5 Problemau Verado Mercwri Cyffredin A Sut i'w Datrys

problemau Mercwri Verado

Mae'n ymddangos bod Mercury Verados yn cael rhai cwynion cyffredin gan ei ddefnyddwyr yn eithaf aml. Er y gallai'r cwmni ddileu rhai o'r problemau, mae yna lawer o rai eraill o hyd. Efallai na fydd defnyddiwr yn ymwybodol o'r problemau hynny. Ac mae'n anodd dod o hyd i'r atebion i'r problemau hynny.

Ydych chi'n poeni am yr hyn a allai fod yn broblemau ferado mercwri cyffredin?

Mae problem sbardun y nam yn ymddangos pan fyddwch chi'n ceisio cychwyn yr injan. Torri allan o RPM unrhyw bryd pan fyddwch chi'n cyflymu. Pan fyddwch chi'n rhedeg y cwch, efallai y bydd gostyngiad achlysurol mewn RPM am beth amser ac ati.

Byddai'n help pe baech yn chwilfrydig i wybod yr atebion i'r problemau hyn. Yn enwedig os ydych chi'n berchen ar un Verado yn barod. Felly, cymerwch ychydig funudau i ddarllen yr holl beth drwyddo!

5 Rheswm Dros Ferado Mercwri Problemus - Wedi'i Egluro

Mercwri F 600 Verado V12

Efallai y bydd y problemau aml a wynebir oherwydd Mercury Verado yn gwneud ichi fod eisiau ei daflu allan.

Mae problemau yn Mercury 115 pro-XS yn debyg i'r Mercury Verado.

Ond, os ydych chi'n edrych arno'n iawn, yna gallwch chi ddileu ei broblemau aml. A byddech chi'n ffordd o fynd ar brofiad dymunol gyda'ch Mercury Verado.

Gall Mercury Verado fod yn injan broblemus iawn. Ond rydym wedi llunio rhestr fer o 4 problem sy'n gyffredin ac yn digwydd yn eithaf aml.

Nid yw wynebu problemau yn brofiad pleserus. Gall fod yn rhwystredig iawn. Ond y rhan orau yw mai dim ond 5 ateb sydd gan yr holl 1 problem gyffredin hyn.

Byddwn yn siarad am yr ateb yn fanwl ar ôl edrych ar y 5 symptom problemus.

Nawr, gadewch inni edrych arnynt yn drylwyr!

Problem 1 o 5: Signal Throttle Nam Wrth Gychwyn yr Injan

Mercwri Verado _FAULT THROTTLE

Mae yna lawer o berchnogion Mercury Verado sy'n wynebu'r mater hwn. Pan fyddwch chi'n cychwyn yr injan, weithiau, ni fyddai'n dechrau fel arfer yn unig. Efallai y byddwch yn cael bîp hir. Mae hynny'n dilyn trwy ddangos y signal "Check engine-Fault Throttle" signalau.

Mae'r signalau hyn yn ymddangos ar eich mesuryddion crefft smart. Fel arfer, os arhoswch am ychydig funudau a cheisio troi'r allwedd eto, mae'n tanio'n iawn. Ond nid yw hynny'n ateb pan fydd hyn yn digwydd dro ar ôl tro.

Problem 2 o 5: Torri Allan o RPMs wrth Gyflymu A Galw Hei Mewn Tra'n Rhedeg

Gall hyn ddigwydd unrhyw bryd. Pan fyddwch chi'n cyflymu, efallai y bydd eich RPM yn torri allan yn llwyr. Byddech yn jerk ymlaen ac yn dod i stop. Mae hwn yn brofiad annymunol iawn a gall hefyd arwain at ddamweiniau.

Fe'i dilynir hefyd gan ymddangosiad y signal “Check engine-Fault lifer 1”.

Efallai y bydd yr RPM yn gostwng yn achlysurol wrth i chi redeg yr injan. Mae'n digwydd am ychydig eiliadau. Efallai y bydd eich mesuryddion yn bîp ac efallai y bydd eich trim gogwyddo yn dangos. Gall y broblem hon ddod yn aml iawn. Felly mae hynny'n annifyr iawn.

Problem 3 o 5: Cau'r Injan Wedi'i Rhoi i Mewn Yn Niwtral

mercwri pedwar strôc

Wrth i chi orffen eich taith cwch, mae'n ddelfrydol stopio yn rhywle a rhoi'r gêr yn niwtral. A dyna lle mae'r Verado yn achosi problemau'n aml. Nid yw ferados cystal â gerau niwtral. Felly, efallai y bydd yr injan yn cau i ffwrdd bryd hynny.

Felly, mae'n rhaid i chi ailgynnau'r injan eto. Mae hyn yn defnyddio rhywfaint o danwydd ychwanegol sy'n annheg i chi.

Mae'n rhaid i chi ddewis eich tanwydd yn ofalus o blith y rhai gorau yn y llinell forol. Byddai hyn yn eich helpu i gael y perfformiad gorau. Byddai'n amlwg yn rhwystredig eu gweld yn cael eu gwastraffu oherwydd nam yn eich injan.

Problem 4 o 5: Mesuryddion Smartcraft wedi'u Cau ar Hap

Gall hyn ddigwydd tra byddwch chi'n rhedeg y cwch neu pan fyddwch chi'n eistedd gydag ef yn niwtral. Mae'n bosibl y bydd eich mesuryddion crefft smart yn cau i ffwrdd ar hap. Gall y testun arno ymddangos fel pe bai wedi'i bicsileiddio neu wedi'i ystumio.

Mae hyn yn peri gofid gan na allwch ddarllen y sgrin yn iawn ar yr adeg honno.

Gall hyn hefyd roi canlyniadau camarweiniol i chi. Weithiau gall y mesurydd ddangos darlleniadau anghywir yn unig. Efallai y byddwch hyd yn oed yn canfod bod y mesurydd tanwydd ar eich cwch yn sownd ar lawn pan nad yw. Ac fe allai hyn eich arwain chi i fynd i drafferth pan fydd y tanwydd yn rhedeg allan.

Problem 5 o 5: Chwythiad Pwysau Cefn I'r Throtl Agored Eang

Beth yw problem Peiriant Allfwrdd Mercury Verado? Mae'n hysbys bod injan allfwrdd Mercury Verado wedi cael ei chwythu allan o bwysedd cefn i sbardun llydan agored. Gall hyn achosi i'r cwch golli pŵer, a hyd yn oed stondin. Gall y mater gael ei achosi gan amrywiaeth o bethau, gan gynnwys rhannau sydd wedi treulio, hidlwyr olew rhwystredig, neu system danwydd ddiffygiol. Os ydych chi'n cael problemau gyda'ch injan Verado, mae'n bwysig ei wirio cyn gynted â phosibl.

Yr ateb i Holl Broblemau Mercwri Verado

Efallai y bydd cau'r mesuryddion ar hap yn gwneud i chi feddwl bod y mesurydd yn ddiffygiol yma. Felly, byddech chi'n mynd ati i'w ddisodli. Ond mae'r broblem hon, gan gynnwys y lleill, yn ymwneud â materion foltedd neu gysylltiad yn unig.

Mae Verado yn gweithio orau pan fydd ar gysylltiadau glân. Mae cyflenwad foltedd cyson hefyd yn bwysig. Felly, gwiriwch yr holl gysylltiadau. Os gwelwch unrhyw gyrydiad yn unrhyw le, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu glanhau. Gallwch wneud hynny trwy bwysedd aer neu drwy osod y ceblau diffygiol.

Er mwyn cynnal cyflenwad pŵer cyson, rheolyddion foltedd yn gymwynasgar. Mae'r nodweddion sefydlogwr foltedd dileu llawer o broblemau a achosir gan amrywiad foltedd.

Mae'r holl broblemau hyn yn adlewyrchiadau o wifrau gwael. Felly, ceisiwch eu trwsio gan dîm da o fecaneg.

Rydym yn aml yn gwneud y camgymeriad o fynd i newidwyr rhannau yn lle mecaneg. Mae'n well cadw at y rhannau gwreiddiol trwy eu gosod yn hytrach na'u disodli. Byddent yn rhoi'r perfformiad gorau os ydynt mewn lle da.

Felly, ceisiwch osod y rhannau presennol bob amser yn hytrach na'u disodli.

Ar ôl i'ch Mercury Verado fod yn ôl ar ei thraed, paratowch i gael y profiad gorau.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Mercwri Verado cwestiynau cyffredin

Ai dwy strôc yw Verado Mercwri?

Mae ei fersiwn newydd yn un 4 strôc. Sy'n gadael iddo gael nodweddion datblygedig iawn a pherfformiad.

Sawl awr allwch chi ei gael allan o ferado Mercwri?

Mae'n ddarn o gacen ar gyfer Verado Mercwri i gyrraedd y marc o 2000-3000 awr. Fodd bynnag, gall hefyd gyrraedd y marc o 5000 awr pan fydd mewn defnydd masnachol.

Faint o olew sydd gan Mercury Verado 300?

Gall bron pob Verado Mercwri o fewn yr ystod o 200 i 400 ddal 6 silindr o danwydd. Tra gall y rhai o dan y marc 200 ddal 4 silindr o danwydd.

A yw peiriannau mercwri yn cael eu gwneud yn Tsieina?

Ydy, mae peiriannau Mercwri yn cael eu gwneud yn Tsieina. Fodd bynnag, mae'r ffatrïoedd Tsieineaidd sy'n gwneud y peiriannau hyn yn rhai o'r rhai mwyaf datblygedig yn y byd. Mae hyn yn golygu y gallant gynhyrchu peiriannau o ansawdd uchel am gost is na gweithgynhyrchwyr eraill. Mae hyn yn newyddion da i ddefnyddwyr, gan ei fod yn golygu y gallant ddod o hyd i gerbydau Mercury fforddiadwy.

Mae peiriannau mercwri yn cael eu gwneud yn Tsieina

Lapio Up

Gall, gall problemau Mercury Verado fod yn gyffredin ac yn aml ac yn niferus o ran nifer. Ond mae'r ateb yn bennaf yn sefyll at drwsio'r gwifrau. Mae'r agwedd syml honno'n hollbwysig i Verados.

Felly, a ydych chi'n teimlo rhyddhad am eich injan cwch nawr? Nid oes rhaid i chi ddifaru eich dewis. Hefyd, nid oes rhaid i chi boeni am wario arian ychwanegol i'w ddisodli. Onid yw hynny'n newyddion da mor fawr?

Rhowch wybod i ni sut mae'r profiad yn mynd i chi. Gobeithio ei fod yn mynd yn esmwyth i chi y tro hwn. Pob lwc!

Erthyglau Perthnasol