Beth yw Rhannau Gwialen Bysgota? - Offer Pysgota

Ydych chi'n gefnogwr o bysgota ac eisiau dysgu mwy amdano? Rydych chi yn y lle iawn! Ni fu erioed yn haws dod o hyd i fanylion pysgota, gan gynnwys beth yw rhannau gwialen bysgota!

Bydd dod yn gyfarwydd â manylion diddorol am y gweithgaredd hwyliog hwn yn eich helpu i ddeall yr hud y tu ôl iddo ac yn eich galluogi i brofi'r daith mewn ffordd wahanol. Os mai dim ond dechrau pysgota rydych chi ac nad ydych chi'n gwybod llawer o fanylion amdano, fe fydd ein canllaw yn hynod ddefnyddiol i chi.

Nid yn unig y byddwch chi'n gallu deall sut mae'ch gwialen bysgota yn gweithio, ond byddwch chi hefyd yn dysgu popeth amdani mewn amser record! Nid oes angen gwastraffu amser yn chwilio'r Rhyngrwyd yn ddiddiwedd pan allwch chi fod ar eich ffordd lawen yn pysgota a chael hwyl. Gadewch i ni blymio reit i mewn iddo!

Rhestr Gryno o Rannau Gwialen Pysgota

Yn gyntaf, byddwn yn dechrau trwy restru holl rannau eich gwialen bysgota. Y ffordd honno, bydd gennych chi syniad faint o rannau rydyn ni'n siarad amdanyn nhw cyn i ni ddechrau esbonio pob un ohonyn nhw. Hefyd, rydyn ni'n dechrau o'r brig ac yn gwneud ein ffordd i'r rhannau gwaelod wrth i ni fynd. Felly, edrychwch ar y rhestr isod i ddarganfod beth mae gwialen bysgota yn ei gynnwys:

• Tip Top
• Awgrym
• Dirwyniadau
• Canllaw
• Ceidwad Bachyn
• Ffyrwl
• Butt
• Cap Butt
• Trin
• Sedd rîl
• Gwag
• Gwialen

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd â beth yw rhannau gwialen bysgota a bod gennych chi syniad cyffredinol amdanyn nhw, gadewch i ni symud ymlaen i egluro pob rhan yn fanwl.

Canllaw i Ddeall Rhannau Gwialen Pysgota

1. Tip Top

Byddwn yn dechrau gyda'r top tip - y canllaw metel sydd wedi'i leoli ar flaen eich gwialen. Y pen blaen yw'r pwynt a'r gydran olaf y bydd eich llinell yn ei gadael i fynd i mewn i'r dŵr, ac ni fydd eich atyniad yn gallu cael ei dynnu heibio'r pwynt hwn. Mae hyn yn fuddiol iawn gan ei fod yn atal tanglau ac yn cadw'ch gwialen gyda'i gilydd fel un uned weithredol.

Mae'r rhan hon hefyd yn un o'r rhai lleiaf ar y gwialen, ond serch hynny mae'n eithaf pwysig a pherthnasol wrth fesur nodweddion allweddol y wialen, megis gweithredu.

2. Awgrym

Y rhan nesaf ar ein rhestr yw'r domen, sef rhan uchaf eich gwialen bysgota, ac mae wedi'i lleoli reit islaw pen y domen. Ystyrir mai'r domen hefyd yw'r rhan fwyaf hyblyg o'r wialen bysgota ac mae'n dueddol iawn o gromlin. Defnyddir y domen yn aml hefyd i fesur y wialen gan gyfeirio at ben arall y wialen.

Gall fod yn feddal neu'n galed, yn dibynnu ar y brand a beth oedd gan y gwneuthurwr mewn golwg wrth ei ddylunio. Os ydych chi'n chwilio am awgrym cryfach sy'n cynnig llai o hyblygrwydd, awgrym anoddach yw'r hyn y dylech ei gael.

3. Dirwyniadau

Yn gyffredinol mae dirwyniadau wedi'u gwneud o linyn neu ddeunydd tebyg, a dyna lle maen nhw'n cael eu henw. Fe'u clwyfir o amgylch canllawiau dy wialen mewn ymgais i'w cadw'n rhwym wrth ei chorff.

Yn nodweddiadol, mae'r dirwyniadau'n cael eu gosod â glud / glud penodol, ac ar ôl hynny maent yn cael eu paentio fel eu bod yn dal i edrych yn ddymunol yn esthetig ar eich gwialen. Mae hyn yn helpu i'w hamddiffyn hefyd, ac yn helpu i atal y canllawiau rhag cael eu rhwygo, ond nid dyna'r cyfan. Mae hefyd yn lleihau ffrithiant y llinell sy'n symud ar y rîl.

4. Canllawiau

O ran y canllawiau, maen nhw'n rhedeg hyd eich gwialen, ac maen nhw hefyd yn helpu i gadw'r llinell i fynd o'r rîl i'r blaen. Mae canllawiau fel arfer yn siâp silindrog, ac maent wedi'u gwneud o wahanol ddeunyddiau amrywiol yn seiliedig ar y brand dan sylw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwialen pen uchel gyda chanllawiau gwydn o ansawdd rhagorol, byddai buddsoddi mewn un gyda chanllawiau graffit neu serameg yn alwad dda. Byddant nid yn unig yn darparu gwasanaeth gwych a bywyd gwasanaeth hir, ond byddant hefyd yn helpu i leddfu ffrithiant llinell yn aruthrol.

5. Ceidwad Bachyn

Byddwn yn parhau â'r ceidwad bachyn - modrwy fetel sydd wedi'i lleoli ar gorff eich gwialen. Mae ceidwaid bachyn yn ychwanegiad ardderchog i'r wialen gan eu bod yn helpu i gadw popeth yn ei le ac yn bwysicaf oll, heb ei gyffwrdd.

Gall cael eich tangled llinell fod mor rhwystredig a blino, felly defnyddio eich ceidwad bachyn mae bachu'r llinell pan nad ydych chi'n pysgota yn gyfleus iawn. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan fyddwch chi'n cludo'ch gwialen, felly cadwch hynny mewn cof y tro nesaf y byddwch chi'n dechrau pacio'ch offer pysgota.

6. Fferwl

Mae Ferrules yn rhannau y gallwch eu gweld mewn gwiail aml-unedig ac nid unedau un darn. Mae'r ferrule yn cyfeirio at y mannau cyfarfod o rannau gwialen ar wahân lluosog. Mae fferiwlau yn bresennol yn y mwyafrif o wialenau dechreuwyr gan eu bod yn nodweddiadol wedi'u gwneud o rannau unedig lluosog.

Gallant hefyd fod yn wrywaidd neu'n fenywaidd, lle mae'r rhai gwrywaidd yn ffitio i mewn i gymal darn gwahanol, a'r rhai benywaidd fydd y rhai sy'n derbyn y ffurwl gyferbyn. Y peth pwysig yw bod angen i ferrules fod yn hynod gryf i gadw'r darnau wedi'u cysylltu â'i gilydd ac yn gweithio, felly po gryfaf yw'r ferrule, y gorau.

7. Butt

Gan symud ymlaen i ran isaf y gwialen, byddwn yn dechrau gyda'r casgen. Fel arfer dyma'r rhan fwyaf trwchus o'ch gwialen, ac fe'i darganfyddir yn agos at yr handlen. Y rheswm pam mae'r casgen yn bwysig yw ei fod yn rhoi nifer o lefelau ymarferoldeb i'r gwialen, yn ogystal â swyddogaethau addasu esthetig.

Daw llawer o rannau casgen gyda chydrannau metel ychwanegol sy'n dod yn eithaf defnyddiol i'w galluogi i gael eu gefeillio â nhw deiliaid gwialen. Mae hyn yn helpu i'ch arbed rhag gorfod gweithio'r wialen gan ddefnyddio'ch dwylo trwy'r amser.

8. Cap Butt

Mae capiau casgen i'r gwrthwyneb llwyr i'r topiau blaen, ac maent fel arfer wedi'u lleoli ar ben arall eich gwialen. Mae'r rhan hon fel arfer wedi'i gwneud o rwber neu ddeunydd meddal arall, fel corc. Y rheswm pam fod y rhan hon wedi'i gwneud o ddeunyddiau meddal yw ei bod fel arfer yn cael ei gosod yn eich erbyn tra'ch bod chi'n pysgota.

Mae'r cap casgen hefyd yn dueddol o gael ei amddiffyn hefyd gyda gorchuddion sy'n eu helpu i osgoi cael eu difrodi neu eu gwisgo'n gyflym. Mae'r gorchuddion hyn yn bwysig iawn nid yn unig oherwydd eu bod yn darparu amddiffyniad ychwanegol, ond oherwydd eu bod hefyd yn darparu cymorth ychwanegol pan fyddwch chi'n pysgota.

9. Trin

Y handlen yw'r rhan ar eich gwialen bysgota rydych chi'n ei dal â'ch dwylo, a dyma'r prif bwynt cyswllt a dosbarthiad pwysau. Y peth pwysicaf am handlen eich gwialen yw ei fod yn gyfforddus.

Os ydych chi am gael profiad pysgota da a phleserus, bydd angen gwialen arnoch gyda handlen gyfforddus sy'n cynnig y llithriad lleiaf posibl. O ran deunyddiau, mae dolenni'n cael eu gwneud yn gyffredinol o ddeunyddiau tebyg i gapiau casgen. Dylech chwilio am handlenni corc neu rwber a chapiau casgen er hwylustod yn y pen draw.

10. Sedd Reel

Nawr, mae'n bosibl mai'r sedd rîl yw'r rhan bwysicaf o'r wialen bysgota. Mae'n hanfodol ar gyfer bwrw y llinell, yn ogystal â chwil ei, felly heb a sedd rîl dda, ni fydd llawer o bysgota yn digwydd.

Mae seddi rîl yn tueddu i amrywio'n wyllt o ran cyfansoddiad, yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys math o wialen, hyd a phwysau. Er mwyn gwella'ch siawns o bysgota llwyddiannus, mae angen i chi sicrhau bod eich sedd rîl yn addas ar gyfer eich gwialen a'ch steil pysgota.

11. gwag

Y gwag, yn y bôn, yw corff eich gwialen. Gelwir hefyd y polyn, a dyna'n union - y polyn yr ychwanegir yr holl rannau eraill ato. Gellir gwneud y gwag o ystod eang o wahanol ddeunyddiau, ond y rhai mwyaf cyffredin yw graffit a gwydr ffibr. Mae graffit yn fwy anhyblyg ac yn ychwanegu mwy o bŵer, ond mae gwydr ffibr yn well ar gyfer cyflymder.

Ar y diwedd, pa un a ddewiswch sy'n seiliedig ar eich dewis personol a'ch steil pysgota.

12. Gwialen

Yn olaf, mae yna wahanol fathau o wialen y dylech eu dewis yn ofalus yn seiliedig ar eich anghenion, profiad, dewis personol, ac arddull pysgota. Gallwch ddod o hyd i lu o wialen sy'n cael eu gwneud ar gyfer gweithgaredd penodol, fel gwiail pysgota iâ, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus a meddwl am beth fyddwch chi'n defnyddio'ch gwialen a sut cyn eich pryniant.

Casgliad

Gall dysgu am bysgota fod yn llawer o hwyl, ac mae gwybod manylion am eich rhannau gwialen bysgota, yn ogystal â sut i ddewis y gwialen berffaith i chi'ch hun, yn bwysig iawn. Mae hyn yn arbennig o berthnasol os ydych chi'n ddechreuwr a ddim yn siŵr ble i ddechrau chwilio.

Unwaith y byddwch chi'n mynd trwy ein herthygl a dilyn ein canllaw, byddwch chi'n darganfod popeth y dylech chi ei wybod am wahanol rannau gwialen bysgota, a byddwch chi'n gallu dewis eich un perffaith mewn amrantiad llygad! Anghofiwch am wastraffu amser, a dechreuwch pysgota fel pro mewn amser cofnod ac yn rhwydd.

1