Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Pa faint caiac sydd ei angen arnaf? – 8 Troedfedd vs 10 Troedfedd yn erbyn 12 Troedfedd vs 14 Ft

caiac

Beth mae'r hydoedd caiac gwahanol yn ei olygu mewn gwirionedd ac a ydyn nhw'n bwysig?

Mae pori am eitem newydd nad ydych yn gwybod llawer amdani bob amser yn heriol. Am resymau amlwg a rhai cudd, mae'n anodd gwneud y dewis cywir allan o gynifer pan fyddwch chi'n newydd sbon i rywbeth. O ran caiacio, mae cyfyng-gyngor cychwynnol y rhan fwyaf o badlwyr y dyfodol yn ymwneud â hyd caiac. Pa mor hir mae angen i gaiac fod, pam mae'n bwysig, ac a allaf fynd o'i le? Dyma'r cwestiynau sy'n dominyddu meddyliau unrhyw un sy'n meddwl tybed a oes angen i'w caiac fod yn 8, 10, 12, neu 14 troedfedd o hyd.

Nid yn unig y mae o bwys, ond mewn gwirionedd mae'n hanfodol ar gyfer rhai defnyddiau a senarios y byddwch yn defnyddio'r llongau hyn ynddynt. Pe na bai'n wir, dim ond un hyd cyffredinol fyddai, a byddai pawb yn cael yr un model. Mae yna lawer o wahaniaethau rhwng y pedwar o'r rhain ac yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dweud wrthych chi beth ydyn nhw. Yn bwysicach fyth, erbyn diwedd y darlleniad hwn, byddwch chi'n gwybod yn union pa faint sydd ei angen arnoch chi gan y bydd gennych chi'r wybodaeth a'r wybodaeth i wneud y dewis gorau yn seiliedig ar eich anghenion. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut a pham i ddewis yr hyd caiac cywir.

Ceufadu tua 8 troedfedd o hyd

caiac 8 troedfedd o hyd

Nid yw'r ffaith mai dyma'r rhai lleiaf ar y rhestr yn golygu mai dyma'r caiacau byrraf sy'n bodoli. Ymhell oddi wrtho gan fod llawer o fathau llai. Yn y canllaw hwn, fodd bynnag, rydym yn canolbwyntio ar yr hydoedd mwyaf cyffredin a chaiacau 8 troedfedd o hyd yw'r byrraf o'r rheini. Ar wahân i fod yn amlwg yn ddewis gorau i blant ac oedolion o faint llai, mae gan yr hyd byrrach lawer o fanteision (a diffygion) eraill.

Y defnydd mwyaf nodedig o gaiacau sydd tua 8 troedfedd o hyd yw mewn amgylchedd dŵr gwyn. Maent yn llawer haws eu symud ac yn gallu troi'n fwy craff oherwydd nid oes llawer o hydoedd i weithio gyda nhw. Maent yn troi o gwmpas eu hechelin ac yn gwneud troadau pedol yn hawdd. Maent yn araf yn y dŵr agored ond nid oes angen cyflymder yn y dyfroedd gwyllt. Ar gyfer llynnoedd, afonydd tawel llydan, a chefnforoedd, yn bendant mae angen rhywbeth hirach a chulach arnoch chi.

Wrth siarad am led, mae'r rhan fwyaf o'r caiacau hyn yn ehangach ac felly'n llawer mwy sefydlog. Mae angen iddynt fod oherwydd caiacio dwr gwyn angen sefydlogrwydd ychwanegol. caiacau byr yn fwy sefydlog oherwydd y gymhareb hyd-i-led. Po hiraf a chulach yw'r caiac, y lleiaf o sefydlogrwydd sydd ei angen arno. Mae hyn yn gwneud caiacau 8 troedfedd ymhlith y rhai mwyaf sefydlog. Wrth gwrs, mae yna hefyd fodelau tenau, cul ond mae'r rheini ar gyfer arbenigwyr sy'n eu defnyddio mewn rasys a digwyddiadau cystadleuol eraill. Os oes angen rhywbeth ystwyth, bach a sefydlog arnoch chi, mae'r rhain ar eich cyfer chi.

Ceufadu tua 10 troedfedd o hyd

caiac ar gyfer pysgota

Yr amrywiaeth ail-hiraf rydyn ni'n siarad amdano heddiw yw'r caiacau hynny sydd o leiaf 10 troedfedd o hyd. Efallai nad yw'r ddwy droed ychwanegol yn ymddangos yn llawer ar yr wyneb, ond maen nhw mewn gwirionedd. Y rhain mewn gwirionedd yw'r caiacau mwyaf cyffredin ar hyn o bryd gan fod y mwyafrif o ddechreuwyr, amaturiaid a padlwyr hamdden yn dewis yr opsiwn 10 troedfedd. Yn yr un modd sefydlog i'w cefndryd byrrach, mae ganddynt fwy o le i weithio ag ef sy'n rhoi mwy o gapasiti storio ac maent yn tueddu i fod yn gyflymach.

Mae caiacau 10 troedfedd o hyd hefyd yn boblogaidd ymhlith pysgotwyr. Pysgota caiacio ar gynnydd a chan fod y modelau gorau fel arfer rhwng 10 ac 11 troedfedd o hyd, mae'r rhan fwyaf o bysgotwyr yn eu dewis ar gyfer eu sesiynau dal pysgod. Mae ganddyn nhw adrannau storio yn y bwa a'r starn, cortynnau bynji, a nifer o fowntiau ar gyfer gwiail a chwpanau. Hefyd, mae lle ychwanegol yn y cefn ar gyfer bagiau, cewyll, neu oeryddion.

Dyma hefyd y caiacau mwyaf amlbwrpas sydd ar gael gan fod modelau cul ac eang yn bodoli. Unwaith eto, mae'r rhai ehangach yn fwy sefydlog tra bod y rhai cul yn gyflymach ond yn llai sefydlog. Mae padlwyr newydd yn elwa fwyaf o'r modelau sefydlog, eang gan eu bod yn cydbwyso cyflymder a sefydlogrwydd yn eithaf da. Mae symudedd a throi yn dda, ac yr un mor optimaidd mewn mannau tynn a dyfroedd mwy agored. Os ydych chi eisiau llynnoedd tawelach ac afonydd araf ar gyfer eich amgylchedd caiacio, caiac 10 troedfedd yw'r man cychwyn gorau.

Ceufadu tua 12 troedfedd o hyd

12 Caiac Traed

Dyma lle rydyn ni'n mynd i mewn i diriogaeth modelau caiac hirach. Fel y gwyddoch erbyn hyn, wrth i'r caiacau fynd yn hirach, maen nhw'n mynd yn gyflymach hefyd. Fodd bynnag, maent hefyd yn mynd yn llai ac yn llai sefydlog. Y 12 troedfedd o hyd cychod padlo yn wych ar gyfer caiacwyr canolradd y mae'n well ganddynt orchuddio mwy o dir yn ystod un daith caiacio, yn enwedig mewn afonydd hirach a thawelach. Maent hefyd yn wych ar gyfer llynnoedd a chefnforoedd mwy.

Y cydbwysedd rhwng maneuverability a chyflymder yn y caiacau hyn yw'r gorau. Maent yn gyflymach na'r rhan fwyaf o gaiacau 10 troedfedd, ond mae llawer ohonynt hefyd yn fwy sefydlog. Gan eu bod yn gyflymach, maent yn torri trwy'r tonnau'n well ac yn haws, sy'n cyfateb i ymdrech padlo. Mae angen llai o waith arnynt i gyrraedd y cyflymderau uchaf sy'n wych ar gyfer teithio ac olrhain. Wrth gwrs, nid ydynt mor symudadwy â'r ddwy fersiwn flaenorol, ond maent yn dal i fod yn llawer niftier na'r caiacau hiraf, 14 troedfedd.

Maent yn cynnig digon o le i storio ac mae llawer o wahanol fathau yn bodoli. Gall caiacau pysgota hefyd fod yn 12 troedfedd o hyd, yn fodelau eistedd y tu mewn ac eistedd ar ben. Mae caiacwyr hyderus a phrofiadol fel arfer yn dewis 12 troedfedd o hyd gyda'u cychod gan eu bod yn tueddu i fod yn fwy difrifol a phroffesiynol. Os ydych chi'n dal yn ansicr o'ch sgiliau, byddai'n well peidio â chael un eto. Os ydych chi'n ystyried eich hun yn ganolradd uwch, ar bob cyfrif, porwch y 12 troedyn.

Ceufadu tua 14 troedfedd o hyd

Caiacau 14 troedfedd o hyd

Yn olaf ac yn amlwg nid lleiaf yw'r hiraf o'r mathau caiac cyffredin, y rhai sydd o leiaf 14 troedfedd o hyd. Yn syth o'r bat, gall ymddangos bod hyn yn rhy hir ac efallai'n ddiangen. Fodd bynnag, nid yw’r realiti felly o gwbl. Mae yna lawer o sefyllfaoedd lle mae caiac hirach yn fwy priodol. Ar gyfer teithiau padlo hir yn y cefnfor, afonydd mawr, neu lynnoedd mawr, dyma'r opsiwn gorau yn enwedig os ydych chi'n disgwyl padlau diwrnod o hyd a phellteroedd hir.

Dyma'r cyflymaf o'r criw, yn enwedig gyda'u cyflymder pen uchaf, neu gyflymder uchaf. Unwaith y byddwch chi'n ei gyrraedd, byddwch chi'n hedfan dros y dŵr. Mae hyn yn golygu llai o lusgo hefyd oherwydd eu bod yn llawer culach na'r gweddill, gan drosi i lawer llai o ymdrech ar ran y padlwr. Maent yn olrhain y gorau ac nid oes unrhyw gywiriadau o'r llinell padlo syth sydd ei angen, rhywbeth sy'n blino gyda modelau byrrach. Mae hyn i gyd sy'n gwneud 14-troedyn y gorau ar gyfer teithiau hir, syth.

Mae ganddyn nhw hefyd y storfa fwyaf sydd ar gael wrth gwrs, ar ffurf storfa gaeedig ac agored. Mae deorfeydd wedi'u selio â dŵr yn gyffredin, o leiaf dau ohonyn nhw, yn ogystal â chortynnau bynji a digon o le agored yn y blaen a'r cefn. Fodd bynnag, nhw yw'r rhai gwaethaf am droi a symud dim ond oherwydd nad ydyn nhw wedi'u bwriadu ar ei gyfer. Os oes angen i chi wneud tro brys, ni fyddwch yn gallu gwneud hynny mewn gwirionedd. Maen nhw'n cymryd amser hir i wneud tro pedol oherwydd eu hyd a'u ongl troi llydan. Mae problemau gyda sefydlogrwydd hefyd oherwydd eu culni, sy'n mynd yn broblemus mewn gwyntoedd cryfach.

Ffactorau Eraill i'w hystyried

Dewis caiac

Nawr eich bod chi'n gwybod am bob un ohonyn nhw, does dim byd ar ôl i'w wneud ond gwneud y dewis terfynol. Mae bob amser yn dibynnu ar eich anghenion gyda'r penderfyniad terfynol serch hynny. Er enghraifft, a ydych chi'n ddechreuwr neu a oes gennych chi rywfaint o brofiad yn barod? Ble fyddwch chi'n padlo fwyaf a beth ydych chi'n edrych amdano o'ch sesiynau? Ai dyfroedd gwyllt y dŵr gwyn ynteu dyfroedd tawelach, mwy? Ydych chi eisiau mynd yn gyflymach neu droi'n haws? Oes angen mwy o le storio arnoch chi? Pa mor bwysig yw cydbwysedd/sefydlogrwydd?

Nid yw'r dewisiadau dylunio mor bwysig oherwydd mae gan bob un o'r rhain nifer o opsiynau. Gall unrhyw un o'r pedwar hyd hyn fod yn amrywiaeth eistedd-ar-ben neu'n amrywiaeth eistedd y tu mewn. Maen nhw i gyd yn dod gyda chrogenni fflat, crwn, siâp V, a siâp U. Gallant fod yn chwyddadwy, plygadwy, ac wrth gwrs yn gadarn. Mae llawer o gwsmeriaid hefyd yn ystyried storio a chludo. Oes gennych chi ddigon o le gartref i gadw caiac hirach? Sut ydych chi'n bwriadu dod ag ef i'r dŵr ac yn ôl? Mae cario, storio a chludo'r llongau hyn yn gymhleth felly mae angen meddwl am bopeth yn hir ac yn galed.

Os ydych chi'n ddifrifol iawn am adweithedd arall fel hela, pysgota, gwylio adar, neu wersylla, mae angen i'ch caiac eich helpu chi a chefnogi'ch anghenion. Dyma lle mae cynhwysedd llwyth a storio yn chwarae rhan fawr ond hefyd amlochredd a rhwyddineb defnydd. Unwaith y byddwch wedi ymdrin â phopeth, dylai fod gennych syniad da o ba hyd sy'n rhy fach, beth all fod yn rhy fawr, a pha un sy'n ddelfrydol ar gyfer eich achos penodol chi. Cymerwch eich amser, gwerthuswch eich anghenion, ac yna dewiswch rhwng 8, 10, 12, neu 14 troedfedd. Mae'n bryniant mawr ac yn fargen fawr felly pob lwc!

Erthyglau Perthnasol