Certi caiac, olwynion a throlïau gorau ar gyfer 2023 - Atebion trafnidiaeth gorau ar gyfer caiacau

Mae caiacio yn llawer o hwyl, gallwn ni i gyd gytuno ar hynny. Mae'n weithgaredd hynod ddiddorol, cyffrous a deniadol sydd â digon o ochrau da. Gellir ei wneud ar ei ben ei hun fel y prif hobi, neu gall wella gweithgaredd arall, ei wella, neu ei wneud yn haws. Beth bynnag a wnewch gyda chaiac a sut bynnag yr ydych am fynd ato, mae amseroedd da wedi'u gwarantu yn y bôn. Mae hyn yn fwy nag amlwg o'r diddordeb cynyddol yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Er gwaethaf y llawer o hwyl y gellir ei brofi wrth caiacio, mae caiacwyr hefyd yn delio â llawer o drafferthion bob tro y maent am fynd allan. Un o'r prif resymau am hyn yw natur feichus y caiac.

Nid oes gwadu'r ffaith bod caiac arferol, arferol yn eithaf mawr. Nid yw eu cyfuniad hyd a lled, yn ogystal â'u pwysau, yn addas ar gyfer cludo, storio a chario'n aml. Mae'r tri o'r rhain yn broblematig wrth fynd i'r dŵr ac yna dychwelyd.

Mae hyn mewn gwirionedd yn broblem fawr i lawer o gaiacwyr posibl a'r prif reswm pam eu bod yn penderfynu peidio â phadlo. Yn ffodus, mae yna ateb effeithiol i'r mater hwn a daw ar ffurf atebion cludo caiac pwrpasol. Certiau caiac, olwynion a throlïau yw'r rhain yn bennaf. Yn aml yn gyfnewidiol ac yn cael eu defnyddio'n aml fel cyfystyron, cyn belled â bod ganddynt olwynion a'u bod wedi'u bwriadu ar gyfer caiacau, maent yn ddefnyddiol iawn. Ond pa rai yw'r gorau a sut ydych chi'n dewis yr ateb mwyaf optimaidd ar gyfer eich caiac? Darllenwch ymlaen i ddarganfod wrth i ni siarad y troliau caiac gorau, olwynion, a throlïau ar gyfer 2023.

Canllaw Prynwr

Cyn siarad am y cynhyrchion gorau sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd, yn gyntaf rhaid cael ychydig eiriau am sut i ddewis. Mae'r cam pori yn tueddu i fod yn llethol pan fydd rhywun yn prynu pethau nad ydyn nhw'n gwybod fawr ddim amdanyn nhw. Rhaid i gaiacwyr wybod beth i'w ystyried wrth brynu cart caiac.

Y Math

math olwyn caiac

Fel y disgwyliwch yn ôl pob tebyg, mae yna sawl math o gartiau caiac (trolïau, olwynion, ac ati) ac fe'u defnyddir yn wahanol. Mae rhai yn fwy defnyddiol mewn sefyllfaoedd penodol nag eraill, yn ogystal â gyda gwahanol fathau o gaiac. Mae'r tri phrif fath yn cynnwys certiau plygio i mewn, troliau plygu, a chartiau strap.

Mae gan grefftau plug-in olwynion sefydlog ac maent yn eithaf ysgafn a sefydlog, gan eu gwneud yn opsiwn cyffredinol da. Cartiau plygu yw'r rhai mwyaf cryno oherwydd eu bod yn plygu (yn amlwg). Os ydych chi'n poeni am gludiant a rhwyddineb, ewch gyda model plygu. Yn olaf, mae certiau strap yn defnyddio strapiau sy'n amddiffyn y caiacau rhag llithro a chwympo allan. Maent yn cynyddu diogelwch i'r eithaf.

Mae unrhyw un drol yn gweithio'n dda a bydd gennych amser haws yn gyffredinol. Mae'r rhain yn wahaniaethau bach a nodweddion sydd i fod i wneud y pryniant yn haws, nid yn fwy anodd. Certi plygio sydd orau ar gyfer tir garw, mae storio hawdd yn gyraeddadwy gyda certiau plygu, ac mae diogelwch caiac mwyaf gyda'r rhai sydd â strapiau.

Math o Olwyn

Trolis a cherti yw'r rhain i gyd wedi'r cyfan felly yn naturiol yr olwynion yw'r rhan bwysicaf. Hebddynt, neu os ydynt yn ddiffygiol, ni all y profiad cyffredinol byth fod yn foddhaol. Maint olwyn yw'r brenin absoliwt. Po fwyaf a lletach yw'r weel, y gorau y bydd y caiac yn perfformio ar dywod. Mae olwynion talach yn golygu mwy o sefydlogrwydd oherwydd gall y troli fod yn agosach at y caiac.

Yna mae y deunydd. Yn union fel gydag unrhyw nwydd arall, mae'n hollbwysig. Olwynion chwyddadwy yw'r amrywiaeth mwyaf cyffredin ac maent yn gweithio'n dda ar bob tir. Mae yna olwynion plastig wedi'u mowldio hefyd a rhai wedi'u llenwi ag ewyn. Yr opsiwn gorau allan o'r cyfan yw teiars pob tir sy'n atal tyllau yn y tyllau. Dyma'r unig ateb rhesymegol os ydych fel arfer yn llywio tir garw oddi ar y ffordd i gyrraedd y corff dŵr a ddymunir.

Pwysau a Storio

Nid ydych yn gwneud trol trwm. Dylai rhywbeth sydd i fod i'ch helpu i gario pethau eraill fod mor ysgafn â phosib. Certi plug-in yw'r rhai ysgafnaf. O ran capasiti, rydych chi eisiau troli a all gynnal 150 pwys o leiaf. Er mwyn arbed lle gartref a chael amser haws i deithio, mae angen i'r drol fod yn hawdd i'w storio pan nad yw'n cael ei defnyddio. Gellir dadosod rhai modelau yn gyfan gwbl. Os yw hyn yn bwysig i chi a'ch bod chi eisiau cyn lleied o drafferth â phosib, dewiswch fodel plygadwy.

10 Adolygiad Cynnyrch / Our Picks

1. RAILBLAZA C-Tug

RAILBLAZA C-Tug

Gan ddechrau oddi ar y rhestr yn gryf, dyma drol caiac ddeniadol a galluog sydd â phopeth sydd ei angen arnoch i gludo'ch cychod yn iawn i'r dŵr ac oddi yno. Mae'r dyluniad du a gwyrdd taclus yn gwneud iddo sefyll allan yn y dorf, ond dim ond y dechrau yw hynny. Er mor wydn a chadarn ag y maen nhw'n ei gael, mae'r troli hwn yn enghraifft wych o'r hyn sydd ei angen ar gaiacau.

Hawdd iawn i'w ymgynnull gan nad oes angen unrhyw offer arno, mae ganddo olwynion plastig, di-dyllu rwber sy'n gallu cymryd bron unrhyw arwyneb. Dyma beth rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd o rywbeth sydd angen croesi tir amrywiol. Dim ond 10 pwys y mae'n ei bwyso, mae'n hawdd ei storio a'i gludo, a gall ddal cymaint â 300 pwys. Mae gan y pad cragen fecanwaith snap a chlo sy'n dal y caiac yn ei le yn gadarn. Yr unig anfantais bosibl fyddai'r strapiau, gan eu bod ychydig yn llai gwydn na'r gystadleuaeth.

2. ABN Cyffredinol

ABN Cyffredinol

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae hwn yn fodel cyffredinol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob math o gaiacau yn ogystal â chanŵod, byrddau a chychod eraill. O'r edrychiad cyntaf, mae'n fwy na amlwg beth yw ei nodweddion rhif un. Mae'r olwynion rwber mawr yn iawn ac yn alluog, gyda phinnau dur a all wrthsefyll llawer o ddefnydd trwm ac sy'n wych ar laswellt, graean neu dywod.

Mae padiau bumper sy'n gyfrifol am ddal y caiac yn eu lle yn rhy fawr, tra bod y ffrâm yn ddur anodized. Gyda'i gilydd, gallant ddal hyd at 200 pwys o lwyth. Yn y pecyn byddwch hefyd yn cael strap clymu 12 troedfedd i lawr ar gyfer diogelwch ychwanegol. Mae'r drol hon hefyd yn blygadwy ac yn hawdd iawn i'w dadosod a'i chydosod. O'r herwydd, mae'n ffitio mewn unrhyw sach gefn mawr ar gyfer rhywfaint o gludiant neu storio hawdd.

3. Suspenz Smart Airless DLX

Supenz Smart Airless DLX

Nawr dyma ddyluniad deniadol sy'n gwneud defnydd o'r cyfuniad adeiladu melyn a balc poblogaidd erioed. Mae gan y model di-aer hwn teiars 10-modfedd na fydd byth yn mynd yn fflat arnoch chi. Gan nad oes aer ynddynt, gallwch ei ddefnyddio mewn pob math o amodau heb boeni y byddant byth yn cael eu tyllu. Mae'r ffrâm yn alumnum a di-staen, yn gryf iawn ac yn wydn.

Mae'r drol yn gwbl blygadwy ac mae'n ffitio'n hawdd i fag cario rhwyll sy'n dod yn y pecyn. Mae'r strapiau a gewch yn wydn iawn a chynhwysedd llwyth y drol hon yw 150 pwys. Ar ei ben ei hun, mae'n pwyso dim ond 9 pwys. Mae'r padiau rwber yn dal y caiac yn gadarn ac ar ongl daclus felly nid oes unrhyw reswm i boeni. Ar ben hynny, maent yn gymwysadwy.

4. TMS CART-CANOETMS CART-CANOE

Mae cyfuniad du a gwyn bob amser mewn ffasiwn ac mae'r cart hwn yn ei adnabod yn dda. Gan ddal hyd at 120 o bunnoedd, nid yw mor alluog â'r gweddill o ran gallu, ond mae'n gwneud iawn amdano mewn mannau eraill. Mae'n dal i fod yn addas ar gyfer caiacau canolig yn ogystal â modelau ysgafn sydd ychydig yn rhy fawr. Er mai dim ond dau far sydd gan y rhan fwyaf o drolïau eraill, mae gan yr un hwn dri, sy'n cynnig mwy o amlochredd.

Mae'r sefydlogrwydd yn uwch na'r cyfartaledd ac mae strap 12 troedfedd i lawr wedi'i gynnwys ar gyfer y diogelwch mwyaf posibl mewn cludiant. Mae ei ffrâm wedi'i gwneud o fetel solet, ac mae'r bymperi yn ewyn. Dyluniad a photensial y teiars yw lle mae'r cart yn disgleirio. Maent yn 9.5 modfedd o daldra a 3.5 modfedd o led yn niwmateg sy'n ddelfrydol ar gyfer graean a thywod. Pan fyddwch chi eisiau ei storio neu ei gario, mae'n torri i lawr yn hawdd ac yn gyflym.

5. Cert Swpper Malone Xpress

Cert Swpper Malone Xpress

Mae'r un hwn yn amlwg yn wahanol i'r gweddill ac mae rheswm da drosto. Mae'n drol arddull sgupper sy'n cael ei wneud yn arbennig ar gyfer caiacau eistedd-ar-ben. Fodd bynnag, mae'n dal i ffitio unrhyw gaiac safonol sydd â thyllau sgupper. Er nad yw'n apelio'n esthetig fel rhai o'r rhai eraill ar y rhestr, mae'n alluog iawn ac mae'n gwneud ei waith yn dda. Mae troliau sgwper bob amser yn opsiwn dibynadwy.

Mae'r system rheoli cloi lled yn addasadwy ac mae'n amrywio o 6.5 modfedd yr holl ffordd i 16.5 modfedd, gan roi digon o opsiynau i chi ar gyfer crefftau tra gwahanol. Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o alwminiwm nad yw'n cyrydu sy'n rhoi cryfder a gwydnwch iddo, ond hefyd yn ei gwneud yn ysgafn. Mae padiau goam symudadwy sy'n amddiffyn y caiac. O ran y gallu llwyth, caiff ei uchafu ar 200 pwys.

6. Troli Cludo Cludwyr Dolly Cart ar gyfer Caiac

Troli Cludo Cludwyr Dolly Cart ar gyfer Caiac

Yn olaf ond nid yn lleiaf, dyma opsiwn fforddiadwy gan frand da sydd bob amser yn gwneud eitemau sydd â gwerth gwych am y pris rydych chi'n ei dalu. Yn sefydlog, yn wydn, ac yn gydnaws ag unrhyw gaiac yn y bôn, mae ganddo bopeth sydd ei angen arnoch ac nid yw'n gadael dim i'w ddymuno. Dyma'r opsiwn haen ganol a fydd yn bodloni'r dechreuwyr a'r cyn-filwyr.

Mae'r troli yn pwyso dim ond 9 pwys. Ei ddimensiynau yw 29 x 14 x 7 modfedd, ac mae ganddo ffrâm alwminiwm gwyn gyda theiars du, bymperi a strapiau. Yn y pecyn, mae strap clymu 12 troedfedd a fydd yn sicrhau bod y caiac yn ei le ymhellach. Ei gapasiti llwyth yw 150 pwys a gall yr olwynion rwber plastig 10 modfedd drin unrhyw dir.

Cwestiynau Cyffredin

Cartiau caiac

Mae prynu nwydd newydd fel arfer yn dod â llu o gwestiynau, ac rydym eisoes wedi ateb rhai ohonynt. Eto i gyd, mae gan brynwr troli caiac ar gyfartaledd gamsyniadau ac amheuon ychwanegol felly dyma rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am brynu'r olwynion cywir ar gyfer eich caiac.

1. A oes gwir angen cart caiac arnaf?

Nid yw'r angen am drol yn absoliwt, ond nid yw'r caiac ychwaith os ydych chi'n meddwl amdano. Gallwch bysgota neu hela heb gaiac, gallwch chi fynd i nofio yn lle padlo. Nid yw'n ymwneud â'r angen ond pa mor hawdd a gorau posibl ydyw gyda'r olwynion. Unwaith y byddwch chi'n cael troli caiac, ni fydd yn rhaid i chi byth eto ei gario yn eich breichiau na phoeni am ba dir sy'n aros amdanoch ar ôl i chi gyrraedd yno. Bydd hefyd yn haws ei symud o amgylch eich eiddo a dod ag ef i'ch cerbyd ac oddi yno.

2. Pa fath / maint / gallu llwyth sydd ei angen arnaf?

Bydd bob amser yn dibynnu ar y model caiac sydd gennych yn ogystal â'ch dewisiadau personol. Os ydych chi'n poeni fwyaf am rwyddineb defnydd a chludiant, gwnewch yn siŵr bod y drol yn gallu plygu. Rhag ofn eich bod yn poeni am ddiogelwch ac fel arfer yn cerdded yn hirach, bydd y strap yn ddefnyddiol iawn i chi i wneud y mwyaf o sefydlogrwydd a diogelwch. O ran y capasiti llwyth, meddyliwch am bwysau eich caiac ynghyd â phwysau'r holl offer rydych chi'n dod â nhw fel arfer. Faint mae'n ei bwysau pan fyddwch chi'n rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi yn y caiac ac a fydd y cart yn gallu ei wrthsefyll?

3. Pa olwynion ddylwn i eu dewis?

Mae'n rhaid i hyn eto ddelio â ble rydych chi'n caiac, pa mor aml, a beth sydd ei angen arnoch chi o'r holl brofiad. Yr olwynion gorau bob amser yw'r rhai na ellir eu tyllu. Fel arfer, y mwyaf, y cryfach, ac ehangach ydyn nhw, gorau oll. Gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw lwybrau a phatrymau da i drin traethau tywodlyd, glannau mwdlyd, graean, a thir mynydd creigiog, ond hefyd baw/llwch sych glaswellt meddal. Meddyliwch am ble rydych chi'n mynd fel arfer a beth yw'r amgylchoedd.

4. A ddylwn i fynd yn ddrud?

Nid y pris yw'r dangosydd ansawdd gorau bob amser. Y rheol euraidd wrth brynu rhywbeth am y tro cyntaf yw peidio byth â mynd rhataf, ond hefyd i beidio byth â gordalu. Mae'r cynhyrchion uchod i gyd yn costio symiau gwahanol o arian ond mae pob un ohonynt o ansawdd da ac yn cynnig y perfformiad gorau posibl. Nid oes unrhyw reswm i fynd yn ddrud er ei fod yn bryniant pwysig o eitem a ddylai bara am flynyddoedd lawer.