Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Gosod Stopio Bwa'r Trelar Cychod - Gwneud y Mwyaf o Ddiogelwch a Chyfleustra

Stop Bwa Cychod 1

Mae bod yn gapten ar eich cwch yn golygu sicrhau ei ddiogelwch hefyd. Yn enwedig pan fydd yn rhaid i chi ei lusgo adref gan drelar. Oherwydd gall y cwch symud a tharo rhywbeth yn ystod y broses. Ac mae'r stop bwa yma i atal hynny, Ac rydyn ni yma i ddangos i chi sut y gallwch chi ei sefydlu.

Felly, wedi drysu am y trelar cwch bwa stop setup?

Mae'r gosodiad yn eithaf hawdd. Nid oes unrhyw drafferth a gallwch ei wneud mewn dau gam yn unig. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw peiriant drilio, wrench, ac ychydig o folltau. Gyda'r ddau hyn gallwch chi gael y gosodiad perffaith! Byddwch hefyd yn dod o hyd i stop bwa gwneud-eich hun yn yr erthygl hon. Rydym hefyd wedi dangos i chi sut i osod clicied cwch. Beth ydych chi'n aros amdano? Mwynhewch eich hun yn yr erthygl hon i gael y gosodiad stop bwa hwnnw!

Pwrpas Bow Stop

Trelar Cychod

Mae stop bwa yn ddyfais a ddefnyddir ar drelar cwch i ddiogelu bwa'r cwch yn ei le wrth ei gludo. Fe'i lleolir yn nodweddiadol o flaen y trelar ac mae'n cynnwys stop rwber neu blastig sy'n gorwedd yn erbyn bwa'r cwch, gan ei atal rhag symud ymlaen yn ystod cludiant.

Mae atalfeydd bwa yn hanfodol ar gyfer cludo cwch yn ddiogel gan eu bod yn helpu i atal y cwch rhag symud neu bownsio yn ystod cludiant. Maent hefyd yn helpu i amddiffyn corff y cwch trwy ddarparu arwyneb clustog i'r bwa orffwys yn ei erbyn.

Daw stopiau bwa mewn amrywiaeth o feintiau a siapiau i ddarparu ar gyfer gwahanol fathau o gychod a threlars. Mae rhai arosfannau bwa yn addasadwy i sicrhau ffit iawn ar gyfer y cwch, tra bod eraill wedi'u cynllunio ar gyfer modelau cychod penodol neu fathau o drelars.

2 Gam i Osod Stopiwch Bwa Trelar Cwch

Mae atalfeydd bwa yn bwysig iawn ar gyfer diogelwch y cwch. Felly byddwn yn dangos sut i osod trelar cwch rholer stop bwa i lawr isod.

Cam 1: Dileu Bow Stop

Os oes gennych stop bwa presennol y mae angen ei ddisodli, dechreuwch trwy ei dynnu o'r trelar.

Defnyddiwch wrench neu set soced i lacio a thynnu unrhyw bolltau neu sgriwiau sy'n dal y stop bwa yn ei le.

Unwaith y bydd yr hen stop bwa wedi'i dynnu, glanhewch unrhyw falurion neu weddillion o'r ardal mowntio.

Cam 2: Sefydlu'r Stop Bow Newydd

Stopio Bow

Cyn gosod y stop bwa gwnewch yn siŵr y cwch wedi'i osod yn iawn ar y trelar.

Nawr, dylai fod gennych ddigon o shims i'ch gwagio. A fydd yn helpu i ffitio i mewn i ofod o bedair modfedd a hanner sef 115 mm. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y shims priodol.

Ar ôl dewis, rhowch nhw yn eu lle a llithro'ch bollt drwodd. Llithro'r bollt drwodd. Yna cylchdroi eich stop bwa tua'r cyfeiriad cywir i gyd-fynd â'r cwch.

Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn gallwch dynhau'r nyten i fyny. Nawr, dewch â'r cwch ymlaen yn erbyn y stop bwa. Bydd hyn yn helpu i osod y stop bwa yn y safle cywir a sgwâr yn erbyn y cwch.

Gyda'r stop bwa wedi'i osod ar yr ongl gywir, mae bellach yn bryd drilio rhai tyllau. Mae'r tyllau hyn ar gyfer y bollt cloi eilaidd a gosod post winsh trelar cwch. Gallwch chi hefyd gosod winsh morol.

Nawr, mae gennych ddewis o bedwar twll. Dewiswch y twll sy'n cyd-fynd orau â'ch ffrâm mowntio. Yn yr achos hwn, dyma'r un uchaf o'r pedwar twll.

Yna drilio drwodd yno. Bydd drilio yn hawdd os oes gennych chi shim sbâr i weithio allan eich lleoliad. Yna leiniwch ef ac yna marciwch ef gyda'r dril.

Ar ôl ei farcio, defnyddiwch ddril peilot i ddrilio drwodd yno. Gyda thwll bach driliwch ef trwy'r prif ddril. Ar ôl hyn, gallwch osod eich bollt yn syth drwodd.

Gosodwch y bollt drwodd o'r tu mewn allan. Mae hyn yn cadw'r pen llai ar y tu mewn lle mae angen i'r strap winch fynd. Tynhau'r ddwy gnau nes eu bod yn dynn iawn.

Cwtogwch hyd gormodol eich bollt gan ddefnyddio llif dwylo neu'ch llif pŵer. Byddwch yn siwr i gael gwared ar bob un o'r coesyn y bollt. Yna cyffyrddwch â'r metel noeth gyda phaent.

Gallwch ddefnyddio can chwistrell i gyffwrdd â'r metel noeth yn gyflym. Lled y trelar cwch hefyd yn bwysig i gadw'ch cwch rhag cael ei ddifrodi.

Manteision Stop Bow

Mae stop bwa yn helpu i atal y cwch rhag gor-saethu. Mae gor-saethu yn digwydd pan fyddwch chi'n llusgo'r cwch allan o'r dŵr. A'r unig ffordd i ddod ag ef allan yw trwy ei gysylltu â'r car.

Mae'r stop bwa yn helpu i ddarparu dim ond ychydig o gefnogaeth neu glustog yn y blaen. Oherwydd wrth dynnu'r cwch i lawr y ffordd gallai'r blaen gael ei ddifrodi. Fel hyn nid yw'n cael ei wthio o gwmpas a tharo unrhyw fetel neu unrhyw beth felly.

Stopiwch Bwa DIY Allan o Bibell PVC

Y cam cyntaf yw torri'r bibell PVC a'i hatodi ar ffurf winch. Rhaid rhoi rhic ar y bibell fydd yn wynebu blaen y cwch. Bydd hyn yn helpu i sipio clymu gweddillion bwa'r trelar cwch rwber ar ei ben.

Bydd gan y bibell sy'n wynebu'r blaen dwll ychydig o dan y rhicyn. Mewnosodwch dei sip drwyddo a chlymwch y stop bwa ar ben y rhicyn.

Nawr am waelod y ffrâm mowntio. Mae yna ffitiad blaen a ffitiad cefn. Bydd y ffitiad cefn yn cael ei siapio fel “T”. Gronwch waelod y ffitiad siâp T gyda grinder mainc.

Fel hyn mae'r T yn eistedd yn wastad ar y trelar. Ac mae'n rhaid i'r ffitiad blaen fod ar ongl 45 gradd. Defnyddiwch ychydig o glampiau cylch i ddal y ffitiad siâp T yn y cefn.

Defnyddiwch bollt-U tair-wrth-saith modfedd i ddal y ffitiad blaen yn lle'r stop bwa. Bydd hyn yn gwneud y stop bwa yn hynod gadarn.

Gosod Latch Cychod

Mae clicied cwch yr un mor ddefnyddiol â stop bwa. Cam cyntaf y gosodiad hwn o glicied bwa awtomatig y trelar cwch yw tynnu'r stop bwa. Tynnwch y bollt presennol o'r glicied cwch.

Yna gosodwch y glicied cwch yn y man islaw lle'r oedd y stop. Nid yw rhai cliciedi yn dod gyda wasieri. Felly, os ydych chi'n bwriadu gosod yn y llyn, dewch â wasieri gyda chi.

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y glicied hon yn union ffit ar gyfer y trelar. Ar yr ochr gefn rhowch ddau olchwr ar bob ochr a chnau mwy gwastad ar yr ochr. Tynhau'r glicied i lawr i bwynt lle gallwch ei symud ond mae'n ddigon tynn.

Addaswch y glicied gydag ongl eich cwch. Nawr, byddwn yn gosod y stop bwa yn ôl yn ei le. Atodwch y dolenni gydag un bollt trwy'r sgwâr a bollt arall o'r ochr arall.

Ac yna byddwn yn rhoi'r nyten arnynt i'w tynhau i lawr. Nesaf, gosodwch yr handlen mewn gre ar y winsh. Mae yna spacer y byddwn yn ei roi ar y fridfa yn gyntaf ac yna rhoi'r handlen ymlaen.

Gellir addasu'r handlen mewn unrhyw ffordd y dymunwch. Ar ôl ei gael yno rhowch y pin i ddal yr handlen.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

pellter rhwng rholeri cychod

Isod mae rhai cwestiynau y gallech chi uniaethu â nhw!-

Beth ddylai'r pellter rhwng rholeri cychod fod?

Bydd y pellter rhwng rholeri cychod ar drelar yn dibynnu ar faint a phwysau'r cwch, yn ogystal â dyluniad y trelar. Fel rheol gyffredinol, dylid gosod y rholeri yn ddigon pell oddi wrth ei gilydd i ddarparu cefnogaeth ddigonol i'r cwch, ond nid mor bell oddi wrth ei gilydd fel y gall y cwch symud neu symud wrth ei gludo.

Ar gyfer cychod llai, gall y pellter rhwng y rholeri fod yn unrhyw le rhwng 2 a 4 troedfedd. Efallai y bydd cychod mwy angen mwy o le rhwng y rholeri, hyd at 6 troedfedd neu fwy. Mae'n bwysig ymgynghori â chanllawiau'r gwneuthurwr ar gyfer eich cwch a'ch trelar i bennu'r bylchau rholer a argymhellir.

Sut mae rholer angor bwa yn cael ei ddewis?

Mae dewis y rholer angor bwa cywir ar gyfer eich cwch yn cynnwys nifer o ystyriaethau.

Yn gyntaf, mae angen i chi bennu maint a phwysau eich angor i sicrhau bod y rholer yn cael ei raddio i drin pwysau'r angor.

Yn ogystal, bydd y math o gwch sydd gennych yn dylanwadu ar y math o rholer angor sydd ei angen arnoch.

Er enghraifft, efallai y bydd angen rholer ar gychod hwylio a all gynnwys cadwyn angori fwy, tra bydd cychod pŵer angen rholer mwy cryno a symlach.

Mae lleoliad y rholer angor ar eich cwch hefyd yn ystyriaeth bwysig.

Dewiswch rholer y gellir ei osod yn ddiogel yn y lleoliad dymunol. Mae deunydd y rholer yn bwysig.

Gellir gwneud rholeri angor o wahanol ddeunyddiau megis dur di-staen, alwminiwm a phlastig.

Dewiswch ddeunydd sy'n wydn ac yn gwrthsefyll cyrydiad ar gyfer eich amgylchedd cychod.

Ar gyfer beth mae rholeri angori'n cael eu defnyddio?

Mae rholeri angori yn affeithiwr cyffredin ar gychod a ddefnyddir i helpu i leoli ac adfer angor.

Maent fel arfer wedi'u lleoli ar fwa'r cwch ac maent yn cynnwys rholer neu gyfres o rholeri sy'n arwain y llinell angor neu'r gadwyn i mewn ac allan o locer angor.

Sut ydych chi'n alinio bync trelar cychod?

Mae alinio bync trelar cychod yn rhan hanfodol o gefnogi a chludo'ch cwch yn iawn.

Er mwyn alinio bync trelar cychod, dylech yn gyntaf osod y cwch ar y trelar fel ei fod wedi'i ganoli ac yn eistedd yn gyfartal ar y bync.

Yna, gwiriwch yr aliniad trwy edrych ar hyd y cwch i sicrhau ei fod wedi'i ganoli ac yn eistedd yn gyfartal ar y bync.

Os yw'r cwch oddi ar y ganolfan neu'n eistedd yn anwastad, addaswch y bync yn unol â hynny.

I addasu'r bynciau, defnyddiwch wrench neu set soced i lacio'r bolltau neu'r sgriwiau sy'n dal y bynciau yn eu lle.

Symudwch y bynciau yn ôl yr angen i'w halinio â chorff y cwch.

Ar ôl gwneud addasiadau, gwiriwch yr aliniad eto i sicrhau bod y cwch wedi'i ganoli ac yn eistedd yn gyfartal ar y bync.

Unwaith y byddwch yn fodlon â'r aliniad, caewch y bynciau yn eu lle yn ddiogel trwy dynhau'r bolltau neu'r sgriwiau.

A ddylai cwch eistedd ar rholeri neu bync?

Mae p'un a ddylai cwch eistedd ar rholeri neu bync yn dibynnu ar sawl ffactor.

Mae rholeri yn fwyaf addas ar gyfer cychod â gwaelodion gwastad, gan eu bod yn caniatáu i'r cwch lithro ar y trelar ac oddi arno yn hawdd.

Mae cychod sy'n cael eu lansio'n aml a'u hadalw o'r dŵr yn elwa o rholeri gan eu bod yn caniatáu llwytho a dadlwytho'n hawdd ac yn gyflym.

Ar y llaw arall, mae bync yn fwy addas ar gyfer cychod â chrog siâp V gan eu bod yn darparu mwy o gynhaliaeth a gafael mwy diogel.

Mae cychod â chychod siâp V yn fwy cyffredin, ac felly mae bync yn cael eu defnyddio'n ehangach.

Mae bync yn cynnig mwy o gynhaliaeth ar hyd y cwch ac yn llai tebygol o achosi difrod i'r corff yn ystod cludiant.

Maent hefyd yn darparu llwyfan sefydlog i'r cwch eistedd arno, a all leihau'r risg o ddifrod wrth symud yn ystod cludiant.

Casgliad

Erbyn hyn, dylai gosod stop bwa trelar cwch fod yn hawdd i chi. Mae'n broses dau gam syml a all roi'r stop bwa mwyaf cadarn i chi. Gwnewch yn siŵr bod yr holl bolltau wedi'u tynhau'n iawn!

Neu fel arall bydd y stop bwa yn dod yn rhydd yn ystod gyrru. Hwylio hapus!

Erthyglau Perthnasol