Problemau Cychod Posibl Rosborough – Golwg ar Faterion Posibl

Chwilio am dreilliwr poced i fordaith dros nos? Gall cychod Rosborough fod yn ddewis da at y diben hwnnw. Dylech wybod bod perchnogion Rosborough wrth eu bodd gyda'r pryniant y maent wedi'i wneud. Ond, does dim byd yn ddi-ffael ac nid yw cychod Rosborough yn eithriad chwaith.

Felly, beth yw'r problemau cychod cyffredin yn Rosborough y mae pobl yn eu hwynebu fel arfer?

Mae yna 3 o broblemau cychod cyffredin yn Rosborough y mae pobl yn eu hwynebu. Mae'r cwch yn teithio ar gyflymder araf ac mae'n eithaf trwm. Mae perchnogion yn aml yn cael problem yn draenio dŵr glaw. Mae yna hefyd nodweddion adeiledig a allai ymddangos yn broblemus. Er enghraifft, diffyg effeithlonrwydd tanwydd, cyfradd cynhyrchu isel, treuliau, ac ati.

Rydym wedi disgrifio'r holl broblemau y gallech eu hwynebu os byddwch yn prynu cwch Rosborough. Yn seiliedig ar y rhain, byddwch yn gallu gwneud penderfyniad prynu. Felly, gadewch i ni ddarllen ymlaen.

4 Problemau Cyffredin Rosborough a'u Atebion

Cychod Rosborough 246 Yarmouth

Mae cychod Rosborough yn ddewis o'r radd flaenaf. A yw'n golygu nad oes anfanteision i'r cychod? Ie mae nhw yn.

Ond cawsom yr atebion felly peidiwch â phoeni. Dylech eu gwybod cyn i chi brynu un. Felly, gadewch i ni neidio i mewn iddo -

Cyflymder Araf

Wedi cael yr holl amser yn y byd? Nac ydw? Yna rydyn ni'n ofni bod gennym ni newyddion drwg i chi. Nid yw cychod Rosborough yn caffael mwy na 25 mya. Felly, efallai yr hoffech chi ailfeddwl am eich pryniant os ydych chi eisiau cwch cyflym.

Nid yw'n addas ar gyfer chwyddo trwm. Os ydych chi'n cyflymu'r cwch yn uwch na 16-18 mya, mae'n tueddu i buntio ychydig.

Ateb

Gallwch geisio newid y carburetor gan ei fod yn effeithio ar gyflymder hefyd. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis a carburetor da ar gyfer eich cwch. Gallwch geisio newid y llafn gwthio a siapio'r injan i fyny. Yn yr achos hwn, dylech gysylltu â'r gwneuthurwyr trwy eu gwefan. Byddan nhw'n eich helpu chi.

Problem Pwysau Trwm

Newyddion drwg arall i chi yw bod cychod Rosborough yn pwyso 75000 pwys. Mae hynny'n golygu y gallai fod yn fodel trymach na modelau cystadleuwyr.

Mae pwysau trwm cychod yn golygu nad oes llawer o risg ynghlwm. Ond nid yw'n hawdd symud y cwch oherwydd ei bwysau.

Ateb

Gall y pwysau ddibynnu ar y corff. Ar ben hynny, gall effeithio ar y sefydlogrwydd cwch neu long. Mae'n amrywio o fodelau hŷn i rai newydd. Ond yn gyffredinol, mae'n drymach na chychod eraill.

Os gallwch chi leihau pwysau'r cwch, bydd hefyd yn cynyddu cyflymder y cwch. I ddatrys y broblem hon, jack yr injan i fyny.

Gall cilbren ychwanegol sy'n cael ei adeiladu y tu mewn i'r hull v leihau pwysau'r cwch. Yn yr achos hwnnw, edrychwch ar wefan Rosborough, a gweld a allant wneud unrhyw beth yn ei gylch.

Gallwch hefyd ddefnyddio trelar twin-echel i symud y cwch heb anhawster. Mae'n helpu'r cwch i fod yn fwy sefydlog ar gyflymder uwch.

Methiant System Scupper

Methiant System Scupper

Os oes gennych bwmp carthion yn eich dec, efallai y byddwch yn cael amser caled yn sgwrio'r dŵr glaw. Mae rhai modelau o Rosborough yn dod gydag un. Mae hefyd yn bosibl y gallai eich pwmp ddioddef cyrydiad oherwydd y tywydd.

Ateb

Yn yr achos hwnnw, dewiswch a lliw da i beintio'r bol fel y gallwch atal rhywfaint o ddifrod.

Ceisiwch osod cynfas i orchuddio dec neu osod yr ardal. Dylai hynny ddatrys eich mater yn effeithiol.

Bydd y cynfas yn amddiffyn eich cwch rhag yr haul. Ond ni all amddiffyn y cwch sy'n symud rhag dŵr glaw.

Nawr, dyma'r atebion a allai ddatrys eich problemau ynghylch cychod Rosborough. Fodd bynnag, mae rhai cwynion eraill y mae perchnogion wedi'u cael dros y blynyddoedd.

Difrod Hull

Mae difrod i gychod yn broblem sylweddol y gall perchnogion cychod Rosborough ei hwynebu, a gall ddigwydd am amrywiaeth o resymau. Mae rhai o achosion mwyaf cyffredin difrod corff yn cynnwys gwrthdrawiadau â gwrthrychau yn y dŵr, sylfeini, a thraul cyffredinol dros amser.

Pan fydd difrod corff yn digwydd, mae'n bwysig mynd i'r afael â'r broblem cyn gynted â phosibl. Gall methu â gwneud hynny arwain at ddifrod pellach ac o bosibl beryglu diogelwch y llong. Dyma rai o'r problemau difrod cragen mwyaf cyffredin a'u hatebion:

  • Craciau a Sglodion Un o'r mathau mwyaf cyffredin o ddifrod cragen yw craciau a sglodion. Gall y rhain ddigwydd oherwydd gwrthdrawiadau â gwrthrychau yn y dŵr neu draul cyffredinol dros amser.

Ateb

I atgyweirio craciau a sglodion, gallwch chi ddechrau trwy lanhau'r ardal o amgylch y difrod yn drylwyr. Nesaf, gallwch chi roi llenwad morol o ansawdd uchel a'i dywodio i lawr i greu arwyneb llyfn. Yn olaf, gallwch chi gymhwyso cot gel neu baent i gyd-fynd â lliw yr ardal gyfagos.

  • Mae pothellu yn ffurf gyffredin arall o ddifrod i'r corff a all ddigwydd oherwydd bod yn agored i ddŵr am gyfnod hir. Gall hyn arwain at ffurfio swigod neu bothelli ar wyneb y corff.

Ateb

I drwsio pothelli, gallwch ddechrau trwy gael gwared ar unrhyw ardaloedd sydd wedi'u difrodi gyda chrafwr neu bapur tywod. Nesaf, gallwch chi lenwi'r ardal gyda llenwad epocsi a'i dywodio i lawr i greu arwyneb llyfn. Yn olaf, gallwch chi gymhwyso cot gel neu baent i gyd-fynd â lliw yr ardal gyfagos.

  • Gall tyllau ddigwydd oherwydd gwrthdrawiadau â gwrthrychau miniog neu falurion yn y dŵr.

Ateb

I atgyweirio tyllau, gallwch chi ddechrau trwy lanhau'r ardal o amgylch y difrod yn drylwyr. Nesaf, gallwch chi gymhwyso epocsi gradd morol i'r ardal sydd wedi'i difrodi a gadael iddo sychu'n llwyr. Yn olaf, gallwch chi sandio'r ardal i lawr i greu arwyneb llyfn a chymhwyso cot gel neu baent i gyd-fynd â lliw yr ardal gyfagos.

  • Mae delamination yn fath difrifol o ddifrod cragen a all ddigwydd oherwydd amlygiad hirfaith i ddŵr. Gall hyn arwain at wahanu haenau o fewn y corff, a all beryglu cyfanrwydd adeileddol y llong.

Ateb

I drwsio delamination, efallai y bydd angen i chi gael gwared ar yr ardal sydd wedi'i difrodi a gosod haen gwydr ffibr newydd yn ei le. Mae hwn yn waith atgyweirio cymhleth y dylai gweithwyr proffesiynol atgyweirio cychod profiadol roi cynnig arno yn unig.

Cwynion Cyffredinol Ynghylch Cychod Rosborough

Cychod Dwyreiniol Rosborough 246 Yarmouth

Mae'r problemau rydyn ni'n mynd i'w disgrifio nawr bron yn rhan annatod o'r cwch. Dyma nodweddion y cychod felly does dim llawer y gallwch chi ei wneud amdanyn nhw.

Ond dylech chi eu hadnabod felly Bydd yn eich helpu i benderfynu. Byddwch chi'n gwybod a yw'r arian y byddwch chi'n ei chipio i mewn ar gyfer y cychod yn werth prynu'r cwch. Bydd gwybod am y modelau hefyd yn gweithio o'ch plaid.

Drud

Mae cychod New Rosborough yn ddrud iawn. Fodd bynnag, mae'r buddsoddiad yn werth y gost. Mae'r pris yn amrywio o 52000 $ i 198000 $. Mae'r pris yn dibynnu a yw'r cwch yn cael ei ddefnyddio neu'n newydd.

Am y rheswm hwn, mae marchnad ail-law Rosborough yn boblogaidd iawn. Oherwydd y gellir prynu'r modelau ail-law am bris rhad ac maent yn reidio'n dda. Felly, os ydych chi eisiau un, mae hwn yn opsiwn ymarferol.

Cyfradd Cynhyrchu Isel

Er mwyn sicrhau ansawdd da mae teulu Rosborough yn cynhyrchu ychydig o gychod. Hyd yn hyn, maent wedi gwerthu tua 500 o gychod yn unig. Mae hon yn broblem enfawr.

Oherwydd yn aml ni all cyflenwyr fodloni gofynion defnyddwyr. O ganlyniad, mae defnyddwyr yn troi at gystadleuwyr eraill. Ond mae hyn yn gwarantu, os oes gennych un, eich bod eisoes yn sefyll allan.

Llai o Effeithlonrwydd Tanwydd

Oherwydd cynllun y cwch, mae gan Rosborough rai problemau tanwydd. Efallai y bydd yn cymryd mwy o danwydd nag y byddech chi'n ei ddisgwyl. Ar gyfartaledd mae injan forol yn llosgi 3-8 galwyn o danwydd yr awr ar gyfer pob uned o marchnerth. Mae injan Rosborough yn defnyddio 12 galwyn o danwydd yr awr.

Mae'r tanc tanwydd yn 115-120 galwyn. Unwaith eto, gallai cynhwysedd y tanc amrywio o fodel i fodel.

Ar y nodyn hwnnw, sicrhewch fod gennych a llinell forol dda hefyd. Gallai llinell danwydd ddiffygiol achosi i'r tanwydd ollwng. Mae hynny'n golygu gwastraffu tanwydd ac nid ydych chi eisiau hynny.

Sincio Teimlo

Cwch Rosborough yn suddo teimlad

Dywedwyd y gall cwch newydd Rosborough roi teimlad o suddo i chi. Mae dyluniad cwch tân newydd yr Halifax wedi methu gan achosi iddo fod yn rhy ysgafn. Mae ganddo ddrysau sy'n plygu i lawr ar y ddwy ochr. Nid oes yr un ohonynt yn addas ar gyfer delio â'r tywydd na chyflwr y môr yn Harbwr Halifax.

Fe wnaethon nhw roi cynnig ar ddyluniad tebyg i California i ymladd tanau ynghyd â'r glannau. Ond mae'n beryg bywyd i bobl ac wrth gwrs yn golled ariannol.

Felly, er bod cychod Rosborough yn bwysau trwm fel arfer, mae'r model hwn yn eithriad.

Mae gan gychod Rosborough adolygiadau da iawn fel arfer. Anaml y bydd gan berchnogion cychod wrthwynebiad i'r cwch hwn. Mae'r nodweddion yn amrywio o fodel i fodel. Felly, mae'r problemau'n amrywio hefyd.

Ac eto, os ydych chi'n ymwybodol o'i faterion, gallwch wneud penderfyniad gwybodus.

Gofynion Cynnal a Chadw

Cynnal a chadw cwch Gall fod yn dasg ddrud a llafurus, a gall rhai perchnogion gwyno am ofynion cynnal a chadw eu cychod yn Rosborough.

Gall hyn gynnwys tasgau arferol fel glanhau, cwyro, a newidiadau olew, yn ogystal ag atgyweiriadau ac uwchraddio mwy cymhleth.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod cynnal a chadw rheolaidd yn hanfodol i gadw cwch mewn cyflwr da a sicrhau gweithrediad diogel ar y dŵr.

Sŵn a Dirgryniad

Efallai y bydd rhai perchnogion hefyd yn cwyno am sŵn a dirgryniadau eu cychod yn Rosborough.

Gall hyn fod oherwydd amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys injan y cwch, y llafn gwthio a chynllun y corff.

Er y disgwylir rhywfaint o sŵn a dirgrynu mewn unrhyw gwch, gall lefelau gormodol fod yn annifyr ac o bosibl yn niweidiol i iechyd teithwyr.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Cychod y Dwyrain Rosborough 246 Fideo Prawf Yarmouth 2022

Pwy sy'n gwneud y Rosborough Boats?

Mae Rosborough Boats bellach yn eiddo i Bob a Heaton Rosborough, mab ac ŵyr James D Rosborough, ac yn ei redeg.

Ble mae Rosborough Boats yn cael eu gwneud?

Sefydlodd James “Doug” Rosborough, dylunydd ac adeiladwr cychod adnabyddus, Rosborough Boats, Inc. yn Halifax, Nova Scotia yng nghanol y 1950au. Dyluniodd ac adeiladodd gannoedd o sgwneri pren clasurol, brigantîn, sloops, a ketches.

Beth yw treilliwr poced?

Mae treilliwr poced yn fath o gwch hamdden bach, fel arfer rhwng 25 a 40 troedfedd o hyd, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer mordeithio a physgota estynedig. Mae gan y cychod hyn un injan diesel fel arfer, a gall rhai hyd yn oed gael eu trelaru y tu ôl i gerbyd. Yn nodweddiadol mae gan y cychod hyn systemau llywio, ystafelloedd byw, ac amwynderau eraill sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer mordeithio estynedig, ac fe'u defnyddir yn aml i archwilio ardaloedd anghysbell.

Allwch chi drelaru treilliwr?

Gallwch, gallwch drelaru treilliwr. Fodd bynnag, gall rhai treillwyr fod yn rhy fawr neu'n rhy drwm i gael eu llwytho'n ddiogel ar drelar a'u cludo. Er mwyn sicrhau cludiant trelar diogel a llwyddiannus, mae'n bwysig gwirio maint a phwysau'r cwch cyn ei lwytho ar y trelar. Yn ogystal, mae'n bwysig sicrhau bod y trelar wedi'i gyfarparu â'r cydrannau tynnu a diogelwch angenrheidiol, megis goleuadau, breciau, a chlymiadau diogel.

Beth yw nodwedd cwch Rosborough?

Mae Rosborough Boats yn adnabyddus am ei hadeiladwaith a'i ddyluniad o ansawdd uchel. Fel arfer mae ganddyn nhw un injan diesel ac maen nhw wedi'u cynllunio ar gyfer mordeithio a physgota estynedig. Mae nodweddion nodweddiadol cwch Rosborough yn cynnwys systemau llywio, ystafelloedd byw, ac amwynderau eraill sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer mordeithio estynedig.

Maent hefyd yn aml yn dod ag amrywiaeth o gydrannau diogelwch a thynnu, megis goleuadau, breciau, a chlymiadau diogel. Yn ogystal, yn aml mae ganddyn nhw gyfleusterau fel Tŷ Olwyn llawn ar gyfer gweithredu mewn dŵr garw a seddi llyw ar ffurf joci gyda lliniaru sioc, yn ogystal â nodweddion awyru fel ffenestri agor canol a ffenestri ochr a blaen.

Pa mor bell y gall treilliwr deithio?

Gall treilliwr deithio hyd at filoedd o filltiroedd heb fod angen ei ail-lenwi â thanwydd. Yn dibynnu ar faint a math y treilliwr, gall yr amrediad amrywio o 500 milltir i tua 4,000 o filltiroedd. Mae gan y rhan fwyaf o dreillwyr systemau llywio a mannau byw, sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer mordeithio estynedig ac archwilio ardaloedd anghysbell.

Casgliad

Gobeithiwn fod gennych ddealltwriaeth gyffredinol o'r Problemau Cychod yn Rosborough y mae pobl yn eu hwynebu. Am unrhyw faterion eraill, cysylltwch â gwasanaeth Rosborough trwy eu gwefan.

Felly, a fyddech chi'n prynu cwch Rosborough ar gyfer mordeithio neu dreialu? Mae ganddo dalwrn mawr ac mae digon o le ynddo. Rhowch wybod i ni. Cymerwch ofal!