Problemau Cebl Throttle Cychod - Byddwch Barod Gyda Atebion

Mae'r môr yn dod â heddwch i lawer ohonom. Teimlwn yn dawel a gallwn weld yn glir. Môr yw harddwch natur ddirgel.

Dyma pam rydyn ni'n cael eich angerdd am farchogaeth cwch.

Fodd bynnag, os na fydd y cwch yn gweithio, gallai hyn fod yn broblem ddifrifol.

Ac i fod yn barod gydag atebion, rhaid i chi orfod cyrraedd y problemau yn gyntaf.

Felly, beth yw'r problemau cebl sbardun cwch a sut i'w datrys?

Problemau cebl sbardun cwch yw ceblau rhydd sydyn, addasu materion, ceblau wedi'u difrodi a chyflymder araf.

Mae'n rhaid i chi ganfod y problemau yn gyntaf.

Yn achos ceblau gludiog, mae'n rhaid i chi eu iro cyn gynted â phosibl.

Ar ben hynny, mae angen i chi addasu'r ceblau yn dawel sy'n helpu i dynhau.

Arhoswch, peidiwch â gadael. Dim ond trosolwg byr yw hwn. Rydym wedi gwneud trafodaeth gyfan amdano i chi.

Bydd hynny'n eich helpu i wybod mwy am y problemau. Arhoswch gyda ni a dysgwch fwy!

Sut Mae Throtl Cwch yn Gweithio?

Y rheolaeth throtl yw'r uned sy'n rheoli lefel y sbardun neu'r cyflymder. Mae'n lifer y gallwch ei bwyso ymlaen i hybu cyflymder y cwch.

Pan fyddwch chi wedi gwthio'r sbardun ymlaen, mae sbardun yr injan yn cael ei agor i gyfeiriad yr allfwrdd.

Mae hyn yn golygu mwy o aer a thanwydd i mewn i'r siambr hylosgi ar ganran gyflymach o amlder.

Os oes llai o danwydd, efallai y byddwch yn dod ar draws problemau pwmp tanwydd gyda'ch allfwrdd Yamaha.

O ganlyniad, mae hyn yn achosi i'r injan bweru mwy, gan achosi'r llafnau gwthio i droelli'n gyflymach.

Mae gan foduron allfwrdd eu rheolaeth throtl eu hunain a symudwr ar reolaeth throtl confensiynol a symudwr.

Oherwydd gallwch chi symud y liferi yn unigol. Pan fydd un modur yn cael ei wasgu ymlaen neu ei “throtlo i fyny” nid yw'r allfyrddau eraill yn gwneud hynny.

Felly, rydych chi'n gwybod sut mae sbardun cwch yn gweithio. Nawr, gadewch i ni gyrraedd y problemau y gall eu cael.

Beth yw'r Problemau Cebl Throttle?

Beth yw'r Problemau Cebl Throttle

Gall ceblau sbardun cwch fod â phroblemau a all eu hatal rhag rhedeg yn esmwyth. Fel;

  • Ddim yn codi cyflymder ymlaen.
  • Materion addasu.
  • Gall y cebl sbardun glynu.
  • Gall y cebl gael ei niweidio.

Felly dyma'r problemau cebl sbardun cwch. Gallwch hefyd gael problemau Nawr, gadewch i ni gyrraedd ein segment nesaf.

Solutions

Os mai'r cebl yw'r broblem, gallwch chi ei thrwsio. Fodd bynnag, rhag ofn y bydd problemau difrifol gyda'r sbardun, mae'n rhaid i chi newid eich rheolyddion Evinrude.

Yma rydym wedi sôn am y problemau a'r atebion ar eu cyfer. Felly, dyma rai atebion defnyddiol y gallwch chi fynd amdanyn nhw.

1. Peidio â Chodi Cyflymder wrth Anfon Ymlaen

Ddim yn Codi Cyflymder wrth Anfon Ymlaen

Codwch orchudd yr injan yn gyntaf. Yna edrychwch am ddiwedd y cebl. Bydd yn cysylltu â'r corff sbardun. Fe welwch gasgen bres gyda darn cefn llithro ynghlwm wrth bêl colyn.

Yna, datgysylltwch ef a symudwch y sbardun ymlaen yn y cyfamser gan gadw llygad ar y cebl i symud. Os nad oes gennych unrhyw symudiad, yna efallai y bydd y cebl yn cael ei dorri. Neu mae'r cysylltiad pen sbardun yn wael.

Os caiff y cebl ei dorri, yna ailosodwch gebl newydd ar unwaith.

Addasu Materion

Ar gyfer hyn, mae'n rhaid i chi dynhau'r ceblau. Ar gyfer hyn, bydd angen wrench, gefail a sgriwdreifer arnoch chi. Dilynwch y camau hyn i dynhau'ch ceblau.

Cam 1: Archwiliwch y Cebl Wain A Throttle

Yn gyntaf, archwiliwch y cebl sbardun a'r gwain. Fel y bydd yn hawdd i chi sicrhau eu bod wedi'u diogelu'n iawn ar eu hyd cyfan.

Gallai llithrigrwydd y cebl gael ei achosi gan y wain yn dod yn rhydd, gan leihau teithio'r cebl. Os oes angen, ail-angori'r cebl a'r gwain yn eu lleoliadau priodol.

I wahanu'r wifren throtl oddi wrth y sbardun, defnyddiwch sgriwdreifer, gefail, neu wrench. Mae'n dibynnu'n bennaf ar y mathau o gysylltiad. Yna, addaswch y sbardun i'r gosodiad niwtral.

Cam 2: Symudwch y Cebl

Archwiliwch y Cebl Wain A Throttle

Yn awr. dewch â'r cebl sbardun i bwynt cysylltu'r sbardun. Nesaf, symudwch y cebl nes ei fod wedi'i alinio'n berffaith â'r pwyntiau atodiad.

Cam 3: Cysylltwch y cebl

Mae'n bryd cysylltu'r cebl â'r pwynt cysylltu ar y cyswllt sbardun. Gwnewch yn siŵr ei wneud heb symud y sbardun. Yn dibynnu ar eich cwch, bydd y math o gysylltiad yn wahanol.

2. Gall Throttle Cable Stick

Yn gyntaf, llenwch y bag gyda digon o olew injan i foddi pen y siaced cebl yn llwyr. Yna sipiwch ef yn iawn. Nesaf, gosodwch fwced o dan ben gwaelod y cebl.

Bydd yn dal yr olew a fydd yn y pen draw yn gollwng allan o ben isaf y siaced. Yn olaf, gadewch y cebl i hongian nes bod yr holl olew wedi'i ddraenio.

3. Gellir niweidio cebl

Nid oes unrhyw driciau nac atebion eraill ar gyfer cebl wedi'i ddifrodi. Mae'n rhaid ichi ei ddisodli heb amheuaeth. Ond rydych chi'n ffodus os mai dim ond i'r ceblau y mae'r difrod. Bydd yn dod ar draws problem fwy problemau gyda'r rheolydd foltedd o arian byw.

Beth i'w wneud os oes gennych gebl throttle wedi torri?

Os oes gennych gebl sbardun cwch wedi torri, mae sawl peth y gallwch ei wneud i ddatrys y broblem.

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw sicrhau bod yr injan i ffwrdd o'r cwch. Bydd hyn yn atal unrhyw ddifrod pellach rhag cael ei wneud i'r cebl.

Nesaf, mae angen i chi gael gwared ar y clawr ar y blwch sbardun. Mae hwn fel arfer wedi'i leoli o dan y llyw.

Unwaith y byddwch wedi tynnu'r clawr, fe welwch y cebl throttle wedi'i gysylltu â'r blwch.

I drwsio'r cebl, bydd angen i chi osod un newydd yn ei le. Gallwch naill ai brynu cebl newydd neu ddod o hyd i un arall priodol ar-lein.

Unwaith y byddwch wedi ailosod y cebl, gwnewch yn siŵr bod popeth yn cael ei ailosod a'i ailgysylltu yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Problemau Cebl Throttle Cwch Cwestiynau Cyffredin

A yw holl Reolyddion Allfwrdd Mercwri yr un peth?

Maent bron yr un fath. Mae'r cyfan yn dibynnu'n bennaf ar faint o arian parod sydd gennych i'w gynnig. Dylai eich injan fod yn gydnaws yn ôl â'r caledwedd Gen 2 newydd.

Mae'r ceblau Teleflex Xtreme yn well na'r ceblau safonol Mercwri. Fodd bynnag, maent yn gyffredinol yn ddrutach.

Pam fod gan rai poteli ddau gebl throttle?

Oherwydd eu bod yn gwneud trin cychod yn syml. Rheolaethau mecanyddol dwbl bellach yw'r math mwyaf cyffredin o reolaeth a ddefnyddir heddiw.

Mae lifer sengl yn rheoli'r sifft a'r sbardun mewn modd gweddol reddfol. Mae symud yn gyflym ac yn gyfyngedig i RPM isel, diogelu mecanwaith sifft y modur.

Sut Ydych Chi'n Parchu Cwch yn Niwtral?

Ar gyfer adfywio cwch, pan fyddwch chi'n symud i'r safle niwtral, fe sylwch ar ddetent. Sydd yng nghanol yr ystod shifftiwr.

Mae ganddo fotwm rhyddhau mewn gêr. Gall y defnyddiwr roi hwb i'r sbardun heb symud i'r gêr trwy wthio'r botwm rhyddhau. Mae'n caniatáu i'r injan adfywio'n niwtral.

Lapio It Up

Yn olaf, rydym wedi dod i ddiwedd y drafodaeth. Gobeithiwn fod y drafodaeth hon wedi bod o gymorth i chi.

Yma, y ​​brif broblem yw llacio, mynd yn sownd, cael eich difrodi, a pheidio â chyflymu.

Dyma'r prif broblemau cebl sbardun cwch y mae angen i chi weithio arnynt.