11 Cewyll Pysgota Storio A Chaiac Orau 2023 - Storio Pysgota

Wedi'u rhestru mae'r cratiau storio offer gorau a physgota caiac sy'n helpu'r pysgotwyr i gadw eu pethau'n drefnus.

Mae caiacau pysgota modern yn cynnig llawer o leoedd storio fel consolau canolfan a llu storio i'r padlwyr ar gyfer storio gwiail pysgota trwm, ategolion ac eitemau eraill. Ond fel y gwyddom oll mae gofod ychwanegol yn creu llanast a hefyd yn arwain at gêr rhydd sy’n beryglus i badlwyr.

Crates Storio A Physgota Caiac Gorau

Yn yr achos hwn, mae cewyll storio offer pysgota a chaiacau gorau yno i ddatrys y broblem hon trwy ddarparu cynhwysedd storio mawr ei angen ar gyfer trefnu offer pysgota ac eitemau eraill.

Mae storio offer tacl gweddus a chewyll pysgota caiac yn anghenion hanfodol i'r pysgotwyr hynny sydd am aros yn daclus, yn lân, ac yn drefnus cyn ac yn ystod pysgota caiac. Mae'r cewyll pysgota hyn yn wydn iawn gydag ardal storio fawr â chaead gwrth-ddŵr i amddiffyn y cynnwys mewnol rhag dŵr a glaw.

Ar ben hynny, mae'r cewyll hyn yn ysgafn ac yn gludadwy iawn y gellir eu cario'n hawdd. Dyma restr o'r cewyll pysgota storio offer a chaiac gorau y gallwch eu dewis yn unol â'ch anghenion a'ch gofynion.

Mae Top Picks yn mynd i'r afael â Storio A Chewyll Pysgota Caiac

1. Crate Ceufadu Cyfres Penwythnos Plano PLAB88140 - Crate Pysgota ar gyfer Caiac

Siaradwr Sianel Canolfan Sain Polk

Os ydych chi'n chwilio am gas storio eang ac ochrau meddal ar gyfer pysgota caiac, yna mae cyfres penwythnos Plano yn un o'r opsiynau prynu gorau sydd ar gael yn y farchnad. Mae gan y bag maint canolig hwn lawer o ofod mewnol gyda rhanwyr canolfan yn ofynnol ar gyfer dal cryn dipyn o bethau.

Mae'r bag storio hwn wedi'i grefftio â deunydd o ansawdd uchel sy'n ei wneud yn wydn iawn ac yn dal dŵr. Mae strapiau, zipper cadarn, a cliciedi yn gwneud y crât yn gryfach ac yn fwy cadarn.

Mae'r dyluniad pedwar panel yn hwyluso'r pysgotwyr i'w addasu yn unol â'u hanghenion a'u gofynion. Mae'r paneli yn symudadwy a gellir eu haddasu'n hawdd. Mae gan ofod mewnol y bag ddwy ran arall o storfa swmp tra gellir defnyddio'r paneli ochr fel dolenni cario cadarn. Mae'r caead ynghyd â phoced zipper ychwanegol yn cynyddu'r ardal ar gyfer storio. Ar ben hynny, PVC deiliaid gwialen ei gwneud yn hawdd i'r pysgotwyr atodi'r crât yn hawdd.

Gan ei fod yn ysgafn, mae'r crât caiac hwn yn gludadwy iawn a gellir ei gludo'n hawdd o un lle i'r llall. Mae gan y crât hwn sydd wedi'i ddylunio'n finimalaidd strapiau rhwyll aer ynghyd â chefn wedi'i badio'n dda a chlustog iawn sy'n addas ar gyfer llwytho amrywiol eitemau yn hawdd. Bydd y crât caiac hwn sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ffitio y tu mewn i'r crât llaeth yn helpu'r pysgotwr i wneud y mwyaf o'r profiad pysgota caiac wrth ddarparu cyfleustra storio.

Pros
 • Y tu mewn yn helaeth
 • Dal dwr
 • Paneli symudadwy
anfanteision
 • Gall y waliau meddal niweidio'r eitemau sydd wedi'u storio.

 

Plano yw'r crât storio offer gorau a physgota caiac sy'n wydn iawn ac yn ysgafn. Mae'r bag taclo wedi'i wneud o ddeunydd o ansawdd uchel sy'n ei wneud yn gwrthsefyll rhwygo ac yn dal dŵr. Ar ben hynny, mae tu mewn y bag yn eang ac mae ganddo ddau rannwr mawr.

Gellir addasu'r rhanwyr hyn yn unol â gofynion storio'r pysgotwyr. Gyda chymorth deiliaid gwialen PVC, gall y pysgotwr atodi'r crât yn hawdd yn unrhyw le.

2. Bag Taclo Pysgotwr Moethus Okeechobee Brasterau - Blwch Taclo Gorau Ar gyfer Pysgota Caiac

Bag Taclo Pysgotwr Moethus Okeechobee Brasterau

Y crât pysgota caiac hwn yw'r opsiwn gorau i ddechreuwyr gan ei fod yn ysgafn ac yn gludadwy iawn. Mae'r bag taclo hwn wedi'i wneud o ddeunydd o ansawdd uchel sy'n hynod feddal, gyda'r gallu i drin traul sylfaenol. Mae ganddo hefyd briodweddau diddos sy'n cadw'r cynnwys mewnol yn sych ac yn ddiogel rhag dŵr. Wrth siarad am y tu allan i'r bag, mae wedi'i wneud o rwyll sy'n ei gwneud yn gadarn ac yn galed.

Y rhan orau o'r bag taclo hwn yw ei fod yn ysgafn ac y gellir ei gludo'n hawdd o un lle i'r llall. Ar ben hynny, mae'r bag storio hwn yn cynnwys strapiau wedi'u padio a dolenni cario cyfleus ynghyd â waliau ochr meddal sy'n ei gwneud yn addas i'w addasu i fannau bach.

Daw'r bag storio hwn mewn maint canolig sydd ag un prif adran fawr a all ddal hyd at wyth blwch cyfleustodau. Gan fod y rhanwyr a'r trefnwyr yn absennol, gall y pysgotwr lenwi'r gofod cyfan gyda llawer o bethau.

Ar ben hynny, mae'r bag wedi'i gyfarparu ymhellach â llawer o leoedd eraill gan gynnwys dwy boced zippered bach a mawr ar yr ochr, dwy boced rhwyll fach ar yr ochr flaen, a phocedi rhwyll llydan â zipper yn y cefn ynghyd â strap ysgwydd wedi'i phadio'n dda. Bagiau taclo Okeechobee yw'r bagiau gwydn iawn gorau sy'n gwasanaethu'r pysgotwyr am gyfnod hirach o amser. Gan ei fod ar gael mewn ystod prisiau fforddiadwy, dyma'r opsiwn gorau i ddechreuwyr ei ddewis.

Pros
 • Ysgafn
 • Fforddiadwy
 • Symudol
anfanteision
 • Ddim yn wydn

 

Y bag taclo hwn yw'r opsiwn prynu gorau i ddechreuwyr gan ei fod yn ysgafn ac yn gludadwy. Mae'r bag wedi'i wneud o ddeunydd o ansawdd uchel sy'n ei wneud yn gwrthsefyll rhwygo ac yn dal dŵr. Mae gan y bag canolig hwn brif adran fawr a all ddal hyd at lawer o eitemau.

Ar ben hynny, mae gan y bag ddau boced zippered bach a mawr a strap ysgwydd wedi'i phadio'n dda i gario'r bag yn hawdd. Felly, dyma'r crât pysgota caiac a storio offer gorau.

3. Crate Caiac Systemau Anialwch – 4 Daliwr Gwialen

Crate caiac Systemau Wilderness

Mae hwn yn grât caiac orau, hynod wydn ac wedi'i adeiladu'n dda sydd ar gael ar y farchnad. Mae'r crât hwn wedi'i wneud o blastig mowldio caled o ansawdd uchel sy'n gwneud y tu allan yn fwy caled, gwydn a chaled. Ynghyd â hyn, mae ganddo hefyd gaeadau agos tynn sy'n amddiffyn y cynnwys y tu mewn rhag tasgiadau glaw a dŵr a'u cadw'n sych. Nodwedd fwyaf arwyddocaol y crât hwn yw deiliad y gwialen safle addasadwy.

Yn syml, gall y pysgotwr addasu uchder y gwiail yn unol â hynny a gall ffitio i fannau tynnach. Wrth siarad am y gofod storio, mae gan y tu mewn i'r crât un prif adran fawr a all ffitio'r eitemau cyfan mewn un gofod yn hawdd. Nawr gall y pysgotwr gadw ei ffonau symudol ac eitemau pwysig eraill y tu mewn i'r crât oherwydd gofod mewnol gwrth-ddŵr. Mae maint cyffredinol y crât yn fwy ac yn addas ar gyfer storio eitemau trwm.

Ar ben hynny, mae adran fach y crât pysgota caiac hwn wedi'i gorchuddio â chaead gwrth-ddŵr i amddiffyn y cynnwys mewnol rhag y dŵr ymhellach. Ar wahân i hyn, mae'n dod â deiliaid pedair gwialen sy'n bresennol ar ochr y crât, sy'n helpu i'w osod yn hawdd. Gyda'r addasiad hawdd, y cawell hwn yw'r opsiwn gorau i weithwyr proffesiynol gan ei fod yn cadw'r gêr yn sych ac yn oer trwy gynnig mwy o amddiffyniad.

Pros
 • Hawdd ei addasu
 • Tu allan gwydn
 • Caeadau cau tynn
anfanteision
 • Nid yw'r glicied caead yn ddigon tynn

 

Roedd caiac system gwylltineb crât yw opsiwn prynu gorau arall i weithwyr proffesiynol gan ei fod yn llawn llawer o nodweddion buddiol. Gan ei fod wedi'i adeiladu'n dda, mae'r crât wedi'i wneud o blastig o ansawdd uchel wedi'i fowldio sy'n gwneud ei thu allan yn galetach ac yn wydn iawn.

Mae'r adran fer uchaf wedi'i gorchuddio â chaead gwrth-ddŵr sy'n amddiffyn y cynnwys mewnol rhag tasgu dŵr a glaw. Ar ben hynny, mae gan yr adran fewnol le storio mawr ac mae'n hawdd ei addasu.

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Brynu Crates Storio Taclo A Physgota Caiac Orau

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Brynu Crates Storio Taclo A Physgota Caiac Orau

1. Gwydr

Un o'r ffactorau pwysicaf y dylid eu hystyried wrth brynu'r offer storio offer gorau a chewyll pysgota caiac yw gwydnwch. Mae pysgota caiac yn cynnwys offer trwm, ategolion, a bachau miniog a all achosi difrod hefyd.

Yn yr achos hwn, mae gwydnwch y bag tacl yn bwysig iawn ynghyd ag ochrau waliau trwchus ar gyfer amddiffyn y cynnwys mewnol a'i wneud yn gwrthsefyll rhwyg. Ar wahân i hyn, mae'r tu mewn slic a'r leinin symudadwy hefyd yn bwysig i'w hystyried.

2. Dŵr-Gwrthiannol

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Brynu Y Storfa Offer Gorau A Chretiau Pysgota Caiac sy'n Gwrth-ddŵr

Mae hwn yn ffactor pwysicaf ac arwyddocaol arall y mae angen canolbwyntio arno wrth brynu cewyll pysgota. Ystyrir mai'r bag o ansawdd gorau, wedi'i saernïo â ffabrig o ansawdd uchel, sydd â phriodweddau gwrth-ddŵr yw'r opsiwn prynu gorau ar gyfer pysgotwyr proffesiynol.

Bod yn ddiddos, Os yw'r bag yn dod i gysylltiad â dŵr neu law, dylai'r tu allan wlychu tra dylai leinin mewnol y bag amddiffyn ac arbed yr eitemau mewnol rhag tasgiadau dŵr a glaw.

3. Cludadwyedd

Mae hygludedd y cewyll pysgota yn un o'r ffactorau mwyaf arwyddocaol y mae angen eu hystyried wrth brynu'r cewyll pysgota gorau. Mae cewyll ysgafn yn hawdd i'w trin a gellir eu cario'n hawdd. Ond daw hygludedd yn achos cewyll maint cryno.

Cyn prynu, mae angen i chi benderfynu a ydych chi eisiau cewyll maint cryno gyda hygludedd uchel ac ysgafn, neu gewyll maint mawr gan eu bod yn wydn iawn ond nid yn ysgafn ac yn gludadwy. Cewyll cludadwy ac ysgafn sydd fwyaf addas ar gyfer dechreuwyr.

4. Maint Storio

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Brynu Storio Taclau Gorau A Maint Storio Crates Pysgota Caiac

Maint storio'r crât pysgota yw'r prif ffactor a'r pwysicaf y mae angen ei ystyried. Gall y cewyll mawr gyda'r prif adran fewnol fawr gyda llawer o ranwyr storio llawer o eitemau.

Ar wahân i hyn, bydd cael modrwyau-D, mynediad hawdd, a dalwyr slip yn helpu'r pysgotwyr i gadw eu hoffer pysgota trwm ac ategolion yn drefnus. Hefyd, dylai'r pocedi bach allanol fod yno ar gyfer dal ategolion ac eitemau bach.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

FAQ Best Taclo Crates Storio A Caiac Pysgota

1. Ble ydych chi'n rhoi'r pysgod rydych chi'n eu dal o'r caiac?

Gellir storio'r pysgod rydych chi'n eu dal wrth bysgota caiac mewn peiriant oeri dŵr arbennig, neu yn y deor ac ar y dec. Mae gan y rhan fwyaf o'r caiacau'r tri phrif opsiwn canlynol ar gyfer storio'r pysgod, gan gynnwys deor, dec, ac oeryddion dŵr.

2. Pa fath o bysgod y gallwch chi eu dal mewn caiac?

Mae draenogiaid y môr yn un o'r rhywogaethau mwyaf cyffredin ar gyfer pysgota caiac. Canys dal bas, mae angen i chi lunio'r blwch taclo sy'n cynnwys llithiau gan y byddant yn helpu i ddal draenogiaid y môr yn hawdd.

3. Pa mor galed yw pysgota caiac?

Mae pysgotwyr caiac effeithlon angen trin padlau ag un llaw. Gan fod cydbwyso yn bwysig iawn, datblygu'r sgil trin padlau i bob pwrpas gall wneud pysgota caiac yn llawer haws.

4. Beth yw'r caiac pysgota mwyaf sefydlog?

Ystyrir mai'r brand adnabyddus o'r enw The Life Kayak Fishing yw'r brand gorau gan eu bod yn cynnig y caiacau cilbren ysgafnaf a hiraf yn y farchnad sy'n wydn iawn hefyd.

Casgliad

Mae cewyll storio taclau a physgota caiac yn rhai o'r hanfodion allweddol i'r padlwyr a'r pysgotwyr hynny sydd am gadw eu hoffer pysgota ac eitemau eraill yn daclus ac mewn ffurf drefnus. Mae gan y cewyll hyn du allan hynod gadarn a gwydn ynghyd â chaead gwrth-ddŵr sy'n cadw'r eitemau mewnol yn sych ac yn ddiogel rhag dŵr a glaw.

Ar ben hynny, mae gan y cewyll hyn ardal storio fawr gyda phaneli symudadwy ac addasadwy, gan hwyluso'r pysgotwyr i addasu'r gofod yn unol â'u hanghenion a'u gofynion. Edrychwch ar ein dau gratiau storio offer gorau a physgota caiac er mwyn cael syniad prynu gwell.

 • Mae gan Crate Caiac Cyfres Penwythnos Plano PLAB88140 fewnol fawr fawr gyda chaead gwrth-ddŵr.
 • Crate caiac Systemau Wilderness | Mae gan 4 Deiliad Gwialen du allan hynod wydn ac mae'n hawdd ei addasu a'i gynnal.