Sgiliau Hanfodol ar gyfer Pysgota Caiac - Meistr Pysgota Caiac

Sgiliau Sylfaenol a Hanfodol ar gyfer Pysgota ar Gaiac

Mae ystyried eich hun yn bysgotwr yn awgrymu llawer o wahanol bethau ac mae'n debyg nad yw pob un ohonynt yn wir. Mae yna lawer o ffyrdd y gellir mynd at bysgota, sy'n amlwg gan nifer o dactegau a ffyrdd y mae pobl yn dal pysgod y dyddiau hyn. Yn hanesyddol, bu llawer o wahaniaethau mewn corneli pellaf o'r byd ac mae llawer ohono'n wir heddiw.

Er enghraifft, mae pysgota iâ lle nad oes gwiail yn dra gwahanol na physgota rheolaidd, yn ogystal â dal pysgod â dwylo neu waywffon. Mae defnyddio rhwydi anferth yn y cefnfor heb fod angen bachau a llinell byth yn stori arall gyfan ac yn sgil y mae angen ei dysgu’n wahanol i’r ffordd arferol o gastio o’r lan.

O ran castio, mae yna hefyd ychydig o ffyrdd i'w wneud. Gwyddom oll mai'r math mwyaf cyffredin yw ei wneud wrth ymyl y corff dŵr, yn ddiogel ac yn ddiogel o'r lan. Ond beth am fod yn y dŵr ar eich llestr eich hun, gan fwrw'n uniongyrchol lle mae'r pysgod? Wel, dyna lle mae caiacau yn dod i mewn a lle mae pysgota caiac yn dwyn y sioe.

Gwneud y Newid

Nid yw'n hawdd deffro un diwrnod a phenderfynu gwneud y newid pysgota o gaiac yn lle hynny o'r tir. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae'n unrhyw beth ond. Mae angen ychydig o sgiliau ychwanegol ar bysgotwr os yw am lwyddo mewn pysgota caiac. Mae popeth y maent wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn yn dal yn berthnasol, ond nid yn ddigon.

Gan fod angen caiac arnoch i'w wneud, mae llawer o'r hyn sydd angen ei wneud yn ymwneud â'i drin mewn gwahanol ffyrdd. O'i storio gartref a'i gario trwy'r amser, i'w gludo i'r dŵr a chychwyn o'r lan, dim ond y dechrau yw hyn o hyd. Yn yr adrannau canlynol, rydym yn siarad mwy am y sgiliau hanfodol ar gyfer pysgota caiac.

1. padlo

padlo caiac

Defnyddio padl i wneud eich ffordd drwy'r dŵr yw'r unig ffordd i symud y caiac o gwmpas. Er ei fod yn haws na rhwyfo gwirioneddol ar lestr mwy, mae'n dal i gymryd llawer. Hefyd, mae yna dechneg gywir o'i wneud neu yn hytrach y cynnig cywir i'w wneud â'ch breichiau.

Mae yna wahanol badlau hefyd, hirach, byrrach, gellir eu datgymalu… Mae dod o hyd i'r mwyaf optimaidd i chi a'r math o'ch caiac yn bwysig iawn a dyma fydd y ffactor penderfynol o ran pa mor dda rydych chi'n symud a pha mor gyflym rydych chi'n symud.

Os oes pedalau wedi'u gosod ar eich caiac a all ei yrru ymlaen neu yn ôl, bydd angen i chi wybod sut i'w wneud yn iawn a pheidio â blino gormod. Bydd mwy o eiriau ar aros yn gorfforol egnïol ychydig yn ddiweddarach, ond bydd gwybod sut i bedlo'r llong yn eich helpu i fynd ar ei hôl hi'n gyson, cael crampiau, a atal sbasmau cyhyrau'r goes.

Fodd bynnag, mae opsiynau eraill, megis caiacau modur gall hynny fod yn rhyddhad mawr os ydych chi'n blino o badlo'n gyflym.

2. Sgiliau Goroesi

Mae hwn yn sbectrwm eang o sgiliau a rhai pethau mae'r rhan fwyaf o bysgotwyr eisoes yn gwybod cyn cymryd y caiac. Maent yn cynnwys y pethau sylfaenol fel trin eich hun yn iawn yn y gwyllt, defnyddio offer i dorri pethau, rhoi cymorth cyntaf i doriadau a thyllau, ac ati. Gan eich bod bellach hefyd mewn dŵr, rhaid i chi fod yn fwy ystyriol o'ch amgylchoedd a meddwl mewn mwy o ffyrdd nag pan ar dir.

Gall pacio pethau yn y ffordd gywir, gwneud popeth yn y caiac yn hygyrch, a dod â digon o offer i gyd wneud gwahaniaeth. Ar ben y rhain, mae angen i'r pysgotwr wybod i ble mae'n mynd a beth i'w ddisgwyl gan yr amgylchedd yno.

3. Nofio

Sgil Nofio

Mae'n sgil ddi-feddwl, ond yn sgil hanfodol sydd angen lle iawn ar y rhestr hon o hyd. Anghofiwch am bysgota caiac os nad ydych chi'n gwybod sut i nofio. Mae posibilrwydd bob amser o droi drosodd neu ddisgyn dros ben llestri.

Gallai eich caiac fynd yn sownd yn ddifrifol mewn rhai chwyn neu ganghennau a phryd hynny rydych chi bron yn sownd. Bydd dibynnu ar eich nofio yn achub eich bywyd. Tra gwisgo siaced achub Gall (fest bywyd) helpu'r rhai na allant nofio, mae nofio yn dal i fod yn hanfodol wrth fynd i bysgota mewn caiac.

4. Cryfder, Stamina, Cydbwysedd

Nid oes amheuaeth amdano, mae pysgota caiac yn fwy heriol yn gorfforol nag aros ar dir a chastio o'r lan. Mae hyn oherwydd llawer o wahanol ffactorau sy'n dylanwadu ar bysgota caiac.

Yn gyntaf oll, dylai'r pysgotwr wybod sut i gydbwyso pwysau eu corff a phopeth arall ar y caiac. Wrth i'r caiac symud, bydd yn ysgwyd yn raddol o ochr i ochr fel y mae ar y dŵr wedi'r cyfan. Mae dysgu sut i'w atal a phryd i badlo a phryd i stopio yn bwysig iawn tra ar y dŵr.

Unwaith y byddwch chi'n stopio, mae'r cydbwysedd hyd yn oed yn bwysicach oherwydd mae'n haws gwneud hynny troi drosodd neu syrthio pan fydd y caiac yn ei le. Dylai eich cryfder craidd a stamina fod ar y lefelau gorau posibl a dylech yn bendant fod mewn siâp os ydych am gael amser da.

padlo am oriau a sefyll i fyny ac eistedd i lawr yn gyson (caiacau eistedd-ar-ben yn unig) yn dod yn flinedig ar ôl ychydig. Er mwyn mwynhau diwrnod allan yn iawn o bysgota caiac, rhaid i chi fod yn barod i fod yn fwy egnïol nag yn ystod taith bysgota reolaidd. Byddwch yn cael eich gwyntog yn sicr yr ychydig weithiau cyntaf o gwmpas.

5. Cynnal a Chadw, Glanhau, Trefniadaeth

Yn olaf ond nid yn lleiaf, sgil a anwybyddir yn aml o ran pysgota yw gofalu am eich offer. Bydd y caiac yn dod yn rhan bwysicaf o'ch gosodiad pysgota, yn ogystal â'r mwyaf gwerthfawr. Mae'n bendant yn fuddsoddiad ac mae'n rhaid i chi wybod sut i'w lanhau, ei gynnal a'i gadw, a threfnu'r offer sy'n cyd-fynd ag ef.

Os ydych chi am iddo bara am flynyddoedd ers eich bod bellach yn bysgotwr caiac, mae'n rhaid i chi gael palas pwrpasol iddo gartref, y modd cywir i'w gludo, a'r eitemau, offer ac ategolion cywir i'w gyfarparu. Mae'n rhaid i'r caiac gael ei rigio'n iawn ar gyfer profiad pysgota o safon, fel arall, ni fyddwch chi'n gwneud y mwyaf ac ni fydd unrhyw bleser mewn dal pysgod tra ar y dŵr.

Erthyglau Perthnasol