei wneud ar gyfer pysgotwyr mewn golwg, oherwydd eu bod yn aros ar y dŵr yn hirach ac yn pysgota mewn bron unrhyw gyflwr, gall unrhyw un ei wisgo. Nid oes rhaid i chi fod yn bysgotwr caiac i roi un ymlaen a theimlo'n ddiogel, dim ond caiacwr angerddol.

Ar wahân i fod yn ddyfais arnofio personol (PFD) i chi ac yn rhywbeth i ddibynnu arno os ydych chi byth dros ben llestri, mae gan y fest bywyd hon lawer o nodweddion eraill hefyd. Gan ei fod yn mynd dros eich dillad eraill, gall ddyblu fel fest goroesi yn llawn eich gêr pwysicaf. Bydd pysgotwyr wrth eu bodd gan fod ganddo gysegredig deiliad gwialen ar ardal dde'r frest a sawl pwynt cysylltu allanol drwyddi draw.

Mae pocedi affeithiwr mawr gyda adrannau ar wahân y tu mewn, digon ar gyfer eich blychau taclo ac eitemau eraill sydd eu hangen arnoch chi gerllaw. Mae gan un o'r ddau boced blaen mawr hefyd holwyr offer. Mae tab lash cyllell pwrpasol ar ardal chwith y frest a cheidwaid strap ysgwydd. Mae'r fest hon wedi'i zippered yn y blaen ac mae'n gyfforddus ac yn optimaidd i'w gwisgo.

2. Helmed Meistr Awyr Agored - Gêr Diogelwch Gwydn Aml-chwaraeon

Helmed Meistr Awyr Agored

 

O ran amddiffyn eich pen rhag anaf yn ystod sesiwn caiacio, dim ond un peth sydd i'w wneud mewn gwirionedd: gwisgo helmed. Yn sicr, mae'n debyg na fydd byth yn cael ei ddefnyddio at ei wir ddiben gan ei fod yn cymryd llawer o anlwc a chyfuniad bras o amgylchiadau i chi ei wir angen. Fodd bynnag, gwell saff nag edifar.

Mae helmed mewn senario caiacio yn amddiffyn rhag creigiau, cerrig a malurion yn y dŵr, ond hefyd rhag caiacwyr eraill a'u padlau. Os ydych mewn a caiac sy'n eistedd mwy nag un person, gallai eich partner eich taro yn ddamweiniol tra'n padlo. Er mwyn amddiffyn eich cromen rhag y rhain i gyd, bydd helmed amlbwrpas y gellir ei defnyddio mewn gweithgareddau awyr agored eraill yn gwneud hynny.

Mae'r helmed hon gan OutdoorMaster yn cael ei hysbysebu fel helmed sglefrfyrddio, beicio, ac aml-chwaraeon, ac mae llawer o gwsmeriaid wedi bod yn ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â dŵr ers blynyddoedd. Mae ganddo adolygiadau gwych ac mae ar gael mewn 11 lliw ffasiynol i gyd-fynd ag unrhyw fath o gaiac ac offer arall.

Gyda awyru llyfn, addasiad dwbl, a leinin symudadwy, mae ganddo bopeth sydd ei angen arnoch i fod yn ddiogel ac yn gyfforddus. Mae ei haen allanol yn gragen abs wedi'i hatgyfnerthu gyda chraidd eps sy'n amsugno sioc, sy'n gallu gwrthsefyll effeithiau mawr.

3. Menig Pysgota KastKing Sol Armis – Gorau ar gyfer Deunydd Anadlu

Menig Pysgota KastKing Sol Armis

 

Efallai eich bod chi'n pendroni pam fod angen menig arnoch chi tra mewn caiac, yn enwedig yn ystod taith bysgota. Wel, mae yna ddigon o resymau i wisgo pâr ac mae hwn yn cwmpasu pob un ohonynt. Nid yw'r menig hyn hefyd yn llym ar gyfer pysgota, yn debyg i'r helmed.

Gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer hela, beicio, beicio modur, heicio, rhwyfo, ac yn ymarferol unrhyw weithgaredd awyr agored / chwaraeon arall lle mae angen rhywfaint o gysur, gafael a diogelwch ychwanegol arnoch.

Nid yw goroesi bob amser yn ymwneud ag achub eich bywyd mewn sefyllfa beryglus. Mae hefyd yn ymwneud â gwell diogelwch a chysur, a dyna lle mae menig heb fysedd fel y rhain yn ffynnu. Maen nhw'n gorchuddio ¾ y bysedd ac mae ganddyn nhw dab tynnu hawdd. Mae'r rhanbarth palmwydd wedi'i orchuddio â lledr synthetig caled ac mae tab hawdd ei dynnu yn y craidd. Y deunydd cyffredinol yw polyester.

Ar gael mewn 8 lliw hardd wedi'u hysbrydoli gan gamo, maen nhw hefyd yn amddiffyn rhag yr haul. Os meddyliwch am y peth, mewn llawer o sefyllfaoedd eich dwylo chi yw'r unig ran agored o'ch corff cyfan.

Am fwy o gynhesrwydd, amddiffyniad rhag yr haul, amddiffyn rhag pryfed, a gafael tynnach, mynnwch bâr o'r menig caiacio hyn a pheidiwch byth ag edrych yn ôl. Bydd y deunydd anadlu yn caniatáu digon o aer ac awyru i'r croen ac ni fydd byth yn mynd yn boeth gyda nhw, hyd yn oed yn yr haf.

4. Siwt Glaw Frogg TOGGS Pro Lite - Dal dwr ac Anadlu

Siwt law frogg TOGGS Pro Lite

 

Aros yn sych yw'r nod yn y pen draw o nid yn unig caiacio, ond bod mewn llong i ffwrdd o'r lan. Mae goroesiad yn ymwneud â gallu i addasu a pharatoi, yn ogystal â synnwyr cyffredin. Gan y bydd dŵr ac y gallai hefyd lawio allan o unman, mae cael rhywbeth gwrth-ddŵr i'ch amddiffyn chi a'ch dillad eraill yn hanfodol.

Er mwyn gorchuddio'r holl seiliau a pheidio â phoeni am un peth yn gwlychu, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cael y siwt law hon sy'n dal dŵr ac yn gallu anadlu. Yn cynnwys cot sip blaen a pants coes syth waist elastig, prin y mae'n ddigon ysgafn i sylwi arno tra ei fod ymlaen.

Mae gan y gôt gwfl addasadwy gyda chloeon llinyn gwthio, a fflap storm snap-down dros y zipper ac mae'r cyffiau i gyd yn elastig. Mae'r siwt ar gael mewn tri lliw, khaki, carbon du, a glas brenhinol.

Pecynnau Cymorth Cyntaf a Goroesi

Nawr eich bod wedi gwisgo'n iawn ar gyfer yr achlysur ac yn gallu gwrthsefyll y tywydd a'r dŵr, mae'n bryd symud ymlaen at rywbeth mwy cyffredinol. Dylai fod gan bob caiac ei becyn cymorth cyntaf ei hun yn ogystal â phecyn goroesi.

Daw pecynnau cymorth cyntaf mewn llawer o wahanol feintiau ac amrywiaethau a gall fod yn llethol ac yn ymddangos yn amhosibl dewis yr un iawn. Peidiwch â phoeni, oherwydd cyn belled â bod ganddo bopeth y gallai fod ei angen arnoch mewn caiac, byddwch yn iawn.

Mae'r un peth yn wir am y pecyn goroesi. Os ydych chi'n bysgotwr, mae'n rhaid i chi gael hanfodion pysgota sylfaenol y tu mewn iddo. Os na, bydd pecyn syml, sylfaenol gyda chyllell, rhywfaint o raff, ac ychydig o eitemau eraill yn ei wneud. Ymgynghorwch â'r cynhyrchion canlynol i gael syniad sylfaenol o'r hyn y gallai fod ei angen arnoch.

1. Pecyn Cymorth Cyntaf Cyflenwi Morglawdd – Gyda Byg Out a Bag Sych

Pecyn Cymorth Cyntaf Cyflenwi Morglawdd

 

Gan eich bod wedi'ch amgylchynu gan ddŵr, mae'n rhaid i'ch pecyn cymorth cyntaf fod yn dal dŵr, neu yn hytrach ei gynhwysydd. Daw'r pecyn cwch cymorth cyntaf hwn mewn bag coch gwrth-ddŵr ac mae ganddo 100 darn y tu mewn iddo. Mae hefyd yn wych oherwydd bod ganddo gyflenwadau brys ar gyfer caiacio, pysgota, syrffio, hwylio a chanŵio.

Yn gyntaf oll, mae'r bag 11 modfedd wrth 4 modfedd yn arnofio ar wyneb y dŵr. Mae ganddo garbiner cloi sy'n atal rhwd ac mae tu allan y bag wedi'i orchuddio â PVC gwrth-ddŵr. Mae'r holl wythiennau wedi'u weldio ac mae'r symbol cymorth cyntaf (croes) yn adlewyrchol. Pwysau'r bag llawn yw 1.3 pwys.

Mae wedi holl bethau arferol fel rhwymynnau, bandaids, rhwyllen, eli, hufenau, gwrthfiotigau, pinnau, siswrn, pliciwr, ac ati. Fodd bynnag, mae'n disgleirio oherwydd ei offer brys alltraeth gan fod ganddo 13 modfedd o raff paracord oren llachar, 5 metr o dâp PVC gwrth-ddŵr, gefail multitool, golau LED, poncho glaw, blanced argyfwng, chwiban, a dwy ffon ysgafn.

2. Pecyn Pysgota Goroesi Gleidio Gorau ASE - Cydrannau Pysgota Gorau

Pecyn Pysgota Goroesi Glide Gorau ASE

 

Mae angen llawer o offer gwahanol ar bysgotwyr a'r peth drwg amdano yw ei fod fel arfer yn fach ac yn pechu llawer o wahanol fathau. Er mwyn sicrhau bod gennych chi bopeth bob amser, mae pecyn pysgota goroesi sylfaenol bach popeth-mewn-un yn mynd yn bell.

Mae gan yr un hwn gan Best Glide bopeth y gallai fod ei angen ar bysgotwr, gan gynnwys bobbers, arweinwyr, lein bysgota, wyau eog / cnoi crapïau, jigiau, bachau, pryfed, ac ati Mae'r blwch y maint perffaith i ffitio mewn unrhyw boced, hyd yn oed y tu mewn i'r pecyn cymorth cyntaf neu un o bocedi fest bywyd.

Mae'r cynhwysydd wedi'i wneud o dun sy'n gwrthsefyll dŵr ac mae ganddo seliau rwber a seliau tâp finyl i amddiffyn dŵr ychwanegol. Mae'r gel silica yno hefyd ar gyfer amsugno lleithder. Os byddwch chi byth yn teimlo eich bod wedi anghofio rhan bwysig o offer pysgota, bydd gan y blwch bach hwn.

Teclynnau ac Eitemau Eraill

Yn olaf ond nid lleiaf, yn bendant bydd angen rhai teclynnau bob dydd arnoch chi, eitemau na ddylech byth adael eich cartref gyda nhw yn enwedig wrth fynd i'r gwyllt. Mae hyn yn cynnwys oriawr sy'n dal dŵr, cwmpawd sy'n arnofio, mapiau a siartiau, golau gwrth-ddŵr, a chyllell goroesi. Gall gwn fflêr fod yn ormodol ond yn bendant ni fydd yn brifo. Cadwch y cyfan mewn a bag sych, yn agos atoch bob amser.

Mae gan eich ffôn clyfar modern lawer o fanteision ond mae angen mwy arnoch chi. Ar gyfer pysgotwyr sydd o ddifrif am eu profiad o bysgota caiac, byddai'n well ffitio dangosfwrdd eich caiac gyda GPS, tywydd. Radio VHF gyda rhestr sianeli brys lleol gerllaw, a darganfyddwr pysgod.

Bydd y rhain yn rhoi cyfle llawer gwell i chi ddal pysgod ond hefyd dod o hyd i'ch ffordd mewn angen.

Dyma awgrym da: dewch â padl ychwanegol, o ddewis un y gellir ei ddadosod a'i storio'n hawdd. Mae hyn yn bwysig rhag ofn y bydd eich prif badl yn arnofio os byddwch yn ei ollwng neu os bydd y tywydd yn achosi iddo ddisgyn allan neu lithro o'ch dwylo. Os gallwch chi, gosodwch sgert chwistrellu ar eich caiac i gael cysur, cynhesrwydd a sychder ychwanegol.