Pa mor gyflym y mae cwch 90 HP yn mynd [Esbonnir yn gryno]

pa mor gyflym mae cwch 90 hp yn mynd

Os ydych chi'n berchen ar gwch Pontŵn, efallai y byddwch chi'n cael eich rhwygo rhwng injan 90 HP ac un mwy pwerus. Fel ydych chi eisiau cwch mwy pwerus? Yn seiliedig ar fy nghanfyddiadau, dyma rai disgwyliadau realistig ar gyfer cyflymder eich cysylltiad.

Felly, Pa mor Gyflym Mae Cwch 90 HP yn Mynd?

Gellir cadw'r cwch cyffredin ar gyflymder mordeithio cyfforddus gyda 90 hp. Gall cychod sydd wedi'u hoptimeiddio ar gyfer cyflymder gyrraedd cyflymderau uchaf trawiadol gyda hyd yn oed llai o bŵer. Yn dibynnu ar y cwch, gallwch chi ragweld cyflymder yn unrhyw le o 21 i 66 mya.

Gall injan 100-hp yrru mordaith 5,000-punt i gyflymder o tua 21 mya.Mewn cwch rasio 1000-punt, gallwch deithio 66 mya.

Fodd bynnag, nid dyma'r darlun cyfan, gan fod gwahaniaethau mwy sylweddol yn y gwaith. Isod mae rhai enghreifftiau cyflymder ychwanegol sy'n amrywio yn ôl math a maint cwch.

Pa mor gyflym y gall cwch gyda 90 marchnerth deithio?

Gyda injan 90 hp, llwyth canolig, a G22 Suncatcher V3RF 22 troedfedd, y cyflymder uchaf oedd 25 mya. Bydd yn teithio'n arafach, sef tua 20 milltir yr awr. Gydag 11 o deithwyr yn yr un cwch ac injan 90 hp.

Gall y G3 Suncatcher deithio ar gyflymder uchaf o 28 mya gydag un teithiwr yn unig ar ei fwrdd. Cwch pontŵn 24 troedfedd ar gyfartaledd gydag injan 90 marchnerth. Gall llwyth cymedrol gyrraedd cyflymder o 25 milltir yr awr.

Mae'n debygol na fydd cwch pontŵn anferth 30 troedfedd sy'n cael ei bweru gan injan 90 HP yn fwy na 15 milltir yr awr. Mae'r cyflymder uchaf ar gyfer cwch pontŵn 21 troedfedd wedi'i bweru gan fodur 90-marchnerth yw 25 milltir yr awr.

Mewn amodau delfrydol, gyda chwch 21 troedfedd gyda modur 90 marchnerth. Gallwch gyrraedd cyflymder uchaf o 36 milltir yr awr (58 cilomedr)

Y cyflymder uchaf o 18 milltir yr awr mewn Bygi Bas 18 troedfedd sy'n cael ei bweru gan injan 90-marchnerth (29 cilomedr). Gyda llwyth ysgafn ac injan 90 hp,

gall Traciwr Haul 22 troedfedd gyrraedd 37 cilomedr. Cwch Pontŵn, 30 troedfedd o hyd, wedi'i bweru gan fodur 90 hp, cyflymder mordeithio, tua 15 mya (24 cilomedr).

Cwch Pontŵn, 24 troedfedd o hyd, 90 marchnerth, gall y llwyth canolig fynd 22 milltir yr awr. Cyflymder cwch parti 18 troedfedd sy'n cael ei bweru gan injan 90-marchnerth yw 28 milltir yr awr.

Tua 17–20 mya mewn Bygi Bas 20 troedfedd sy'n cael ei bweru gan fodur 90-marchnerth. Heb unrhyw lwyth, gall Starcraft 20 troedfedd sy'n cael ei bweru gan injan 90-marchnerth gyrraedd cyflymder o 25 milltir yr awr.

Gyda llwyth canolig ac injan 90 hp, gall y Crest III gyrraedd cyflymder o tua 28 milltir. Bydd tynnu trelar y tu ôl i Sweetwater 24′ 2006 sy'n cael ei bweru gan fodur 90 hp yn mynd â chi tua 18 mya.

Llwyth canolig/trwm, Tritŵn 26 troedfedd wedi'i bweru gan 90 marchnerth, cyflymder uchaf o 27 milltir. Gall Tritŵn 21 troedfedd sy'n cael ei bweru gan injan 90-marchnerth gyrraedd cyflymder o hyd at 43 cilometr yr awr.

Sut i Wneud Cwch gyda 90 Horsepower Ewch yn Gyflymach

Cwch gyda 90 Horsepower Ewch yn Gyflymach 1

Peidio â phrynu digon o marchnerth yw'r camgymeriad mwyaf cyffredin a wneir wrth brynu cwch newydd. Nid oes y fath beth â phrynu gormod o hp. Ond i lawer o bobl, mae cyfyngiadau ariannol yn eu hatal rhag gwneud hynny.

Fodd bynnag, nid yw diffyg cyflymder injan dau wely 300 hp eich cwch yn golygu bod yn rhaid iddo weithredu fel fferi. Glanhau'r golchiad cychod a sglein morol i gael gwared ar algâu. Hefyd, bydd cregyn llong yn gwella eu llithro trwy'r dŵr.

Ond ni fydd yn rhoi'r cyflymder y mae'r plant yn gobeithio amdano. Isod, rhestrir rhai dulliau rwyf wedi'u defnyddio i gynyddu cyflymder uchaf fy nghwch pontŵn.

Addaswch ymyl yr injan. Cynnal amgylchedd glân yn y tiwbiau, yn rhydd o falurion ac algâu.

Gwneud addasiadau i fyrdwn y cwch pontŵn. Gwneud addasiadau i lifft y pontŵn. Lleihau pwysau'r llwyth, yn ogystal â nifer y teithwyr,

Lluniwch set o strociau codi. Yn syml, trwy ychwanegu trydydd tiwb, gallwch ei drawsnewid yn Tritŵn. Ceisiwch osgoi llenwi'r tanc tanwydd yn gyfan gwbl â gasoline.

Mae angen i chi addasu ongl eich injan. Gall cynyddu'r ongl y mae'ch injan yn gogwyddo arni roi hwb i'w heffeithlonrwydd. Profwch eich stator allfwrdd i roi hwb i'r cyflymder.

Mae codi trwyn yr injan o'r dŵr fel arfer yn arwain at gynnydd amlwg mewn cyflymder. Os bydd dŵr yn tasgu rhwng tiwbiau cychod pontŵn pan fyddwch chi'n gwthio i fyny, torrwch eich injan.

Sut Mae Pwysau'n Effeithio ar Gyflymder

Yma daw cyffredinoliad erchyll, felly bracewch eich hun. Er bod y cwch penodol a'i ffurfweddiad yn ffactorau mawr.

Fel amcangyfrif bras, gallwch ddisgwyl gostyngiad o 15% mewn cyflymder am bob mil o bunnoedd y byddwch yn ei ychwanegu at eich cwch. Mae hyn, wrth gwrs, yn dibynnu'n fawr ar y cwch penodol a'r gosodiad.

Gall cwch 22 troedfedd gyrraedd 29 milltir yr awr pan fydd yn wag. Ond mae'n debygol y bydd yn gostwng i 24.5 mya wrth gario 1,000 pwys o bobl (5 neu 6 oedolyn).

Pa Effeithiau Mae'r Bimini yn ei Gael ar Gyflymder

top bimini cychod

Mae'r top bimini yn affeithiwr poblogaidd ar gyfer cychod, gan ddarparu cysgod ac amddiffyniad rhag yr haul tra allan ar y dŵr. Fodd bynnag, gall hefyd gael effaith ar gyflymder a pherfformiad y cwch.

Mae'r top bimini yn creu ymwrthedd gwynt ychwanegol, a all arafu'r cwch a lleihau ei gyflymder uchaf. Gall yr effaith fod yn fwy amlwg ar gychod llai gyda pheiriannau llai pwerus. Gall pwysau ychwanegol y top bimini a'r ffrâm hefyd effeithio ar gydbwysedd a thrin y cwch, yn enwedig mewn dyfroedd garw neu wyntoedd uchel.

Er mwyn lleihau effaith y top bimini ar gyflymder a pherfformiad, mae'n bwysig dewis top a ffrâm ysgafn o ansawdd uchel. Bydd top bimini wedi'i ddylunio'n dda yn aerodynamig ac ychydig iawn o wrthwynebiad gwynt iddo, tra'n dal i ddarparu digon o gysgod ac amddiffyniad.

Mae hefyd yn bwysig gosod a diogelu'r top bimini yn gywir, gan sicrhau ei fod yn sefydlog ac nad yw'n symud nac yn siglo tra ar y gweill. Bydd hyn yn helpu i gynnal cydbwysedd a thrin y cwch, a lleihau unrhyw effaith negyddol ar gyflymder.

Effaith y Prop ar Gyflymder

Mae prop “diogel”, wedi'i gynllunio i gadw'r modur i redeg yn esmwyth ac yn hawdd. Yn nodweddiadol mae'n cael ei gynnwys gyda chwch newydd.

Cynyddu cyflymder a newid y modur i'r ystod optimwm - fel arfer rhwng 5,000 a 6,000. Er mwyn llyfnu a chynyddu cyflymder eich cwch gallwch chi lube'r cebl llywio ar y cwch. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cyfnewid y prop presennol am un sydd ychydig yn llai.

Effaith Cwch Budr ar Gyflymder

Gall glendid cwch gael effaith sylweddol ar ei gyflymder a'i berfformiad cyffredinol. Gall cwch budr greu llusgo a gwrthiant ychwanegol yn y dŵr, gan ei arafu a lleihau ei effeithlonrwydd.

Gall cronni twf morol fel algâu, cregyn llong, ac organebau eraill ar gorff y cwch gynyddu llusgo ac achosi cynnwrf yn y dŵr o amgylch y cwch, gan leihau ei gyflymder a'i gwneud yn anoddach i'w lywio. Yn ogystal, gall malurion fel dail, ffyn, a sbwriel gael eu dal yn y llafn gwthio, gan leihau cyflymder ymhellach ac achosi difrod posibl.

Er mwyn cynnal y cyflymder a'r perfformiad gorau posibl, mae'n bwysig glanhau cragen a llafn gwthio'r cwch yn rheolaidd, gan ddileu unrhyw groniad o dwf morol a malurion. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau arbenigol neu drwy logi gwasanaeth glanhau cychod proffesiynol.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Sawl milltir yr awr mae 90 marchnerth yn hafal?

Gall cyflymder cwch ag injan 90 marchnerth amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau, megis pwysau'r cwch, siâp y corff, ac amodau'r dŵr. Fodd bynnag, yn gyffredinol, gall cwch ag injan 90 marchnerth gyrraedd cyflymder o 30-40 milltir yr awr.

A allai cwch fynd heibio gyda dim ond 90 hp?

Oes, yn sicr gall cwch fynd heibio gyda dim ond injan 90-marchnerth. Mae'r marchnerth priodol ar gyfer cwch yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys maint a phwysau'r cwch, y defnydd arfaethedig, ac amodau'r dŵr.

Ar gyfer cychod llai fel cychod pysgota, cychod bas, a rhedfeydd, gall injan 90-marchnerth fod yn berffaith ddigonol ar gyfer y defnydd arfaethedig. Efallai y bydd angen mwy o marchnerth ar gychod mwy i gyflawni'r cyflymder a'r perfformiad a ddymunir, ond i lawer o gychwyr hamdden, mae injan 90-marchnerth yn ddigon i wneud y gwaith.

Pa mor gyflym y gall cwch gyda 100 marchnerth deithio?

Mae'r cyflymder y gall cwch ag injan 100 marchnerth deithio yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys maint a phwysau'r cwch, siâp y corff, ac amodau'r dŵr. Fodd bynnag, yn gyffredinol, gall cwch gydag injan 100-marchnerth gyrraedd cyflymder o 40-50 milltir yr awr, yn dibynnu ar y cwch a'r amodau.

Mae'n bwysig nodi y gall ffactorau eraill megis gwynt, tonnau, a cherhyntau hefyd effeithio ar y cyflymder y gall cwch deithio. Yn ogystal, mae'n bwysig dilyn arferion cychod diogel a chadw at gyfreithiau a rheoliadau lleol ynghylch terfynau cyflymder a chyfyngiadau eraill.

Beth yw'r allfwrdd 90 hp ysgafnaf?,

Yr injan allfwrdd ysgafnaf 90 hp sydd ar gael ar hyn o bryd yw Mercury FourStroke 90 EFI, sy'n pwyso tua 359 pwys.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y gall pwysau injan allanol amrywio yn dibynnu ar ffactorau megis y model, y gwneuthurwr, a nodweddion penodol.

Ar ba RPM y dylai allfwrdd 90 hp redeg?

Gall yr ystod RPM a argymhellir ar gyfer injan allfwrdd 90 hp amrywio yn dibynnu ar y gwneuthurwr a model penodol yr injan.

Yn gyffredinol, yr ystod RPM uchaf a argymhellir ar gyfer y rhan fwyaf o beiriannau allfwrdd 90 hp yw rhwng 5,000 a 6,000 RPM.

Fodd bynnag, mae'n bwysig dilyn canllawiau'r gwneuthurwr penodol ar gyfer eich injan i sicrhau'r perfformiad gorau posibl ac osgoi difrod.

Faint o danwydd y mae allfwrdd 90 hp yn ei ddefnyddio?

Gall faint o danwydd a ddefnyddir gan injan allfwrdd 90 hp amrywio yn dibynnu ar sawl ffactor megis y gwneuthuriad a'r model penodol, maint a phwysau'r cwch, lleoliad y sbardun, ac amodau presennol y dŵr.

Yn gyffredinol, mae injan allfwrdd 90 hp fel arfer yn defnyddio rhwng 6 a 10 galwyn o danwydd yr awr wrth redeg ar gyflymder mordeithio cymedrol.

Fodd bynnag, gall y defnydd o danwydd gynyddu'n sylweddol wrth redeg ar y sbardun llawn neu pan fydd y cwch wedi'i lwytho â phwysau ychwanegol.

Mae'n bwysig ymgynghori â chanllawiau'r gwneuthurwr penodol ar gyfer eich injan i gael amcangyfrif mwy cywir o'r defnydd o danwydd.

Casgliad

Rwy'n cymryd eich bod wedi canfod yr atebion i'r problemau rydym wedi bod yn siarad amdanynt. Os yw hyn yn wir, yna mae'n debyg y dylem fynd ein ffyrdd gwahanol.

Er mwyn sicrhau eich bod yn deall ein trafodaeth yn llawn ac yn drylwyr, byddwn yn ailddatgan pwyntiau allweddol. Mae'r rhain yn atebion i ba mor gyflym y mae cwch 90 hp yn mynd.

Mae croeso i chi rannu'r cyfeiriadur hwn gyda'ch cydweithwyr. Ond os ydych chi'n helpu pobl eraill, fe fyddwch chi'n helpu'ch hun yn y pen draw. Cael amser gwych yn cychod!

Erthyglau Perthnasol