Problemau Coil Tanio Mercruiser: 6 Problemau & Ateb

Mae'r coil tanio yn rhan bwysig o'r injan. Ond rydych chi hefyd yn wynebu llawer o broblemau sy'n ymwneud â coil tanio. Fel pob coiliau tanio, gallwch hefyd wynebu llawer o broblemau gyda choiliau tanio mercruiser.

Ond gallwch chi ddatrys y problemau os cymerwch gamau gan ystyried eu symptomau.

Felly beth yw'r problemau coil tanio mercruiser?

Wel, mae yna lawer o broblemau y gallwch chi eu hwynebu wrth ddefnyddio coil tanio mercruiser.

Fel, bod yn anodd cychwyn y cwch, synau o'r injan, cam-danio ac ôl-danio yr injan, tanwydd yn gollwng, injan ddim yn cael digon o danwydd, dim gwreichion, ac ati. Mae gan yr holl broblemau hyn atebion i'w datrys.

Dim ond trosolwg cyflym o'r erthygl yw hynny. I wybod mwy amdanynt gydag atebion, ewch trwy ein herthygl.

Dewch i ni!

Beth yw Symptomau Coil Tanio Gwan?

Gall symptomau coil tanio gwan gynnwys:

  • Anhawster cychwyn yr injan
  • Llai o effeithlonrwydd tanwydd
  • Perfformiad gwael
  • Allyriadau gwael
  • Efallai na fydd yr injan yn rhedeg yn dda iawn neu o gwbl

Gall coil tanio gwan gael ei achosi gan nifer o ffactorau, gan gynnwys gwifrau sydd wedi treulio neu wedi'u difrodi, plygiau gwreichionen budr neu rwystredig, a chyflwr misfire.

Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n bwysig bod peiriannydd yn gwirio'ch cerbyd.

Datrys Problemau Coil Tanio Mercruiser

Gallwch wynebu llawer o broblemau wrth ddefnyddio coil tanio mercruiser. Dylech wybod am y symptomau a'r atebion i ddatrys y problemau. Mae datrys problemau yn bwysig iawn.

Fel arall, gall eich niweidio'n fwy mewn ffordd fawr.

Yma rydym wedi sôn am yr holl broblemau ac atebion coil tanio Mercruiser gydag esboniadau i chi yn yr erthygl. Ewch trwyddynt i wybod.

Felly beth ydych chi'n aros amdano? Gadewch i ni ddechrau!

Cychwyn Caled

Un o broblemau mwyaf cyffredin coiliau tanio mercruiser yw y bydd yn anodd neu'n anodd i chi gychwyn y cwch. Ni fydd yr injan yn cychwyn yn llyfn ac weithiau ni allwch chi hyd yn oed ei gychwyn hefyd.

Os ydych chi'n wynebu'r math hwn o broblem, yna efallai y bydd rhai problemau gyda'ch coil tanio mercruiser.

Mae'r coil tanio yn bwysig iawn ar gyfer pob cerbyd. Mae'n helpu i gychwyn yr injan.

Mae'n trawsnewid ac yn cynyddu faint o foltedd y batri.

Ar ôl hyn, mae plygiau gwreichionen yn cynhyrchu'r sbarc. Gyda chymorth y sbarc hwn, gall yr injan ddechrau.

Dyna pam, os oes unrhyw broblem yn y coil tanio, bydd llai neu ddim gwreichionen. O ganlyniad, bydd yn anodd cychwyn yr injan.

Mae'n un o'r problemau coil tanio mercruiser 3.0. Os ydych chi'n wynebu hyn, yna dylech fod yn ofalus.

Mercruiser-Ignition-Coil-Caled-Dechrau 1

Ateb

Os ydych chi'n dod o hyd i'r symptom hwn yn eich cerbyd, yna dylech wirio pa coil yw'r broblem.

Oherwydd gall fod llawer o coiliau yno. Yna ffoniwch fecanic i atgyweirio hyn.

Dim problemau gwreichionen

Os ydych chi'n wynebu'r broblem hon, yna mae posibilrwydd uchel bod y broblem hon oherwydd coil tanio drwg.

Oherwydd bod coil tanio yn helpu i greu gwreichionen yn y plygiau gwreichionen. Mae hwn yn un o broblemau coil tanio Mercruiser 7.4.

Nawr byddwn yn dweud wrthych y rheswm dros y broblem dim gwreichionen. Rydym eisoes wedi sôn wrthych fod y coil tanio yn helpu i greu gwreichionen yn y plygiau gwreichionen.

Os oes unrhyw fath o broblem yn y coil tanio, yna bydd y ni all plygiau gwreichionen gynhyrchu gwreichion hefyd i weithredu'r injan. Dyna pam y byddwch chi'n wynebu'r math hwn o broblem.

Felly dylech wirio'ch coil tanio pryd bynnag y byddwch chi'n wynebu'r math hwn o broblem.

Ateb

Ffoniwch fecanig a gwiriwch eich coil tanio. Os gall ddatrys y broblem, yna gadewch iddo geisio gwneud hynny. Os na all, newidiwch y rhan honno o'r coil tanio sydd wedi'i niweidio.

Cam-danio ac Ôl-danio'r Injan

Mae cam-danio a thanio'r injan yn ôl yn symptom coil tanio gwan arall. Os oes unrhyw broblem gyda'r coil tanio, yna gallwch chi wynebu'r math hwn o broblem.

Pryd bynnag y byddwch yn ceisio cychwyn yr injan bydd yr injan yn tanio'n ôl ac yn tanio'ch cerbyd. Mae cam-danio yn golygu darparu gwreichionen barhaus o'r plygiau gwreichionen. Dim ond pan fydd unrhyw broblem gyda'r coil tanio y gall ddigwydd.

Mae tanio ôl hefyd yn niweidiol i'r injan. Gall greu difrod pellach i rannau eraill y cerbyd. Mae'n digwydd pan fydd yr injan yn defnyddio tanwydd heb ei ddefnyddio.

Ateb

Mae yna lawer o coiliau yn y coil tanio. Gweld a oes unrhyw broblem yn y dirwyn i ben unrhyw un o'r coils tanio hynny.

Dyna pam y dylech gymryd help gan fecanig i wirio a datrys y mater hwn. Gallwch hefyd wirio ar eich pen eich hun a yw'r dirwyn i ben yn iawn ai peidio.

Gall y broblem hon hefyd ddigwydd i chi os oes rhai problem gyda'r pwmp tanwydd hefyd. Felly peidiwch â drysu eich hun a gwiriwch yn ofalus ble mae'r broblem.

Seilio'r Injan

Mae gosod yr injan yn symptom arall o broblemau'r coil tanio mercruiser. Gallwch chi wynebu'r math hwn o broblem. Pryd bynnag y bydd unrhyw broblem yn unrhyw un o ddirwyniadau'r coil tanio.

Gall cwch redeg dim ond pan fydd yr injan yn cael y gwreichion o'r plygiau gwreichionen. Ac mae'r plygiau gwreichionen yn cael y gwreichion o'r coil tanio. Os oes unrhyw broblem yn y dirwyniadau eilaidd neu gynradd y coil tanio.

Yna gall y plygiau gwreichionen gael egni er nad oes ei angen. Dyna pryd mae'r injan yn defnyddio'r pŵer hwn a stondinau.

Coil Tanio Mercruiser Gosod yr Injan

Ateb

Dylech wirio dirwyniadau'r coiliau. Dylech wirio a ydynt wedi'u llosgi ai peidio. I gael canlyniadau gwell, gofynnwch am help gan arbenigwr.

Rhedeg allan o Danwydd Cyn bo hir

A ydych yn rhedeg allan o'ch tanwydd cyn eich amser disgwyliedig? A ydych yn meddwl bod y broblem yn y tanc tanwydd? Yna byddwn yn awgrymu ichi wirio'ch coil tanio. Oherwydd gall y broblem hon ddigwydd, pryd bynnag y bydd unrhyw broblem gyda'r coil tanio.

Ni all y plygiau gwreichionen gael digon o egni o'r coil tanio. Ac yna ni all helpu'r injan i weithredu gyda digon o bŵer.

Dyna pam y bydd angen mwy o bŵer ar yr injan i weithredu a bydd yn defnyddio mwy o danwydd am y rheswm hwnnw. O ganlyniad, bydd eich tanc yn rhedeg allan o danwydd yn fuan iawn.

Os oes unrhyw broblem gyda'r coil tanio, yna gallwch chi wynebu'r math hwn o broblem. Eich tanc tanwydd cwch ni fydd yn dal y tanwydd am amser hir. Bydd eich injan yn rhedeg allan o danwydd yn fuan iawn.

O ganlyniad, bydd yn rhaid i chi lenwi'r tanc â thanwydd eto.

Ateb

Yn gyntaf oll, gwiriwch yn ofalus a yw unrhyw un o'r coiliau tanio mercruiser wedi llosgi allan ai peidio. Os oes unrhyw un ohonynt wedi llosgi allan, yna bydd yn rhaid ichi roi un newydd yn ei le.

Gallwch wneud hyn ar eich pen eich hun, neu gallwch gael cymorth gan arbenigwr.

Seiniau o'r Injan

Os oes unrhyw broblem gyda'r coil tanio mercruiser, yna gallwch chi gael gwahanol fathau o synau o'r injan pryd bynnag y byddwch chi'n ei ddefnyddio neu'n ei gychwyn.

Gallwch hefyd gael gwahanol fathau o synau pan fyddwch chi'n cynyddu'r cyflymder. Gall y ddau ohonyn nhw ddigwydd i chi hefyd. Maent ymhlith y symptomau coil tanio gorboethi.

Pan fyddwch chi'n cychwyn yr injan, gallwch chi gael synau peswch a spluttering. A phan fyddwch chi'n ceisio cynyddu'r cyflymder, gallwch gael eich jerked gan yr injan.

Ateb

Dylech ffonio arbenigwr neu fecanig ar unwaith i'ch coil tanio os ydych chi'n wynebu'r math hwn o broblem. Fel arall, gall niweidio rhannau eraill y cwch.

Dyna i gyd. Nawr rydych chi'n gwybod holl broblemau coil tanio mercruiser a'u hatebion hefyd. Ceisiwch gymryd help gan arbenigwr fel arall, gallwch ei ddifetha.

Gall dirgrynu a gorboethi niweidio coiliau tanio mercruiser. Dyna pam y dylech wirio eu tymheredd weithiau i'w gynnal.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Coil Tanio Mercruiser

Beth yw swm ohm coil tanio?

Mae yna swm perffaith o ohm ar gyfer coil tanio. Os oes gan coil tanio tua 0.4 i 2 ohms, yna fe'i hystyrir yn berffaith ar eu cyfer. Dylech wirio eu gwrthwynebiad weithiau.

A ddylem ystyried dwy derfynell y coiliau i fesur foltedd batri?

Oes, dylech fesur foltedd y batri ar ddau derfynell y coil (cadarnhaol a negyddol). Dim ond pan fyddwch chi'n sylwi nad yw'r modiwl trydan wedi'i gau y dylech chi ystyried hyn.

Beth yw hyd oes coil tanio?

Nid oes unrhyw oes sefydlog ar gyfer unrhyw coil tanio. Ni ddylech hefyd boeni am eu newid. Dim ond pan fyddant yn mynd yn ddrwg neu wedi'u difrodi y dylech eu newid.

A all coil tanio fod yn wan ac yn dal i weithio?

Gall coil tanio gwan weithio o hyd, ond ni fydd yn darparu gwreichionen i'r injan.

Mae hyn oherwydd bod angen i'r sbarc fod yn ddigon cryf i neidio'r bwlch rhwng yr electrod a'r siambr aer er mwyn i'r injan gychwyn. Os yw'r coil yn rhy wan, efallai na fydd yn cynhyrchu digon o wreichion i danio'r tanwydd.

Pa mor aml y dylid newid coiliau tanio?

Yr amser cyfartalog rhwng ailosod coil yw tua 12,000 o filltiroedd.

Fodd bynnag, ers coiliau yn rhan traul o eich system tanio cerbyd, mae bob amser yn well ymgynghori â mecanig neu ddeliwr i benderfynu pryd mae'r amser wedi dod.

Dylid ailosod coiliau bob 12,000 o filltiroedd neu yn ôl yr angen ar gyfer eich arferion gyrru.

Casgliad

Gan obeithio eich bod chi'n gwybod nawr am yr holl broblemau coil tanio mercruiser a'u hatebion. Ceisiwch ddatrys y problemau hynny yn ôl y symptomau.

Mae'n bryd ffarwelio â chi. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein herthygl.

Cael Diwrnod Da!