5 Problemau + Atebion Pwmp Tanwydd Allfwrdd Johnson

problem pwmp tanwydd johnson

Mae Pwmp Tanwydd Allfwrdd yn rhan bwysig o bob cerbyd. Dyna pam y dylai fod orau hefyd. Ond o hyd, nid yw Johnson Outboard Fuel Pump heb ddiffygion hefyd.

Os ydych chi'n defnyddio Johnson Outboard Fuel Pump, efallai y byddwch chi'n wynebu llawer o broblemau. Weithiau efallai na fyddwch hyd yn oed yn cael y rhesymau gwirioneddol dros y problemau hynny.

Felly, beth yw problemau pwmp tanwydd allfwrdd johnson?

Gallwch wynebu gwahanol fathau o broblemau. Mae angen ichi nodi'r rhesymau dros y problemau hynny. Fel, megis problemau gyda'r batri, a materion gollwng pwmp tanwydd. Hefyd, problemau yn y diaffram neu yn yr injan, tanwydd yn rhedeg allan yn fuan iawn, llif anghyson, ac ati.

Dim ond crynodeb o'r erthygl yw hynny. Mae gennym ni fwy i'w rannu gyda chi. I gael gwybod mwy, ewch trwy'r erthygl.

Felly, gadewch i ni ddechrau!

Sut i Ddiagnosis Pwmp Tanwydd Gwael

Mae sawl symptom o bwmp tanwydd drwg, ac os sylwch ar unrhyw un ohonynt, mae'n bwysig gwneud diagnosis o'r broblem cyn gynted â phosibl. Dyma rai o'r symptomau mwyaf cyffredin:

  • Chwistrellu neu stopio injan: Os bydd eich injan yn dechrau sbaddu neu stopio, gallai fod yn arwydd nad yw'r pwmp tanwydd yn danfon digon o danwydd i'r injan.
  • Anhawster cychwyn yr injan: Os ydych chi'n cael trafferth cychwyn yr injan, gallai fod oherwydd nad yw'r pwmp tanwydd yn rhoi digon o bwysau i'r chwistrellwyr tanwydd.
  • Milltiroedd gwael: Os sylwch fod eich milltiredd wedi gostwng yn sylweddol, gallai fod oherwydd nad yw'r pwmp tanwydd yn gweithredu'n effeithlon.

Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r symptomau hyn, mae'n bwysig mynd â'ch cerbyd at fecanig a'u cael i wneud diagnosis o'r broblem.

Datrys Problemau Pwmp Tanwydd Allfwrdd Johnson

Pwmp tanwydd allfwrdd Johnson yw'r ffefryn ymhlith yr holl bympiau tanwydd allfwrdd. Gallwch ddod o hyd i hwn ar gael ym mhob siâp a chyllideb. Hefyd, maen nhw'n gweddu mor dda i'n cerbydau hefyd.

Ond fel y gwyddoch, nid oes dim yn berffaith yn y byd hwn. Mae gan bwmp tanwydd allfwrdd Johnson hefyd rai problemau y gall llawer ohonom eu hwynebu wrth ddefnyddio hyn.

Weithiau nid ydym hyd yn oed yn dod i adnabod yr union broblem a'r lleoliad a'r rhesymau dros y problemau. Peidiwch â phoeni! Gallwch chi ddatrys y broblem hon yn hawdd gyda'n cymorth ni.

Yma rydym wedi sôn am yr holl broblemau a symptomau Pwmp Tanwydd Allfwrdd Johnson fel y gallwch chi eu hadnabod yn hawdd a'u datrys yn unol â hynny.

Ewch drwy'r problemau fesul un a cheisiwch baru'r symptomau â'ch achos.

Felly, heb unrhyw fath o oedi, gadewch i ni ddechrau gwybod amdanynt!

Problem 1: Problemau Batri

Cwch batri

Ymhlith llawer o broblemau gydag allfwrdd johnson, mae problemau batri yn gyffredin iawn. Gallwch chi ddod o hyd i'r broblem hon yn fawr iawn.

Ond y rhan fwyaf manwl o hyn yw na allwch chi hyd yn oed sylweddoli bod y broblem yn y batri.

Diolch byth ein bod bellach yn gwybod symptomau'r broblem hon. Pryd bynnag y byddwn yn cychwyn ein modur neu injan, gallwn glywed rhywfaint o sain neu sŵn oddi yno. Daw'r sain o'r pwmp tanwydd.

Os na allwch glywed y sain hon pan fyddwch chi'n cychwyn y car, yna mae rhai problemau gyda'r batri. Felly gallwch chi sylweddoli a oes unrhyw broblem ai peidio yn y batri.

Ateb

Mae'r ateb i'r broblem hon yn dibynnu ar gyflwr y batri. Dylech ffonio mecanig a gwirio'r batri. Os gall ddatrys y broblem, yna mae'n iawn. Os na all, yna ailosodwch y batri.

Ond mae yna rywbeth y dylech chi ei wybod. Ni ddylech byth ddefnyddio batri am fwy na thair blynedd.

Dylech ei ddisodli ar ôl yr amser hwn. A dylech hefyd wirio a yw'r batri yn iawn ai peidio ar ôl dau neu dri mis.

Mae'n rhan o waith cynnal a chadw pwmp tanwydd allfwrdd Johnson.

Problem 2: Materion yn gollwng

Yn gollwng o'r pwmp tanwydd yn broblem fawr arall i'r pwmp tanwydd allfwrdd johnson. Gweld a oes unrhyw fath o ollyngiad o'r pwmp tanwydd. Os felly, gall niweidio'r system gyfan.

Yn gyntaf, gwiriwch a oes unrhyw ollyngiad ai peidio o'r pwmp tanwydd allfwrdd. Os oes unrhyw ollyngiad, yna gall y broblem fod yn y diaffram.

Os na fyddwch chi'n datrys y broblem hon yn gyflym, yna bydd y tanwydd sy'n gollwng yn niweidio'r injan ac yn y pen draw bydd mwy o danwydd yn cael ei wastraffu. A gall niweidio'r modur allfwrdd hefyd.

Felly byddwch yn ofalus gan fod moduron allfwrdd yn gostus.

Ateb

Ffoniwch fecanig a gwiriwch y diaffram. Gallwch hefyd wirio a yw'r diaffram yn iawn ai peidio trwy'r prawf pwmp tanwydd allfwrdd johnson.

Atgyweirio'r diaffram. Gallwch hefyd geisio ei atgyweirio Mae pecyn atgyweirio Pwmp Tanwydd Allfwrdd Johnson ar gael ar y farchnad.

Ond dylech wirio'r diaffram weithiau heb unrhyw broblemau gollwng ar gyfer cynnal a chadw'r pwmp tanwydd allfwrdd.

Problem 3: Diaffram problemus

Os yw diaffram y tanwydd allfwrdd yn cael ei niweidio ac nad yw o unrhyw ddefnydd, yna mae'r broblem yn yr injan gyfan.

Oherwydd bod y diaffram yn rhan sensitif o'r injan. Sy'n derbyn signalau o'r silindr i anfon digon o danwydd i'r injan. Dyna sut a diaffram yn gweithio. Mae'n rhan bwysig o'r pwmp tanwydd allfwrdd.

Dyna pam os bydd diaffram yn cael ei niweidio, yna bydd yr injan gyfan yn ddiwerth hefyd.

Ateb

Gallwch chi ddatrys y broblem hon trwy ffonio mecanig. Bydd yn gallu dweud mwy wrthych mewn ffordd benodol beth yw'r broblem a pham ei bod wedi'i difrodi. Bydd yn rhaid i chi wario swm da o arian i atgyweirio diaffram. Mae'n eithaf costus.

Felly i osgoi'r broblem hon yn y dyfodol ceisiwch gael amserlen o waith cynnal a chadw rheolaidd.

Problem 4: Llif Anghyson

tanwydd yn gollwng ar gwch

Onid yw eich allfwrdd yn cael tanwydd yn rhugl? A oes unrhyw ollyngiadau neu glocsiau yn y tanwydd? Yn yr achos hwnnw, ni fydd eich injan yn cael digon o gyflenwad o danwydd.

Gallwch chi wybod yn hawdd os oes unrhyw ollyngiad nid o'r symptomau pwmp tanwydd allfwrdd. Fel, ar gyfer os yw eich reid yn anwastad neu os ydych yn teimlo eich bod yn colli cyflymder y cerbyd hefyd.

Yna mae siawns o glocsiau yn yr hidlydd tanwydd. Gall ddigwydd hefyd os yw eich pwmp tanwydd yn cam-danio neu'n sputtering.

Ydych chi'n wynebu'r holl ddigwyddiadau uchod? Yna mae'n bosibl iawn bod gollyngiadau neu glocsiau yn y pwmp tanwydd.

Ateb

Gallwch chi ddatrys y broblem hon trwy lanhau'r holl glocsiau hynny neu drwy atgyweirio'r holl ollyngiadau hynny. Ar gyfer hyn, bydd angen i chi wybod lleoliad hidlydd tanwydd allfwrdd Johnson.

Trwy wybod hyn gallwch chi ddatrys y broblem hon yn hawdd. Byddai'n well gwirio'r system danwydd gyfan.

Oherwydd bod system ar gyfer popeth yn Johnson Outboard fel y system codi tâl. Er mwyn diogelwch, cymerwch gymorth gan arbenigwr.

Problem 5: Rhedeg Allan o Danwydd Cyn bo hir

Onid yw eich allfwrdd yn cael tanwydd? Ydych chi'n rhedeg allan o danwydd yn fuan? Onid yw eich tanc yn ddigon hirhoedlog fel y dylai fod?

Yna rydych chi'n mynd trwy broblem ddifrifol. Oherwydd ei fod yn niweidiol i injan a chi. Oherwydd bydd yn rhaid ichi brynu'r tanwydd ychwanegol hwnnw eto i redeg eich cerbyd. Bydd yn costio arian ychwanegol i chi hefyd.

Bydd yn rhaid i chi ddatrys y broblem hon pryd bynnag y byddwch yn wynebu unrhyw fath o faterion defnydd tanwydd cyflym.

Ateb

I ddatrys y broblem hon, bydd yn rhaid i chi alw mecanig. Byddai'n llawer gwell pe baech chi'n mynd at arbenigwr i ddatrys y broblem hon. Bydd yn dal lleoliad eich problem ar unwaith ac yn ei datrys mewn ffordd dda.

Er mwyn atal y broblem hon, gallwch hefyd gymryd un cam arall. Os ydych chi'n gosod sefydlogwr tanwydd, yna efallai na fyddwch chi'n wynebu'r broblem hon eto.

Dyna pam y byddai'n well defnyddio sefydlogwr tanwydd.

Yma rydym wedi argymell rhai sefydlogwyr tanwydd gorau i chi yn y tabl isod:

Cynnyrch 1 Sefydlogwr Tanwydd Storio STA-BIL - Yn Cadw Tanwydd yn Ffres
Cynnyrch 2 Ewyn y Môr SF-16 Triniaeth Modur – 16 owns. , Gwyn

Dyna i gyd. Nawr rydych chi'n gwybod yr holl broblemau gyda phwmp tanwydd allfwrdd Johnson.

Datrys y problemau hynny yn ôl y symptomau yr ydym wedi'u crybwyll. Byddai'n well i chi ddatrys y problemau hyn trwy arbenigwr neu fecanig.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

sut i Newid Pwmp Tanwydd ar Johnson

A all pwmp tanwydd fynd allan?

Oes, gall pwmp tanwydd fynd allan. Os yw pwmp tanwydd yn trosglwyddo nwy i'r injan i gychwyn y car. Felly, os bydd pwmp tanwydd yn mynd allan, ni allwch gychwyn eich cerbyd.

A allaf gael pwmp tanwydd newydd ar fy mhen fy hun?

Gallwch, gallwch chi gymryd lle pwmp tanwydd ar eich pen eich hun. Bydd angen llawlyfr y perchennog neu'r canllaw cywir arnoch a dilynwch y camau yn unol â hynny. Felly gallwch chi ei ddisodli.

Beth ddylai fod yr amser i ddisodli pwmp tanwydd?

Prif ran ailosod y pwmp tanwydd yw tynnu'r tanc tanwydd o'r cerbyd. Bydd yn cymryd tua 2 awr i chi ei ddisodli ar eich pen eich hun.

Geiriau terfynol

Gobeithio eich bod chi'n gwybod nawr am yr holl broblemau pwmp tanwydd allfwrdd johnson a'u hatebion. Ceisiwch ddatrys y problemau hynny yn ôl y symptomau.

Mae'n bryd ffarwelio â chi. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein herthygl.

Cael Diwrnod Da!

Erthyglau Perthnasol