10 Problemau Cychod Adar Haul – Sut i'w Nodi a'u Trwsio

problemau cychod adar yr haul

Mae'r cwch Sunbird wedi eich gwasanaethu'n dda dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ond mae'r injan yn aneffeithlon ac wedi bod yn costio llawer o arian i chi mewn nwy yn ddiweddar.

Ers amser maith, mae ailbweru wedi bod ar eich meddwl. Ond rydych chi wedi cwestiynu'n aml a fyddai modur newydd yn werth chweil i'r cwch ai peidio.

Ydych chi'n ceisio mewnwelediad i broblemau cychod adar haul?

Mae lefelau nwy isel yn rhedeg ar y rhan fwyaf o gychwyr Sunbird. Ar ôl ail-lenwi â thanwydd, efallai bod eich cwch wedi colli pŵer. Mae'r mesurydd tymheredd yn cynyddu'n raddol. Llenwch y tanc i'r brig bob amser i atal y materion hyn. Dewch â'r hidlydd allan a'i lanhau'n drylwyr. Sicrhewch fod y switsh brys yn gweithio.

Am ragor o wybodaeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr erthygl gyfan.

Materion Aml Gyda Chychod Adar yr Haul

Rydych chi wedi dod o hyd i'r lle iawn os ydych chi'n weddol ddefnyddiol ac yn gwybod eich ffordd o gwmpas datrys problemau cychod Sunbird. Rydym wedi gwneud rhestr o drychinebau posibl a sut i'w hosgoi wrth fynd ar deithiau.

1. Tanc Gasoline Gwag

tanc tanwydd

Lefelau nwy isel yw prif achos cychodwyr Sunbird yn sownd. Rydych chi'n rhy ddeallus i adael i'ch tanc nwy redeg yn sych, ond dylech chi ei wirio o bryd i'w gilydd. Gall gwybod am losgi tanwydd eich cwch a'i amrediad atal galwadau embaras am help.

Ateb

Cyn mynd ar eich taith, gwnewch yn siŵr bod y tanc yn llawn. Gwiriwch fod y mesurydd tanwydd yn gywir.

2. Mae Injan Cychod yn Sputtering ac yn Colli Pŵer

colli pŵer

Mae'ch cwch yn teimlo ei fod yn colli pŵer (ac rydych chi wedi diystyru'r achos mwyaf cyffredin o dorri i lawr: rhedeg allan o danwydd).

Mae'n debyg eich bod wedi baeddu plygiau neu broblem hidlo. Efallai mai dyna pam mae modur eich cwch yn colli pŵer.

Ateb

Amnewid y hidlo tanwydd mewn llinell. Roedd gennych chi gopi wrth gefn, iawn? Os na, gallwch o leiaf dynnu a chlirio unrhyw falurion o'r elfen hidlo, yn ogystal â draenio unrhyw ddŵr sydd wedi casglu.

Yna dylai perchnogion peiriannau mewnfwrdd/allan (I/O) gofio dihysbyddu blwch yr injan yn llwyr cyn ailgychwyn. Os na wnewch chi, bydd hidlydd rhwystredig yn ymddangos fel mater bach.

Atal

Er bod prynu llwyth gwael o danwydd yn bosibilrwydd, mae'n fwy tebygol bod y tanwydd wedi'i halogi tra'r oedd yn eich cwch. Gallai storio tanc sydd bron yn wag am gyfnod hir arwain at anwedd a dŵr yn y nwy. Llenwch y tanc ar gyfer storio hirdymor, ac os bydd y storfa yn para mwy na thri mis, efallai yr hoffech chi feddwl am ddefnyddio sefydlogwr tanwydd. Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhedeg y cwch am gyfnod digonol o amser i gyflwyno nwy wedi'i drin i'r injan hefyd.

Wrth i lefel y gasoline ostwng, efallai y bydd malurion ar waelod tanciau hŷn yn cael eu corddi. Efallai mai mwy o hidlo yw'r opsiwn gorau. Ystyriwch ychwanegu hidlydd tanwydd ôl-farchnad mwy. A pheidiwch ag anghofio'r elfennau sbâr.

3. Methu Cael yr Injan i Droi

1988 Corsair Aderyn yr Haul

Nid oes neb yn hoffi troi allwedd tanio a chlywed dim byd yn digwydd fwy nag unwaith. Unwaith eto, mae hyn yn pwyntio at broblem drydanol. Yn benodol batri gwan neu farw neu ddiffygiol switsh tanio.

Ateb

Profwch y cau brys. Rhaid i'r dewisydd gêr fod yn niwtral, felly gwnewch yn siŵr ei fod. Yna dylid rhoi eich sylw heb ei rannu i'r switsh cychwyn.

Os yw switsh tanio'r dangosfwrdd yn rhydd, gall yr allwedd droi'r mecanwaith switsh cyfan. Gellir gosod hyn trwy dynhau nyten neu sgriw y tu ôl i'r dangosfwrdd.

Gallai fod yn fatri gwael os yw'r cychwynnwr yn whimpers ond nid yw'n ymgysylltu. Mae hefyd yn bosibl bod y cysylltiad yn subpar.

Atal

Fe'i dywedwn eto - archwiliwch, glanhewch ac, os oes angen, ailosodwch eich gwifrau o bryd i'w gilydd.

Os yw'ch criw yn draenio'r batri yn gyson trwy glymu'r alawon tra wrth angor, ystyriwch osod banc batri eilaidd neu un o'r dyfeisiau mesuryddion hynny sy'n monitro cyflenwad ac yn arbed digon o arian wrth gefn i sicrhau ailgychwyn.

4. Oeri Annigonol o Beiriant y Cwch

allfwrdd Gorboethi

Mae'r darlleniad tymheredd yn dechrau codi i fyny. Mae diffyg cylchrediad dŵr yn yr oerydd hylif bron bob amser yn achosi hyn.

Yn wahanol i automobiles, nid yw allfyrddau, mewnfyrddau bach, ac I/O yn cynnwys rheiddiaduron. Maen nhw'n defnyddio dŵr i oeri'r modur. Gallai'r injan orboethi a stopio gweithio pe bai'r cyflenwad dŵr yn sychu'n sydyn.

Ateb

Er mwyn datrys y mater dan sylw, rhaid i chi nodi ei ffynhonnell. Yn gyffredin, clocs lle mae dŵr crai yn mynd i mewn i'r system yw gwraidd y broblem. Mae enghreifftiau yn cynnwys chwyn, mwd, a bag plastig.

Dewch o hyd i'r hidlydd aer a'i fflysio allan. Gall gafael pibell rhydd neu bibell hollti neu dorri arafu llif y dŵr a niweidio'r injan.

Atal

Gwasanaethu a disodli'r impeller yn rheolaidd. Edrychwch hefyd ar gyflwr ei dai. Gall creithio neu dyllu'r cwt metel achosi hyd yn oed impeller da i golli pŵer pwmpio.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi neu'ch peiriannydd yn archwilio'r system wacáu am rwd neu rwystr. Agorwch y codwyr gwacáu a'r rhannau cysylltiedig i'w harchwilio o bryd i'w gilydd. Mae gan beiriannau oeri dolen gaeedig (yn y bôn rheiddiaduron sy'n cael eu hoeri gan ddŵr crai) broblemau ychwanegol, fel rhwystr cyfnewidwyr gwres mewnol.

Y gyfrinach yw cynnal a chadw arferol, sy'n mynd y tu hwnt i sicrhau bod y gronfa oerydd yn llawn.

5. Arhosiad Sydyn o Fodur y Cychod Aderyn Haul

Efallai bod y switsh lladd wedi'i faglu'n ddamweiniol. Neu efallai eich bod newydd redeg allan o nwy. Os nad yw'r ddau beth hyn yn adio i fyny, mae'n debyg ei fod yn broblem drydanol.

Mae gwifren wedi rhydu, ffiws wedi'i chwythu, torrwr cylched wedi'i faglu, neu gysylltiad rhydd i gyd yn achosion posibl. Yn ogystal, maent yn atebol am y problemau tachomedr cwch.

Ateb

Yr ateb yw gweithio o'r achosion symlaf i fyny. Gwnewch yn siŵr nad yw'r allwedd ar lanyard y cwch wedi mynd yn rhydd os oes gan y cwch switsh lladd. Weithiau mae'n edrych fel ei fod wedi ymgysylltu, ond mewn gwirionedd mae wedi llithro digon i daflu'r switsh.

Mae'n debygol y bydd problem gyda'r switsh tanio yn amlwg wrth gychwyn, ond dylech ei wirio o hyd. Cyn symud ymlaen i'r injan, gwnewch yn siŵr nad yw'r torrwr neu'r ffiws yn cael ei faglu.

Yn y pen miniog, lle mae'r gwifrau mawr, rhwd neu gyrydiad yw eich gelyn mwyaf. Weithiau mae perchnogion cychod Sunbird 180 sy'n glanhau'r terfynellau batri yn anghofio glanhau pen arall y gwifrau. Dysgwch gydrannau'r system danio a chotiwch gysylltiadau agored â chynnyrch gwrth-cyrydu.

Atal

Dysgwch gydrannau amrywiol y system danio, ac o bryd i'w gilydd archwiliwch, glanhewch a gorchuddiwch bob cysylltiad agored â chynnyrch gwrth-cyrydu.

6. Clenching a Achosir gan Prop yr Injan

A oes Angen Atgyweirio fy Prop Cwch

Mae mwy o gyflymiad yn arwain at ddirgryniad hyd yn oed yn fwy anghyfforddus. Efallai y byddwch hefyd yn gweld yr injan yn dyrnu wrth i'r cwch arafu'n raddol.

Ateb

Mae'n debyg bod y prop wedi camweithio, felly mae angen i ni wneud hynny trwsio problemau prop. Gall cael y llafn wedi'i niwio neu ei glymu arwain at symudiad digroeso ac anghydbwysedd.

Gall y siafft gael ei dal mewn towrope neu linell bysgota. Gall ergyd uniongyrchol i wrthrych ddatgysylltu neu ystumio digon o fetel i ddifetha'r gynhaliaeth yn llwyr.

Gall prop sy'n ymddangos yn dda gael ystumiad neu ddifrod sy'n achosi ceudod a dirgrynu. Hyd yn oed pan nad oes unrhyw arwyddion allanol o ddifrod neu afluniad yn bresennol.

Nid yw cyfnewid prop sbâr bob amser yn ymarferol neu hyd yn oed yn bosibl allan ar y dŵr. Felly dylech yn hytrach ei gymryd yn hawdd a chanolbwyntio ar ei wneud yn ddiogel.

Trimiwch y modur nes y gellir tynnu'r prop a'i lanhau i wirio am linellau yn y canolbwynt. Fel arfer gall allfyrddau ac I/O drin rhai mono. Ond os yw'n achosi gostyngiad amlwg mewn perfformiad, ni ddylech ei anwybyddu.

Gall moduron allfwrdd golli pŵer os yw'r llwyn rwber y tu mewn i'r canolbwynt yn dechrau llithro a gwisgo. Unwaith eto, efallai y bydd angen rhywfaint o amser segur gartref.

7. Ni fydd yr injan yn symud i'r gêr

Ni fydd Modur Allfwrdd yn Mynd Mewn Gêr

Rydych chi'n tynnu i ffwrdd o'r doc ac yn gwthio'r shifftiwr. Nid yw'r cwch byth yn gadael cyflymder segur. Nid yw'r symudwr yn ymgysylltu â'r trosglwyddiad.

Ateb

Gallai fod yn ffiws os oes gennych chi reolyddion trydanol e-gyswllt. Eto i gyd, o ystyried bod 90% o gychod bach yn dal i ddefnyddio sifftiau cebl mecanyddol, y tramgwyddwr tebygol yw cysylltiad wedi'i jamio neu wedi torri. Gwiriwch y blwch gêr yn gyntaf i sicrhau bod y cebl yn dal i fod ynghlwm wrth lifer sifft y tai trosglwyddo.

Peidiwch â cheisio unrhyw symudiadau tocio cymhleth os yw cyrydiad mewnol wedi achosi i'r cebl fynd yn sownd. Yn lle hynny, ceisiwch wiglo'r cebl yn rhydd. Os yw'n ymddangos bod y broblem ar ochr drosglwyddo'r cysylltiad yn hytrach nag ochr y cebl, gallai fod yn fethiant trosglwyddo gwirioneddol - mae'n debyg nad oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud ar y dŵr.

Mae problemau trosglwyddo cychod mawr yn gofyn am waith mewn peiriannydd injan.

Atal

Prif achos methiant trosglwyddo yw diffyg hylif neu olew gêr, felly cadwch y lefelau hynny ar ben a'u newid fel y rhagnodir. Cynnal a chadw'r ffitiadau diwedd a'r caledwedd yn rheolaidd, a gwasanaethu'r cebl o bryd i'w gilydd.

8. Mae'r Trim yn Sownd ar Eich Peiriant

Rydych chi'n ôl wrth y ramp ac ni fydd y outdrive / outboard yn codi fel y gallwch chi gael y cwch ar ei drelar ac yn barod ar gyfer y briffordd.

Ateb

Os yw'r ffiws yn iawn, yna mae'n debyg mai mecanyddol neu hydrolig yw'r broblem. Mynd allan yn ôl a'i godi â llaw yw'r dull syml. I wneud hyn, bydd angen i chi wybod lleoliad y falf rhyddhau trim, sydd fel arfer yn sgriw fach ger gwaelod yr allyrru / allfwrdd. Trwy agor y falf hon, bydd pwysedd y ddolen hydrolig yn cael ei ryddhau, gan alluogi'r gyriant i ogwyddo.

Atal

Cynnal lefelau hylif digonol ac archwilio o bryd i'w gilydd i sicrhau nad oes unrhyw ollyngiadau nac ymwthiad dŵr i'r gronfa hylif.

9. Diffyg Cynnal a Chadw Engine

Nid yw'r ffaith bod cwch hwylio yn ymddangos yn lân yn awgrymu ei fod wedi'i gynnal a'i gadw'n dda. Mae delwyr yn dweud wrthym dro ar ôl tro am berchnogion a oedd yn frwd dros olchi a chaboli eu cychod ond a dalodd lawer llai o sylw i'r gweithfeydd mewnol. Nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn hoffi gwneud gwaith cynnal a chadw, ond mae ychydig o waith ataliol yn mynd yn bell.

Ateb

Er mwyn cadw golwg ar yr hyn sydd angen ei wneud a phryd, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'ch deliwr lleol sydd wedi'i ardystio gan NMMA i greu rhestr wirio. Dilynwch y rhestr honno, a byddwch yn lleihau'n fawr y siawns o byth fod yn sownd ar y dŵr.

10. Gwregys Gyrru Broken

gwregys wedi torri

Uwchben sŵn arferol yr injan, mae'n debyg na fyddwch chi'n clywed sŵn gwregys gyrru yn torri, ond byddwch chi'n gwybod bod rhywbeth o'i le pan fydd y golau rhybuddio gorboethi yn troi ymlaen neu pan fydd eich mesurydd foltedd yn datgelu nad yw'r eiliadur yn gwefru. Mae gwregys wedi'i dorri yn senario sy'n benodol i fewnfyrddau ac I/O, a gall eich cau i lawr yn gyflym.

Ni fydd eiliadur na phwmp dŵr os nad yw'r gwregys yn gyfan.

Ateb

Mae llawer o wybodaeth ar-lein ar wneud gwregys dros dro allan o linell bysgota, pantyhose, neu ddeunyddiau eraill. Efallai y bydd hyn yn gweithio, ond oni fyddai'n haws cario sbâr ynghyd â'r offer sydd eu hangen i'w newid?

Atal

Archwiliwch, tynhau, a gwisgo'r gwregys. Dylech hefyd archwilio cyflwr arwynebau cyswllt y pwlïau. Weithiau, gall cyrydiad achosi smotiau garw ar y pwlïau a fydd yn bwyta gwregys newydd sbon yn fyr.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin cwch Sunbird

Faint mae cwch Sunbird yn ei gostio?

Mae pris cychod Sunbird rhwng £8,875 a £8,875 ar Gychod ac Allfyrddau. Gall peiriannau amrywio o 130 hp i 130 hp. Mae'n dibynnu a ydych chi eisiau cwch trymach, mwy ymarferol neu fodel mwy bywiog.

A ellid ystyried aderyn haul yn gwch dibynadwy?

Gyda chymorth tabiau trim, mae cychod gwych Sunbird yn perfformio'n rhagorol. O gwmpas 1994-1995, prynodd OMC Sunbird a'i ddiweddaru. Tynnwyd Wood allan a gosodwyd llinell Neifion. Mae'n ddiogel dweud bod Hydra-Sports ymhlith y cyntaf i fabwysiadu'r dull adeiladu ewyn llawn cawell grid.

Sut mae cyflwr yr Aderyn Haul Neifion 230?

Mae'r Sunbird Neptune 230 mewn cyflwr gwych, ynghyd â llu o offer pysgota. Yn ogystal, mae'n gweithredu'n berffaith. Cymerwyd gofal mawr i sicrhau ei gyflwr fel y mae. Mae'r gwerthwr yn ymfalchïo bod y cwch yn ardderchog ar gyfer pysgota a mordeithio.

Pwy wnaeth cychod Sunbird?

Cynhyrchwyd cychod Sunbird gan Outboard Marine Corporation (OMC) o ddiwedd y 1980au hyd at ganol y 1990au. Roedd OMC yn wneuthurwr cychod ac injan amlwg nes iddo fynd yn fethdalwr yn 2000.

Beth sy'n arbennig am Sunbird?

Roedd cychod Sunbird yn adnabyddus am eu fforddiadwyedd, ansawdd a pherfformiad.

Fe'u cynlluniwyd i ddarparu profiad hwylio a phleserus i deuluoedd a chychwyr achlysurol.

Canmolwyd cychod Sunbird hefyd am eu dyluniadau lluniaidd a chwaethus, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd ymhlith cychwyr a oedd eisiau cwch a oedd yn edrych yn dda ar y dŵr.

Yn aml roedd gan gychod adar yr haul nodweddion a mwynderau modern, megis seddi cyfforddus, digon o le storio, a pheiriannau pwerus, gan eu gwneud yn ddewis gwych ar gyfer chwaraeon dŵr a gweithgareddau hamdden.

Beth yw hyd oes?

Gall yr oes amrywio yn dibynnu ar lawer o ffactorau megis defnydd, cynnal a chadw, ac amodau storio.

Gyda gofal a chynnal a chadw priodol, gall cwch Sunbird bara am flynyddoedd lawer. Fodd bynnag, mae'n anodd darparu oes benodol gan y gall amrywio'n fawr o gwch i gwch.

Argymhellir dilyn canllawiau'r gwneuthurwr ar gyfer cynnal a chadw a storio er mwyn helpu i ymestyn oes y cwch.

Casgliad

Gyda'r wybodaeth a gyflwynir yma, byddwch yn gallu gwybod problemau cychod codiad haul. Gwnaethom hefyd awgrymu atebion posibl i'r problemau a ganfuwyd gennym.

Gydag unrhyw lwc, byddwch chi'n gallu gwneud synnwyr o bopeth sy'n digwydd ar ôl darllen hwn. Hefyd sut i'w drwsio. Ymgynghorwch ag arbenigwyr os na allwch chi ddatrys y broblem ar eich pen eich hun.

Fy nymuniadau gorau i chi!

Erthyglau Perthnasol